Κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2004/68/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων διατάξεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
Κεφάλαιο ΙΑντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1 "(άρθρο 1 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ)"
1.  
  Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Με το παρόν: α) καθορίζονται οι κανόνες υγειονομικού ελέγχου που απαιτούνται κατά την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ζώντων οπληφόρων ζώων και β) τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 528/1991 «Υγειο–νομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ιπποειδή … σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 204) και του π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων … σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου …» (Α΄ 137), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 (Ε.Ε. αρ. L 139 σελ. 22 της 30.4.2004 και το διορθωτικό αυτής Ε.Ε. αρ. L 226 σελ. 128 της 25.6.2004).
Άρθρο 2 "(άρθρο 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ)Ορισμοί"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος νοούνται ως: α) «τρίτες χώρες»: χώρες εκτός των κρατών μελών και εδάφη των κρατών μελών όπου δεν εφαρμόζονται η οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, «σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς» και η οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990 «σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς», όπως αυτές εναρμονίστηκαν με τα μέρη Α και Β του π.δ. 420/1993 (Α΄ 179), β) «εγκεκριμένη τρίτη χώρα»: τρίτη χώρα, ή μέρος τρίτης χώρας, από την οποία επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώντων οπληφόρων ζώων, που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, γ) «επίσημος κτηνίατρος»: κτηνίατρος που εξουσιοδοτείται από την κτηνιατρική υπηρεσία τρίτης χώρας για τη διενέργεια υγειονομικών επιθεωρήσεων σε ζώντα ζώα και για την επίσημη πιστοποίηση, δ) «οπληφόρα»: τα ζώα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι. Κεφάλαιο ΙΙΑπαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που εφαρμόζονται στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων.
Άρθρο 3
1.  
  Επιτρέπεται η εισαγωγή ζώντων οπληφόρων ζώων στη χώρα και η διαμετακόμισή τους μέσω αυτής μόνον από τις τρίτες χώρες ή μέρος του εδάφους αυτών που περιλαμβάνονται σε κοινοτικό κατάλογο ή κοινοτικούς καταλόγους. Η κατάρτιση ή η τροποποίηση αυτών αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ.
2.  
  Η έγκριση για την εισαγωγή ζώντων οπληφόρων στη χώρα ή τη διαμετακόμιση μέσω αυτής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 και οι συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος μπορούν να αναστέλλονται ή να ανακαλούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ, εφόσον η κατάσταση της υγείας των ζώων στην εγκεκριμένη τρίτη χώρα δικαιολογεί αυτό.
Άρθρο 4 "(άρθρο 5 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ)Δημοσίευση των καταλόγων των εγκεκριμένων τρίτων χωρών"
1.  
  Οι ενημερωμένες εκδόσεις όλων των καταλόγων που καταρτίζονται ή τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1 κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο στις αρμόδιες αρχές και στους επαγγελματικούς φορείς. Οι εν λόγω κατάλογοι συνδυάζονται με άλλους καταλόγους που καταρτίζονται για την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας και μπορούν να περιλαμβάνουν υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών.
Άρθρο 5
1.  
  Οι συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου, οι οποίοι εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στη χώρα και κατά τη διαμετακόμιση μέσω του εδάφους της ζώντων οπληφόρων ζώων από εγκεκριμένες τρίτες χώρες, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ
2.  
  Οι συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στην παράγραφο 1 βασίζονται στους κανόνες που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για τις ασθένειες στις οποίες είναι ευπαθή τα ζώα
3.  
  Στην περίπτωση που συνάπτεται διμερής κτηνιατρική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και μίας τρίτης χώρας με βάση την ισοδυναμία των επίσημων υγειονομικών εγγυήσεων που προβλέπονται από την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, οι συγκεκριμένοι όροι υγειονομικού ελέγχου μπορούν να βασίζονται στις εγγυήσεις που προβλέπονται στη συμφωνία αυτή
Άρθρο 6
1.  
  Οι εισαγωγές ζώντων οπληφόρων ζώων επιτρέπονται μόνον εάν η εγκεκριμένη τρίτη χώρα παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις:
 1. τα ζώα πρέπει να προέρχονται από εδάφη απαλλαγμένα από ασθένειες, σύμφωνα με τα βασικά γενικά κριτήρια που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ και στα οποία πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος ζώων που έχουν εμβολιασθεί κατά των ασθενειών που απαριθμούνται στο εν λόγω Παράρτημα,
 2. τα ζώα πρέπει να συμμορφώνονται με τους συγκεκριμένους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 5,
 3. πριν από την ημερομηνία φόρτωσης για αποστολή στο έδαφος της Χώρας, τα ζώα πρέπει να έχουν παραμείνει στο έδαφος της εγκεκριμένης τρίτης χώρας για χρονική περίοδο που καθορίζεται στο πλαίσιο των συγκεκριμένων όρων υγειονομικού ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 5,
 4. πριν από την αποστολή τους, τα ζώα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε έλεγχο από επίσημο κτηνίατρο για να εξασφαλίζεται ότι τα ζώα είναι υγιή και ότι τηρούνται οι όροι μεταφοράς που προβλέπονται στο π.δ. 344/1997 (Α΄233) ιδίως όσον αφορά την παροχή νερού και τροφής,.
 5. τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από έντυπο ή και ηλεκτρονικό έγγραφο κτηνιατρικό πιστοποιητικό που να πληροί τις διατάξεις του άρθρου 10 και να συμφωνεί με το υπόδειγμα του κτηνιατρικού πιστοποιητικού που καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ,.
 6. κατά την άφιξή τους στο έδαφος της Χώρας, τα ζώα ελέγχονται σε εγκεκριμένο συνοριακό σταθμό κτηνιατρικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 57 του π.δ. 420/1993 (Α΄179).
2.  
  Πριν την εισαγωγή οπληφόρων ζώων στο ελληνικό έδαφος απαιτείται άδεια της νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, στα μητρώα της οποίας είναι καταχωρημένη η εμπορική ή η κτηνοτροφική ή άλλου είδους εκμετάλλευση του ενδιαφερομένου. Για τη διαμετακόμιση οπληφόρων ζώων μέσω του ελληνικού εδάφους απαιτείται άδεια της αρμόδιας κεντρικής κτηνιατρικής αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 7 "(άρθρο 8 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ)Παρέκκλιση από τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν οι εγκεκριμένες τρίτες χώρες"
1.  
  Κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6, είναι δυνατόν να εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις καθώς και υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών, που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ για την εισαγωγή ζώντων οπληφόρων ζώων από εγκεκριμένες τρίτες χώρες και τη διαμετακόμιση μέσω αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, εφόσον τα εν λόγω ζώα: α) προορίζονται αποκλειστικά και προσωρινά για βοσκή ή για έλξη κοντά στα σύνορα, β) εισάγονται για σκοπούς αθλητικής εκδήλωσης, τσίρκου, επίδειξης και έκθεσης, αλλά δεν προορίζονται για εμπορικές συναλλαγές που αφορούν αυτά καθεαυτά τα ζώα, γ) προορίζονται για ζωολογικό κήπο, πάρκο ψυχαγω–γίας, πειραματικό εργαστήριο, ή όπως ορίζεται στο άρθρο 2, περίπτωση γ) του π.δ. 184/1996 (Α΄137), για επίσημα εγκεκριμένο οργανισμό, ινστιτούτο ή κέντρο, δ) διαμετακομίζονται απλώς μέσω του εδάφους της Χώρας διερχόμενα από εγκεκριμένο συνοριακό σταθμό κτηνιατρικού ελέγχου με την έγκριση και την εποπτεία των τελωνειακών και των επίσημων κτηνιατρικών αρχών, χωρίς στάσεις εκτός από αυτές που απαιτούνται για την καλή διαβίωση των ζώων, ε) συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους ως ζώα συντροφιάς, στ) παρουσιάζονται σε εγκεκριμένο συνοριακό σταθμό κτηνιατρικού ελέγχου: - εντός προθεσμίας 30 ημερών από την αναχώρησή τους από το έδαφος της Χώρας ή το έδαφος άλλου κράτους μέλους για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις α), β) και ε), ή- εάν έχουν διακομισθεί μέσω του εδάφους τρίτης χώρας, ζ) ανήκουν σε είδος που απειλείται με εξαφάνιση.
Άρθρο 8 "(άρθρο 9 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ)Παρέκκλιση από το άρθρο 6, περίπτωση α) σχετικά με τις εισαγωγές ή τη διαμετακόμιση από εγκεκριμένες τρίτες χώρες στις οποίες υπάρχουν οι ασθένειες που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ ή/και στις οποίες διενεργείται εμβολιασμός."
1.  
  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, περίπτωση α) για την εισαγωγή στη Χώρα ή τη διαμετακόμιση μέσω αυτής, ζώντων οπληφόρων ζώων από εγκεκριμένη τρίτη χώρα στην οποία υπάρχουν ορισμένες ασθένειες που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ ή/και στην οποία διενεργείται εμβολιασμός κατά των ασθενειών αυτών, μπορεί να εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, οι οποίοι θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ, ανάλογα με το υγειονομικό καθεστώς της τρίτης χώρας.
Άρθρο 9 "(άρθρο 10 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ)"
1.  
  Παρέκκλιση από το άρθρο 6, περίπτωση α) σχετικά με τις εισαγωγές ή τη διαμετακόμιση από εγκεκριμένες τρίτες χώρες από τις οποίες έχουν ανασταλεί ή απαγορευθεί οι εισαγωγές ή η διαμετακόμιση Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, περίπτωση α), μπορεί να ισχύει συγκεκριμένη περίοδος ύστερα από την οποία μπορεί να επιτρέπεται η επανάληψη της εισαγωγής ή της διαμετακόμισης ζώντων οπληφόρων ζώων από εγκεκριμένη τρίτη χώρα μετά την αναστολή ή την απαγόρευση της εισαγωγής ή της διαμετακόμισης λόγω οποιασδήποτε αλλαγής στην κατάσταση της υγείας, παράλληλα με τυχόν πρόσθετους όρους που πρέπει να τηρούνται μετά την επανάληψη αυτής της εισαγωγής ή διαμετακόμισης και οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ. Για να επαναληφθεί η εισαγωγή ή η διαμετακόμιση των ζώων αυτών, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: - τα διεθνή πρότυπα, - εάν μία εστία ή αριθμός επιζωοτικά διασυνδεδεμένων εστιών μίας εκ των ασθενειών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ εκδηλώνεται σε μία γεωγραφικά περιορισμένη περιοχή σε εγκεκριμένη τρίτη χώρα ή περιφέρεια, - εάν η ή οι εστίες εκριζωθούν με επιτυχία εντός εύλογης προθεσμίας.
Άρθρο 10
1.  
  Κάθε παρτίδα ζώων που εισάγεται στο έδαφος της Χώρας ή διαμετακομίζεται μέσω αυτής πρέπει να συνοδεύεται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ
2.  
  Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό πιστοποιεί ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και όλων των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την υγεία των ζώων ή, ενδεχομένως, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 3 ότι τηρούνται οι διατάξεις που ισοδυναμούν προς τις εν λόγω απαιτήσεις
3.  
  Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να περιλαμβάνει τις δηλώσεις πιστοποίησης που απαιτούνται σύμφωνα με άλλες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων
4.  
  Η χρησιμοποίηση του κτηνιατρικού πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αναστέλλεται ή να ακυρώνεται στις περιπτώσεις που η κατάσταση υγείας των ζώων στην εγκεκριμένη τρίτη χώρα το δικαιολογεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ
Άρθρο 11 "(άρθρο 12 της οδηγίας 2004/68ΕΚ)Επιθεωρήσεις και έλεγχοι σε τρίτες χώρες"
1.  
  Στις επιθεωρήσεις ή/και στους ελέγχους που διενεργούνται σε τρίτες χώρες από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής της Ε.Ε. για να εξακριβώνεται η συμμόρφωση αυτών προς τους κοινοτικούς κανόνες υγειονομικού ελέγχου ή η ισοδυναμία με αυτούς, οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορεί να συνοδεύονται από κτηνιάτρους της χώρας, που ορίζονται αρμοδίως, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται από την Επιτροπή για τη διενέργεια των εν λόγω κοινοτικών επιθεωρήσεων ή/και ελέγχων και των οποίων η σχετική δαπάνη βαρύνει την Επιτροπή της Ε.Ε.
Άρθρο 12 "(άρθρο 13 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ)Εξουσιοδότηση"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα θέματα ή θέματα με τεχνικό ή λεπτομερειακό χαρακτήρα του παρόντος διατάγματος εφόσον δεν έχουν ρυθμιστεί ή μέχρι να ρυθμιστούν, σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ.
Άρθρο 13
1.  
  Επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα οπληφόρων ζώων καταγωγής τρίτων χωρών μόνο μέσω των εγκεκριμένων Συνοριακών σταθμών Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥ.Κ.Ε.) σύμφωνα με την απόφαση 2001/881/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως ισχύει.
2.  
  Απαγορεύεται η είσοδος των ζώων αυτών από οποιοδήποτε άλλο συνοριακό σημείο, πλην αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Σε περίπτωση τέτοιας διαπίστωσης, τα ζώα ακινητοποιούνται πάραυτα με μέριμνα της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής και λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:.
 1. επιστροφή των ζώων στον τόπο αναχώρησης με το ίδιο μεταφορικό μέσο και από τον συντομότερο δρόμο, εφόσον το μέτρο αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή τις συνθήκες διαβίωσής τους, ή
 2. απομόνωση, σταυλισμό των ζώων, παροχή απαραίτητης φροντίδας και διενέργεια κλινικής εξέτασης αυτών.
 3. Σε αυτήν την περίπτωση τα ζώα ή επιστρέφονται το ταχύτερο δυνατό ή σφάζονται ή θανατώνονται το ταχύτερο δυνατό.
 4. Ο προορισμός και η χρησιμοποίηση των ζώων αυτών μετά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους, διέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 410/1994 (Α΄ 231) ή του Κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002.
Άρθρο 14
1.  
  Στους παραβάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 13 επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 248/1914 (Α΄ 110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242) και οι περί λαθρεμπορίας κυρώσεις κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε έξοδο που προκύπτει από την εφαρμογή των μέτρων του άρθρου 13 βαρύνει τον μεταφορέα, τον έμπορο ή κάθε άλλο εμπλεκόμενο σε λαθραία εισαγωγή ζώων.
2.  
  Όταν κατά τη διενέργεια των ελέγχων που διενεργούνται στους εγκεκριμένους συνοριακούς σταθμούς κτηνιατρικού ελέγχου (ΣΥ.Κ.Ε.) διαπιστώνεται ότι τα οπληφόρα ζώα καταγωγής τρίτων χωρών δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος και οι υπεύθυνοι για τα φορτία δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των αρμοδίων αρχών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του π.δ. 178/2005 (Α΄ 229).
Άρθρο 15
1.  
(Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 2004/68/ΕΚ)Παρατίθενται κατωτέρω τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ζωικά είδη στα οποία αναφέρεται το άρθρο 1 Ταξινομική κατηγορία Τάξη Οικογένεια Γένη/ΕίδηΑrtiοdactyla Αntilοcapridae Βονidae Αntilοcapra ssp. Αddax ssp., Αepycerοs ssp., Αlcelaphus ssp., Αmmοdοrcas ssp., Αmmοtragus ssp., Αntidοrcas ssp., Αntilοpe ssp., Βisοn ssp., Βοs ssp.(συμπεριλ. Βibοs, Νονibοs, Ροephagus), Βοselaphus ssp., Βubalus ssp. (συμπεριλ. Αnοa), Βudοrcas ssp., Capra ssp., Cephalοphus ssp., Cοnnοchaetes ssp., Damaliscus ssp.(συμπεριλ. Βeatragus), Dοrcatragus ssp., Gazella ssp., Ηemitragus ssp., Ηippοtragus ssp., Κοbus ssp., Litοcranius ssp., Μadοgua ssp., Νaemοrhedus ssp. (συμπεριλ. Νemοrhaedus και Capricοrnis), Νeοtragus ssp., Οreamuοs ssp., Οreοtragus ssp., Οryx ssp., Οurebia ssp., ονibοs ssp., ονis ssp., Ρathοlοps ssp., Ρelea ssp., Ρrοcapra ssp., Ρseudοis ssp., Ρseudοryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmοcerοs-Αlecelaphus ssp., Sylνicapra ssp., Syncerus ssp., Τaurοtragus ssp., Τetracerus ssp., Τragelaphus ssp. (συμπεριλ. Βοοcerus). Camelidae Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. Cerνidae Αlces ssp., Αxis-Ηyelaphus ssp., Βlastοcerus ssp., Capreοlus ssp., Cerνus-Rucerνus ssp., Dama ssp., Εlaphurus ssp., Ηippοcamelus ssp., Ηydrοpοtes ssp., Μazama ssp., Μegamuntiacus ssp., Μuntiacus ssp., Οdοcοileus ssp., Οzοtοcerοs ssp., Ρudu ssp., Rangifer ssp. Giraffidae Giraffa ssp., Οkapia ssp. Ηippοpοtamidae Ηexaprοtοdοn-Chοerοpsis ssp., Ηippοpοtamus ssp. Μοschidae Μοschus ssp. Suidae Βabyrοusa ssp., Ηylοchοerus ssp., Ρhacοchοerus ssp., Ροtamοchοerus ssp., Sus ssp., Τayassuidae Catagοnus ssp., Ρecari-Τayassu ssp. Τragulidae Ηyemοschus ssp., Τragulus-Μοschiοla ssp. Ρerissοdactyla Rhinοcerοtidae Ceratοtherium ssp., Dicerοrhinus ssp., Dicerοs ssp., Rhinοcerοs ssp. Τapiridae Τapirus ssp. Ρrοbοscidae Εlephantidae Εlephas ssp., Lοxοdοnta ssp. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ασθένειες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος στ) στοιχείο i) της οδηγίας 2004/68/ΕΚ και τα βασικά γενικά κριτήρια βάσει των οποίων ένα έδαφος μπορεί να θεωρείται απαλλαγμένο από ασθένειες σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1α) ΑσθένειαΠροϋποθέσεις Αφορώμενα ζώα Αφθώδης πυρετός Απουσία εστίας της ασθένειας, απουσία ένδειξης ιογενούς μόλυνσης και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών (*) Όλα τα είδη Φυσαλώδης στοματίτιδα Απουσία κρούσματος ασθένειας κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων μηνών Όλα τα είδη Φυσαλώδης νόσος των χοίρωνΑπουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των 24 τελευταίων μηνών Είδη της οικογένειας SuidaeΠανώλης των βοοειδών Απουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών Όλα τα είδη Πανώλης των μικρών μηρυκαστικώνΑπουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών Είδη των γενών ονis και CapraΛοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδώνΑπουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών Είδη του γένους Βοs Λοιμώδης οζώδης δερματίτιδαΑπουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των 36 τελευταίων μηνών Είδη των γενών Βοs, Βisοn και Βubalus Νόσος της κοιλάδας του RiftΑπουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών Όλα τα είδη εκτός από τα είδη της οικογένειας των Suidae Καταρροiκός πυρετός του προβάτου Απουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών με κατάλληλο έλεγχο του πληθυσμού των Culicοides Όλα τα είδη εκτός από τα είδη της οικογένειας των Suidae Ευλογιά των αιγοπροβάτωνΑπουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών Είδη των γενών ονis και CapraΑφρικανική πανώλης των χοίρωνΑπουσία κρούσματος ασθένειας κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών Είδη της οικογένειας των SuidaeΚλασική πανώλης των χοίρωνΑπουσία κρούσματος ασθένειας και απουσία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών Είδη της οικογένειας των Suidae(*) Σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.1.1 του εγχειριδίου του ΟΙΕ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Απαιτήσεις σχετικά με τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 1.Ο αντιπρόσωπος της αρμόδιας αρχής αποστολής που εκδίδει κτηνιατρικό πιστοποιητικό το οποίο συνοδεύει παρτίδα ζώων πρέπει να υπογράφει το πιστοποιη–τικό και να διασφαλίζει ότι φέρει επίσημη σφραγίδα. Η απαίτηση αυτή ισχύει για κάθε φύλλο του πιστοποιη–τικού, όταν αυτό αποτελείται από περισσότερα του ενός φύλλα. 2.Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά πρέπει να συντάσσονται στην ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού και του κράτους μέλους στο οποίο διενεργείται η συνοριακή επιθεώρηση, ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ή στις γλώσσες αυτές. Για την Ελλάδα εκτός της ελληνικής γλώσσας μπορεί να γίνονται αποδεκτά κτηνιατρικά πιστοποιητικά στην Αγγλική γλώσσα. 3.Το πρωτότυπο του κτηνιατρικού πιστοποιητικού πρέπει να συνοδεύει τις παρτίδες κατά την είσοδό τους στην Κοινότητα. 4.Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά πρέπει να αποτελούνται από: 1)ένα μόνον φύλλο χαρτιού, ή 2)δύο ή περισσότερες σελίδες που αποτελούν μέρος ενός μόνον ενιαίου και αδιαίρετου φύλλου χαρτιού, ή 3)σύνολο σελίδων αριθμημένων κατά τρόπον ώστε να καθίσταται σαφής ο αριθμός των σελίδων και η θέση κάθε σελίδας στη συνολική αλληλουχία (π.χ. «σελίδα 2 επί συνόλου 4 σελίδων»). 5.Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό. Όταν το κτηνιατρικό πιστοποιητικό αποτελείται από αλληλουχία σελίδων, ο αριθμός αυτός πρέπει να αναγράφεται σε κάθε σελίδα. 6.Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται πριν η παρτίδα στην οποία αναφέρεται παύσει να είναι υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής της χώρας αποστολής.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 16 "Το π.δ. 528/1991 (Α΄ 204) «Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ιπποειδή … σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 11(άρθρο 12 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ) Η εισαγωγή ιπποειδών επιτρέπεται μόνον από τις τρίτες χώρες, ή από μέρος του εδάφους αυτών που περιλαμβάνονται σε κοινοτικό κατάλογο ή σε κοινοτικούς καταλόγους. Η κατάρτιση ή η τροποποίηση των καταλόγων αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 παρ. 2 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ.
2.  
  Στο άρθρο 18 προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: «iν. ορίζεται το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για μία ή περισσότερες από τις ασθένειες των ιπποειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α και καθορίζονται οι λειτουργίες, τα καθήκοντα και οι διαδικασίες συνεργασίας με τα εθνικά εργαστήρια που είναι υπεύθυνα για τη διάγνωση των λοιμωδών ασθενειών στα ιπποειδή».
Άρθρο 17 "Το π.δ. 184/1996 «όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων … σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου …» (Α΄ 137) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Με το παρόν καθορίζονται οι απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων, που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές επιμέρους διατάξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΣΤ, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 268) όπως τροποποιή–θηκε από το άρθρο 16 της οδηγίας 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου.».
2.  
  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
 1. η περίπτωση ε) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. 2 συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνα προς το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε, το οποίο συμπληρώνεται από την ακόλουθη δήλωση ΔήλωσηΟ υπογράφων (επίσημος κτηνίατρος) βεβαιώνω ότι το μηρυκαστικό (-ά) (1), ο (οι) χοίροι (-οι) (1), που δεν καλύπτεται (1)/-ονται (1) από την οδηγία 64/432/ΕΟΚ i) ……………………………………………. . . ανήκει (1)/-ουν(1) στο είδος ………………………………. . ii) δεν παρουσίασε (1)/-αν(1), κατά την εξέταση, κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας στην οποία είναι ευαίσθητο(1)/-α(1), iii) προέρχεται (1)/-ονται(1) από αγέλη επίσημα απαλλαγμένη ή απαλλαγμένη από φυματίωση (1)/ επίσημα απαλλαγμένη(1) ή απαλλαγμένη από βρουκέλλωση(1)/ από εκμετάλλευση(1) που δεν υπόκειται σε περιορισμούς σχετικά με την πανώλη των χοίρων ή από εκμετάλλευση στην οποία υποβλήθηκε(1)/-αν(1), με αρνητικό αποτέλεσμα, στην δοκιμασία(1)/-ες(1) που προβλέπεται(1)/-ονται(1) στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ (1) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.
 3. η περίπτωση στ) της παραγράφου 1 διαγράφεται?
 4. η περίπτωση β) της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
 5. 5 εάν δεν προέρχονται από αγέλη που ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπονται στο σημείο α), προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα κρούσμα βρουκέλλωσης και φυματίωσης κατά τις 42 ημέρες που προηγούνται της φόρτωσης των ζώων και στην οποία τα μηρυκαστικά υποβλήθηκαν, κατά τις 30 ημέρες πριν από την αποστολή, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δοκιμασία για τη βρουκέλλωση και τη φυματίωση.
 6. προστίθεται νέα παράγραφος:«
3.  
  Μετά το παράρτημα Ε προστίθεται παράρτημα ΣΤ ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 308/2000 (Α΄ 252) Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1988, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 316/1990 (Α΄ 130) Οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 1989, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικίδιων βοοειδών, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 312/1991 (Α΄ 109) Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 528/1991 (Α΄ 204) Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 218/1992 (Α΄ 115) Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 211/1992 (Α΄ 100) Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 223/1995 (Α΄ 128) Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων, όπως εναρμονίστηκε με το π.δ. 242/2005 (Α΄ 291) Οδηγία 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, για την τροποποίηση των οδηγιών 90/426/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ και για την κατάργηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ, όπως εναρμονίζεται με το παρόν διάταγμα.
4.  
  Οι απαιτήσεις δοκιμών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και τα κριτήριά τους θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ. Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται η περίπτωση των μηρυκαστικών που εκτρέφονται σε αρκτικές περιοχές της Κοινότητας. Μέχρις ότου ληφθούν οι αποφάσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις.».
Άρθρο 18
1.  
  Τα άρθρα 19 έως και 29 του μέρους Β του π.δ. 308/2000 «όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 252) καταργούνται.
2.  
  Το π.δ. 599/1985 «υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα νωπά κρέατα και τα προϊόντα με βάση το κρέας, προέλευσης τρίτων χωρών τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα» (Α΄ 213) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καταργείται.
Άρθρο 19 "(άρθρο 18 οδηγίας 2004/68/ΕΚ)Έναρξη ισχύος"
1.  
  Το παρόν ισχύει από 20 Νοεμβρίου 2005 εκτός από το άρθρο 14, το οποίο ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και το άρθρο 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), β) του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 του ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 110), που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23.1.1936 «Περί συμπληρώσεως του ν. 248/1914» (Α΄ 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παράγραφος 1 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 προεδρικού διατάγματος (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» Β΄ 1533/14.10.2004).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 246/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/132 2004
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2004/68/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/68_ΕΕ 2004
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/599 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/316 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/312 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/312 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/528 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/528 1991
Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών επώασης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1992/211 1992
Υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούνται από το σπέρμα χοίρων που αποστέλλεται στην Ελλάδα από άλλα Κράτη Μελη (Κ.Μ.) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγεται ο αυτή από τρίτες χώρες, καθώς και το σπέρμα που αποστέλλεται από την Ελλάδα προς τα [...]" 1992/218 1992
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 91 / 497/ΕΟΚ, 91 /498/ΕΟΚ (άρθρα 1,4 και 7) και 92/120/ ΕΟΚ (άρθρα 2, 3 και 4) του Συμβουλίου 1994/410 1994
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 91/67/ΕΟΚ και 93/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 93/22/ΕΟΚ της Επιτροπής». 1995/223 1995
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα Ι του Παραρτήματος Γ του π.δ/τος 420[...]" 1996/184 1996
(1) Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/628/ΕΟΚ και 95/29/ΕΚ του Συμβουλίου. 1997/344 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/308 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/308 2000
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου και τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 200[...]" 2005/178 2005
Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει. 2005/242 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005