ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/38

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-02-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-02-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Γενικό Κατάστημα Κράτησης Β΄ Τύπου, στον Δήμο Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων στη θέση «Μπαλκούρα» ή «Κρινίτσα» και σε χώρο που παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ). Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 16 και 29 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως είχε τροποποιηθεί. β) Των άρθρων 18,19 και 20 του ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας» (ΦΕΚ 291 Α΄ 24.12.1999), όπως η παράγραφος 3 του άρθρου 20 τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4Ζ του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄). γ) Των άρθρων 3, 7 και 18 παράγραφος 5 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α΄ 7.10.1999).
  • Την υπ’ αριθμ. 28704/4362/26.11.2001 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Επιτροπής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης» (ΦΕΚ 1575 Β΄ 28.11.2001).
  • Την υπ’ αριθμ. 9628/7.1.1981 απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων «Περί εγκρίσεως χώρου για την ανέγερση κτιρίου φυλακών, στην εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων περιοχή» (ΦΕΚ 180 Δ΄).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 1.158.000,00 ευρώ από το έτος 2006 και εφεξής για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ε.Φ. 17-310), το δε κόστος ανέγερσης από την Εταιρεία ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. του ιδρυομένου Καταστήματος ανέρχεται στο ύψος των #22.500.000,00# Ευρώ.
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 527 Β΄ 24.3.2004).
  • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432Β/14.10.2005).
  • Την υπ’ αριθμ. 320/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-02-27 Ίδρυση Καταστήματος Κράτησης στο Δήμο Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/37
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Σωφρονιστικός Κώδικας 1999/2776 1999
Θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2005/3388 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία