ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/251

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-12-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του από 13/15.6.1957 β. δ/τος «Περί ιδρύσεως Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής» (Α΄, 106).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση α΄ του Κεφαλαίου Β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του 13/15.6.57 β.δ/τος (Α΄, 106), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 6 του 428/76 π.δ/τος (Α΄, 163), με το άρθρο 3 του 312/87 π.δ/τος (Α΄, 149), το άρθρο 1 του 467/89 π.δ/τος (Α΄, 202) και το άρθρο 1 του 174/93 π.δ/τος (Α΄, 64), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Β. Μερίδια που αντιστοιχούν στο βαθμό εξόδου. α) Τα μερίδια που δικαιούνται οι Στρατιωτικοί και Πολιτικοί Μέτοχοι του Ταμείου, ανάλογα με το βαθμό ή το Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) που φέρουν κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, καθορίζονται ως εξής: Αστυνομικών:Αντιστράτηγος-Αρχηγός 60 (εξήντα) Αντιστράτηγος 58 (πενήντα οκτώ) Υποστράτηγος 56 (πενήντα έξι) Ταξίαρχος 54 (πενήντα τέσσερα) Αστυνομικός Διευθυντής 52 (πενήντα δύο) Αστυνομικός Υποδιευθυντής 50 (πενήντα) Αστυνόμος Α΄ 48 (σαράντα οκτώ) Αστυνόμος Β΄ 44 (σαράντα τέσσερα) Υπαστυνόμος Α΄ 42 (σαράντα δύο) Υπαστυνόμος Β΄ 40 (σαράντα) Ανθυπομοίραρχος 38 (τριάντα οκτώ) Αρχιφύλακας 34 (τριάντα τέσσερα) Υπαρχιφύλακας 32 (τριάντα δύο) Αστυφύλακας 30 (τριάντα) Πολιτικών Υπαλλήλων: ΕΤΗ Μ.Κ. Υ.Ε. Δ.Ε. Τ.Ε. Π.Ε. 33 1 43 52 54 56 31 2 42 51 53 55 29 3 41 50 52 54 27 4 40 49 51 53 25 5 39 48 50 52 23 6 38 47 49 51 21 7 37 46 48 50 19 8 36 45 47 49 17 9 35 44 46 48 15 10 34 43 45 47 13 11 33 42 44 46 11 12 32 41 43 45 9 13 31 40 42 44 7 14 30 39 41 43 5 15 29 38 40 42 3 16 28 37 39 41 1 17 27 36 38 40 0 18 26 35 37 39.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την πρώτη του περιττού μηνός και μετά από δίμηνο από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την Δ 233/4.8.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε στην 20η/22.12.2005 συνεδρίασή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Επικουρικού Ταμείου Ελληνικής Χωροφυλακής ύψους 385 € περίπου και για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑΕ 0622 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 του Ταμείου.
 • Το άρθρο 27 του ν. 2066/1952 (Α΄, 99) «Περί ιδρύσεως Ταμείου Αρωγής και Υγείας Οικονομικών Υπαλλήλων και άλλων τινών διατάξεων», όπως αυθεντικά ερμηνεύτηκε με τα άρθρα 1 και 3 του ν. 2822/1954 (Α΄, 78).
 • Το άρθρο 1 παρ.6 του π.δ/τος 231/1986 (Α΄, 97).
 • Τα άρθρα 48, 51, 52 και 90 του π.δ./τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄, 98).
 • Το άρθρο 15 του π.δ/τος 213/1992 (Α΄, 102).
 • Τα άρθρα 3 και 7 του ν. 3205/2003 (Α΄, 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.».
 • Το άρθρο 71 παρ. 2 και 3 του ν. 2084/1992 (Α΄, 165).
 • Την υπ’ αριθμ. 18/20/5.7.2005 απόφαση του Δ.Σ. και το Α.Π. 7016/26/20Α/2.10.2006 έγγραφο του Επικουρικού Ταμείου Ελληνικής Χωροφυλακής.
 • Την υπ’ αριθμ. 21901/237/6.10.2005 οικονομική έκθεση της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α..
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1952/2066 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2066 1952
ΝΟΜΟΣ 1954/2822 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2822 1954
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/428 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/231 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/312 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/312 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/467 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/467 1989
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τροποποίηση διατάξεων του από 13/15.6.1953 Β.Δ/τος «Περί ιδρύσεως Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής» (Α 106). 1993/174 1993
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/13 1957
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία