ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/49

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-03-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-03-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τοπικός Αστυνόμος - Τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρε­σιών» (Α΄- 58).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μετά το άρθρο 32 του π. δ/τος 141/1991 προστίθεται άρθρο 32Α, ως εξής:
  Άρθρο 32Α
  1.  
   Αστυνόμος Ο Τοπικός Αστυνόμος εξομοιούται με διοικητή Αστυνομικού Σταθμού, ανήκει οργανικά στη δύναμη του Αστυνομικού Τμήματος ή Αστυνομικού Σταθμού στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου είναι ο δήμος ή η κοινότητα, εποπτεύεται και ελέγχεται από το διοικητή αυτού και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.
  1. Επιλαμβάνεται, στο πλαίσιο της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, και διεκπεραιώνει ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών του δήμου ή της κοινότητας της περιφερείας του, ζητώντας, σε περίπτωση αδυναμίας αντιμετώπισης τους, τη συνδρομή της Υπηρεσίας του ή και άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών.
  2. Ασκεί τα προανακριτικά του καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται, προβαίνει στις άμεσες - επείγουσες προανακριτικές πράξεις, συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και γενικά κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες, μέχρις ότου επιληφθεί, η αρμόδια Υπηρεσία.
  3. Ενημερώνει άμεσα το διοικητή της Υπηρεσίας στην οποία υπάγεται διοικητικά για κάθε συμβάν σημαντικού ή επείγοντος χαρακτήρα και λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα αντιμετώπισης του.
  4. Υποβάλλει, καθημερινά, στην Υπηρεσία του αναφορά για τη δραστηριότητα του προηγουμένου 24ώρου και ιδίως για συμβάντα τα οποία έλαβαν χώρα στην περιοχή ευθύνης του καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προέβη για την επίλυσή τους.
  5. Ενημερώνει, διευκολύνει και κατευθύνει τους πολίτες σχετικώς με τη διαδικασία ρύθμισης ζητημάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
  6. Αναπτύσσει επαφές και συνεργασίες με Υπηρεσίες, φορείς και πολίτες της περιφερείας του, στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών ή συμμετοχής σε πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό τη βελτίωση της αστυνομικής και κοινωνικής προσφοράς στην τοπική κοινωνία, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του διοικητή της Υπηρεσίας του και λήψης σχετικών οδηγιών.
  7. Τηρεί τα προβλεπόμενα υπηρεσιακά βιβλία και το αναγκαίο για την εκπλήρωση της αποστολής του έντυπο υλικό και είναι υπεύθυνος για τη σωστή χρήση, φύλαξη και διαχείριση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που του έχει χορηγηθεί.
  8. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τους προϊσταμένους του στο πλαίσιο της αποστολής του.
  2.  
   Οι Τοπικοί Αστυνόμοι επιλέγονται από τον οικείο Διευθυντή Αστυνομίας ή Αστυνομικό Διευθυντή μεταξύ των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων που υπηρετούν στο Αστυνομικό Τμήμα στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου ανήκει ο Δήμος ή η Κοινότητα. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους οι Τοπικοί Αστυνόμοι παρακολουθούν ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, βάσει προγραμμάτων που εκπονεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους φέρουν τις προβλεπόμενες από τον οικείο κανονισμό στολές υπηρεσίας. Επί του αριστερού ημιθωρακίου των χιτωνίων και υποκαμίσων των στολών αυτών, φέρεται ειδική κονκάρδα με την ένδειξη «ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ», της οποίας ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής καθορίζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές, από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας .
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περίπτ. α΄ και στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ - 1432).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται επιπλέον δαπάνες σε βάρος: α) του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.040.000,00 Ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος 2006 και 1.600.000,00 Ευρώ περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του τρέχοντος οικονομικού έτους 2006 θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ΚΑΕ 0517, 0712, 0861, 0881, 0869, 1321, 1511) και οι δαπάνες καθ’ εκάστου των επόμενων ετών από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτό. β) του προϋπολογισμού των ο.τ.α. Α΄ βαθμού: Δαπάνη ύψους 6.280.000,00 Ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος 2006 και 5.200.000,00 Ευρώ περίπου για καθένα των επόμενων οικονομικών ετών, η οποία θα αντιμετωπισθεί κατά τρέχον έτος από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων ο.τ.α. και κατά τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους ανωτέρω προϋπολογισμούς για το σκοπό αυτό.
 • Την υπ’ αριθμ. 51/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία