Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/1026/ΕΟΚ και 78/1027/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται διατάξεις για την αναγνώριση της ισοδύναμης ισχύος διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, συμπεριλαμβανομένων των ελλήνων υπηκόων, με τα ελληνικά πτυχία [...]"
1.  
  Την Οδηγία 78/1026/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 «περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων κτηνιάτρου και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» (ειδ. εκδ. τεύχος 6, τόμος 2, σελ. 46), όπως συμπληρώθηκε με την Οδηγία 84/1057/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1981 (ΕΕ L 385, της 31.12.81, σελ. 25).
2.  
  Την Οδηγία 78/1027/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 «περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του κτηνιάτρου» (ειδ. εκδ. τεύχος 6, τόμος 2, σελ. 52).
3.  
  Την Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ης Οκτωβρίου 1989 όσον αφορά στην τροποποίηση των οδηγιών 78/1026/ΕΟΚ και 78/1027/ΕΟΚ (Ε.Ε.L. 341 της 23.11.89, σελ. 19).
4.  
  Την Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 «περί προσαρμογής ορισμένων οδηγιών σχετικών με την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων εν όψει της γερμανικής ενοποίησης», όσον αφορά τους κτηνιάτρους (Ε.Ε.L 353 της 17.12.90 σελ. 73).
5.  
  Την Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 που «τροποποιεί τις Οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων καθώς και τις οδηγίες … 78/1026/ΕΟΚ και 78/1027/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν …το επάγγελμα του κτηνιάτρου» (Ε.Ε. L 206 της 14.5.2001 σελ. 1).
6.  
  Την Συνθήκη Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτή κυρώθηκε με το νόμο 3236/2004 (Α΄ 60)
Άρθρο 2 "(΄Αρθρο 2 της οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 της Οδηγίας 89/594/ΕΟΚ και από το άρθρο 7 παρ. 1 της οδηγίας 2001/19, άρθρο 3 της οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, το οποίο τροποποιήθηκε από το 17 της οδηγίας 89/594/ΕΟΚ, από το άρθρο 5 της 9 [...]"
1.  
  Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από τα κράτη μέλη στους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και αναφέρονται στο άρθρο 5 έχουν, όσον αφορά την ανάληψη και άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων από τους κτηνιάτρους, την ίδια ισχύ με:.
 1. το πτυχίο Κτηνιατρικής της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 2. το πτυχίο Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Άρθρο 2 πρώτο εδάφιο οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ).
2.  
  Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι τίτλοι του άρθρου 5 που χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη πριν ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1981, αλλά πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν την ημερομηνία αυτή, έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους, ότι το σχετικό δίπλωμα, πιστοποιητικό ή τίτλος πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4. (Άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 της οδηγίας 89/594/ΕΟΚ και το άρθρο 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ).
3.  
  Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και τίτλοι που χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη πριν από ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1981, αλλά πιστοποιούν εκπαίδευση που έχει αρχίσει προηγουμένως και δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά πτυχία, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος των ανωτέρω διπλωμάτων, πιστοποιητικών και τίτλων άσκησε πραγματικά και νόμιμα τις σχετικές δραστηριότητες επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών από την χορήγηση της βεβαίωσης. (Άρθρο 4 παρ. 1 της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ που ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 4 της εν λόγω οδηγίας από το άρθρο 18 της Οδηγίας 89/594/ΕΟΚ).
4.  
  Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι, τα οποία χορηγούν τα κράτη μέλη σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιστοιχούν στις ονομασίες του άρθρου 5, έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό των αρμόδιων αρχών ή οργανισμών του οικείου κράτους μέλους, στο οποίο βεβαιώνεται ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 και ότι τα ανωτέρω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι εξομοιώνονται από το κράτος μέλος με εκείνα, των οποίων οι ονομασίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 5. (Άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, που ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 4 της εν λόγω οδηγίας από το άρθρο 18 της Οδηγίας 89/594/ΕΟΚ, άρθρο 17β της οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ).
5.  
  Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και τίτλοι που πιστοποιούν κατάρτιση υπηκόου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά πτυχία, εφόσον: - πιστοποιούν κατάρτιση που άρχισε πριν από την γερμανική ενοποίηση - παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων κτηνιάτρου στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας με τους ίδιους όρους, που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και αναφέρονται στο άρθρο 5 αρ. 4 - συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμόδιων γερμανικών αρχών, ότι ο κάτοχος των ανωτέρω διπλωμάτων, πιστοποιητικών και τίτλων άσκησε πραγματικά και νόμιμα τις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών από την έκδοση της βεβαίωσης. (Άρθρο 4α της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 της Οδηγίας 90/658/ΕΟΚ).
6.  
  Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που χορηγήθηκαν από την Ιταλία και πιστοποιούν σπουδές που άρχισαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1985 έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά πτυχία, εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός τους άσκησε πραγματικά και νόμιμα κτηνιατρικές δραστηριότητες επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών από τη χορήγηση της βεβαίωσης, εκτός εάν το σχετικό δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος συνοδεύεται από βεβαίωση των αρμόδιων ιταλικών αρχών σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης που είναι πλήρως σύμφωνη με το άρθρο 4. (Άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας 78/1027/ΕΟΚ, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 19 της Οδηγίας 89/594/ΕΟΚ).
7.  
  Στην περίπτωση που τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν από την Εσθονία σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ε.Ε. ή η κατάρτιση αυτών άρχισε στην Εσθονία πριν από την 1η Μαΐου 2004, τα ανωτέρω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά πτυχία, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω κτηνίατροι ασκούν στην Εσθονία πραγματικά και νόμιμα τις οικείες δραστηριότητες για πέντε τουλάχιστον συναπτά έτη κατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. (Άρθρο 4β της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, όπως αυτό προστέθηκε με το σημείο ΙΙΙ(4α) του κεφαλαίου 2Γ, Παράρτημα ΙΙ της Πράξης Προσχώρησης).
8.  
  Στην περίπτωση που τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν από την πρώην Τσεχοσλοβακία σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ε.Ε. ή η κατάρτιση αυτών άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν την 1 Ιανουαρίου 1993, τα ανωτέρω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων στον τομέα της κτηνιατρικής έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά πτυχία, εφόσον οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα τσεχικά προσόντα στον τομέα της κτηνιατρικής, όσον αφορά στην πρόσβαση στο κτηνιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω κτηνίατροι ασκούν στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία τουλάχιστον συναπτά έτη κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. (Άρθρο 4γ παρ. 1 της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, όπως αυτό προστέθηκε με το σημείο ΙΙΙ(4α) του κεφαλαίου 2Γ, Παράρτημα ΙΙ της Πράξης Προσχώρησης).
9.  
  Στην περίπτωση που τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν από την πρώην Τσεχοσλοβακία σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ε.Ε. ή η κατάρτιση των υπηκόων αυτών άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν την 1η Ιανουαρίου 1993, τα ανωτέρω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων στον τομέα της κτηνιατρικής έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά πτυχία, εφόσον οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβακικά προσόντα στον τομέα της κτηνιατρικής, όσον αφορά στην πρόσβαση στο κτηνιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω κτηνίατροι ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία τουλάχιστον συναπτά έτη κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. (Άρθρο 4γ παρ. 5 της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, όπως αυτό προστέθηκε με το σημείο ΙΙΙ(4α) του κεφαλαίου 2Γ, Παράρτημα ΙΙ της Πράξης Προσχώρησης).
10.  
  Στην περίπτωση που τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ε.Ε. ή η κατάρτιση αυτών άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν τις 20 Αυγούστου 1991, τα ανωτέρω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων στον τομέα της κτηνιατρικής έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά πτυχία, εφόσον οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά προσόντα στον τομέα της κτηνιατρικής, όσον αφορά στην πρόσβαση στο κτηνιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω κτηνίατροι ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για πέντε τουλάχιστον συναπτά έτη κατά την επταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. (Άρθρο 4γ παρ. 2 της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, όπως αυτό προστέθηκε με το σημείο ΙΙΙ(4α) του κεφαλαίου 2Γ, Παράρτημα ΙΙ της Πράξης Προσχώρησης).
11.  
  Στην περίπτωση που τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ε.Ε. ή η κατάρτιση αυτών άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν τις 21 Αυγούστου 1991, τα ανωτέρω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων στον τομέα της κτηνιατρικής έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά πτυχία, εφόσον οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λετονικά προσόντα στον τομέα της κτηνιατρικής, όσον αφορά στην πρόσβαση στο κτηνιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω κτηνίατροι ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία τουλάχιστον συναπτά έτη κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. (Άρθρο 4γ παρ. 3 της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, όπως αυτό προστέθηκε με το σημείο ΙΙΙ(4α) του κεφαλαίου 2Γ, Παράρτημα ΙΙ της Πράξης Προσχώρησης).
12.  
  Στην περίπτωση που τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ε.Ε. ή η κατάρτιση αυτών άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν τις 11 Μαρτίου 1990, τα ανωτέρω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων στον τομέα της κτηνιατρικής έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά πτυχία, εφόσον οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λιθουανικά προσόντα στον τομέα της κτηνιατρικής, όσον αφορά στην πρόσβαση στο κτηνιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω κτηνίατροι ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία τουλάχιστον συναπτά έτη κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. (Άρθρο 4γ παρ. 4 της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, όπως αυτό προστέθηκε με το σημείο ΙΙΙ(4α) του κεφαλαίου 2Γ, Παράρτημα ΙΙ της Πράξης Προσχώρησης).
13.  
  Στην περίπτωση που τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι χορηγήθηκαν από τη Γιουγκοσλαβία σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ε.Ε. ή η κατάρτιση αυτών άρχισε στην Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, τα ανωτέρω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων στον τομέα της κτηνιατρικής έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά πτυχία, εφόσον οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβενικά προσόντα στον τομέα της κτηνιατρικής, όσον αφορά στην πρόσβαση στο κτηνιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω κτηνίατροι ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία τουλάχιστον συναπτά έτη κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού. (Άρθρο 4γ παρ. 6 της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, όπως αυτό προστέθηκε με το σημείο ΙΙΙ(4α) του κεφαλαίου 2Γ, Παράρτημα ΙΙ της Πράξης Προσχώρησης).
Άρθρο 3 "(Άρθρα 17γ και 17δ της Οδηγίας 78/1026/ΕΚ, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 7 παρ. 4 της οδηγίας 2001/19/ΕΚ)"
1.  
  Η Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών (Κ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει τις αιτήσεις των κτηνιάτρων, υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αναγνώριση της ισοδυναμίας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων, τα οποία αποκτήθηκαν σε τρίτη χώρα, με τα ελληνικά πτυχία, εφόσον τα εν λόγω διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος.
2.  
 1. Με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής μετά από σύμφωνη γνώμη της Κ.Α.Φ.Ε εγκρίνεται η αίτηση του ενδιαφερομένου μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή του πλήρους φακέλου.
 2. Στην περίπτωση που η γνώμη της Κ.Α.Φ.Ε είναι αρνητική, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.
Άρθρο 4 "(Άρθρο 1 και παράρτημα της Οδηγίας 78/1027/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 19 της Οδηγίας 89/594/ΕΟΚ και το άρθρο 8 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ)"
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, στις οποίες καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, υπό τις οποίες τα πτυχία κτηνιατρικής, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που χορηγήθηκαν σε κράτη-μέλη έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά πτυχία, άλλα πτυχία, τίτλοι και πιστοποιητικά κτηνιατρικής των κρατών-μελών έχουν την ίδια ισχύ με τα ελληνικά πτυχία του άρθρου 2 παρ. 1, εφόσον αυτά παρέχουν την εγγύηση, ότι ο κάτοχος τους κατά τη διάρκεια της συνολικής εκπαίδευσής του έχει αποκτήσει:.
 1. προσήκουσα γνώση των επιστημών, στις οποίες βασίζονται οι δραστηριότητες του κτηνιάτρου
 2. προσήκουσα γνώση του οργανισμού και των λειτουργιών των υγιών ζώων, της εκτροφής, της αναπαραγωγής, γενικά της υγιεινής τους καθώς και της διατροφής τους, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας που εφαρμόζεται κατά την παρασκευή και τη διατήρηση των τροφών που απαιτούνται για τις ανάγκες τους
 3. προσήκουσα γνώση στον τομέα της συμπεριφοράς και της προστασίας των ζώων
 4. προσήκουσα γνώση των αιτιών, της φύσης, της εξέλιξης, των αποτελεσμάτων, των διαγνωστικών μεθόδων και της θεραπείας των ασθενειών των ζώων, είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες με έμφαση στις ασθένειες που μεταδίδονται στον άνθρωπο
 5. προσήκουσα γνώση της προληπτικής κτηνιατρικής
 6. προσήκουσα γνώση της υγιεινής και της τεχνολογίας κατά την παραγωγή, βιομηχανική παραγωγή και τη διακίνηση των ζωοτροφών ή των τροφίμων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση
 7. προσήκουσα γνώση των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που σχετίζονται με τα ανωτέρω απαριθμηθέντα θέματα
 8. προσήκουσα κλινική και πρακτική εμπειρία υπό κατάλληλη εποπτεία
2.  
 1. Η συνολική κτηνιατρική εκπαίδευση της παραγράφου 1 περιλαμβάνει υποχρεωτικά τουλάχιστον πέντε έτη θεωρητικών και πρακτικών σπουδών με πλήρες ωράριο απασχόλησης σε πανεπιστήμιο ή ανώτατο ινστιτούτο, αναγνωρισμένο ως ισότιμο ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου, το οποίο καλύπτει τους τομείς που απαριθμούνται στην παράγραφο 1
 2. Η φοίτηση στους κλάδους των ανωτέρω σπουδών προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει δίπλωμα ή πιστοποιητικό, το οποίο του παρέχει το δικαίωμα φοίτησης στις σχετικές σπουδές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή στα αναγνωρισμένα ως ισότιμα ινστιτούτα ενός κράτους μέλους
3.  
  Το πρόγραμμα σπουδών, βάσει των οποίων χορηγούνται διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι κτηνιάτρου πρέπει να περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τα κατωτέρω μαθήματα. Η διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων από τα μαθήματα αυτά δύναται να εξασφαλίζεται στο πλαίσιο άλλων κλάδων ή σε σύνδεση με άλλους επιστημονικούς κλάδους. Α. ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦυσικήΧημεία Βιολογία των ζώων Βιολογία των φυτών Μαθηματικά που εφαρμόζονται στις βιολογικές επιστήμες Β. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1η Ομάδα: Βασικές επιστήμες: Ανατομική (περιλαμβανομένης της ιστολογίας και εμβρυολογίας), ΦυσιολογίαΒιοχημεία ΓενετικήΦαρμακολογία ΦαρμακοτεχνικήΤοξικολογία ΜικροβιολογίαΑνοσολογία ΕπιδημιολογίαΔεοντολογία 2η Ομάδα: Κλινικές επιστήμες ΜαιευτικήΠαθολογία (συμπεριλαμβανόμενης της παθολογικής ανατομικής), ΠαρασιτολογίαΚλινική ιατρική και χειρουργική (περιλαμβανόμενης της αναισθησιολογίας) Κλινική των κατοικίδιων ζώων, πτηνών και άλλων ειδών ζώων Προληπτική ιατρική ΑκτινολογίαΑναπαραγωγή και διαταραχές της αναπαραγωγής Υγειονομικά μέτρα Ιατροδικαστική και κτηνιατρική νομοθεσία ΘεραπευτικήΠροπαιδευτική 3η Ομάδα: Ζωϊκή παραγωγή Ζωϊκή παραγωγή ΔιατροφήΑγρονομία Αγροτική Οικονομία Εκτροφή και υγεία των ζώων Κτηνιατρική Υγιεινή Ηθολογία και προστασία των ζώων 4η Ομάδα: Υγιεινή τροφίμων Επιθεώρηση και έλεγχος ζωοτροφών ή τροφίμων ζωϊκής προελεύσεως Υγιεινή και τεχνολογία τροφίμων Πρακτικές ασκήσεις (συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης στους χώρους σφαγής και επεξεργασίας των τροφίμων).
4.  
 1. Η πρακτική εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιηθεί με μορφή πρακτικής άσκησης με πλήρες ωράριο απασχόλησης υπό την άμεση εποπτεία της αρμόδιας αρχής ή οργανισμού.
 2. Σε εκπαίδευση διάρκειας πέντε ετών η πρακτική εκπαίδευση δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.
 3. Η κατανομή της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας μεταξύ των διαφόρων ομάδων μαθημάτων πρέπει να σταθμίζεται και να συντονίζεται έτσι, ώστε οι γνώσεις και η πείρα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 1 να αποκτώνται κατά τρόπο, που να επιτρέπει στον κτηνίατρο να ασκήσει το σύνολο των κτηνιατρικών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 5 "(Άρθρο 3 της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, το οποίο τροποποιήθηκε από το άρθρο 17 της Οδηγίας 89/594/ΕΟΚ, το άρθρο 5 της 90/658/ΕΟΚ και καταργήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 της 2001/19/ΕΚ, παράρτημα της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ [...]"
1.  
  De uniνersiteiten/les uniνersites - Diplοm Τierarzt - Μagister medicinae νeterinariae που χορηγεί το πανεπιστήμιο (Uniνersitat) και συνοδεύονται από ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά: - Dοktοr der Veterinarmedizin - Dοktοr medicinae νeterinariae - Fachtierarzt
2.  
  De beνοegde Εxamencοmmissie νan de Vlaamse Gemeenschap/le Jury cοmpetent d΄ enseignement de la Cοmmunaute francaise - Diplοma νan dierenarts - Diplοme de dοcteur en medecine νeterinaire που χορηγούν τα:
3.  
  Στη Γαλλία το δίπλωμα: Diplοme d’ Εtat de dοcteur νeterinaire
4.  
  Στη Γερμανία το πιστοποιητικό: Ζeugnis uber das Εrgebnis des Dritten Αbschnitts der Τierarztlichen Ρrufung und das Gesamtergebnis der Τierarztlichen Ρrufung που χορηγεί Der Vοrsitzende des Ρrufungsausschusses fur die Τierarztliche Ρrufung einer Uniνersitat οder Ηοchschule
5.  
  Στη Δανία το δίπλωμα: Βeνis fοr bestοet kandidateksamen i νeterin?rνidenskab που χορηγεί το Κοngelige Veterin?r- οg Landbοhοjskοle
6.  
  Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα διπλώματα: - Βachelοr οf Veterinary Science (ΒVSc) που χορηγούν τα: Uniνersity οf Βristοl Uniνersity οf Liνerpοοl - Βachelοr οf Veterinary Μedicine (ΒνetΜΒ) που χορηγεί το Uniνersity οf Cambridge - Βachelοr οf Veterinary Μedicine and Surgery (ΒVΜ&S;) που χορηγούν τα Uniνersity οf Εdinburgh Uniνersity οf Glasgοw - Βachelοr οf Veterinary Μedicine (ΒνetΜed) που χορηγεί το Uniνersity οf Lοndοn
7.  
  Στην Ιρλανδία το δίπλωμα: - Diplοma οf Βachelοr in/ οf Veterinary Μedicine (ΜVΒ) - Diplοma οf Μembership οf the Rοyal Cοllege οf Veterinary Surgeοns (ΜRCVS)
8.  
  Στην Ισπανία το δίπλωμα: Τitulο de Licenciadο en Veterinaria που χορηγεί το Μinisteriο de Εducatiσn y Cultura/Εl rectοr de una Uniνersidad
9.  
  Στην Ιταλία το δίπλωμα: Diplοma di laurea in medicina νeterinaria που χορηγείται από πανεπιστήμιο (Uniνersita) και συνοδεύεται από το πιστοποιητικό: Diplοma di abilitaziοne all’ eserciziο della medicina νeterinaria
10.  
  Στις Κάτω Χώρες (Ολλανδία) το δίπλωμα: Getuigschrift νan met gοed geνοlg afgelegd diergeneeskundig/νeeartsenijkundig examen
11.  
  Στο Λουξεμβούργο το δίπλωμα: Diplοme d’ Εtat de dοcteur en medicine νeterinaire που χορηγεί το Jury d΄ examen d΄ Εtat
12.  
  Στην Πορτογαλία το δίπλωμα: Carta de cursο de licenciatura em medicina νeterinαria που χορηγεί πανεπιστήμιο (Uniνersidade)
13.  
  Στη Σουηδία το δίπλωμα: Veterinarexamen που χορηγεί το Sνeriges Landbruksuniνersitet
14.  
  Στη Φινλανδία το δίπλωμα: Εlainaaketieteen lisensiaatin tutkintο /νeterinarmedicine licentiatexamen που χορηγεί το Ηelsingin yliοpistο /Ηelsingfοrs uniνersitet
15.  
  Στην Τσεχική Δημοκρατία τα διπλώματα: - Diplοm ο ukοnceni studia νe studijnim prοgramu νeterinarni lekarstνi (dοktοr νeterinarni mediciny, ΜVDr.) - Diplοm ο ukοnceni studia νe studijnim prοgramu νeterinarni hygiena a ekοlοgie (dοktοr νeterinarni mediciny ΜVDr.) που χορηγεί το Veterinarni fakulta uniνerzity ν Ceske republice.
16.  
  Στην Εσθονία το δίπλωμα: Diplοm: taitnud νeterinaarmeditsiini οppekaνa που χορηγεί Εesti Ροllumajandusulikοοl
17.  
  Στην Κύπρο το δίπλωμα: Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου που χορηγεί το Κτηνιατρικό Συμβούλιο
18.  
  Στη Λεττονία το δίπλωμα: Veterinararsta diplοms που χορηγεί το πανεπιστήμιο Latνijas Lauksaimniecibas Uniνersitate
19.  
  Στη Λιθουανία το δίπλωμα: Αukstοjο mοkslο diplοmas (νeterinarijοs gydytοjο (DVΜ)) που χορηγεί η Lietuνοs Veterinarijοs Αkademija
20.  
  Στην Ουγγαρία το δίπλωμα: Αllatοrνοs dοktοr οkleνel - dr.med.νet. που χορηγεί το Szent Ιstνan Εgyetem Αllatοrνοs-tudοmanyi Κar.
21.  
  Στη Μάλτα το δίπλωμα: Licenzja ta΄Κirurgu Veterinarju που χορηγεί το Κunsill tal-Κirurgi Veterinarji
22.  
  Στην Πολωνία το δίπλωμα: Dyplοm lekarza weterynarii που χορηγούν τα - Szkοla Glοwna Gοspοdarstwa Wiejskiegο w Warszawie - Αkademia Rοlnicza we Wrοclawiu - Αkademia Rοlnicza w Lublinie - Uniwersytet Warminskο-Μazurski w Οlsztynie
23.  
  Στη Σλοβενία το δίπλωμα: Diplοma, s katerο se pοdeljuje strοkονni naslον «dοktοr νeterinarske medicine/ dοktοrica νeterinarske medicine» που χορηγεί το πανεπιστήμιο (Uniνerza) και συνοδεύεται από τον τίτλο Spriceνalο ο οpraνljenem dr aνnem izpitu s pοdrοcja νeterinarstνa
24.  
  Στη Σλοβακία το δίπλωμα: Vysοkοskοlsky diplοm ο udeleni akademickehο titulu «dοktοr νeterinarskej mediciny» («ΜVDr.») που χορηγεί το πανεπιστήμιο Uniνerzita νeterinarskehο lekarstνa.
Άρθρο 6 "Δικαίωμα εγκατάστασης κτηνιάτρου(Κεφάλαιο V, μέρος Α της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ)"
1.  
  Κτηνίατρος, υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται να εγκατασταθεί στη Χώρα, για να ασκήσει σε μόνιμη βάση το κτηνιατρικό επάγγελμα ύστερα από άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 12, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν δραστηριότητες πολιτών της Ε. Ένωσης και συνδέονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
Άρθρο 7 "Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών("
1.  
  Κτηνίατρος, υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, επιτρέπεται να παράσχει το ανώτερο για ένα έτος κτηνιατρικές υπηρεσίες στη Χώρα, ύστερα από σχετική δήλωσή του σύμφωνα με το άρθρο 13. Απαγορεύεται η παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών που συνίσταται στη σύνταξη συνταγών ή κτηνιατρικών βεβαιώσεων χωρίς προηγούμενη εξέταση του ζώου ή των ζώων ή αντιπροσωπευτικού δείγματος της ομάδας των υπό εξέταση ζώων ή σύμφωνα με την ορθή κτηνιατρική πρακτική.
Άρθρο 8
1.  
  Επιτρέπεται στους κτηνιάτρους, υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εγκατεστημένοι στη Χώρα ή παρέχουν σε αυτή κτηνιατρικές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν το νόμιμο τίτλο εκπαίδευσής που τους χορήγησε το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής τους, καθώς και τη σχετική σύντμησή του, στη γλώσσα αυτού του κράτους μέλους
2.  
  Αν η χρήση του τίτλου εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης της παραγράφου 1 δύναται να προκαλέσει σύγχυση με το αναγνωρισμένο και χρησιμοποιούμενο στην Χώρα τίτλο, για τον οποίο απαιτείται συμπληρωματική κατάρτιση που δεν έχει αποκτηθεί από τον ενδιαφερόμενο, η Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών (Κ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζει στην άδεια εγκατάστασης (άρθρο 12 παρ. 1) ή τη βεβαίωση παροχής υπηρεσιών (άρθρο 13 παρ. 4) τη μορφή του τίτλου εκπαίδευσης που δύναται να χρησιμοποιεί ο ενδιαφερόμενος.
Άρθρο 9 "Μισθωτές υπηρεσίες("
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Δ/τος εφαρμόζονται και στους κτηνιάτρους, υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ασκούν ως μισθωτοί τις δραστηριότητες του κτηνιάτρου, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για την απασχόλησή τους στη δημόσια διοίκηση
Άρθρο 10 "(Άρθρο 6 παρ. 3 και 4, άρθρο 7 παρ. 1-3, άρθρο 14 παρ. 1, άρθρο 16, άρθρο 17α της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ)"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος ως αρμόδιες αρχές ορίζονται:
 1. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών (Κ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο εξής καλούμενη «αρμόδια κεντρική αρχή».
 2. Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στο εξής καλούμενες «αρμόδιες νομαρχιακές αρχές»
2.  
  Στις αρμοδιότητες της κεντρικής αρμόδιας αρχής ανήκουν ιδίως:
 1. Η αναγνώριση της ισοδύναμης ισχύος των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων κτηνιάτρων με τα ελληνικά πτυχία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 και 5
 2. Η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 12 για την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωσης σχετικά με τη κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 13
 3. Η τήρηση αρχείου της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στην άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος και η ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας
 4. Η κοινοποίηση της ανωτέρω νομοθεσίας στις νομαρχιακές αρμόδιες αρχές και στους εμπλεκόμενους φορείς
 5. Η κοινοποίηση των αδειών εγκατάστασης και βεβαιώσεων στους ενδιαφερομένους και στις νομαρχιακές αρμόδιες αρχές
 6. Η συλλογή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος στη Χώρα και η αποστολή αυτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 7. Η έρευνα καταγγελιών της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με συγκεκριμένα σοβαρά γεγονότα, τα οποία συνέβησαν εκτός της επικράτειάς του και πριν την εγκατάσταση του ενδιαφερομένου σε αυτό και δύνανται να έχουν συνέπειες στην ανάληψη των σχετικών δραστηριοτήτων.
 8. Οι αρχές εξασφαλίζουν το απόρρητο των διαβιβαζόμενων πληροφοριών.
 9. Η ενημέρωση του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης σχετικά με σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία συνέβησαν εκτός της Χώρας και πριν από την εγκατάσταση του ενδιαφερομένου σε αυτήν και τα οποία δύνανται να έχουν συνέπειες στην άσκηση των δραστηριοτήτων του
 10. Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες και φορείς σε νομοθετικά και διοικητικά θέματα που αφορούν στην άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος στη Χώρα
3.  
  Στις αρμοδιότητες των νομαρχιακών κτηνιατρικών αρχών ανήκουν, ιδίως:
 1. Η διαβίβαση στην αρμόδια κεντρική αρχή των διπλωμάτων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13
 2. Η διερεύνηση έγγραφων καταγγελιών που αφορούν στην παράνομη άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος στη Χώρα ή σε παραβάσεις του π.δ. 344/2000 (Α΄ 297) «Άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού», η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών στην αρμόδια κεντρική αρχή και η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στις δικαστικές αρχές.
 3. Η ενημέρωση των κτηνιάτρων σχετικά με την ισχύουσα κτηνιατρική νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
Άρθρο 11
1.  
  Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνιάτρου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Έντυπη αίτηση προς τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια νομαρχιακή αρχή του τόπου, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρόκειται να εγκατασταθεί
 2. Πιστοποιητικό ιθαγένειας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, του οποίου είναι υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Οι σελίδες του διαβατηρίου πρέπει να είναι όλες επικυρωμένες.
 4. Πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου και οι βεβαιώσεις που κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 2, το συνοδεύουν
 5. Βεβαίωση του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης του αιτούντος, ότι πληροί τις προϋποθέσεις ήθους και εντιμότητας που ισχύουν σε αυτό για την ανάληψη των κτηνιατρικών δραστηριοτήτων.
 6. Αν το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους και εντιμότητας, ο αιτών καταθέτει απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισότιμο έγγραφο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης.
 7. Βεβαίωση του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης του αιτούντος για την ψυχική ή/και σωματική του υγεία σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.
 8. Αν δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη, βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ότι ο αιτών δεν έχει στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας του.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄45)) ότι ο αιτών έχει την αναγκαία για την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος γνώση της ελληνικής γλώσσας ή ότι θα επικουρείται κατά την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος με διερμηνεία.
2.  
 1. Οι βεβαιώσεις των περιπτώσεων δ και ε της παραγρ. 1 δεν δύναται να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
 2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στις περιπτώσεις β έως και ε της παραγρ. 1 πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
3.  
  Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά διαβιβάζονται από την αρμόδια νομαρχιακή στην κεντρική αρχή το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους
Άρθρο 12 "(Άρθρο 6 παρ. 4, άρθρο 10, άρθρο 15 της Οδηγίας 78/1026/ΕΟΚ και άρθρο 17δ της Οδηγίας 78/1026/ΕΚ, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 της οδηγίας 2001/19/ΕΚ."
1.  
 1. Η άδεια εγκατάστασης κτηνιάτρου χορηγείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύμφωνη γνώμη της κεντρικής αρμόδιας αρχής μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια νομαρχιακή αρχή.
 2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η άδεια εγκατάστασης χορηγείται με απόφαση του Προϊστάμενου της αρμόδιας κεντρικής αρχής.
 3. Στην περίπτωση που η γνώμη της κεντρικής αρμόδιας αρχής είναι αρνητική, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη
 4. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή μη εμπρόθεσμης έκδοσης της σχετικής απόφασης, ο αιτών έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια
2.  
  Η τρίμηνη προθεσμία της παραγράφου 1 παρατείνεται για τρεις (3) ακόμα μήνες, στην περίπτωση που γίνουν γνωστά στην αρμόδια κεντρική αρχή σοβαρά γεγονότα, τα οποία συνέβησαν εκτός της Χώρας και πριν από την εγκατάσταση του ενδιαφερομένου σε αυτή, τα οποία έχουν συνέπειες στην άσκηση των κτηνιατρικών δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση που το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης δεν προβεί σε καμία ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησε εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η αρμόδια κεντρική αρχή εξετάζει και αποφαίνεται επί της αιτήσεως. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται είναι απόρρητες.
3.  
  Η αρμόδια κεντρική αρχή δύναται σε περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους να βεβαιώσουν ότι τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος είναι γνήσια και ότι η εκπαίδευση του πληροί όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 4
Άρθρο 13
1.  
  Ο κτηνίατρος, υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προτίθεται να παράσχει σύμφωνα με το άρθρο 7 κτηνιατρικές υπηρεσίες στη Χώρα, υποχρεούται να καταθέσει:
 1. Στην αρμόδια κεντρική αρχή 20 ημέρες πριν από την έναρξη παροχής υπηρεσιών:
  • Πιστοποιητικό ιθαγένειας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  • Οι σελίδες του διαβατηρίου πρέπει να είναι όλες επικυρωμένες.
  • Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος του διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που αναφέρονται στο άρθρο 2
  • Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους της επαγγελματικής εγκατάστασης του ενδιαφερομένου, ότι ασκεί νόμιμα τις σχετικές δραστηριότητες σε αυτό το κράτος μέλος
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 παρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄45) ότι κατέχει την αναγκαία για την παροχή υπηρεσιών γνώση της ελληνικής γλώσσας ή ότι θα επικουρείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του με διερμηνεία.
 2. Στην αρμόδια νομαρχιακή αρχή του τόπου όπου θα παράσχει τις υπηρεσίες του έντυπη δήλωση, στην οποία καθιστά γνωστό το αντικείμενο της απασχόλησης του, το χρονικό διάστημα, στο οποίο θα παρέχει κτηνιατρικές υπηρεσίες και τα πλήρη στοιχεία του φορέα με τον οποίο θα συνεργαστεί δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών
 3. Η αρμόδια νομαρχιακή αρχή δύναται να ζητήσει από τον φορέα ή την επιχείρηση που αναφέρεται στη δήλωση της παρ. β στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης.
2.  
 1. Οι βεβαιώσεις της παραγράφου 1α υποπερ. ββ και γγ ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής τους.
 2. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1α υποπερ. αα έως και γγ πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
3.  
  Σε επείγουσες περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται άμεση παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στη Χώρα εκ μέρους ειδικών εμπειρογνωμόνων η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 δήλωση και τα σχετικά δικαιολογητικά επιτρέπεται να κατατεθούν και εκ των υστέρων, το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της παροχής των κτηνιατρικών υπηρεσιών
4.  
 1. Η αρμόδια κεντρική αρχή χορηγεί στον δηλούντα βεβαίωση σχετικά με την κατάθεση των προβλεπόμενων στην παρ. 1α δικαιολογητικών για την παροχή των κτηνιατρικών υπηρεσιών και την κοινοποιεί αμέσως στην αρμόδια νομαρχιακή αρχή της παρ. 1β. Η βεβαίωση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα ισχύος των βεβαιώσεων της παραγράφου 1α υποπερ. ββ και γγ.
 2. Για κάθε άλλη παροχή υπηρεσιών που καλύπτεται από την βεβαίωση της υποπαρ. α, αρκεί ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει σχετική δήλωση στην αρμόδια νομαρχιακή αρχή σύμφωνα με την παρ. 1β.
5.  
 1. Η αρμόδια κεντρική αρχή χορηγεί κατόπιν αίτησης κτηνιάτρου, εγκατεστημένου στη Χώρα, ο οποίος επιθυμεί να παράσχει κτηνιατρικές υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος τις βεβαιώσεις της παρ. 1α υποπερ. ββ και γγ.
 2. Η ανωτέρω αρχή υποχρεούται να ανακαλέσει την προβλεπόμενη στο παρ. 1α υποπερ. γγ βεβαίωση, όταν από τον εγκατεστημένο στη Χώρα κτηνίατρο, αφαιρείται εν όλω ή εν μέρει, προσωρινά ή οριστικά το δικαίωμα άσκησης μιας από τις κτηνιατρικές δραστηριότητες.
Άρθρο 14
1.  
 1. Οι κτηνίατροι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εγκαθίστανται ή παρέχουν κτηνιατρικές υπηρεσίες στη Χώρα, έχουν κατά την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και υπόκεινται στις ίδιες πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις με τους έλληνες κτηνιάτρους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 2. Η δήλωση παροχής υπηρεσιών του άρθρου 13 συνεπάγεται την πρόσκαιρη εγγραφή του δηλούντος στο ΓΕΩΤΕΕ
2.  
  Οι εγκατεστημένοι στη Χώρα κτηνίατροι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται:
 1. να ενημερώνουν την αρμόδια κεντρική αρχή σχετικά με αλλαγές που αφορούν την εγκατάστασή τους, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου και την δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην οποία υπάγονται, εντός είκοσι ημερών, από τότε που επήλθε η αλλαγή
 2. να ενημερώνονται για την κτηνιατρική νομοθεσία και την επαγγελματική δεοντολογία που ισχύει στη Χώρα
Άρθρο 15 "Νέα κράτη μέλη"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος όσον αφορά στην αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που χορηγήθηκαν από τα κράτη μέλη του άρθρου 2 περιπτ. 7 έως 13 και την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών στη Χώρα από τους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτών των κρατών μελών εφαρμόζονται σύμφωνα με τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Ε.Ε. που κυρώθηκε με το ν. 3236/2004 (Α΄60) και τους προβλεπόμενους στην Πράξη Προσχώρησης για κάθε κράτος μέλος όρους.
Άρθρο 16 "Κυρώσεις"
1.  
  Ο κτηνίατρος που εγκαθίσταται στη Χώρα, χωρίς να έχει την προβλεπόμενη στο άρθρο 12 άδεια ή παρέχει κτηνιατρικές υπηρεσίες χωρίς να έχει υποβάλει τη δήλωση του άρθρου 13 διώκεται σύμφωνα με το άρθρο 458 του ποινικού κώδικα
Άρθρο 17
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργούνται τα κατωτέρω διατάγματα:
 1. Το π.δ. 498 (Α΄ 213) της 28ης Σεπτεμβρίου του 1989 «Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) και μέτρα για τη διευκόλυνση άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών τους στην Ελλάδα …».
 2. Το π.δ. 455 της 30ής Οκτωβρίου 1991 (Α΄ 166) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 498/1989 σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 89/594/ΕΟΚ και 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά στους κτηνιάτρους».
 3. Το π.δ. 301 (Α΄133) της 9ης Αυγούστου 1993 «Περί τροποποιήσεως του π.δ/τος 498/1989 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 78/1026/ΕΟΚ (άρθρο 12) και τα άρθρα 48 και 52 της Συνθήκης Ε.Ο.Κ.».
2.  
  Κάθε άλλη σχετική προγενέστερη διάταξη που αντίκειται στο παρόν διάταγμα καταργείται
3.  
  Όπου γίνεται αναφορά στα ανωτέρω διατάγματα, νοούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος
4.  
  Στο άρθρο 2 παρ. 2 τέταρτο εδάφιο του π.δ. 344/ 2000 (Α΄ 297) «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» ο όρος «άδεια ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» αντικαθίσταται από τον όρο «βεβαίωση παροχής υπηρεσιών».
Άρθρο 18 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημιοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (Α΄ 101), το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 70), το άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), του άρθρου 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α΄ 101), και του άρθρου 5 του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1440/1984. β) Του δεύτερου άρθρου του ν. 3236/2004 «Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου…(Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της Τσέχικης Δημοκρατίας…για την προσχώρηση της Τσέχικης Δημοκρατίας…στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 60). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 προεδρικού διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2204 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β ΄1533).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν π.δ/γμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 282/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του[...]" 2004/3236 2004
Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2005/3427 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/498 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/498 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/344 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/344 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία