Καθορισμός αρμοδιοτήτων, κλάδων προσωπικού, κλάδων επιλογής προϊσταμένου του Τμήματος Εθνικού Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εθνικού Δημοτολογίου, της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο συνεστήθη με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3274/2004, είναι οι εξής: α) Η υποδοχή των αρχείων που αποστέλλονται από τις τοπικές βάσεις δεδομένων των Ο.Τ.Α. στην κεντρική βάση του Υπουργείου με τις εγγραφές και μεταβολές στοιχείων δημοτικής κατάστασης, καθώς και η αποστολή της επιβεβαίωσης της επιτυχούς λήψης των αρχείων προς τους Ο.Τ.Α. β) Ο έλεγχος της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων των εγγραφών και μεταβολών που αποστέλλουν οι Ο.Τ.Α. και η διασφάλιση της ακεραιότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων του συστήματος. γ) Η παραγωγή και αποστολή αρχείου προς τους Ο.Τ.Α., σε καθημερινή βάση, με αναφορές και επισημάνσεις, σχετικά με προβλήματα ορθότητας κ.ά. των στοιχείων δημοτικής κατάστασης των δημοτών τους. δ) Η ενημέρωση, σε περιοδική βάση, των Ο.Τ.Α. για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν σχετικά με την κατάσταση των στοιχείων αρμοδιότητας τους. ε) Η διαπίστωση της υλοποίησης των απαραίτητων ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων Ο.Τ.Α., μέσα από τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου του συγχρονισμού της κεντρικής με τις τοπικές βάσεις δεδομένων. στ) Η αναζήτηση και χρήση κανόνων τυποποιημένης καταχώρησης στοιχείων, που αφορούν στις μεταβολές της δημοτικής κατάστασης των δημοτών του κάθε Ο.Τ.Α., με σκοπό τη διασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας και πληρότητας τους. ζ) Η υλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης των στοιχείων που αφορούν μεταβολές δημοτικής κατάστασης από πιστοποιημένους Ο.Τ.Α. προς μη πιστοποιημένους και αντίστροφα. η) Η παροχή υποστήριξης προς τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών θεμάτων στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου. θ) Η παρακολούθηση, η ενσωμάτωση και η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα δημοτικής κατάστασης, καθώς και η ενημέρωση των Ο.Τ.Α. για τις μεταβολές στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. ι) Η διαχείριση, η φύλαξη και η τήρηση της ιστορικότητας των αρχείων μεταβολών για κάθε ΟΤΑ. ια) Η επεξεργασία τεχνικά ομογενοποιημένων στοιχείων της κεντρικής βάσης δεδομένων, καθώς και η συσχέτιση τους με στοιχεία βάσεων δεδομένων άλλων φορέων. ιβ) Η παραγωγή χρήσιμων και έγκυρων πληροφοριών για θέματα δημογραφικού, δημοσιονομικού και γενικότερου ενδιαφέροντος, σε σχέση με τα τηρούμενα στοιχεία δημοτικής κατάστασης, μέσα από την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, δεικτών και προβλέψεων. ιγ) Η ρύθμιση οιουδήποτε άλλου θέματος συναφούς με το αντικείμενο του Τμήματος.
Άρθρο 2 "Προσωπικό"
1.  
  Οι πέντε (5) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων που συνιστώνται με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ν. 3274/2004 για τη στελέχωση του Τμήματος Εθνικού Δημοτολογίου πληρούνται από τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού, έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κλάδους προσωπικού του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 18), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Άρθρο 3 "Προϊστάμενος"
1.  
  Στο Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιλέγεται και τοποθετείται ως προϊστάμενος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Πληροφορικής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προαγωγών
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση β΄ του άρθρου 14 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α΄ 195).
 • Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 18), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη ΰ ε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 317/9.12.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/49 1988
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005