ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/238

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-11-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-11-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» (Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιpείqς «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» (Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε.) συνιστώνται τρεις (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του έργου του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.
Άρθρο 2
1.  
    Η πρόσληψη στις θέσεις του προηγούμενου άρθρου γίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε., χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε. που το προσέλαβε χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις αυτές δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόμιο ή προτίμηση.
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 22 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄). β. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ 60 Α΄), με βάση την οποία ιδρύθηκε η θυγατρική του ΟΣΕ Α.Ε., ανώνυμη εταιρεία Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε. γ. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε.
  • Την υπ’ αριθμ. 282/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,