ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/52

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-03-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-03-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 372/1992 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων» (187 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 193/1997 (155 Α΄), 309/1997 (220 Α΄) και 164/01 (148 Α΄) και τρόπος εκλογής των Προέδρων των Τμημάτων αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 372/1992, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του π.δ.193/1997 (155 Α) και το άρθρο 1 του π.δ. 164/2001 (148 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1 1 Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3β και 3γ του ν.2081/1992, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005, διενεργούνται στην έδρα κάθε Επιμελητηρίου και κατά την περίοδο μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου κάθε τέταρτου έτους, μετά από πρόσκληση της εκλογικής επιτροπής του άρθρου 2 του παρόντος, η οποία δημοσιεύεται προ πενήντα (50) τουλάχιστον ημερών σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα του Επιμελητηρίου και επί δύο (2) συνεχείς ημέρες Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα στην έδρα του Επιμελητηρίου, η πρόσκληση δημοσιεύεται μία (1) φορά σε τυχόν εκδιδόμενη εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα Σχετική ανακοίνωση αναρτάται σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε τυχόν εκδιδόμενο από το Επιμελητήριο δελτίο Οι σχετικές με τις εκλογές ανακοινώσεις και προσκλήσεις της εκλογικής επιτροπής, δύναται κατά την κρίση της επιτροπής να γίνονται και από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στα δελτία ειδήσεων αυτών. 2.Στην πρόσκληση αναγράφονται τα εξής στοιχεία 1 η ημέρα και η ώρα έναρξης και λήξης της εκλογής, 2 ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος του Επιμελητηρίου που θα εκλεγούν(αριθμός εδρών), 3 η κλήση και η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό εκ μέρους των μελών των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Επιμελητήριο, 4 η κλήση των νομικών προσώπων για υπόδειξη των εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και 5 η κλήση αυτών που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα.
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση γ΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ.372/1992 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.193/1997, αντικαθίσταται, ως εξής: 1 Δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου εκ των οποίων ο ένας μέλος και ο άλλος υπάλληλος του Επιμελητηρίου που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου αντίστοιχα.
2.  
  Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του π.δ.193/1997 και με το άρθρο 2 του π.δ.164/2001, αντικαθίστανται ως εξής : 2 Η εκλογική επιτροπή εντός πέντε ημερών από τη συγκρότησή της, συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση της με θέματα 1 Ορισμός της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, 2 Σύνταξη πρόσκλησης και σύνταξη εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων, 3 Κατάλογος μελών και διαδικασία ενημέρωσης των μελών, σχετικά με το τμήμα κατάταξης και με τις οικονομικές υποχρεώσεις τους Για τα παραπάνω εκδίδεται ανακοίνωση που δημοσιεύεται άμεσα και στα ίδια μέσα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος. 3 Η επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εκλογών από πενταμελείς εφορευτικές επιτροπές, οι οποίες διορίζονται από τις ίδιες αρχές όπως η εκλογική επιτροπή και η σύνθεση και η λειτουργία των οποίων είναι η ίδια με την σύνθεση και τη λειτουργία της εκλογικής επιτροπής Κατ’ εξαίρεση στα Επιμελητήρια, στην περιφέρεια των οποίων υπάγονται νησιά, επιτρέπεται η συγκρότηση πενταμελών εφορευτικών επιτροπών με πρόεδρο πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη ή δικαστικό υπάλληλο ή δικηγόρο και με μέλη αφενός τρεις υπαλλήλους τοπικών αρχών (Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ) και αφ΄ετέρου ένα μέλος του Επιμελητηρίου, που ορίζονται κατά τα ανωτέρω με τους αναπληρωτές τους Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος τοπικών αρχών (Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ) που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης Το έργο τους συνίσταται αποκλειστικά στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας κατά τις ημέρες των εκλογών και στην, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ασφάλιση και αποστολή του εκλογικού υλικού στην εκλογική επιτροπή, για τις περαιτέρω διαδικασίες διαλογής και ανακήρυξης Η εκλογική επιτροπή και οι εφορευτικές επιτροπές επικουρούνται στο έργο τους από βοηθητικό προσωπικό, ο αριθμός του οποίου προτείνεται από την ίδια Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους του Επιμελητηρίου που ορίζονται με απόφαση της Διοικητικής του Επιτροπής και εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί δεν επαρκούν, από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου, που ορίζονται με απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης Εμπορικών Οργανώσεων, για τα Επιμελητήρια Αθήνας και Πειραιά, ή από υπαλλήλους της Περιφερειακής Διοίκησης, που ορίζονται με απόφαση του Γεν Γραμματέα Περιφέρειας για τα λοιπά Επιμελητήρια. 4 Η εκλογική επιτροπή, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να χορηγεί στους επικεφαλής των συνδυασμών και στους ανεξάρτητους υποψηφίους, τους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους, μετά την κύρωσή τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή Μετά τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής, κάθε αλλαγή μελών του επιμελητηρίου μεταξύ των τμημάτων αυτού διενεργείται αποκλειστικά από την εκλογική επιτροπή.
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 3 του π.δ. 372/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 193/1997 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 164/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 3
  1.  
   Η εκλογική επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων κατά Τμήμα του Επιμελητηρίου με βάση το πρωτόκολλο επωνυμιών και τα στοιχεία Μητρώου Μελών, που απαιτούνται σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 2, όπως τηρούνται στο Επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις της περιφέρειάς του. Η κατανομή των Μελών του Επιμελητηρίου σε Τμήματα είναι σύμφωνη με την κατάταξη που γίνεται από την υπηρεσία Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά την εγγραφή ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους.
  2.  
   Κάθε εκλογικός κατάλογος συντάσσεται ανάλογα με την νομική μορφή των επιχειρήσεων κατά αλφαβητική σειρά για τις ατομικές επιχειρήσεις και κατά αριθμό Μητρώου για τα Νομικά Πρόσωπα. Ειδικότερα περιλαμβάνει.
  1. επί ατομικών επιχειρήσεων τον αύξοντα αριθμό, τα πλήρη στοιχεία του επιχειρηματία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός και αριθμός ταυτότητας), ως και τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνση της επιχείρησης,
  2. επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών εταιριών, συνεταιρισμών κ.λπ.), τον αύξοντα αριθμό, τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνση της επιχείρησης, .
  3. επίσης για τα νομικά πρόσωπα, περιλαμβάνει και τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός και αριθμός ταυτότητας) των ομορρύθμων εταίρων, διαχειριστών, εταίρων ΕΠΕ, μελών Δ.Σ. ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών Α.Ε., διευθυντών υποκαταστημάτων κ.λπ., που είτε καταχωρούνται αυτεπάγγελτα είτε θα έχουν, μέχρι την κύρωση των εκλογικών καταλόγων, εξουσιοδοτηθεί για να ψηφίσουν στις εκλογές.
  4. Αυτεπάγγελτα καταχωρούνται από την Εκλογική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία Μητρώου, που τηρούν τα Επιμελητήρια για τα Μέλη τους .
  5. τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου κάθε υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης.
  6. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα λοιπά νομικά πρόσωπα, που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα κατά τα ανωτέρω, μέσω ανακοινώσεων ή προσκλήσεων ή εντύπων υποδείξεων, που τους αποστέλλει, να υποβάλουν τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του ν. 2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005.
  7. Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στην εκλογική επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, προ της ορισθείσης ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών και η εκλογική επιτροπή προβαίνει, μετά από σχετικό έλεγχο, σε αντίστοιχες συμπληρώσεις των εκλογικών καταλόγων.
  3.  
   Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν.3419/2005. Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 μέρες πριν από τις εκλογές.
Άρθρο 4
1.  
  Η παρ.3 του άρθρου 4 του π.δ. 372/1992 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Αναφορά για το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων γίνεται στην κατά τα ανωτέρω ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής.
Άρθρο 5
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 372/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ.164/2001, αντικαθίσταται, ως εξής:
  Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Ειδικότερα επί ατομικής επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο που αυτοδικαίως έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών εταιριών και συνεταιρισμών) από τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψήφου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του ν.2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 ν.3419/2005 ) και που έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους , σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.
Άρθρο 6
1.  
  Με μέριμνα και δαπάνες του Επιμελητηρίου συντάσσονται και εκτυπώνονται τα ενιαία κατά συνδυασμό ψηφοδέλτια για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου. Τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν κατά σειρά:.
 1. τον τίτλο του συνδυασμού,
 2. το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του επικεφαλής του συνδυασμού και
 3. κατά αλφαβητική σειρά, τόσο τα Τμήματα με βάση την ονομασία του Τμήματος, όσο και τους υποψηφίους του κάθε Τμήματος με βάση το επώνυμο, το όνομα και το όνομα πατρός του κάθε υποψηφίου.
 4. Τις διαστάσεις, τον τύπο και τα λοιπά χαρακτηριστικά του χαρτιού του ψηφοδελτίου καθώς και τον αριθμό των ψηφοδελτίων καθορίζει η εκλογική επιτροπή με απόφασή της δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές.
2.  
  Ως συνδυασμός για την εφαρμογή του παρόντος θεωρείται το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει υποψηφίους που υπερβαίνουν το 50% του αριθμού των εδρών, τουλάχιστον σε ένα από τα τμήματα του Επιμελητηρίου, ενώ γίνονται δεκτές μεμονωμένες υποψηφιότητες
Άρθρο 7 "Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του π.δ. 372/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του π.δ. 193/1997, αντικαθίστανται ως εξής:"
1.  
  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό, από τον επικεφαλής αυτού στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Το ωράριο λειτουργίας του πρωτοκόλλου καθορίζεται από την εκλογική επιτροπή και αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις. Στην αίτηση κάθε υποψηφίου επισυνάπτεται γραμμάτιο εισπράξεως από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €). Υποψηφιότητες που για οποιονδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω προθεσμία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, το συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού, με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων στην εκλογική επιτροπή. Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης τον τίτλο του συνδυασμού, ο οποίος μπορεί να είναι όνομα ή σύντομη φράση που να μην αντιβαίνει στο νόμο ή τα χρηστά ήθη. Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων. Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (του ν. 1599/1986), ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του 2081/1992 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005.
2.  
  Μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων η εκλογική επιτροπή σε συνεδρίαση ανακηρύσσει τους υποψήφιους που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα. Η σχετική με την ανακήρυξη απόφαση της Επιτροπής αναρτάται σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι εκλογείς. Στην απόφαση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία των υποψηφίων κατά συνδυασμό και τμήματα, ήτοι ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός τόσο του επικεφαλής όσο και των λοιπών υποψηφίων, όπως κατά γράμμα είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Οι κατά τα ανωτέρω ανακηρυσσόμενοι υποψήφιοι εγγράφονται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους ως εκλογείς, καταλαμβάνοντας τη μία εκ των θέσεων των εκπροσώπων των νομικών προσώπων, στις περιπτώσεις που αυτά δεν έχουν υποδείξει τους εκπροσώπους τους μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων.
Άρθρο 8
1.  
  Οι παράγραφοι του άρθρου 10 του π.δ. 372/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με το π.δ. 193/1997, αριθμούνται και αντικαθίστανται ως εξής:.
Άρθρο 9
1.  
  Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 11 του π.δ. 372/1992, αντικαθίστανται , ως εξής: 5 Ο αριθμός των εκπροσώπων για το Δ.Σ κάθε Επιμελητηρίου κατανέμεται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη με την παρακάτω διαδικασία.« 6 Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων κατά τμήμα διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Τμήματος στο Δ.Σ. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό μέτρο Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοί του Την πρώτη έδρα κάθε συνδυασμού καταλαμβάνει ο επικεφαλής αυτού, εφόσον ο συνδυασμός εκλέγει τουλάχιστον μία έδρα στο Τμήμα που στους εκλογικούς καταλόγους του είναι εγγεγραμμένος ο επικεφαλής Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος καταλαμβάνει έδρα, εφόσον λάβει αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων ίσο με το εκλογικό μέτρο.
Άρθρο 10
1.  
  Κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, που έχει ορισθεί από την εκλογική επιτροπή, κηρύσσεται από τον Πρόεδρό της η έναρξη της ψηφοφορίας Κυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της εκλογικής επιτροπής και των λοιπών εκλογικών εγγράφων (εκτός των ψηφοδελτίων) διαβιβάζονται και στο Επιμελητήριο.
2.  
  Κατά την ημέρα των εκλογών απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο που διεξάγονται αυτές προσώπων που δεν σχετίζονται με την διεξαγωγή της εκλογής ή την συνήθη λειτουργία του κτιρίου. Επιτρέπεται όμως η παρουσία ενός εκπροσώπου από κάθε συνδυασμό.
3.  
  Απαγορεύεται επίσης στους χώρους διεξαγωγής των εκλογών οποιαδήποτε τοιχοκόλληση που σχετίζεται με τις εκλογές εκτός από τις ανακοινώσεις της εκλογικής επιτροπής και των Δημοσίων αρχών
4.  
  Κατά την διάρκεια της εκλογής τηρείται κατάσταση, ιδιαίτερη για κάθε τμήμα και κάλπη, αριθμημένη και μονογραφημένη από την εκλογική επιτροπή, στην οποία αναγράφονται οι ψηφοφόροι που ψήφισαν. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ψηφίσαντος, αύξοντα αριθμό, αριθμό μητρώου και αριθμό ταυτότητας.
5.  
  Για τις εκλογές χρησιμοποιείται ειδική σφραγίδα της εκλογικής επιτροπής
6.  
  Οι εκλογείς προσέρχονται στην επιτροπή προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Πριν από την ψηφοφορία οι εκλογείς υπογράφουν έντυπη δήλωση, ότι ασκούν μια φορά το εκλογικό τους δικαίωμα στο οικείο Επιμελητήριο και ότι δεν εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3γ του ν.2081/1992, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005. Η επιτροπή, αφού πεισθεί από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, τους επιτρέπει την ψηφοφορία.
7.  
  Κάθε ψηφοφόρος, για να ψηφίσει, βάζει μέσα στο φάκελο, που είναι σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο της εκλογικής επιτροπής, το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, εκδηλώνοντας την προτίμησή του μεταξύ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σ’ αυτό με σταυρούς προτίμησης, τρεις κατ΄ ανώτατο όριο. Για τον επικεφαλής του συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης.
8.  
  Η συμπλήρωση του σταυρού προτίμησης γίνεται προσωπικά από τον εκλογέα. Αυτόν, σε περίπτωση αδυναμίας, βοηθεί ο Πρόεδρος ή μέλος της εκλογικής επιτροπής. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου με μολύβι διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος. Ενδείξεις, διαγραφές ή άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο. Κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφους.
9.  
  Εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό ή έχει περισσότερους των τριών σταυρών ή έχει σταυρό και σε υποψήφιους άλλου τμήματος, προσμετράται μόνο υπέρ του συνδυασμού και δεν προσμετρώνται οι σταυροί υπέρ των υποψηφίων
Άρθρο 11
1.  
  Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 14 του π.δ. 372/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του π.δ. 164/2001, αντικαθίστανται ως εξής : 2 Η ένσταση υποβάλλεται στο Επιμελητήριο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την τοιχοκόλληση στο κατάστημα αυτού της πράξης ανακήρυξης των επιτυχόντων και κοινοποιείται στα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται Η υποβολή των ενστάσεων δεν εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων του νεοεκλεγέντος Δ.Σ . Το Επιμελητήριο διαβιβάζει άμεσα τις ενστάσεις στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο.»« 4 Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων, το αποτέλεσμα των εκλογών οριστικοποιείται με την έκδοση απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, την επόμενη της λήξης της προθεσμίας της παρ. 2, με την οποία κυρούνται οι εκλογές και ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες.
2.  
  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 15 του π.δ. 372/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 193/1997, αντικαθίσταται ως εξής: Το ύψος των αποζημιώσεων καθορίζεται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 12
1.  
  Εντός 15 ημερών από την εκλογή της Διοικητικής Επιτροπής και κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτής συνέρχονται τα αιρετά μέλη κάθε Τμήματος και εκλέγουν μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρό τους
2.  
  Η εκλογή αυτών διεξάγεται ως εξής :
 1. Της συνεδριάσεως προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος του Επιμελητηρίου, εκ των αιρετών μελών του κάθε Τμήματος, βοηθούμενος από τους δύο νεότερους εξ αυτών ή από δύο υπαλλήλους του Επιμελητηρίου, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, οι οποίοι εκτελούν και καθήκοντα γραμματέα.
 2. Ο Προεδρεύων και οι Γραμματείς αποτελούν και την εφορευτική επιτροπή και δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του κάθε Τμήματος.
 3. Ο Προεδρεύων καταλαμβάνει τη θέση του και αμέσως μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καλεί τους υποψήφιους για κάθε αξίωμα να υποβάλουν σχετική αίτησή τους.
 4. Κάθε αιρετό μέλος μπορεί να είναι υποψήφιος μόνο για ένα αξίωμα.
 5. Με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν συντάσσεται ξεχωριστό ψηφοδέλτιο κατά αξίωμα, που περιλαμβάνει όλους τους Υποψήφιους κατά αλφαβητική σειρά.
 6. Στη συνέχεια διεξάγεται η ψηφοφορία σε ξεχωριστές κάλπες για κάθε αξίωμα, με την θέση ενός σταυρού προτίμησης.
 7. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας από τα αιρετά μέλη του κάθε τμήματος, γίνεται η διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσονται ως εκλεγέντες όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των αιρετών μελών του τμήματος.
 8. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται, μεταξύ των δύο πρώτων και εκλέγεται αυτός πού θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των αιρετών μελών του τμήματος.
 9. Εάν δεν προκύψει και πάλι απόλυτη πλειοψηφία η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά(7) ημέρες μεταξύ των δύο υποψηφίων και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των αιρετών μελών του τμήματος.
 10. Σε περίπτωση που δεν προκύψει και πάλι απόλυτη πλειοψηφία η εκλογή επαναλαμβάνεται και εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
 11. Για τα παραπάνω τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της συνεδριάσεως, τα οποία και διαβιβάζονται στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου
Άρθρο 13
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Από την δημοσίευση του παρόντος, κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται
3.  
  Ειδικά για τις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3419/2005 (άρθρο 30 παρ. 5) και του παρόντος, στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται τα μέλη εκείνα που έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τα Επιμελητήρια μέχρι και το έτος 2004. Η εξόφληση ή ο διακανονισμός θα μπορεί να γίνει τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από τις εκλογές. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 3γ παρ. 4 του ν. 2081/1992 “Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις” (154 Α΄), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005 (297 Α΄).
 • Τα π.δ. 372/1992, 193/1997,309/1997 και 164/2001 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων». 3.Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου” (249 Β΄).
 • Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄).
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
 • Την με αριθ. Δ 62/24.2.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/Δ15/Α/Φ19/4040 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/Δ15_Α_Φ19_4040 2006
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων. 1992/372 1992
Τροποποίηση του Π.Δ.372/92 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων. 1997/193 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 372/92 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.Α 193/97 ΦΕΚ (187/Α και 155/Α) αντίστοιχα. 1997/309 1997
Τροποποίηση των Π.Δ. 372/92, 193/97 και 309/97 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων». 2001/164 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία