ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/50

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-03-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-03-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, για την εκτέλεση αποφάσεων αποστρατειών - απολύσεων Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλάκων - Αστυφυλάκων, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εκτέλεση των αποφάσεων αποστρατείας ή απόλυσης των Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Αστυφυλάκων, Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών, είναι οι ακόλουθες:
 1. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για το προσωπικό των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
 2. Η Αστυνομική Ακαδημία, η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων, οι Διευθύνσεις Εσωτερικών Υποθέσεων, Οικονομικής Επιθεώρησης, Ελεγκτηρίου Δαπανών, Υγειονομικού, Διαχείρισης Χρηματικού, Διαχείρισης Υλικού, Τεχνικών Εφαρμογών, Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και Εγκληματολογικών Ερευνών, οι Υπηρεσίες Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας, Βουλής των Ελλήνων, Προέδρου της Κυβέρνησης και Προστασίας Επισήμων, οι Σχολές Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυφυλάκων, Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και Εθνικής Ασφάλειας και η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, για το προσωπικό των Υπηρε­σιών τους.
 3. Επίσης, η Αστυνομική Ακαδημία είναι αρμόδια και για το προσωπικό της Υπηρεσίας Θρησκευτικού και της Υπηρεσίας Μουσικής και η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδος.
 4. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για το προσωπικό του Επιτελείου της, των Ασφαλιστικών Ταμείων και της Διεύθυνσης Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών και Σωφρονιστικών Καταστημάτων
 5. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για το προσωπικό του Επιτελείου της και του Τμήματος Μουσικής
 6. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας για το προσωπικό του Επιτελείου τους
 7. Οι Διευθύνσεις των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών, για το προσωπικό των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους
 8. Η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδος, η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βόρειας Ελλάδος, η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων, για το προσωπικό των Υπηρεσιών τους
2.  
  Για το προσωπικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που είναι αποσπασμένο σε άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, αρμόδιες για την εκτέλεση των αποφάσεων αποστρατείας ή απόλυσης του είναι οι Υπηρεσίες στις οποίες αυτό ανήκει οργανικά
Άρθρο 2 "Καταργούμενες διατάξεις."
1.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 48 του π. δ/τος 161/1988 (Α΄ - 74) καταργούνται.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τα άρθρα 11 παρ. 1 περίπτ. στ΄ και 53 παρ. 1 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 152), όπως το πρώτο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Το άρθρο 12 του ν.δ. 343/1969 «Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ - 238) και το άρθρο 15 του ν.δ. 935/1971 «Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χωροφυλακής και των κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ - 149).
 • Το άρθρο 6 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 138) και το άρθρο 9 παρ. 10 του ν. 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 161).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 15/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/343 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/343 1969
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία