ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/39

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-02-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-02-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση μιας θέσης Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, σύσταση οργανικών θέσεων Ανωτάτων Αξιωματικών, αναδιάρθρωση του Αρχηγείου και άλλες ρυθμίσεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η μία εκ των δύο θέσεων με βαθμό Αντιστράτηγου των Υπαρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος που συστάθηκαν με την παραγρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ.217/2001 (Α΄ 167) καταργείται. Όπου στην ισχύουσα για το Πυροσβεστικό Σώμα και το προσωπικό του νομοθεσία αναφέρονται οι όροι «Α΄ Υπαρχηγός», «Β΄ Υπαρχηγός» και «Υπαρχηγοί» νοείται εφεξής «ο Υπαρχηγός», ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονταν για τον Α΄ και Β΄ Υπαρχηγό.
2.  
  Η θέση του Γενικού Επιθεωρητή Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος με βαθμό Υποστρατήγου, που συστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 311/2003 (Α΄ 263) καταργείται.
Άρθρο 2
1.  
  Συνιστώνται δύο (2) θέσεις Γενικών Επιθεωρητών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, με βαθμό Αντιστράτηγου, ως εξής:
 1. Γενικός Επιθεωρητής Υπηρεσιών Νότιας Ελλάδας και β. Γενικός Επιθεωρητής Υπηρεσιών Βόρειας Ελλάδας.
2.  
  Οι Γενικοί Επιθεωρητές, που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, είναι άμεσοι βοηθοί του Αρχηγού και Υπαρχηγού του Σώματος και γενικά καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητά τους. Ειδικότερα για τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους έχουν τα προβλεπόμενα από την παραγρ. 2 του π.δ. 311/2003 καθήκοντα.
3.  
  Τις εκθέσεις ικανότητας των Γενικών Επιθεωρητών συντάσσει ο Υπαρχηγός και επ’ αυτών γνωματεύει ο Αρχηγός
4.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού με τον όρο «Υπηρεσίες Νότιας Ελλάδας» νοούνται οι ακόλουθες Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τις υπαγόμενες σε αυτές Υπηρεσίες: α) Αττικής, β) Στερεάς Ελλάδας, γ) Δυτικής Ελλάδας,δ) Πελοποννήσου, ε) Κρήτης, στ) Νοτίου Αιγαίου και ζ) Ιονίων Νήσων. Με τον όρο «Υπηρεσίες Βόρειας Ελλάδας» νοούνται οι ακόλουθες Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τις υπαγόμενες σε αυτές Υπηρεσίες: α) Κεντρικής Μακεδονίας, β) Δυτικής Μακεδονίας, γ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δ) Ηπείρου, ε) Θεσσαλίας και στ) Βορείου Αιγαίου.
5.  
  Οι Ειδικές Υπηρεσίες, που υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό
Άρθρο 3
1.  
  Συνιστώνται δύο (2) θέσεις Υποστρατήγων Γενικών Υπηρεσιών. Στη θέση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 118/2005 (Α΄ 175) και στη θέση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του π.δ. 109/1994 (Α΄ 82) τοποθετούνται αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών με βαθμό Υποστρατήγου.
2.  
  Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και συγχρόνως και Διοικητής της Σχολής Ανθυποπυραγών τοποθετείται Αρχιπύραρχος Γενικών Υπηρεσιών
3.  
  Συνιστάται μία (1) θέση Αρχιπυράρχου Γενικών Υπηρεσιών και καταργούνται δύο (2) θέσεις Πυροσβεστών - Αρχιπυροσβεστών (μη παραγωγικής σχολής) Γενικών Υπηρεσιών (άρθρο 1 π.δ. 47/1995 - Α΄ 36).
Άρθρο 4
1.  
  Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος διαρθρώνεται σε δύο (2) κλάδους ως εξής: Α΄ Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Β΄ Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης. Οι ανωτέρω κλάδοι διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις.
2.  
  Ο Α΄ Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων χειρίζεται τα θέματα πυρόσβεσης και δασοπυρόσβεσης, διάσωσης, εναέριων μέσων και της προληπτικής πυροπροστασίας. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Πυρόσβεσης - Διάσωσης
 2. Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης
 3. Διεύθυνση Εναέριων Μέσων
 4. Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας
3.  
  Ο Β΄ Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας, άσκησης των δημοσίων και διεθνών σχέσεων, σύνταξης κι εκτέλεσης του προϋπολογισμού, προμηθειών, υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, στέγασης των Υπηρεσιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Επίσης χειρίζεται θέματα οικονομικά, ασφαλιστικά και υγειονομικά και κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:.
 1. Διεύθυνση Προσωπικού
 2. Διεύθυνση Οργάνωσης-Νομοθεσίας
 3. Διεύθυνση Εκπαίδευσης
 4. Διεύθυνση Πληροφορικής - Επικοινωνιών
 5. Διεύθυνση Τεχνικών και
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
4.  
  Τους Κλάδους καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Ως Προϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου τοποθετούνται Αρχιπύραρχοι Γενικών Υπηρεσιών. Ο αρχαιότερος από τους Προϊσταμένους των Κλάδων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου, αναπληρώνει αυτόν.
5.  
  Ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου συντάσσει την έκθεση ικανότητας των Προϊσταμένων Κλάδων του Αρχηγείου, στις οποίες γνωματεύει ο Υπαρχηγός. Ο Προϊστάμενος Κλάδου συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας των Αξιωματικών που έχουν οριστεί Διευθυντές Διευθύνσεων, που υπάγονται στον κλάδο του. Στις εκθέσεις ικανότητας αυτές γνωματεύει ο Προϊστάμενος Επιτελείου.
Άρθρο 5
1.  
  Η Διεύθυνση Υγειονομικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος καταργείται και αποτελεί εφεξής Ειδική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος με τον τίτλο «Υγειονομική Υπηρεσία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, υπάγεται στο Αρχηγείο, δια του Προϊσταμένου του Επιτελείου αυτού και έχει ως αποστολή την εν γένει διεξαγωγή της υγειονομικής υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και του προσωπικού του καθώς και το χειρισμό των σχετικών με αυτήν θεμάτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
2.  
  Ως Προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας τοποθετείται ο Υποστράτηγος Υγειονομικός, ο οποίος συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας των υπηρετούντων στην Υπηρεσία αυτή Αξιωματικών και επ’ αυτών γνωματεύει ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου. Την έκθεση ικανότητας του Προϊσταμένου της εν λόγω Υπηρεσίας συντάσσει ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου και σε αυτήν γνωματεύει ο Υπαρχηγός.
3.  
  Στην Υγειονομική Υπηρεσία συνιστάται Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών που διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
 1. Παθολογικό
 2. Καρδιολογικό
 3. Ορθοπεδικό,
 4. Οφθαλμολογικό,
 5. Νευρολογικό
 6. Πνευμονολογικό
 7. Οδοντιατρικό
 8. Χειρουργικό
 9. Ψυχιατρικό
 10. Μικροβιολογικό
 11. Ακτινολογικό.
 12. Ως Προϊστάμενος του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών τοποθετείται, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Υγειονομικός.
 13. Στα Τμήματα προϊστάμενοι τοποθετούνται με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αξιωματικοί Υγειονομικοί, ύστερα από πρόταση του Προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 6
1.  
  Η Γενική Αποθήκη Υλικού Πυροσβεστικού Σώματος (Γ.Α.Υ.Π.Σ.) μετονομάζεται σε «Διαχείριση Πυροσβεστικού Υλικού» (Δ.Π.Υ.).
2.  
  Το Πυροσβεστικό Συνεργείο Αθηνών υπάγεται διοι­κητικά στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτωση (α), (β), (γ), (δ), (στ) και παρ. 7 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/ 1986 (Α΄ 49). β. Του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις». γ. Του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 18.100,00 ευρώ περίπου για το έτος 2006, 24.200,00 ευρώ περίπου για το έτος 2007, 23.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2008, 27.600,00 ευρώ περίπου για το έτος 2009, 28.800,00 ευρώ περίπου για το έτος 2010, και 38.600,00 ευρώ περίπου για το έτος 2011. Οι δαπάνες του έτους 2006 θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ.43-120 «Πυροσβεστικό Σώμα») ενώ οι δαπάνες των επόμενων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου έτους.
 • Την 46/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - κυβερνητικών Πυροσβεστικών πλοιαρίων και άλλες διατάξεις. 1994/109 1994
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα δύο (2) θέσεων Αντιστράτηγων και άλλες ρυθμίσεις. 2001/217 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/311 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/311 2003
Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικού Σώματος, Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2005/118 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία