Τροποποίηση του π.δ. 405/1990 «Οργανισμός του Τα­μείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)» (Α΄ 160).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 του π.δ. 405/1990 (Α΄ 160) «Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)» αντικαθίσταται, ως εξής:
  Άρθρο 1
  1.  
   Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.) αποτελούν Διεύθυνση, συγκροτούμενη ως εξής.1) Τμήμα Εσόδων 2) Τμήμα Παροχών 3) Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων 4) Τμήμα Οικονομικού 5) Τμήμα Μηχανογράφησης 6) Τμήμα Διοικητικού 7) Γραφείο Νομικών Υποθέσεων .
Άρθρο 2
1.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ. 405/1990 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Τμήμα Διοικητικού
 1. Χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.
 2. Τήρηση πρωτοκόλλου και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.
 3. Διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.
 4. Βεβαίωση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού του Ταμείου και των πολιτών, καθώς και της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών σύμφωνα, με τις ισχύουσες διατάξεις.
 5. Μέριμνα για την ενέργεια των πάσης φύσεως προμηθειών του Ταμείου σύμφωνα προς τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σύνταξη των προκηρύξεων των διαγωνισμών προμηθειών, μισθώσεων ή αγοράς ακινήτων και τήρηση των πρακτικών αυτών.
 6. Εναποθήκευση των υλικών του Ταμείου, διαχείριση αυτών και τήρηση των λογαριασμών της αποθήκης.
 7. Επιμέλεια εν γένει της συντήρησης και ασφάλειας των ακινήτων του Ταμείου.
 8. Τήρηση αρχείου γνωμοδοτήσεων των δικηγόρων του Ταμείου, δικαστικών αποφάσεων καθώς και των διοικητικής φύσεως διαφορών του Ταμείου.
 9. Μέριμνα για τη φύλαξη, τον καθαρισμό και τη πυρασφάλεια των Γραφείων του Ταμείου.
 10. Μέριμνα για την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων.
 11. Επιμέλεια της προπαρασκευής των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικής φύσεως επιτροπών.
 12. Επιμέλεια της τήρησης των αντιγράφων των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών και της ανακοίνωσης στα αρμόδια τμήματα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 13. Επιμέλεια και κατάρτιση των συμβάσεων και προμηθειών σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του Ταμείου.
 14. Μέριμνα για την έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών σχετικά με τα θέματα του Ταμείου.
Άρθρο 3
1.  
  Μεταφέρονται επτά (7) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και μία (1) θέση στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής
2.  
  Μεταφέρονται δύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, εκ των οποίων μία (1) θέση στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και μία (1) στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής
3.  
  Μεταφέρεται μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ Επιμελητών στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
4.  
  Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός ενοποιείται με τον κλάδο ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων και μετονομάζεται σε κλάδο ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/2003 (Α΄ 315), 44/2005 (Α΄ 63) και 116/2006 (Α΄ 115) και ισχύει κάθε φορά. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού της παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 405/1990, μετονομάζεται σε κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 4 του π.δ. 405/1990 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4Διάρθρωση θέσεων Οι θέσεις του κάθε φύσεως προσωπικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών διαρθρώνονται κατά Κατηγορία και Κλάδο, ως εξής: Ι. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α) Κατηγορία ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός , θέσεις δεκατέσσερις (14), στους βαθμούς Δ – Α. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής (ειδικότητας επιστήμης των υπολογιστών), θέσεις τρεις (3), στους βαθμούς Δ – Α. β) Κατηγορία ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός, θέσεις εννέα (9), στους βαθμούς Δ – Α. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής (ειδικότητας Πληροφορικής), θέσεις τέσσερις (4), στους βαθμούς Δ – Α. γ) Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις τριάντα (30), στους βαθμούς Δ – Α. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή) θέσεις επτά (7), στους βαθμούς Δ – Α. δ) Κατηγορία ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις τρεις (3), στους βαθμούς Ε – Β. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα από το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 347/2003 (Α΄ 315), 44/2005 (Α΄ 63) και 116/2006 (Α΄ 115) και ισχύει κάθε φορά. ΙΙ. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μία (1) θέση δικηγόρου στον Άρειο Πάγο, με σχέση έμμισθης εντολής.» Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Το π.δ. 33/2006 (Α΄ 35) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527), όπως τροποποιή­θηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/05/13.9.2005 (Β΄ 1284) όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 204).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 31.442 €, η οποία για το υπόλοιπο του έτους 2006 ανέρχεται στο ποσό των 20.961,33 € και θα καλυφθεί από το Τακτικό Αποθεματικό του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών. Για τα επόμενα πέντε έτη η δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 157.210 € και θα καλυφθεί από τις ανάλογες πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Ταμείου (0211, 0225, 0236 και 0238).
 • Την υπ’ αριθμ. 229/31.7.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398/05 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398_05 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/405 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/405 1990
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών. 2006/33 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία