ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/42

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-03-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-03-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός των υποδειγμάτων των επίσημων πιστοποιητικών φυτοϋγείας ή των πιστοποιητικών φυτοϋγείας επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και αναφέρονται στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/105/ΕΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα υποδείγματα των επίσημων πιστοποιητικών φυτοϋγείας και των πιστοποιητικών φυτοϋγείας επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και αναφέρονται στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/105/ΕΚ (L319/9, 20.10.2004) της Επιτροπής για τον καθορισμό των υποδειγμάτων φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και τα οποία απαριθμούνται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου.
2.  
  Για τους σκοπούς του άρθρου 15 παράγραφος 1 περίπτωση ii) του π.δ. 365/2002 (Α΄307), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 179/2005 (Α΄ 229) οι αρμόδιες αρχές της Χώρας αποδέχονται επίσημα «πιστοποιητικά φυτοϋγείας» ή «πιστοποιητικά φυτοϋγείας επανεξαγωγής» («πιστοποιητικά») που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο Μέρος Β, του Παραρτήματος V, του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), που προέρχονται από συμβαλλόμενες τρίτες χώρες της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών (ΙΡΡC), που κυρώθηκε με το ν. 2014/1992 (Α΄ 29), τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος.
3.  
  Οι αρμόδιες αρχές της Χώρας αποδέχονται μόνο τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για πιστοποιητικά φυτοϋγείας του Διεθνούς Προτύπου Φυτοϋγειονομικών Μέτρων του FΑΟ αριθμός 12
Άρθρο 2 "(άρθρο 2 Οδηγίας 2004/105/ΕΚ)"
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές της Χώρας αποδέχονται πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος προεδρικού διατάγματος, έως την 31η Δεκεμβρίου 2009
Άρθρο 3 "(άρθρο 3 Οδηγίας 2004/105/ΕΚ)"
1.  
  Το παρόν προεδρικό διατάγμα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005
Άρθρο 4 "(Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 2004/105/ΕΚ)"
1.  
  Τα κατωτέρω Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προεδρικού διατάγματος και έχουν ως εξής: Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του παρόντος
 • Τις διατάξεις α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παρ. 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/90 (Α΄ 101). β) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας». γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
 • Την υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 (Β΄ 1533) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρο Κοντό
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 280/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/132 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2004/105/ΕΚ(L319 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2004_105_ΕΚ(L319 2009
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των φυτών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (F.Α.Ο.). 1992/2014 1992
Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς τ[...]" 2002/365 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 365/ 2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα κ[...]" 2005/179 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία