Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίαςτων Λαϊκών Αγορών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
2.  
  Η ηλικία των δικαιούχων αδειών καθορίζεται από 20 μέχρι 65 ετών. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
3.  
  Καθιερώνονται δύο τύποι άδειας: Α. Ειδική άδεια με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», η οποία έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου ύψους 0, 11 μ. και πλάτους 0, 08 μ., χρώμα γαλάζιο και φέρει τα εξής στοιχεία: α.α) Τον φορέα που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση και την ημερομηνία έκδοσης της άδειας. β.β) Τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. γ.γ) Την κατηγορία της επαγγελματικής άδειας. δ.δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κατόχου. ε.ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου του κατόχου. στ.στ) Τις λαϊκές αγορές και την ημέρα της εβδομάδας που παρέχεται στον κάτοχο της άδειας το δικαίωμα πώλησης. Στην άδεια περιλαμβάνονται μεταγενέστερες μεταβολές στοιχείων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή. ζ.ζ) Φωτογραφία του κατόχου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια. Β. Ειδική άδεια με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», η οποία έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου ύψους 0, 14 μ. και πλάτους 0, 20 μ., χρώμα πράσινο και φέρει τα εξής στοιχεία: α.α) Τον φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας. β.β) Τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. γ.γ) Τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση. δ.δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κατόχου. ε.ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου του κατόχου. στ.στ) Τις λαϊκές αγορές και την ημέρα της εβδομάδας που παρέχεται στον κάτοχο της άδειας το δικαίωμα πώλησης, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών. ζ.ζ) Φωτογραφία του κατόχου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια. η.η) Τα παραγόμενα είδη και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο η άδεια ισχύει. θ.θ) Τις προσκομιζόμενες προς διάθεση ποσότητες προϊόντων κάθε συγκεκριμένη ημέρα λειτουργίας της λαϊκής. Για το σκοπό αυτό φέρει τον αναγκαίο αριθμό φύλλων και είναι δυνατή η προσθήκη νέων.
4.  
  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Καθιερώνεται για τους κατόχους αδειών η υποχρεωτική ανάρτηση μεταλλικής πινακίδας (διαστάσεων 0,25μ.Χ0,30μ.) σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης (πάγκου). Στην πινακίδα αναγράφονται με ευδιάκριτα στοιχεία τα εξής: 1) το ονοματεπώνυμο 2) η ιδιότητά του κατόχου αυτής (επαγγελματίας-παραγωγός). 3) ο αριθμός μητρώου πωλητή 4) η περιοχή παραγωγής των προϊόντων από τους κατόχους αδειών παραγωγού. 5) Η πινακίδα των πωλητών προϊόντων βιολογικής γεωργίας έχει ως διακριτικό το ανοικτό πράσινο χρώμα.
Άρθρο 2 "Επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών: Α). Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία μόνο άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (επαγγελματική άδεια)."
1.  
  Η επαγγελματική άδεια χορηγείται για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202). Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται αποκλειστικώς σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν εκτός των Λαϊκών Αγορών της Ν.Α. Αθηνών –Πειραιώς, αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών –Πειραιώς, σε ειδικά διασκευασμένα αυτοκινούμενα οχήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Οι κάτοχοι αυτών των οχημάτων προσκομίζουν κάθε έτος βεβαίωση περί της καταλληλότητας των οχημάτων χορηγούμενη από την αρχή που εξέδωσε την άδεια καταλληλότητας του οχήματος. θ.θ. νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης-γλυκέων υδάτων-ιχθυοκαλλιέργειας). ι.ι. ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ. ια.ια. Ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα) ιβ.ιβ. μέσων συσκευασίας (χάρτινες – πλαστικές σακούλες) ιγ.ιγ. ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (φυτά- πήλινες - πλαστικές γλάστρες – χώμα) ιδ.ιδ. Ειδών υπόδησης–δερμάτινων ειδών (τσάντες-ζώνες - πορτοφόλια). Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί μόνο είδη μιας από τις παραπάνω κατηγορίες. Σε κάθε περίπτωση, το 90% του αριθμού των αδειών οι οποίες χορηγούνται πρέπει να έχουν ως αντικείμενο την πώληση προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη) αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.
 1. η μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών σε συγγενείς του κατόχου εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και στον ή στην σύζυγο και συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, έπειτα από αίτηση του κατόχου της άδειας και με την προϋπόθεση ότι είναι αδειούχος επί ένα (1) τουλάχιστον έτος
 2. σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ανίατης ασθένειας που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του ασφαλιστικού του φορέα), και εφόσον ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων του προηγούμενου εδαφίου α, η οριστική μεταβίβαση της άδειας σε δηλωμένο υπάλληλο, με πενταετή τουλάχιστον συνεχή εργασία στον αδειούχο, αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό του οργανισμού ασφάλισης
2.  
  Δικαιούχοι είναι τα πρόσωπα της παρ.6 του άρθρου 7 του ιδίου νόμου. Απαγορεύεται οι δικαιούχοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας να ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Η άδεια χορηγείται μετά από αίτηση των δικαιουμένων, κατά την προαναφερόμενη σειρά προτεραιότητας, προσώπων. Σε περίπτωση που περισσότερα δικαιούμενα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση και έχουν την ίδια σειρά προτεραιότητας, επιλέγεται ο δικαιούχος με κλήρωση, η οποία διενεργείται ενώπιον όλων των ενδιαφερομένων. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από το θάνατο του αδειούχου.
 1. Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που δικαιούνται την άδεια κατά την ως άνω σειρά προτεραιότητας, γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια Αρχή.
 2. Σε περίπτωση παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσμίας των έξι μηνών χωρίς την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εκ μέρους των προσώπων που δικαιούνται την άδεια λόγω θανάτου του κατόχου της, η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως.
 3. Σε περίπτωση αναπηρίας του αδειούχου, η άδεια μπορεί να μεταβιβαστεί προσωρινά σε ένα από τα πρόσωπα του εδαφίου 1α της παρούσας παραγράφου, κατ’ επιλογήν του αδειούχου, μέχρις αποκαταστάσεως της υγείας του.
 4. Η αναπηρία και ο χρόνος διάρκειάς της βεβαιώνεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του ασφαλιστικού του φορέα.
 5. Αν εξαιτίας της αναπηρίας του ο αδειούχος δεν μπορεί να προβεί σε δήλωση βουλήσεως, η προσωρινή μεταβίβαση γίνεται κατά σειράν προτεραιότητας στο σύζυγο, τα τέκνα ή αν δεν υπάρχουν ή δεν επιθυμούν ή δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, στους γονείς και τα αδέλφια και αν δεν υπάρχουν και αυτοί ή δεν επιθυμούν ή δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, η προσωρινή μεταβίβαση μπορεί να γίνεται σε άλλα πρόσωπα κατά σειρά συγγένειας.
 6. Η προσωρινή μεταβίβαση διαρκεί όσο διαρκεί και η βεβαιωμένη αναπηρία του κατόχου της άδειας
 7. Μεταβίβαση αδειών, αλλαγή θέσεων, χορήγηση αδειών σε συγγενικά πρόσωπα:.
 8. Αν ο αδειούχος δεν προβεί σε προσωρινή μεταβίβαση της άδειας ή αν δεν υπάρχει ή δεν επιθυμεί τη μεταβίβαση κάποιο από τα δικαιούμενα ως άνω πρόσωπα, η άδεια παραμένει ανενεργής επί τριετία.
 9. Μετά την πάροδο της τριετίας η άδεια ανακαλείται.
 10. Αν μεταγενέστερα εκλείψει η αναπηρία και ο τέως αδειούχος δεν δικαιούται αναπηρική σύνταξη από τον φορέα κύριας ασφάλισης, αυτοδικαίως αναβιώνει η άδειά του και τοποθετείται σε αγορά που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
 11. Η μεταβίβαση άδειας επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και στην παρ.
 12. Α, εδάφια 1,2,3 και 4 του άρθρου 2, με εξαίρεση την προσωρινή μεταβίβαση για λόγους αναπηρίας.
3.  
  Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ κατόχων επαγγελματικών αδειών, μέσα στην ίδια λαϊκή αγορά, εγκρίνεται με απόφαση, του Δ. Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ή των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας. Απαγορεύεται η αμοιβαία αλλαγή θέσεων, αν τουλάχιστον ένας από τους αδειούχους είναι άνω των 60 ετών. Σε περίπτωση αμοιβαίας αλλαγής θέσεων, οι κάτοχοι των αδειών οφείλουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους για τα επόμενα τρία χρόνια. Σε αντίθετη περίπτωση η αμοιβαία αλλαγή θέσεων ανακαλείται.
4.  
  Η επαγγελματική άδεια δεν έχει ημερομηνία λήξης. Β) Διαδικασία χορήγησης αδειών Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, τηρούν τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202), υποβάλλουν δε τις αιτήσεις τους μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη, στην τριμελή επιτροπή την οποία συγκροτεί με απόφασή του, για μεν τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Ανάπτυξης, για δε τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας. Γ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν:.
 1. στοιχεία αποδεικτικά της ιδιότητας που επικαλούνται στην αίτησή τους και ειδικότερα:
 2. 1) Οι άνεργοι κάρτα ανεργίας 2) Οι υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που να αποδεικνύει τουλάχιστον τριετή εργασία στη θέση υπαλλήλου πωλητή λαϊκών αγορών.
 3. 3) Οι πλανόδιοι έμποροι πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και αντίγραφο νόμιμα εκδοθείσας άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
 4. 4) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς με τρία παιδιά, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5) Οι ανάπηροι πιστοποιητικό αναπηρίας.
 5. 6) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή οι γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες (νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης), πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.
 6. 7) Οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και οι ομογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο αντίγραφο επικυρωμένο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
 7. Αποδεικτικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α) ή νόμιμης απαλλαγής
 8. αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δ.Ο.Υ. για τα εισοδήματα της τελευταίας τριετίας του/της ενδιαφερομένου/ης, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 9. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 10. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου να αποκτήσει την άδεια ότι δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
 11. Δ).
 12. Κατηγορίες επαγγελματικών αδειών -Πωλούμενα είδη:.
5.  
  Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτησή του παραιτείται της άδειάς του, διαγράφεται οριστικά με απόφαση του Δ. Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ή των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας και δεν δικαιούται νέα άδεια.
6.  
  Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, έχουν δικαίωμα να μην εισπράττουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των κατόχων επαγγελματικής άδειας πωλητών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, όταν οι κάτοχοι αυτοί δεν προσέρχονται, αδικαιολόγητα, στις λαϊκές αγορές αυτοπροσώπως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δυο (2) μηνών και βεβαιώνεται τούτο με εκθέσεις των αρμόδιων υπαλλήλων.
Άρθρο 3 "Παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών: 1) Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών: Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (παραγωγική άδεια) δικαιούνται: α) Τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε [...]"
1.  
  Για μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, το μισθωτήριο πρέπει να έχει συνομολογηθεί και θεωρηθεί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή από τον οικείο Δήμο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει στη θεώρηση αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία.
2.  
  Για πολυετείς καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες ή αμπελοκαλλιέργειες) το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας και να έχει συνομολογηθεί το προηγούμενο, από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου έτος, όπως αυτό προκύπτει από την σχετική θεώρηση της Δ.Ο.Υ. δ.δ) αντίγραφο δηλώσεως καλλιέργειας ή εκτροφής Γ) Η Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία, και ύστερα από επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία), εκδίδει τη σχετική βεβαίωση εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη της συγκομιδής της παραγωγής, προσδιορίζοντας παράλληλα και την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής, με αναφορά στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Οι ημέρες με τις αντίστοιχες λαϊκές αγορές επιλέγονται από τον παραγωγό με σχετική αίτησή του, αναγράφονται, όμως, και θεωρούνται, με τις τυχόν μεταβολές, στο ενιαίο για όλη την επικράτεια έντυπο της άδειας με τον τίτλο «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», από τον φορέα στην περιφέρεια του οποίου ανήκουν οι λαϊκές αγορές στις οποίες ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέτει τα προϊόντα και εξασκεί τη δραστηριότητά του. Δ) Στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αλλαγή των λαϊκών αγορών επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος ή ανανέωσης της άδειας. Ε) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης είναι ψευδή, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ποινικού Κώδικα, επιβάλλεται με απόφαση των αρμοδίων για την χορήγηση των αδειών οργάνων χρηματικό πρόστιμο από τριακόσια ευρώ (300 €) μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €), τόσο σε αυτούς που εξέδωσαν τη βεβαίωση, όσο και σε αυτόν που έκανε χρήση αυτής. Ψευδής δήλωση εκ μέρους του παραγωγού, που αναφέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων ή την παραχθείσα, κατεχόμενη και διατιθέμενη απ’ αυτόν ποσότητα προϊόντων, συνεπάγεται την ανάκληση της αδείας και τη μη επαναχορήγηση στον ίδιο και σε πρόσωπα τα οποία συμβάλλουν, από κοινού, στην παραγωγή προϊόντων με τον κάτοχο γεωργικής εκμετάλλευσης και έχουν με αυτόν σχέση συγγένειας, εξ αίματος, μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου, επί ένα τουλάχιστον έτος, καθώς και την επιβολή προστίμου από 300 € έως 20.000 €, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202) 7) Ισχύς των παραγωγικών αδειών –ποσότητες.
3.  
  Κατά την χορήγηση ή την ανανέωση της παραγωγικής άδειας αναγράφονται από τις υπηρεσίες των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο έντυπο αυτής με τον τίτλο «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» οι συνολικές, κατά προϊόν και ποικιλία, ποσότητες που πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της. Ειδικά κατά την ανανέωση της άδειας λαμβάνονται υπόψη και αναγράφονται οι αδιάθετες ποσότητες προϊόντων, που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας. Στο ίδιο έντυπο καταχωρούνται από τους αρμόδιους Επόπτες –Υπαλλήλους των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών – Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν. Α. Αθηνών – Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή τους αρμόδιους Υπαλλήλους των Υπηρεσιών Εμπορίου των λοιπών Ν.Α. της χώρας, οι προσκομιζόμενες εκάστοτε προς διάθεση ποσότητες, κατά είδος και ποικιλία προϊόντων, όπως αυτές αναγράφονται στο προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ., Δελτίο Αποστολής και όπως καθορίζεται στην απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Α2-1147/25-5-2004 (Β΄ 873).
Άρθρο 4
1.  
  Σε περίπτωση παραίτησης για οποιοδήποτε λόγο του κατόχου παραγωγικής άδειας, η εκδούσα αρχή χορηγεί την άδεια σε συγγενικό πρόσωπο κατά σειρά προτεραιότητας στο σύζυγο, στα τέκνα, τους γονείς και τα αδέρφια που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές και τις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου εφόσον αυτές επιλέγονται με την αίτηση του.
2.  
  Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου του κατόχου παραγωγικής άδειας, πριν τη συμπλήρωση του χρόνου ισχύος αυτής (έξι μήνες), η εκδούσα αρχή, χορηγεί την άδεια σε συγγενικό πρόσωπο του θανόντος και κατά σειρά προτεραιότητας στο σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς, και τα αδέλφια για το εναπομένον χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των (6) έξι μηνών. Η άδεια χορηγείται μετά από αίτηση των δικαιουμένων, κατά την προαναφερόμενη σειρά προτεραιότητας προσώπων. Σε περίπτωση που περισσότερα δικαιούμενα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση και έχουν την ίδια σειρά προτεραιότητας, επιλέγεται ο δικαιούχος με κλήρωση η οποία διενεργείται ενώπιον όλων των ενδιαφερομένων. Η αίτηση, συνοδευόμενη με δήλωση παραίτησης των άλλων δικαιουμένων, που προηγούνται στη σειρά προτεραιότητας, φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή και γίνεται δεκτή αμέσως με την υποβολή της. Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές και τις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου.
3.  
  Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ κατόχων παραγωγικών αδειών, μέσα στην ίδια λαϊκή αγορά, εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή των Νομαρχιακών Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας. Απαγορεύεται η αμοιβαία αλλαγή θέσεων, αν τουλάχιστον ένας από τους αδειούχους είναι άνω των 60 ετών.
Άρθρο 5 "Επιτρέπεται, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων για μεν τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, με έγκριση των Υπηρεσιών των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών- Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τις λαϊκ [...]"
1.  
  Η άδεια τόσο η επαγγελματική όσο και η παραγωγική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον/την σύζυγο του/της αδειούχου ή τα παιδιά τους, εφόσον είναι προστατευόμενα μέλη, δεν έχουν άλλη άδεια και δεν ασκούν άλλο επάγγελμα
2.  
 1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση μόνο σε συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον 2ο βαθμό και στον ή στην σύζυγο, μέχρι και τέσσερις (4) μήνες το έτος για λόγους υγείας του/της αδειούχου, που αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού του φορέα ή Δημόσιου Θεραπευτηρίου.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η αναπλήρωση να παραταθεί για τέσσερις (4) επί πλέον μήνες. β).
 3. Επιτρέπεται η αναπλήρωση της αδειούχου, για λόγους μητρότητας, από τον σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί μητρότητας διατάξεις και πάντως μέχρι τα τέκνα να φθάσουν στην ηλικία των έξι (6) ετών. γ).
 4. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένειας του/της αδειούχου, ή συζύγου ή τέκνων) εφόσον ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο.
3.  
  Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει:
 1. τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του οργάνου που εξέδωσε την άδεια
 2. τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής
 3. τον βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή
 4. τον λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ)
 5. το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης
4.  
  Εξαιρούνται της υποχρέωσης της αυτοπρόσωπης προσέλευσης στις λαϊκές αγορές οι Πρόεδροι και Γραμματείς των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, οι εκλεγμένοι σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου (Α΄) και δευτέρου (Β΄) βαθμού, με την προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια της απουσίας τους αναπληρώνονται νομίμως από τα πρόσωπα των παραγράφων 5 και 7 του παρόντος άρθρου
5.  
  Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της αδείας από τον/την σύζυγο ή από συγγενή εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού
6.  
  Δεν επιτρέπεται η αναπλήρωση ή υποβοήθηση από πρόσωπο, όταν αυτό ή μέλος της οικογένειάς του είναι κάτοχος παραγωγικής ή επαγγελματικής άδειας για λαϊκές αγορές ή υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο-στάσιμο)
7.  
  Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλων από πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, εφόσον προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. αίτηση του πωλητή με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ή των υπό πρόσληψη υπαλλήλων
 2. Σύμβαση εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων
 3. κάρτα αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου από τον ΟΑΕΔ
 4. αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΟΥ κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος του υπό πρόσληψη υπαλλήλου.
 5. υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω νόμου του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ή επαγγελματική δραστηριότητα και ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελματική ή παραγωγική για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή για υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο ή στάσιμο)
 6. κάρτα εργασίας προκειμένου για αλλοδαπούς υπαλλήλους και για όσο χρόνο ισχύει αυτή.
 7. Παράταση χρησιμοποίησης αλλοδαπού υπαλλήλου επιτρέπεται εφόσον προσκομισθούν μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά των περ. β, ε και στ της παρούσης παραγράφου.
 8. Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου γίνεται με απόφαση του οργάνου που χορήγησε την άδεια, μετά από αίτηση του πωλητή και υπεύθυνη δήλωσή του.
 9. Η απόφαση έγκρισης πρόσληψης, παράτασης ή διαγραφής του υπαλλήλου κοινοποιείται από το αρμόδιο όργανο που χορήγησε την άδεια στο υποκατάστημα του ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του αδειούχου πωλητή.
8.  
  Οι αγρεργάτες που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και απασχολούνται παραλλήλως, ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές, από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3232/2004, άρθρο 7, παρ. 4. Κατά την πρόσληψή τους ο αδειούχος παραγωγός προσκομίζει εκτός από τα δικαιολογητικά της παρ. 7 περ. β, δ, ε, στ του παρόντος άρθρου και βιβλιάριο Ο.Γ.Α ή βεβαίωση κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α, μαζί με την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση περί αποκλειστικής απασχόλησης του αγρεργάτη τόσο στην καλλιέργεια των κτημάτων όσο και στην πώληση των παραγομένων προϊόντων στις λαϊκές αγορές.
9.  
  Καθιερώνεται κάρτα «ΠΩΛΗΤΗ» χρώματος λευκού και κάρτα «ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ» χρώματος κίτρινου πλαστικοποιημένη, την οποία φέρουν οι κάτοχοι σε εμφανές σημείο της ενδυμασίας τους. Η κάρτα φέρει τα εξής στοιχεία:.
 1. τον τίτλο της αρχής που εξέδωσε την άδεια και τη σφραγίδα αυτής
 2. το ονοματεπώνυμο του κατόχου
 3. την φωτογραφία
 4. αριθμό και ημερομηνία χορήγησης της άδειας
 5. ημερομηνία της πρόσληψης εφόσον πρόκειται για υπάλληλο και την ιδιότητα του κατόχου της κάρτας (επαγγελματίας-παραγωγός-υπάλληλος)
10.  
 1. Επιτρέπεται στους επαγγελματίες πωλητές να απουσιάσουν δικαιολογημένα για ένα (1) μήνα κατ΄ έτος από την εργασία τους, κάνοντας χρήση κανονικής άδειας
 2. Επιτρέπεται στους παραγωγούς πωλητές να απουσιάσουν δικαιολογημένα για δέκα πέντε (15) ημέρες, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παραγωγικής άδειας, κάνοντας χρήση κανονικής άδειας
 3. Οι άδειες απουσίας χορηγούνται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, έπειτα από αίτηση των αδειούχων πωλητών.
 4. Κατά το χρόνο απουσίας αυτών, τις πωλήσεις διενεργούν τα πρόσωπα των παρ. 5 και 7 του παρόντος άρθρου.
 5. Οι επαγγελματίες πωλητές για το χρονικό διάστημα της απουσίας τους καταβάλλουν την ασφαλιστική τους εισφορά και το ημερήσιο δικαίωμα του άρθρου 17 του ν. 1023/1980 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202).
Άρθρο 6
1.  
  Επιτρέπεται, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση με έγκριση των Δ.Σ. των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών- Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας με έγκριση των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων, η αλλαγή αγοράς, μετά από αίτηση του κατόχου επαγγελματικής αδείας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. ο αιτών έχει παραμείνει στη λαϊκή αγορά, από την οποία ζητάει να μετακινηθεί, για χρόνο συνολικά τουλάχιστον ενός (1) έτους
 2. τα πωλούμενα είδη του κατόχου της άδειας δεν οδηγούν σε ανατροπή της αναγκαίας σύνθεσης της αγοράς προς την οποία επιθυμεί να μετακινηθεί, όπως αυτή ορίζεται από την παρ.
 3. Δ του άρθρου 2 και την παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος.
 4. υπάρχει θέση στην νέα αγορά που ζητά να τοποθετηθεί
2.  
  Επιτρέπεται, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση με έγκριση των Δ.Σ. των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών- Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας με έγκριση των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων, η προσωρινή αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς ή κατηγορίας επαγγελματικής άδειας για χρονικό διάστημα ενός έτους κάθε φορά, σε κατόχους αδειών, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν συνεχή παρουσία στις αγορές τους όλο το προηγούμενο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους, επιπροσθέτως δε η αιτούμενη αλλαγή δεν οδηγεί σε ανατροπή της προβλεπόμενης από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αναγκαίας σύνθεσης της αγοράς. Η αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς ή κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οριστικοποιείται μετά την παρέλευση τριών (3) ετών. Αν οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, η έγκριση παρέχεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Άρθρο 7
1.  
  Τα διατιθέμενα στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, από τις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, από τις ισχύουσες υγειονομικές, αγορανομικές και λοιπές διατάξεις, καθώς και από την κοινή υπουργική απόφαση 257543/31.7.2003 των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, και ΓΕΩΡΓΙΑΣ «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών» (Β΄ 1122). Τα είδη ζωικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα για προϊόντα αλιείας. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση 487/2000 (όπως ισχύει κάθε φορά κατά περίπτωση και του Οδηγού Υγιεινής για τους πωλητές τροφίμων σε Λαϊκές Αγορές (κατά περίπτωση) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).
2.  
  Οι χορηγηθείσες, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, άδειες πωλητών λαϊκών αγορών σε επαγγελματίες και παραγωγούς, από τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και από τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας,, σε κατηγορίες που δεν περιλαμβάνονται στο εδάφιο 1 της παρ. Δ του άρθρου 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 3, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αποχώρηση του/της κατόχου.
3.  
  Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών πωλητές λαϊκών αγορών, οι οποίοι, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, δραστηριοποιούνται σε περισσότερες της μιας Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στις ίδιες λαϊκές αγορές υπό την προϋπόθεση ότι θα τύχουν της έγκρισης των Νομαρχιακών Συμβουλίων των όμορων νομών
Άρθρο 8 "Λειτουργία των λαϊκών αγορών"
1.  
  Λαϊκών Αγορών Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και τις Κυριακές αποκλειστικά με τη συμμετοχή παραγωγών, σε χώρους που δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών κατά τις Κυριακές και ενδεικτικά ο φορέας επίβλεψης, το ύψος και ο τρόπος είσπραξης των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας, ο τρόπος επιλογής και συμμετοχής των παραγωγών, το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
2.  
  Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζεται για μεν τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά περίπτωση, για δε τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειών της χώρας με αποφάσεις των οικείων οργάνων των δήμων του ν. 3463/2006 (Α΄114), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Άρθρο 8 "Λειτουργία των λαϊκών αγορών"
1.  
  Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, εκτός των επίσημων ή τοπικών αργιών. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται για μεν τις λαϊκές αγορές της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για δε τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας με απόφαση των Νομαρχιακών Συμβουλίων των οικείων Ν.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 9
1.  
  Ο έλεγχος των λαϊκών αγορών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, παρ. 11 του ν. 2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 και του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3190/2003.
2.  
  Πέραν των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 κυρώσεων, τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, και τα Νομαρχιακά Συμβούλια για τις Λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α της χώρας, μπορούν με αποφάσεις τους να επιβάλλουν και τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:.
 1. Πρόστιμο τριακοσίων (300) μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, το οποίο εισπράττεται από τον Οργανισμό που το επιβάλλει και αποτελεί έσοδό του.
 2. Προσωρινή μέχρι ένα μήνα ανάκληση της άδειας
 3. Οριστική ανάκληση της άδειας.
 4. Αν διαπραχθούν περισσότερες από τρεις (3) παραβάσεις, το πρόστιμο διπλασιάζεται και μπορεί να ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά η άδεια.
3.  
  Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:
 1. όταν ο πωλητής διαταράσσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τη λειτουργία της αγοράς ή συμπεριφέρεται κατά ανάρμοστο τρόπο στο καταναλωτικό κοινό ή στο έργο των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου ή συμμετέχει και δημιουργεί επεισόδια
 2. όταν κατέχει ή εκδίδει πλαστά ή εικονικά, ή ανακριβώς συμπληρωμένα παραστατικά διακίνησης και κτήσης των προϊόντων, που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. και τις κείμενες διατάξεις γενικότερα.
 3. όταν κατά την ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων χρησιμοποιεί, ελαττωματικά ή μη εγκεκριμένα μέτρα, σταθμά και ζυγούς και παραποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ακρίβεια της ζύγισης
 4. όταν δεν τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος π.δ.
 5. όταν δεν χρησιμοποιεί εγκεκριμένο «πάγκο», καθώς και όταν πραγματοποιεί πωλήσεις ή μεταφέρει τα προϊόντα του σε ώρες που δεν προβλέπονται για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς (εκτός ωραρίου λειτουργίας)
 6. όταν απαιτεί ή εισπράττει τίμημα μεγαλύτερο από το αναγραφόμενο στις πινακίδες ή υπερβαίνει τα καθορισμένα από τις ισχύουσες διατάξεις ποσοστά κέρδους
 7. όταν πωλεί προϊόντα τα οποία δεν προβλέπονται από την κατηγορία της άδειάς του
 8. όταν χρησιμοποιεί υπάλληλο, χωρίς τη σχετική έγκριση
 9. όταν δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε άλλο όρο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, πέραν των προβλεπομένων από το άρθρο 7 παρ. 10 του ν. 2323/1995, καθώς και με οποιαδήποτε σχετική υγειονομική, αστυϊατρική και αστυνομική διάταξη.
 10. όταν αυθαίρετα αλλάζει θέσεις ή αγορές
4.  
  Κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης επιτρέπεται ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται από τον/την αδειούχο εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της ανωτέρω απόφασης και εξετάζεται από τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.
5.  
  Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, και των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας, μπορεί να συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές από υπαλλήλους των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών και των οικείων Ν.Α, αντίστοιχα, που έχουν εμπειρία και εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα λαϊκών αγορών για την επιθεώρηση των χώρων λειτουργίας των αγορών, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 10
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και των Νομαρχιακών Συμβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α της χώρας, συγκροτούνται επιτροπές για τον έλεγχο των πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών, των λαϊκών αγορών της περιφέρειας της Ν.Α Αθηνών-Πειραιώς, της περιφέρειας της Ν.Α Θεσσαλονίκης και τις περιφέρειες εκάστης των λοιπών Ν.Α της χώρας, αντίστοιχα. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται για κάθε μία από τις προαναφερόμενες περιφέρειες Ν.Α ως εξής: 1η Ομάδα Επιτροπών ελέγχου λειτουργίας των λαϊκών αγορών:.
 1. έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπ.
 2. Ανάπτυξης για την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς και έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Πρόεδρο, για τις λοιπές Ν.Α.
 3. ένα γεωπόνο του Υπ.
 4. Αγροτικής Ανάπτυξης για την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς και έναν υπάλληλο της υπηρεσίας Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τις λοιπές Ν.Α.
 5. έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 6. ένα γεωπόνο του Υπ.
 7. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς και έναν υπάλληλο της υπηρεσίας Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τις λοιπές Ν.Α.
 8. ένα μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή ένα μέλος του Δ.Σ του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ή ένα μέλος του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, αντίστοιχα.
 9. Οι ανωτέρω ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
 10. Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών, της τήρησης των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας, καθώς και η διενέργεια αυτοψιών για παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα που ανακύπτουν κατά την εξέταση παραπόνων και λοιπών προβλημάτων που τίθενται υπόψη του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά για τη Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς ή του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης για τη Ν.Α. Θεσσαλονίκης ή των Νομαρχιακών Συμβουλίων για τις υπόλοιπες Ν.Α. της χώρας. 2η Ομάδα Επιτροπών ελέγχου επαγγελματιών και παραγωγών:.
 11. Ειδικότερα, οι Επιτροπές ελέγχουν με αυτοψίες τους παραγωγούς, στους τόπους παραγωγής των προϊόντων τους και διερευνούν την ακρίβεια του περιεχομένου των βεβαιώσεων των Τριμελών Επιτροπών της παρ.6 του άρθρου 3 του παρόντος π.δ. ως προς τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις συνολικές ποσότητες, το είδος, τις ποικιλίες των δηλωθέντων από αυτούς προς διάθεση προϊόντων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.  
  Οι ανωτέρω Επιτροπές διενεργούν τακτικούς ελέγχους (ανά περιοχή),υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας της Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς,, ή του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, για τις λαϊκές αγορές της Ν.Α. Θεσσαλονίκης ή των Νομαρχιακών Συμβουλίων των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας, αντίστοιχα. Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλουν λεπτομερείς εκθέσεις.
3.  
  Η γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών αυτών γίνεται από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ή από την υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά περίπτωση. Στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, ή των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Άρθρο 11
1.  
  Τοποθέτηση πωλητών
 1. Οι πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγοί, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα στους χώρους των λαϊκών αγορών, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202).
 2. Κατά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου α) οι θέσεις κατανέμονται στους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, σε αναλογία 1:1 μεταξύ τους.
 3. Με την ίδια αναλογία κατανέμονται και οι νέες θέσεις που προέρχονται από επέκταση λαϊκών αγορών ή από ίδρυση νέων λαϊκών αγορών.
2.  
  Κενές –νέες Θέσεις
 1. Η κενή θέση που προέρχεται, από μη ανανέωση παραγωγικής άδειας ή από διαγραφή επαγγελματία πωλητή από τις λαϊκές αγορές, καλύπτεται από άλλο κάτοχο άδειας, παραγωγό ή επαγγελματία, αντίστοιχα
 2. Οι θέσεις που προέρχονται, από επέκταση ή από ίδρυση νέων λαϊκών αγορών ή οι κενές θέσεις λαϊκών αγορών γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους με ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στο κατάστημα του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας- Πειραιά ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Οργανισμών αυτών, ή στο κατάστημα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.
 3. Στην ανακοίνωση γνωστοποιούνται, τα δικαιολογητικά που υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής τους και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι να τοποθετηθούν ως πωλητές στις νέες ή τις κενές θέσεις ή να βελτιώσουν τις προηγούμενες θέσεις τους, υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που καθορίζει η ανακοίνωση
 5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε πενταμελείς επιτροπές που συγκροτούνται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας- Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, για τις λαϊκές αγορές που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Οργανισμών αυτών και με αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων των οικείων Ν.Α., για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές.
 6. Οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται 1) Για τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας –Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα:
 7. α.α) Από τρεις υπαλλήλους του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών ή υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος. β.β) Έναν εκπρόσωπο του σωματείου των επαγγελματιών πωλητών. γ.γ) Έναν εκπρόσωπο του σωματείου παραγωγών πωλητών. 2.) Για τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας. α.α) Τρεις υπαλλήλους της οικείας Ν.Α., εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τις υπηρεσίες Εμπορίου και ορίζεται ως Πρόεδρος. β.β) Έναν εκπρόσωπο του σωματείου των επαγγελματιών πωλητών. γ.γ) Έναν εκπρόσωπο του σωματείου παραγωγών πωλητών.
 8. Το έργο της επιτροπής επικουρούν ο γραμματέας και αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης της κάθε επιτροπής από υπαλλήλους του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών ή της οικείας Ν.Α. Τα μέλη της επιτροπής, ο γραμματέας και το βοηθητικό προσωπικό αμείβονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε βάρος πιστώσεων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ή σε βάρος πιστώσεων των οικείων Ν.Α.
 9. Η επιτροπή εισηγείται, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας- Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Οργανισμών αυτών και στο νομαρχιακό συμβούλιο της οικείας Ν.Α., για τις λαϊκές αγορές που ανήκουν στην περιφέρειά της, την τοποθέτηση των πωλητών στις κενές ή τις νέες θέσεις, αφού αξιολογηθούν και συνεκτιμηθούν απ’ αυτήν τα παρακάτω κριτήρια:
 10. 1.) Η οικογενειακή κατάσταση 2.) Ο χρόνος κτήσης της άδειας 3.) Η ηλικία του αδειούχου 4.) αναπηρία η οποία προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα 5.) αγορές και αριθμός κατεχόμενων θέσεων.
 11. Οι πωλητές τοποθετούνται στις θέσεις τους, στις μεν λαϊκές αγορές που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης, με αποφάσεις του αρμόδιου κατά περίπτωση Οργανισμού Λαϊκών Αγορών, στις δε υπόλοιπες λαϊκές αγορές με αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων των οικείων Ν.Α. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται έπειτα από την ως άνω εισήγηση-γνώμη των επιτροπών των εδαφίων δ, ε και στ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
 12. Οι κενούμενες θέσεις χορηγούνται, τουλάχιστον ανά τρίμηνο
 13. Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τετραμήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του.
 14. Σε κάθε περίπτωση, το 90% των θέσεων κάθε λαϊκής αγοράς καταλαμβάνουν πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) με αντικείμενο την πώληση τροφίμων γης και θαλάσσης.
 15. Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών με αντικείμενο πώλησης τα είδη των περιπτώσεων γ.γ. και ιβ.ιβ. της παραγράφου Δ1) του άρθρου 2 του παρόντος τοποθετούνται ισομερώς, σε θέσεις και σε λαϊκές αγορές, με βάση τη δυναμικότητα των λαϊκών αγορών σε αριθμό πωλητών, με απόφαση του αρμοδίου, κατά περίπτωση, Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας- Πειραιά ή Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους και με αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων των οικείων Ν.Α. στις υπόλοιπες λαϊκές αγορές.
Άρθρο 12
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, και με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για κάθε μία από τις υπόλοιπες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, συγκροτούνται επιτροπές για την αναθεώρηση των επαγγελματικών αδειών που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 4 και 5 του ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202).
2.  
  Κάθε κάτοχος επαγγελματικής άδειας υποχρεούται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία συγκρότησης της οικείας επιτροπής να προσκομίσει με αίτησή του τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο β, περιπτώσεις ε.ε, γ.γ του παρόντος, καθώς και αποδείξεις καταβολής του ετήσιου φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών και ό,τι άλλο ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή.
3.  
  Η επιτροπή, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 2323/1995 και του παρόντος διατάγματος για τη χορήγηση των επαγγελματικών αδειών ή έπαψαν αυτές να ισχύουν μεταγενέστερα ή συντρέχει άλλος λόγος σύμφωνα με το παρόν και την κείμενη νομοθεσία, προβαίνει σε ανάκληση των αδειών αυτών. Ειδικότερα, η επιτροπή συντάσσει πίνακες κατά κατηγορία επαγγελμάτων, των προς ανάκληση αδειών. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στο κατάστημα του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών ή στο κατάστημα της οικείας Ν.Α.
4.  
  Κατά των πινάκων χωρεί ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται για μεν τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, για δε τις υπόλοιπες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Η ένσταση υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στο κατάστημα του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών ή στο κατάστημα της οικείας Ν.Α. οι οποίοι αποφαίνονται επ’ αυτών.
5.  
  Οι παραπάνω επιτροπές απαρτίζονται Α) Για τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας –Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα: α.α) Από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης του οικείου κατά περίπτωση Οργανισμού, ως Πρόεδρο, β.β) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με βαθμό Διευθυντή. γ.γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Β.) Για τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας. α.α) Δύο υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος β.β) Έναν υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Ν.Α. Με την απόφαση συγκρότησης της κάθε επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας αυτής και το προσωπικό που επικουρεί το έργο της από Υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, ή από Υπαλλήλους της Περιφέρειας ή της οικείας Ν.Α, αντίστοιχα. Τα μέλη της επιτροπής, ο γραμματέας και το βοηθητικό προσωπικό αμείβονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε βάρος πιστώσεων των Οργανισμών λαϊκών αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή σε βάρος πιστώσεων των οικείων Περιφερειών.
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202), και ιδίως την παρ. 12 του άρθρου αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (Β΄ 249).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις υπ’ αριθμ. Δ 1/13.1.2006 και Δ 19/30.1.2006 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-03-13 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίαςτων Λαϊκών Αγορών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/53
2009-07-01 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
1 Αδειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους -μέλους της ΕΕ, οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣΔ ή την περιοχή του Πόντου, οι Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη και κατέχουν την προβλεπόμενη από το π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 Α’) απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και οι Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 36/1986 (ΦΕΚ 12 Α’) για τα μέλη τους. .
Αντικατάσταση
A/2009/105
2013-08-08 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Λαϊκών Αγορών
Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, εκτός των επισήμων ή τοπικών αργιών.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και τις Κυριακές αποκλειστικά με τη συμμετοχή παραγωγών, σε χώρους που δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών κατά τις Κυριακές και ενδεικτικά ο φορέας επίβλεψης, το ύψος και ο τρόπος είσπραξης των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας, ο τρόπος επιλογής και συμμετοχής των παραγωγών, το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζεται για μεν τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά περίπτωση, για δε τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειών της χώρας με αποφάσεις των οικείων οργάνων των δήμων του ν. 3463/2006 (Α΄114), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Αντικατάσταση
A/2013/173
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/487 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/487 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/257543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/257543 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/Δ15/Α/Φ19/4040 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/Δ15_Α_Φ19_4040 2006
ΝΟΜΟΣ 1980/1023 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1023 1980
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. 1995/2323 1995
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης. 2005/3377 2005
ΝΟΜΟΣ 2006/3463 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/3463 2006
ΝΟΜΟΣ 2010/3852 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/3852 2010
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2001/1148 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1148 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις. 2009/3769 2009
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2013/4177 2013
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 2014/4250 2014
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις. 2014/4264 2014
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. 2008/115 2008