Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο Νικόλαο του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας και καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτού».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Λιμενικός Σταθμός στον Άγιο Νικόλαο του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας
2.  
  Τα όρια τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αγίου Νικολάου ορίζονται στην παραλία του Μεσσηνιακού Κόλπου από το Ακρωτήριο Τράπεζα μέχρι το Ακρωτήριο Καλτέτσι και περιλαμβάνουν τους όρμους, τους λιμένες, τις νησίδες, τα παράλια γενικά, με την κατά νόμο χερσαία ζώνη και την αντίστοιχη χωρική θάλασσα
Άρθρο 2
1.  
  Η καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Λιμενικού Σταθμού περιλαμβάνει:
 1. Την άσκηση από τον Προϊστάμενο, το νόμιμο αναπληρωτή και τους υπηρετούντες Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Αρχικελευστές Λ.Σ. που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, όλων των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων σχετικά με αδικήματα που τελούνται στην περιφέρεια του Λιμενικού Σταθμού.
 2. Οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου εκδίδονται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.
 3. Την τήρηση Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.).
 4. Την έκδοση αδειών πλόων, αλιείας επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών, την έκδοση ατομικών αδειών επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και την τήρηση Βιβλίων Μητρώων αυτών
 5. Τη βεβαίωση Φαρικών Τελών και Υγειονομικών Δικαιωμάτων
 6. Τη βεβαίωση και είσπραξη Πλοηγικών Τελών
 7. Τη βεβαίωση και είσπραξη Λιμενικών Τελών
 8. Τη βεβαίωση και είσπραξη τελών υπέρ του Ειδικού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας από διάθεση εντύπων
 9. Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση των ναυτολογίων των Ελληνικών Πλοίων, όπως ορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), την διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και την θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων.
 10. Τις διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου πλοίων με ξένη σημαία.
 11. Τη σύνταξη δελτίων ναυτιλιακών πληροφοριών κατά τα ισχύοντα κάθε φορά
 12. Την παρακολούθηση των δρομολογίων των Επιβατηγών (Ε/Γ) πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή αρμοδιότητας του και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση
 13. Την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα έρευνας και διάσωσης καθώς και πρόληψης ή καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης
 14. Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά την ένταξή του στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος
 15. Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που ανατίθεται σ΄ αυτόν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας
2.  
  Ο Προϊστάμενος του Λιμενικού Σταθμού αλληλογραφεί με τις Κρατικές Αρχές και τους ιδιώτες για τα θέματα τις αρμοδιότητάς του Λιμενικού Σταθμού. Εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας.
Άρθρο 3
1.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Νικολάου υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, αναφέρεται σ’ αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του. Όταν δίδεται ειδική διαταγή αναφέρεται απ’ ευθείας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και κοινοποιεί τις αναφορές στην Προϊστάμενη Λιμενική Αρχή.
2.  
  Ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Νικολάου εξαρτάται οικονομικά από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας και οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας του καταβάλλονται από την Πάγια Προκαταβολή αυτού. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • α) Τις διατάξεις του άρθρου 127 παρ. 1 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, β) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 του ν. 672/1977 (Α΄ 235), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ.2 του ν. 2329/1995 (Α΄ 172), οι οποίες διατηρήθηκαν κατά τούτο σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 140 παρ. 2 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, γ) τις διατάξεις του άρθρου 22 της παραγράφου 3 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου και δαπανών του Κράτους κ.λπ.» (Α΄ 247), δ) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), ε) την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ποσού είκοσι μία χιλιάδων πεντακοσίων (21.500) ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2006 και ποσού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) ευρώ περίπου για καθένα των ετών 2007-2011. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδ. Φ. 41/110, ΚΑΕ 0824, 0813, 0831, 0832, 0712, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725) για το σκοπό αυτό.
 • Τις υπ’ αριθμ. 193/2005 και 309/2005 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία