ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/250

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-12-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των οικονομικών διαχειριστικών χρήσεων των ετών 1993 έως και 2002, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Ταμείου αυτού.
2.  
  Ο έλεγχος των παραπάνω χρήσεων θα πραγματοποιηθεί σε είκοσι (20) μήνες (δύο μήνες για κάθε διαχειριστικό έτος) με υπερωριακή απασχόληση πέντε (5) υπαλλήλων, ΠΕ 4 κατηγορίας επί εξήντα (60) ώρες μηνιαίως για τον καθένα
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε την δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 89 του π.δ/τος 774/80 «περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων υπό τον τίτλον Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α΄ 189).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 περιπτ. ε’ του ν. 1558/85 και των άρθρων 48 και 52 του κωδικοποιητικού π.δ. 63/2005 [(Α΄ 98) - ΠΕ 164, 248/2005 κ.α.].
 • Το π.δ. 213/92 (Α΄ 102).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), (ΠΕ 201, 57/2006).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ.10043/20795/980/28.2.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης «Διενέργεια Κατασταλτικού Ελέγχου στην έδρα του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)» (Β΄ 335).
 • Το π.δ. 33/2006 «Διορισμός Μελών της Κυβερνήσεως και Υφυπουργών» (Α΄ 35).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 42.000,00 ευρω εις βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για το έτος 2006, η οποία θα καλυφθεί από σχετική πίστωση του προϋπολογισμού αυτού (ΚΑ 0261).
 • Την 276/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/10043/20795/980 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/10043_20795_980 2006
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών. 2006/33 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία