ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/46

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-03-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-03-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-02-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Εγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως (Κ.Ι.Σ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνεται η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει εγκριθεί με το από 24.4-25.6.1951 Β.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 186) και τροποποιηθεί με το Β.Δ. 604/1971 (Α΄ 184) και το π.δ. 73/1995 (Α΄ 51), ως εξής:"
1.  
  Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: «1. Η Γραμματεία αποτελείται από ένα Γραμματέα, μια δακτυλογράφο και ένα κλητήρα. Η Γραμματεία μεριμνά για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας την τήρηση του Γενικού Αρχείου και αναλαμβάνει κάθε άλλη παρεμφερή εργασία που της ανατίθεται από τη Διεύθυνση». Στο αυτό άρθρο προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής: Ο κλητήρας εκτελεί κάθε εργασίο που του ανατίθεται σχετικά με τη διαβίβαση και παραλαβή εγγράφων και εντύπων του Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ι.Σ. εντός ή εκτός των γραφείων, καθώς και βοηθά στη Γραμματειακή υποστήριξη, εκτελώντας τις σχετικές εντολές του Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα .
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν μπορούν να επανεκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ι.Σ. άτομα που έχουν διατελέσει μέλη του επί πέντε (5) συνεχείς θητείες, συμπεριλαμβανομένων και των ήδη διανυθεισών». Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1657/1951 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Διατάξεων» (Α΄ 20).
 • Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, ο οποίος εγκρίθηκε με το από 24.4.1951 Β.Δ. (Α΄ 186) και τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 604/1971 (Α΄ 184) και το π.δ. 73/1995 (Α΄ 51) και ιδίως το ακροτελεύτιο άρθρο του από 24.4.1951 Β.Δ.
 • Τις διατάξεις του π.δ. 353/1997 «Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 239).
 • Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Τις προτάσεις των από 16.4.2005 και 16.10.2005 Εκτάκτων Συνεδρίων των Αντιπροσώπων των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων, καθώς και το πρακτικό της 28ης Τακτικής Συνεδοιάσεως του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2005.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 25/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΝΟΜΟΣ 1951/1657 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1657 1951
(1 ) Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. 1995/73 1995
Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου. 1997/353 1997
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/604 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/604 1971