Καθορισμός τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Χώρας και από τη Χώρα προς τα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Κ. και των λεπτομερών διαδικασιών που σχετίζονται με την έκδοση τέτοιων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων και των προϋποθέσεων και των λεπτομερών διαδικασιών για την αντικατάστασή τους, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 92/105/ΕΟΚ και 2005/17/ΕΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός."
1.  
  Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται τα τυποποιημένα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Χώρας και από τη Χώρα προς τα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Κ. και οι λεπτομερείς διαδικασίες που σχετίζονται με την έκδοση τέτοιων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων και οι προϋποθέσεις και οι λεπτομερείς διαδικασίες για την αντικατάστασή τους, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 92/105/ΕΟΚ (L4/22, 8.1.93) της Επιτροπής και 2005/17/ΕΚ (L 57/23, 3.3.2005) της Επιτροπής.
Άρθρο 2
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 2 παρ. 1 περ. ζ) του π.δ. 365/2002 (Α 307) διασφαλίζουν με τους ελέγχους που διενεργούν ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των άρθρων 3 και 4, όταν εκδίδεται ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο του άρθρου 2 παρ. 1 περ. στ ) του π.δ. 365/2002 (Α 307).
2.  
  Οι ακόλουθοι όροι πρέπει να πληρούνται:
 1. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο αποτελείται από μία επίσημη ετικέτα και ένα «συνοδευτικό έγγραφο» που περιέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία όπως ορίζονται στο Παράρτημα.
 2. Η ετικέτα δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό.
 3. Επιτρέπεται η χρήση αυτοκόλλητων επισήμων ετικετών.
 4. Ως «συνοδευτικό έγγραφο» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.
 5. Το έγγραφο αυτό δεν είναι αναγκαίο εάν τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα αναγράφονται στην εν λόγω ετικέτα.
 6. Τα απαιτούμενα στοιχεία, με ανεξίτηλη γραφή, είναι κατά προτίμηση τυπωμένα και συντάσσονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, τουλάχιστον
 7. Στην περίπτωση κονδύλων Sοlanum tuberοsum L., που προορίζονται για φύτευση, όπως αναφέρονται στο σημείο 18.1, Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρος Α, του Παραρτήματος ΙV του π.δ. 365/2002, η επίσημη ετικέτα, που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της υπ αριθμ. 276357/2002 (Β 1020) κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης κονδύλων πατάτας για φύτευση» μπορεί να χρησιμοποιείται αντί για φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, με την προϋπόθεση ότι η ετικέτα παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 4 του π.δ. 365/2002 (μετά την 31η Δεκεμβρίου 2005, η ετικέτα πρέπει να αναγράφει τις λέξεις «Ε.Κ. φυτοϋγειονομικό διαβατήριο»).
 8. Η συμμόρφωση με τις διατάξεις που διέπουν τη διακίνηση κονδύλων Sοlanum tuberοsum L., που προορίζονται για φύτευση σε μια προστατευόμενη ζώνη αναγνωρισμένη όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με τους εν λόγω κονδύλους, και η διακίνησή τους εντός της ζώνης αυτής, αναγράφεται είτε στην ετικέτα είτε σε οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο.
 9. Οι ανωτέρω προβλεπόμενοι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των σπόρων που προορίζονται για σπορά.
 10. Στην περίπτωση σπόρων Ηelianthus annuus L., που προορίζονται για σπορά, όπως αναφέρονται στο σημείο 26, Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρος Α, του Παραρτήματος ΙV του π.δ. 365/2002, η επίσημη ετικέτα, που ορίζεται στο Παράρτημα ΙV της υπ αριθμ. 225021/2003 (Β 478) κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» μπορεί να χρησιμοποιείται αντί για φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, με την προϋπόθεση ότι η ετικέτα παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 7 παρ. 4 του π.δ. 365/2002 (μετά την 31η Αυγούστου 2005, η ετικέτα πρέπει να αναγράφει τις λέξεις «Ε.Κ. φυτοϋγειονομικό διαβατήριο»).
 11. Οι ανωτέρω προβλεπόμενοι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των σπόρων που προορίζονται για σπορά.
 12. Στην περίπτωση σπόρων Lycοpersicοn lycοpersicum (L.) Κarsten ex Farw. και Ρhaseοlus L., που προορίζονται για σπορά όπως αναφέρονται στα σημεία 27 και 29 Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρος Α, του Παραρτήματος ΙV, του π.δ. 365/2002, η επίσημη ετικέτα, που ορίζεται στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Α, της υπ αριθμ. 236989/2003 (Β 705) κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά» μπορεί να χρησιμοποιείται αντί για φυτοϋγειονομικό διαβατήριο με την προϋπόθεση ότι η ετικέτα παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 7 παρ. 4 του π.δ. 365/2002 (μετά την 31η Αυγούστου 2005, η ετικέτα πρέπει να αναγράφει τις λέξεις «Ε.Κ. φυτοϋγειονομικό διαβατήριο»).
 13. Οι ανωτέρω προβλεπόμενοι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των σπόρων που προορίζονται για σπορά.
 14. Στην περίπτωση σπόρων Μedicagο satiνa L., που προορίζονται για σπορά όπως αναφέρονται στα σημεία 28.1 και 28.2 Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρος Α, του Παραρτήματος ΙV, του π.δ. 365/2002, η επίσημη ετικέτα, που ορίζεται στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Α, της υπ αριθμ. 250744/2003 (Β 861) κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» μπορεί να χρησιμοποιείται για φυτοϋγειονομικό διαβατήριο με την προϋπόθεση ότι η ετικέτα παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 7 παρ. 4 του π.δ. 365/2002 (μετά την 31η Αυγούστου 2005, η ετικέτα πρέπει να αναγράφει τις λέξεις «Ε.Κ. φυτοϋγειονομικό διαβατήριο»).
 15. Οι ανωτέρω προβλεπόμενοι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των σπόρων που προορίζονται για σπορά.
3.  
  Στην περίπτωση που το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο αποτελείται από την επίσημη ετικέτα του Μέρους Β του Παραρτήματος και συνοδευτικό έγγραφο τότε :
 1. το μέρος του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου που αποτελείται από την επίσημη ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα απαιτούμενα στοιχεία των σημείων 1 μέχρι 5 του Μέρους Α του Παραρτήματος, και
 2. το μέρος του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου που αποτελείται από το συνοδευτικό έγγραφο, θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα απαιτούμενα στοιχεία των σημείων 1 μέχρι 10 του Μέρους Α του Παραρτήματος
4.  
  Κάθε άλλο στοιχείο εκτός αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος διατάγματος, σχετικό με τους σκοπούς σήμανσης των υπ αριθμ. 387966/1999 (Β 2246) κοινών υπουργικών αποφάσεων «Τεχνικός Κανονισμός Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών Φυτών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου», 436692/1994 (Β 22/1995) «Τεχνικός κανονισμός εμπορίας και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/61/ΕΟΚ και 93/62/ΕΟΚ της Επιτροπής» και 436690/1994 (Β 21/1995) «Τεχνικός Κανονισμός για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/48ΟΚ, 93/64/ΕΟΚ και 93/79/ΕΟΚ της Επιτροπής» μπορεί να αναγράφεται στο εν λόγω συνοδευτικό έγγραφο, μόνο εφ όσον διαχωρίζεται σαφώς από τα στοιχεία που ορίζονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος.
Άρθρο 3
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν με τους ελέγχους που διενεργούν ότι τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2 όσον αφορά τη σύνταξη, εκτύπωση και φύλαξη στο αρχείο ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου
2.  
  Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο συντάσσεται, τυπώνεται και στη συνέχεια φυλάσσεται στο αρχείο, υπό τον έλεγχο των αρμοδίων αρχών του άρθρου 2 παρ. 1 από τον παραγωγό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ. 5, εδάφιο τρίτο του π.δ. 365/2002 (Α 307) ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παρ. 3 περ. β) του ίδιου προεδρικού διατάγματος ή από εισαγωγέα που αναφέρεται στο άρθρο 15 παρ. 7, εδάφιο δεύτερο του π.δ. 365/2002 (Α 307), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 2 του π.δ. 179/2005 (Α 229).
Άρθρο 4
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν μετά από έλεγχο ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 2 όταν ένα φυτοϋγεινομικό διαβατήριο εκδίδεται και συνοδεύει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, τη συσκευασία τους ή τα οχήματα μεταφοράς τους. Η έκδοση περιλαμβάνει τη σύνταξη του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, ιδιαίτερα τη συμπλήρωση των στοιχείων και των ενεργειών που απαιτούνται προκειμένου το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο να είναι διαθέσιμο για χρήση από τον αιτούντα.
2.  
  Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που καθορίζονται στο π.δ. 365/2002 (Α 307):.
 1. Διασφαλίζουν μετά από έλεγχο που διενεργούν ότι κάθε παραγωγός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εισαγωγέας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 2, υποβάλλει αίτηση στην οικεία Υπηρεσία Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για την έκδοση ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου ή για την αντικατάσταση ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.
 2. Αποφασίζουν κατά περίπτωση με βάση τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 1, 3 και 4 του π.δ. 365/2002 (Α 307) και που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 του π.δ. 365/2002 (Α 307) ή με βάση τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παρ. 3 ή του άρθρου 15 παρ. 7 του π.δ. 365/2002 (Α 307), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 2 του π.δ. 179/2005, τους περιορισμούς που θα εφαρμόσουν για τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα και, ανάλογα την περιοχή για την οποία ισχύει το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή την αντικατάσταση του εν λόγω φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, καθώς επίσης και των πληροφοριών που αναγράφονται σε αυτό.
 3. Στην περίπτωση που ο παραγωγός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εισαγωγέας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 2 προτίθεται να αποστείλει ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο σε μία προστατευόμενη ζώνη που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 1 περ. η) του π.δ. 365/2002 (Α 307), για την οποία δεν διαθέτει εν ισχύι ένα φυτοϋγεινομικό διαβατήριο, η αρμόδια αρχή προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους, ώστε να διαπιστωθεί εάν το προϊόν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να αποσταλεί στην εν λόγω προστατευόμενη ζώνη.
 4. Για το λόγο αυτό ο παραγωγός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εισαγωγέας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος διατάγματος, γνωστοποιεί εγγράφως στην οικεία αρμόδια αρχή την ανωτέρω πρόθεσή του και ταυτόχρονα υποβάλλει αίτηση στην ανωτέρω αρμόδια αρχή για την έγκριση έκδοσης του αντίστοιχου φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, τουλάχιστο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την αποστολή.
 5. Διασφαλίζουν μετά από έλεγχο ότι τα στοιχεία στο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο συμπληρώνονται εξ ολοκλήρου με κεφαλαία γράμματα ανεξάρτητα εάν είναι προτυπωμένο ή πλήρως δακτυλογραφημένο.
 6. Η βοτανική ονομασία των φυτών ή φυτικών προϊόντων αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες.
 7. Μη επικυρωμένες αλλαγές ή διαγραφές καθιστούν άκυρο το εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
 8. Διασφαλίζουν μετά από έλεγχο ότι, σε περίπτωση που ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο έχει εγκριθεί εκ μέρους των για μία ή περισσότερες συγκεκριμένες προστατευόμενες ζώνες, αναγράφεται ο κωδικός της προστατευόμενης ζώνης ή των προστατευόμενων ζωνών στο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, δίπλα στη χαρακτηριστική σήμανση «ΖΡ» (zοna prοtecta), υποδηλώνοντας ότι το εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο πληροί τους φυτοϋγειονομικούς όρους για τους οποίους ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο έχει εγκριθεί για μία ή περισσότερες προστατευόμενες ζώνες
 9. Διασφαλίζουν μετά από έλεγχο ότι, όταν ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο εκδίδεται για ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο καταγωγής εκτός της Κοινότητας, αυτό χρησιμοποιείται, με την αναγραφή επί αυτού του ονόματος της χώρας καταγωγής ή όπου ενδείκνυται, της χώρας αποστολής
 10. Διασφαλίζουν μετά από έλεγχο ότι, στην περίπτωση που ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο αντικαθίσταται από ένα άλλο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, τότε ο αριθμός μητρώου του αρχικού παραγωγού ή του αρχικού εισαγωγέα θα πρέπει να αναγράφεται στο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 1, δίπλα στη χαρακτηριστική σήμανση «RΡ» («διαβατήριο αντικατάστασης»), για να δηλώνει ότι το εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο αντικαθιστά ένα άλλο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
 11. Εγκρίνουν τη χρήση ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 σύμφωνα με τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές διατάξεις.
 12. Διασφαλίζουν, μετά από έλεγχο, ότι το μέρος του εν λόγω φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, που αποτελείται από την επίσημη ετικέτα του, Μέρος Β του Παραρτήματος, προσαρτάται, με ευθύνη του παραγωγού, του φυσικού ή νομικού προσώπου ή του εισαγωγέα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 2 στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, επί της συσκευασία τους ή επί των οχημάτων μεταφοράς τους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
Άρθρο 5 "(άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 2005/17/ΕΚ)"
1.  
  Στο σημείο 1 των ΜΕΡΩΝ Α και Β του Παραρτήματος, μπορεί να χρησιμοποιείται η διατύπωση «ΕΟΚ φυτοϋγειο­νομικό διαβατήριο / ΕΕC plant passpοrt» για μια μεταβατική περίοδο που λήγει την 1η Ιανουαρίου του 2006
Άρθρο 6
1.  
(Παράρτημα της Οδηγίας 92/105/ΕΟΚ)Κατωτέρω παρατίθεται Παράρτημα που έχει ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΜΕΡΟΣ: Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1.«Ε.Κ. – φυτοϋγειονομικό διαβατήριο / ΕC – Ρlant Ρasspοrt». 2.Ο κωδικός της Χώρας «GR». 3.Η αρμόδια αρχή [αναγράφεται η αρμόδια αρχή που εγκρίνει την έκδοσή του: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ & ΠΕ)]. 4.Ο αριθμός μητρώου. 5.Ο ατομικός αύξων αριθμός ή ο αριθμός της εβδομάδας ή ο αριθμός της παρτίδας. 6.Η βοτανική ονομασία. 7.Η ποσότητα. 8.Η χαρακτηριστική σήμανση «ΖΡ» (zοna prοtecta) για την εδαφική ισχύ του διαβατηρίου και, ανάλογα με την περίπτωση, το όνομα ή τα ονόματα των Προστατευμένων Ζωνών για την οποία ή τις οποίες ισχύει. 9.Η χαρακτηριστική σήμανση «RΡ» (διαβατήριο αντικατάστασης) σε περίπτωση αντικατάστασης ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου και, ανάλογα με την περίπτωση, ο αριθμός μητρώου του αρχικά εγγεγραμμένου παραγωγού ή εισαγωγέα. 10.Το όνομα της χώρας καταγωγής ή αποστολής για προϊόντα τρίτων χωρών. ΜΕΡΟΣ: Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 1.«Ε.Κ. – Φυτοϋγειονιμικό Διαβατήριο / ΕC – Ρlant Ρasspοrt» 2. GR 3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3.1. Αρμόδια αρχή(1): 4.Αριθμός Μητρώου: 5. Ατομικός αύξων αριθμός ή αριθμός της εβδομάδας ή αριθμός της παρτίδας: 6.Βοτανική ονομασία: 7. Ποσότης: 8.«ΖΡ» (zοna prοtecta)(2) : 9. «RΡ» (διαβατήριο αντικατάστασης) Αριθμός μητώου: 10.Τρίτη χώρα καταγωγής ή αποστολής: (1) Αναγράφεται η αρμόδια αρχή που εγκρίνει την έκδοσή του: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ & ΠΕ). (2) Αναγράφεται ο κωδικός ή το όνομα της προστατευόμενης ζώνης για την οποία ισχύει.
Άρθρο 7
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να ρυθμίζονται τεχνικά θέματα και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του διατάγματος, συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος αυτού
Άρθρο 8 "Τροποποίηση του π.δ. 365/2002 (Α"
1.  
  307) Το υπόδειγμα ετικέτας φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου του ΜΕΡΟΣ Γ του Παραρτήματος VΙΙ του π.δ. 365/2002 (Α 307) καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 9 "(άρθρο 3 Οδηγίας 2005/17/ΕΚ, έναρξη ισχύος)"
1.  
  Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από τις 15 Μαϊου 2005. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952
 • «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας». β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 5 του ν. 1338/1993 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α
 • όπως η παρ. 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α
 • Τη υπ αριθμ. Υ132/11.10.2004 (ΦΕΚ 1533/Β /14.10.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 313/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
 • και του άρθρου 3 του ν. 1338/1993, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α 101).γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ αριθμ. 63/2005 προεδρικού διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1922/92/105/ΕΟΚL4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1922/92_105_ΕΟΚL4 1922
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/387966 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/387966 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/276357 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/276357 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/225021 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/225021 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/236989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/236989 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/250744 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/250744 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ132 2004
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1948/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/93 1948
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1961/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/93 1961
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1962/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/93 1962
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1964/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/93 1964
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1979/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/93 1979
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1993/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/1338 1993
Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς τ[...]" 2002/365 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 365/ 2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα κ[...]" 2005/179 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία