ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/252

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-12-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, κατά τροποποίηση π.δ/τος 14/2001 (Α΄- 12) και Γραφείων Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, κατά τροποποίηση π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1) και 48/2006 (Α΄- 50).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του π. δ/τος 14/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
  Επίσης, το 3ο Τμήμα Επιχειρήσεων ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 6 του ν. δ/τος 17/1974 και 2 του π. δ/τος 702/1975, καθώς και των ν. 2344/1995, 2641/1998 και 3013/2002, όπως ισχύουν κάθε φορά .
2.  
  Στο άρθρο 4 του ιδίου π. δ/τος, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του π. δ/τος 261/2003 (Α΄- 235), προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής : 7 Στο 3ο Τμήμα Επιχειρήσεων συνιστάται Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, το οποίο λειτουργεί ως κεντρικό σημείο επαφής για την εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διευκόλυνση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας στον τομέα των ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση Ειδικότερα, το Γραφείο αυτό έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, με σκοπό την επαρκή προετοιμασία και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας πριν, κατά και μετά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων διεθνούς, ιδίως, επιπέδου. 2 Συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών στρατηγικής, επιχειρησιακής και τακτικής φύσεως, εμπειριών και τεχνογνωσίας, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς του. 3 Αναπτύσσει πρωτοβουλίες ή συνδράμει σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την ομαλή διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων. 4 Διευκολύνει, συντονίζει ή οργανώνει, κατά περίπτωση, την αστυνομική συνεργασία μεταξύ άλλων αρχών και φορέων, σχετικά με τη διεξαγωγή διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων. 5 Επικοινωνεί για θέματα αρμοδιότητάς του, σε περίπτωση ανάληψης από τη χώρα διεθνών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, με τις Εθνικές Αστυνομικές Υπηρεσίες των άλλων ενδιαφερομένων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, είτε απευθείας, είτε μέσω αξιωματικών συνδέσμων που ορίζονται για το σκοπό αυτό. 6 Παρέχει στα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, όταν του ζητηθεί ή αυτεπαγγέλτως, ανάλυση κινδύνου στα πλαίσια διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων που αφορούν ποδοσφαιρικούς συλλόγους ή εθνικές ομάδες. 8 Επιπλέον, το Γραφείο της προηγουμένης παραγράφου, ασκεί επί θεμάτων αθλητικού ενδιαφέροντος, σε εθνικό επίπεδο, τις ακόλουθες αρμοδιότητες 1 Συντονίζει και καθοδηγεί τις περιφερειακές Υπηρεσίες στη συλλογή γενικών πληροφοριών, σχετικά με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τις λοιπές αθλητικές εκδηλώσεις και τις μετακινήσεις αθλητικών αποστολών και φιλάθλων. 2 Επεξεργάζεται, αξιολογεί και αξιοποιεί σε κεντρικό επίπεδο τις ως άνω πληροφορίες, με σκοπό την επαρκή προετοιμασία και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας πριν, κατά και μετά τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων. 3 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνδράμει σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την ομαλή διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών ή άλλων αθλητικών συναντήσεων. 4 Επεξεργάζεται τα καταχωρούμενα, στη βάση δεδομένων, στοιχεία αθλητικών εκδηλώσεων και αναλύει γεγονότα και ενέργειες, που λαμβάνουν χώρα σε αθλητικούς χώρους, προς το σκοπό λήψης αποφάσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 9 Κατά την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄- 50) .
Άρθρο 2
1.  
  Η πρώτη πρόταση του άρθρου 15 του π. δ/τος 1/2001 (Α΄- 1), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του π. δ/τος 30/2005 (Α΄- 50), αντικαθίσταται ως εξής: Η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία
2.  
  Στο ίδιο άρθρο προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής : 1 Στο Γραφείο Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας το οποίο είναι αρμόδιο για (1) Τη συλλογή και την παροχή πληροφοριών, σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητας, από πλευράς ασφαλείας, κάθε αθλητικής συνάντησης (2) Τη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, σχετικά με τον εντοπισμό ατόμων, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για πρόκληση επεισοδίων (3) Τον εντοπισμό ατόμων, τα οποία πριν, κατά τη διάρ­κεια ή μετά την ολοκλήρωση αθλητικής συνάντησης, προκαλούν ή συμμετέχουν σε επεισόδια ή διαπράττουν άλλες αξιόποινες πράξεις, τη διενέργεια συλλήψεών τους εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν ή την υπόδειξή τους στις αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις για τη σύλληψή τους (4) Τη συνοδεία εκτός της έδρας των αποστολών αθλητικών ομάδων τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, κατόπιν προηγούμενης υποβολής σχετικού αιτήματος προς τη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και εγκρίσεώς του από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (5) Την εκδήλωση οποιασδήποτε άλλης δράσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, η οποία συμβάλλει στην πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους
Άρθρο 3
1.  
  Η πρώτη πρόταση του άρθρου 13 του π. δ/τος 48/2006 (Α΄ - 50) αντικαθίσταται ως εξής : Η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία
2.  
  Στο ίδιο άρθρο προστίθενται περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ ως εξής : 1 Στο Τμήμα 6ο Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Αυτοσχέδιων Βομβών, το οποίο έχει ως αποστολή την επισήμανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση, καθώς και τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών για καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών στους χώρους τοπικής αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην αυτών για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων. 2 Στο Γραφείο Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας το οποίο είναι αρμόδιο για (1) Τη συλλογή και την παροχή πληροφοριών, σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητας, από πλευράς ασφαλείας, κάθε αθλητικής συνάντησης (2) Τη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, σχετικά με τον εντοπισμό ατόμων, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για πρόκληση επεισοδίων (3) Τον εντοπισμό ατόμων, τα οποία πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση αθλητικής συνάντησης, προκαλούν ή συμμετέχουν σε επεισόδια ή διαπράττουν άλλες αξιόποινες πράξεις, τη διενέργεια συλλήψεών τους εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν ή την υπόδειξή τους στις αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις για τη σύλληψή τους (4) Τη συνοδεία εκτός της έδρας των αποστολών αθλητικών ομάδων τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, κατόπιν προηγούμενης υποβολής σχετικού αιτήματος προς τη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και εγκρίσεώς του από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (5) Την εκδήλωση οποιασδήποτε άλλης δράσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, η οποία συμβάλλει στην πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους .
Άρθρο 4 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται η 7001/2/1349-γ από 12-11-2004 απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄- 1714)
Άρθρο 5 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευ­ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Το π.δ.82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 από 14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄- 1432), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 (Β΄- 204) όμοια απόφαση
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 13.500.00 ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος και 22.500,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2007 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του τρέχοντος έτους θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0711, 0824, 0826, 1711, 1723 και 1725 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και οι δαπάνες του έτους 2007 και επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου έτους.
 • Την υπ’ αριθμ. 297/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1998/2344/19952641 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2344_19952641 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/17 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/17 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/702 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/702 1975
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Σύσταση Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 2003/261 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2006/48 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. 2009/99 2009