ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/36

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-02-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-02-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία της Κοινότητας Τριπύλας, του Νομού Μεσσηνίας σε Κοινότητα Τριπύλης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η Κοινότητα Τριπύλας, του Νομού Μεσσηνίας, μετονομάζεται σε «Κοινότητα Τριπύλης». Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 293 του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231).
  • Την πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου της Κοινότητας Τριπύλας του Νομού Μεσσηνίας που περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθμ. 4/8.3.2003 πρακτικό συνεδριάσεως (θέμα 1ο).
  • Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών που περιλαμβάνεται στο υπ’ αριθμ. 10/7.9.2005 πρακτικό συνεδριάσεως (θέμα 1ο).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (Β΄ 527) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ­πολογισμού ή του προϋπολογισμού της Κοινότητας Τριπύλας.
  • Την υπ’ αριθμ. Δ329/19.12.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-02-16 Μετονομασία της Κοινότητας Τριπύλας, του Νομού Μεσσηνίας σε Κοινότητα Τριπύλης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/36
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία