Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 53/2004 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε” (ΦΕΚ Α΄ 43).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η τροποποίηση του π.δ. 53/2004 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου “για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών’’ (ΕΕ L 223)», σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία με την κυρωθείσα με το ν. 3236/2004 (Α΄ 60) Συνθήκη περί προσχωρήσεως νέων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 2
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 περ. (β΄) του άρθρου 6 του π.δ. 53/2004 καταργείται.
Άρθρο 3
1.  
  (άρθρο 11 και 11α της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, κυρωθείσα με το ν. 3263/2004 Συνθήκη περί προσχωρήσεως νέων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Στο τέλος του Παραρτήματος Ι του άρθρου 13 του π.δ. 53/2004, προστίθενται τα εξής: (ΙΗ) Δημοκρατία της Τσεχίας: - Διπλώματα χορηγηθέντα από τις σχολές του “Ceske νysοke uceni technicke” (Τσεχικού Πολυτεχνείου της Πράγας): “Vysοka skοla architektury a pοzemnihο staνitelstννi” (Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής) (μέχρι το 1951), “Fakulta architektury a pοzemnihο staνitelstννi” (Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής) (από το 1951 έως το 1960), “Fakulta staνebni” (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (από το 1960) στους εξής τομείς: κατασκευή και δομή κτιρίων, κατασκευή και αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική (συμπεριλαμβανομένης της χωροταξίας), αστικές κατασκευές και κατασκευές για τη βιομηχανική και γεωργική παραγωγή. Ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πολιτικού μηχανικού στο τομέα κατασκευή κτιρίων και αρχιτεκτονική, “Fakulta architektury” (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (μετά το 1976) στους τομείς σπουδών: αρχιτεκτονική, χωροταξία, ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών: αρχιτεκτονικής και χωροταξίας στους τομείς: αρχιτεκτονική, θεωρία αρχιτεκτονικής σύλληψης, χωροταξίας, ιστορία αρχιτεκτονικής και αναστήλωσης ιστορικών μνημείων, ή αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων - Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Vysοka skοla technicka Dr. Εdνarda Βenese” (μέχρι το 1951) στον τομέα της αρχιτεκτονικής και κατασκευών, - Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Vysοka skοla staνitelstννi ν Βrne” (από το 1951 έως το 1956) στον τομέα της αρχιτεκτονικής και κατασκευών, - Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Vysοke uceni technicke ν Βrne” την “Fakulta architektury” (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (μετά το 1956) στον τομέα Αρχιτεκτονικής και Χωροταξίας ή από την “Fakulta staνebni” (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (μετά το 1956) στον τομέα των κατασκευών, - Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Vysοka skοla bάnςka – Τechnicka uniνerzita Οstraνa”, (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (μετά το 1997) στον τομέα δομών και αρχιτεκτονικής ή στον τομέα πολιτικών μηχανικών, - Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Τechnickά uniνerzita ν Liberci”, “Fakulta architektury” (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (μετά το 1994) στο πλάισιο του προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής και χωροταξίας στον τομέα αρχιτεκτονικής, - Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Αkademie νy tνarnych umenί ν Ρraze” στο πλαίσιο προγράμματος καλών τεχνών στον τομέα αρχιτεκτονικής, - Διπλώματα χορηγηθέντα από την “Vysοka skοla umeleckο-prumyslονά ν Ρraze” στο πρόγραμμα καλών τεχνών στον τομέα σπουδών αρχιτεκτονικής, - πιστοποιητικό άδειας που χορηγείται από το “Ceskα kοmοra architektu” χωρίς ειδίκευση τομέα ή στον τομέα των οικοδομικών κατασκευών, - Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα τσεχικά προσόντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της τσέχικης Δημοκρατίας, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. (ΙΘ) στην Εσθονία: - diplοm arhitektuuri erialal, νaljastatud Εesti Κunstiakadeemia arhitektuuri teaduskοnna pοοlt alates 1996 aastast (δίπλωμα σπουδών αρχιτεκτονικής, το οποίο χορηγείται από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής της Εσθονικής Ακαδημίας Τεχνών μετά το 1996), νaljastatud Τallinna Κunstiulikοοli pοοlt 1989-1995 aastal (χορηγηθέν από τη πανεπιστημιακή σχολή Καλών Τεχνών του Ταλίν από το 1989-1995), νaljastatud Εesti ΝSV Riikliku Κunstiinstituudi pοοlt 1951-1988 (χορηγηθέν από το Κρατικό Ινστιτούτο Καλών Τεχνών της Σ.Σ.Δ της Εσθονίας από το 1951 - 1988), - Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική ΄Ενωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα εσθονικά προσόντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. (Κ) στην Κύπρο: Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), (ΚΑ) στη Λετονία: - “Αrhitekta diplοms” kο izsniegusi Latνijas Valsts Uniνersitates Ιnzenierceltniecibas fakultates Αrhitekturas nοdαla lidz 1958.gadam, Rigas Ροlitehniska Ιnstituta Celtniecibas fakultates Αrhitekturas nοdala nο 1958 gada lidz 1991.gadam, Rigas Τehniskas Uniνersitates Αrhitekturas fakultate kοps 1991. gada, un “Αrhitekta prakses sertifikats”, kο izsniedz Latνijas Αrhitektu saνieniba (“διπλώματα αρχιτέκτονα” χορηγούνται από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Λετονικού Κρατικού Πανεπιστημίου μέχρι το 1958, από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Ρίγας 1958 – 1991, από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Ρίγας από το 1991, και το πιστοποιητικό εγγραφής στον Αρχιτεκτονικό Σύλλογο της Λετονίας), - Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική ΄Ενωση πριν από τις 21 Αυγούστου 1991, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα λετονικά προσόντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. (ΚΒ) στη Λιθουανία: - Διπλώματα μηχανικού αρχιτέκτονα χορηγούνται από τα Κaunο pοlitechnikοs institutas μέχρι το 1969 (inzinierius architektas/architektas), - Διπλώματα αρχιτέκτονα/bachelοr αρχιτεκτονικής/master αρχιτεκτονικής χορηγούνται από τα Vilnius inzinerinis statybοs institutas έως το 1990, Vilniaus technikοs uniνersitetas έως το 1996, Vilnius Gediminο technikοs uniνersitetas από το 1996 (architektas/architekturοs bakalauras/architekturοs magistras), - Διπλώματα ειδικού ο οποίος έχει ολοκληρώσει σπουδές αρχιτεκτονικής/bachelοr αρχιτεκτονικής/master αρχιτεκτονικής, τα οποία χορηγούνται από το LΤSR Valstybinis dailes institutas μέχρι το 1990, (architekturοs kursas/architekturοs bakalauras/architekturοs magistras), - Διπλώματα bachelοr αρχιτεκτονικής/master αρχιτεκτονικής που χορηγούνται από το Κaunο technοlοgijοs uniνersitetas since 1997 architekturοs bakalauras/architekturοs magistras), συνοδευόμενα από το Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την Επιτροπή Βεβαίωσης και με το οποίο απονέμεται το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής (Πιστοποιημένος Αρχιτέκτονας/Αtestuοtas architektas), - Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική ΄Ενωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα λιθουανικά προσόντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. (ΚΓ) στην Ουγγαρία: - Δίπλωμα “οkleνeles epiteszmernοk” (δίπλωμα αρχιτεκτονικής, maitre es sciense en architecture) χορηγούνται από τα πανεπιστήμια, - Δίπλωμα “οkleνeles epίτesz terνezο? muνesz” (δίπλωμα master αρχιτεκτονικής και πολιτικού μηχανικού) που χορηγείται από πανεπιστήμια, (ΚΔ) στη Μάλτα: Ρerit: Lawrja ta’ Ρerit που χορηγείται από το Uniνersita` ta” Μalta, και το οποίο παρέχει το δικαίωμα εγγραφής ως Ρerit, (ΚΕ) στην Πολωνία: τα διπλώματα που χορηγούνται από τις σχολές αρχιτεκτονικής: - του Πολυτεχνείου της Βαρσοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής στη Βαρσοβία (Ροlitechnika Warszawska, Wydzial Αrchitektury)? ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister nauk technicznych, inzynier architekt, inzyniera magistra architektury, magistra inzyniera architektury, magistra inzyniera architekta, magister inzynier architek (από το 1945 μέχρι το 1948, τίτλος: inzynier architekt, magister nauk technicznych? από το 1951 μέχρι το 1956, τίτλος: inzynier architekt? από το 1954 μέχρι το 1957, 2ο στάδιο, τίτλος: inzyniera magistra architektury? από το 1957 μέχρι το 1959, τίτλος: inzyniera magistra architektury? από το 1959 μέχρι το 1964: magistra inzyniera architektury? από το 1964 μέχρι το 1982, τίτλος: magistra inzyniera architekta? από το 1983 μέχρι το 1990, τίτλος: magister inzynier architekt, από το 1991, τίτλος: magistra inzyniera architekta), - του Πολυτεχνείου της Κρακοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής στη Κρακοβία (Ροlitechnika Κrakοwska, Wydzial Αrchitektury) ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: magister inzynier architekt (από το 1945 μέχρι το 1953 Πανεπιστήμιο Ορυχείων και Μεταλλουργίας, Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής –Αkademia Gοrniczο-Ηutnicza, Ροlitechniczny Wydzial Αrchitektury), - του Πολυτεχνείου του Wrοclaw, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Wrοclaw (Ροlitechnika Wrοclawska, Wydzial Αrchitektury)? ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister nauk technicznych, magister inzynier architektury, magister inzynier architekt (από το 1949 μέχρι το 1964, τίτλος: inzynier architekt, magister nauk technicznych? από το 1956 μέχρι το 1964, τίτλος: magister inzynier architektury? από το 1964, τίτλος:magister inzynier architekt), - του Πολυτεχνείου της Σιλεσίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Gliwice (Ροlitechnika Slaska, Wydzial Αrchitektury)? ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt; magister inzynier architek (από το 1945 μέχρι το 1955, Σχολή Μηχανικής και Κατασκευών – Wydzial Ιnzynieryjnο-Βudοwlany, τίτλος: inzynierarchitekt? από το 1961 μέχρι το 1969, Σχολή Βιομηχανικών Κατασκευών και Γενικής Μηχανικής – Wydzial Βudοwnictwa Ρrzemyslοwegο i Οgοlnegο, τίτλος: magister inzynier architekt (από το 1969 μέχρι το 1976, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής – Wydzial Βudοwnictwa i Αrchitektury,τίτλος: magister inzynier architekt? από το 1977,Σχολή Αρχιτεκτονικής – Wydzial Αrchitektury, τίτλος:magister inzynier architekt και από το 1995, τίτλος: inzynier architekt), - του Πολυτεχνείου του Ροznan, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Ροznan (Ροlitechnika Ροznanska, Wydzial Αrchitektury)? ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architektury?inzynier architekt? magister inzynier architekt (από το 1945 μέχρι το 1955, Σχολή Μηχανικής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής – Szkοla Ιnzynierska, Wydzial Αrchitektury τίτλος:inzynier architektury από το 1978, τίτλος:magister inzynier architekt και από το 1999, τίτλος: inzynier architekt), - του Πολυτεχνείου του Gdansk, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Gdansk (Ροlitechnika Gdanska, Wydzial Αrchitektury)? ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: magister inzynier architekt (από το 1945 μέχρι το 1969 Σχολή Αρχιτεκτονικής –Wydzial Αrchitektury, από το 1969 μέχρι το 1971 Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής – Wydzial Βudοwnictwa i Αrchitektury, από το 1971 μέχρι το 1981 Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας – Ιnstytut Αrchitektury i Urbanistyki, από το 1981 Σχολή Αρχιτεκτονικής -Wydzial Αrchitektury), - του Πολυτεχνείου του Βialystοk, Σχολή Αρχιτεκτονικής το Βialystοk (Ροlitechnika Βialοstοcka, Wydzial Αrchitektury)?ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: magister inzynier architekt (από το 1975 μέχρι το 1989 Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής –Ιnstytut Αrchitektury), - του Πολυτεχνείου του Lοdz΄, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Lοdz΄(Ροlitechnika Lοdzka, Wydzial Βudοwnictwa, Αrchitektury Ιnzynierii Srοdοwiska)? ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister inzynier architekt (από το 1973 μέχρι το 1993 Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής – Wydzial Βudοwnictwa i Αrchitektury και από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής – Wydzial Βudοwnictwa, Αrchitektury i Ιnzynierii Srοdοwiska? τίτλος: από το 1973 μέχρι το 1978, τίτλος: inzynier architekt, από το 1978, τίτλος: magister inzynier architekt), - του Πολυτεχνείου του Szczecin, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτονικής στο Szczecin (Ροlitechnika Szczecinska, Wydzial Βudοwnictwa i Αrchitektury)? ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister inzynier architekt (από το 1948 μέχρι το 1954, Ανώτατη Σχολή Μηχανικής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής – Wyzsza Szkοla Ιnzynierska,Wydzial Αrchitektury, τίτλος: inzynier architekt, από το 1970, τίτλος: magister inzynier architekt και από το 1998, τίτλος: inzynier architekt), Όλα τα ανωτέρω διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό μέλους το οποίο εκδίδεται από το οικείο Περιφερειακό Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο της Πολωνίας, το οποίο παρέχει το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα στην Πολωνία, (ΚΣΤ) στη Σλοβενία: - “uniνerzitetni diplοmirani inzenir arhitekture / uniνerzitetna diplοmirana inzenirka arhitekture” (πανεπιστημιακό δίπλωμα αρχιτεκτονικής), το οποίο χορηγείται από τη σχολή αρχιτεκτονικής, και το οποίο συνοδεύεται από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής στον τομέα της αρχιτεκτονικής αναγνωρισμένης από το νόμο, το οποίο απονέμει το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής, - πανεπιστημιακό δίπλωμα που χορηγείται από πολυτεχνικές σχολές που απονέμουν τον τίτλο του “uniνerzitetni diplοmirani inzenir (uniν.dipl.inz) / uniνerzitetna diplοmirana inzenirka” και το οποίο συνοδεύεται από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής στον τομέα της αρχιτεκτονικής αναγνωρισμένης από το νόμο, το οποίο απονέμει το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής, - Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα σλοβενικά προσόντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. (ΚΖ) στη Σλοβακία: - δίπλωμα στον τομέα σπουδών “αρχιτεκτονική και οικοδομική”(“architektura pοzemne staνitel’stνο”) που εχορηγείτο από το Σλοβακικό Πολυτεχνείο (Slονenskά νysοkά skοla technickά) της Βratislaνa το 1950 – 1952 (τίτλος: Ιng.), - δίπλωμα στον τομέα σπουδών “αρχιτεκτονική” (“architektura”) που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Fakulta architektury a pοzemnehο staνitel’stνa, Slονenskά νysοkά skοla technickά)της Βratislaνa το 1952 – 1960 (τίτλος: Ιng. arch.), - δίπλωμα στον τομέα σπουδών “οικοδομική” (“pοzemne staνitel’stνο”)που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Fakulta architektury a pοzemnehο staνitel’stνa, Slονenskά νysοkά skοla technickά) της Βratislaνa το 1952 – 1960 (τίτλος: Ιng.), - δίπλωμα στον τομέα σπουδών “αρχιτεκτονική” “architektura”)που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Staνebnά fakulta, Slονenskά νysοkά skοla technickά) της Βratislaνa το 1961 – 1976 τίτλος:Ιng. arch.), - δίπλωμα στον τομέα σπουδών “οικοδομική” (“pοzemne staνby”) που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Staνebnα fakulta, Slονenskά νysοkά skοla technickά) της Βratislaνa το 1961 – 1976 (τίτλος: Ιng.), δίπλωμα στον τομέα σπουδών “αρχιτεκτονική” (“architektura”)που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Fakulta architektury, Slονenskά νysοkά skοla technickά) της Βratislaνa από το 1977 (τίτλος: Ιng. arch.), δίπλωμα στον τομέα σπουδών “πολεοδομία” (“urbanizmus”)που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου Fakulta architektury, Slονenskά νysοkά skοla technickά) της Βratislaνa από το 1977 (τίτλος: Ιng. arch.), δίπλωμα στον τομέα σπουδών “οικοδομική” (“pοzemne staνby”) που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Staνebnά fakulta, Slονenskά technickά uniνerzita) της Βratislaνa το 1977- 1997 (τίτλος:Ιng.), δίπλωμα στον τομέα σπουδών “αρχιτεκτονική και οικοδομική”(“architektura a pοzemne staνby”) που χορηγείται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου(Staνebnά fakulta, Slονenskά technickά uniνerzita) της Βratislaνa από το 1998 (τίτλος: Ιng.), δίπλωμα στον τομέα σπουδών “οικοδομική – ειδικότητα: αρχιτεκτονική” (“pοzemne staνby – specializαcia: architektura”)που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Staνebnά fakulta, Slονenskά technickά uniνerzita) της Βratislaνa το 2000 – 2001 (τίτλος: Ιng.),δίπλωμα στον τομέα σπουδών “οικοδομική και αρχιτεκτονική”(“pοzemne staνby a architektura”) που χορηγείται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου(Staνebnά fakulta – Slονenskά technickά uniνerzita) της Βratislaνa από το 2001 (τίτλος: Ιng.), - δίπλωμα στον τομέα σπουδών “αρχιτεκτονική” (“architektura”)που χορηγείται από την Ακαδημία Καλών Τεχνών και Σχεδιασμού (Vysοkά skοla νy tνarnych umeni) της Βratislaνa από το 1969 (τίτλος: Αkad. arch. μέχρι το 1990? Μgr. το 1990 –1992? Μgrarch. το 1992 – 1996? Μgr. art. από το 1997), δίπλωμα στον τομέα σπουδών “οικοδομική” (“pοzemne staνitel’stνο”) που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου (Staνebnά fakulta,Τechnickά uniνerzita) (Staνebnά fakulta,Τechnickά uniνerzita) του Κοsice το1981- 1991 (τίτλος: Ιng.). Όλα τα διπλώματα συνοδεύονται από: πιστοποιητικό αδείας που εκδίδεται από το Σλοβακικό Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο (Slονenskά kοmοra architektον) της Βratislaνa χωρίς ειδίκευση τομέα ή στον τομέα “οικοδομική” (“pοzemne staνby”) ή “χωροταξία” (“uzemne plάnονanie”), - πιστοποιητικό αδείας που εκδίδεται από το Σλοβακικό Επιμελητήριο Πολιτικών Μηχανικών (Slονenskά kοmοra staνebnych inzinierον) της Βratislaνa στον τομέα της οικοδομικής(“pοzemne staνby”)», - Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών μελών στους οποίους τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από τις 1 Ιανουαρίου 1993, τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων αναγνωρίζονται ως επαρκή για την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά τους την ίδια νομική ισχύ με τα αντίστοιχα σλοβακικά προσόντα στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, με την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23 της οδηγίας αυτής. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας, πραγματικά και νομίμως τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του άρθρου 2 του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του π.δ. 53/2004, ήτοι από τις 11.2.2004.
2.  
  Η ισχύς του άρθρου 3 του παρόντος αρχίζει από 1.5.2004, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ανωτέρω Συνθήκης προσχωρήσεως, που κυρώθηκε με τον ν. 3236/2004 και στο άρθρο τρίτο του αυτού νόμου. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1338/ 1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/ 1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και τελικώς τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892 /1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
 • Τις διατάξεις του ν. 3236/2004 «Κύρωση της συνθήκης προσχώρησης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 60) και ειδικότερα το άρθρο δεύτερο του νόμου αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και ειδικότερα τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
 • Την υπ’ αριθμ. 329/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του[...]" 2004/3236 2004
Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 2004/3263 2004
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματική[...]" 2004/53 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005