ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/243

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-11-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-11-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 78/2006 (Φ.Ε.Κ. 80Α΄) «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, των Κλάδων Μηχανικών, Θετικών Επιστημών και Διοικητικού - Οικονομικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ των ιδίων κλάδων, ανεξαρτήτως ειδικότητας .
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του π.δ. 78/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
  Υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ανεξαρτήτως Κλάδου ή Ειδικότητας, οι οποίοι κατά την έκδοση του παρόντος προΐστανται Τμήματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ή αυτοτελούς Τμήματος ή Γραφείου (πρώην Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μπορούν να επιλέγονται ως προϊστάμενοι των Τμημάτων Α΄, Β΄, Γ΄ και Ε΄ της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 1 καθώς και του άρθρου 12 του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας», του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄) «Σύσταση και Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99 Α΄) και το π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η τυχόν προκαλούμενη δαπάνη λόγω της ανακατανομής των θέσεων του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό αυτών.
 • Την υπ’ αριθμ. 1069/14.9.2006 γνώμη της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ).
 • Την υπ’ αριθμ. 293/25.10.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 2005/3325 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/229 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/381 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/381 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/396 1989
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 172). 1995/189 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2005/182 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/182 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2006/78 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία