Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση των άρθρων 3,7 και 8 του π.δ. 136/1997 περί Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 136/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
  1.1) Η Διεύθυνση Οικονομικού συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα.α) Τμήμα Α΄ – Λογιστικού. β) Τμήμα Β΄ – Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού. 1.2) Το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 298/1999, είναι ανεξάρτητο Τμήμα και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 7 του π.δ. 136/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 7
  1.  
   Διάκριση Θέσεων προσωπικού κατά Κατηγορίες και Κλάδους της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
  1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – Κλάδοι.α.α. Π.Ε. 1 Διοικητικός – Οικονομικός. β.β. Π.Ε. 2 Μηχανικών. γ.γ. Π.Ε. 3 Πληροφορικής.
  2. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – Κλάδοι.α.α. Τ.Ε. 1 Διοικητικός – Λογιστικός. β.β. Τ.Ε. 2 Τεχνολογικών Εφαρμογών. γ.γ. Τ.Ε. 3 Βιβλιοθηκονόμων. δ.δ. Τ.Ε. 4 Πληροφορικής. ε.ε. Τ.Ε. 5 Νοσηλευτικής. στ.στ.
  3. Τ.Ε. 6 Κοινωνικής Εργασίας.
  4. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) – Κλάδοι.α.α. Δ.Ε. 1 Διοικητικός – Λογιστικός. β.β. Δ.Ε. 3 Βιβλιοθηκαρίων. γ.γ. Δ.Ε. 4 Προσωπικού Η/Υ (Χειριστών Η/Υ- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων). δ.δ. Δ.Ε. 5 Τεχνικών.
  5. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) – Κλάδοι.α.α. Υ.Ε. 1 Επιμελητών. β.β. Υ.Ε. 2 Προσωπικού Καθαριότητας. γ.γ. Υ.Ε. 3 Εργατών.
  2.  
   Λοιπό προσωπικό
  1. Ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.
  2. Νομικός Σύμβουλος (Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω).
  3. Δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ Εφέταις.
  3.  
   Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) είναι ο Δ΄ και καταληκτικός ο Α΄. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) εισαγωγικός βαθμός είναι ο Ε΄ και καταληκτικός ο Β΄. Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. σε κάθε κατηγορία, είναι οργανικά ενιαίες.
  4.  
   Για τα προσόντα διορισμού και τα καθήκοντα των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, ισχύουν τα οριζόμενα από το προεδρικό διάταγμα 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί από το π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄) και από το π.δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄).
  5.  
   Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ως εξής.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΙ .
  1. Κατηγορία Π.Ε. σύνολο θέσεων είκοσι οχτώ (28). α.α. Π.Ε.1 Διοικητικός - Οικονομικός.είκοσι πέντε (25) θέσεις. β.β. Π.Ε.2 Μηχανικών.δύο (2) θέσεις. γ.γ. Π.Ε.3 Πληροφορικής.μία (1) θέση.
  2. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑΔΟΙ .
  6.  
   ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  1. Μία (1) μόνιμη θέση Ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1345/1972.
  2. Μία (1) μόνιμη θέση Νομικού Συμβούλου.
  3. Μία (1) θέση Δικηγόρου.
  4. Τις θέσεις Νομικού Συμβούλου και Δικηγόρου καταλαμβάνουν δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω και τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, αντιστοίχως, οι οποίοι υπηρετούν με σχέση έμμισθης εντολής και αμείβονται με αντιμισθία οριζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πάγιας αντιμισθίας δικηγόρων και νομικών συμβούλων.
  5. Ο Δικηγόρος εντάσσεται στη Νομική Υπηρεσία της Σχολής, της οποίας προΐσταται ο Νομικός Σύμβουλος.
  7.  
   Στο προσωπικό της Σχολής περιλαμβάνονται και αυτοί που κατέχουν τις συσταθείσες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 2839/2000, δύο προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και συγκεκριμένα την προσωρινή θέση του κλάδου Π.Ε.1 Διοικητικού-Οικονομικού (υπ’ αριθμ. ΕΠΘ 76589/Δ4/19.7.2002 αποφ. Υπουργού, ΦΕΚ 164, τ. ΝΠΔΔ) και την προσωρινή θέση του κλάδου Δ.Ε.1 Διοικητικού-Λογιστικού (υπ’ αριθμ. 25291/Δ4/8.3.2002 αποφ. Υπουργού ΕΠΘ, ΦΕΚ 57, τ. ΝΠΔΔ).
Άρθρο 3 "Κατάταξη Μόνιμου Προσωπικού"
1.  
  Το άρθρο 8 του π.δ. 136/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 8
  1.  
   Το μόνιμο διοικητικό προσωπικό της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού κατατάσσεται στις προβλεπόμενες από το διάταγμα αυτό θέσεις, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 11 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄), που ρυθμίζουν θέματα κατάταξης προσωπικού.
Άρθρο 4 "Το παράρτημα σύνθεσης υπηρεσιακών μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. που επισυνάπτεται αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ως άνω σχεδίου διατάγματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. ΠΕ Δ.Ο ΠΕ ΜΗ ΠΕΠΛ ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. ΤΕΔ.Λ. ΤΕΜΗ ΤΕΒΙΒΛ. ΤΕ [...]"
1.  
  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 1
 1. Τμήμα Προσωπικού 4 3 7
 2. Τμήμα Γραμμ.
 3. Εκπ/κών Μονάδων 2 1 4 7.
 4. Τμήμα Διοικ.
 5. Μέριμνας 1 1 1 11 2 16.
2.  
  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 1
 1. Τμήμα Λογιστικού 1 1 3+ 1(Α.Χ) 5+ (1 Α.Χ.).
 2. Τμήμα Προμ. & Διαχ.
 3. Υλικού 1 1 2.
3.  
  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
 1. Τμήμα Μελετ. & Προγραμ.
 2. Τεχν. ‘Εργων 1 1.
 3. Τμήμα Μελετ. & Προγραμ.
 4. Τεχν. ‘Εργων 1 2 1 4.
4.  
  Τμήμα Αναπτ. & Υποστηρ. Πληροφορ. Συστημάτων 1 1 2.
5.  
  Τμήμα Υγείας & Πρόνοιας 2 2
6.  
  Τμήμα Προγραμμ. Ευρ. Ενως. & Συνδεσ. με την Παραγωγή 1 3 4.
7.  
  Γραφείο Δημοσ. Σχέσεων & Εθιμοτυπ. 1 Α.Χ 1 (Α.Χ).
8.  
  Γραφείο Νομικού Συμβούλου 1 Νομικ. Σύμβ. 1 Ν.Σ. ΣΥΝΟΛΟ 52+ 1 Ν.Σ.+2 (Α.Χ.) Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του από 2.7.1926 ν.δ/τος το οποίο κυρώθηκε με το π.δ. της 22-6/9.7.1927(ΦΕΚ 137 Α΄). β) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄). γ) Του π.δ. 136/1997 (ΦΕΚ 122 Α΄) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 298/1999 (ΦΕΚ 274 Α΄). δ) Του άρθρου 169 παρ 1 και 2 του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19 Α΄). ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα [π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α΄]. στ) Του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» , όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α΄) και του π.δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών » (ΦΕΚ 1432 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης » (ΦΕΚ 527 Β΄).
 • Τις υπ’ αριθμ. 43/19.5.2004, 19/23.9.2004 και 22/20.10.2004 αποφάσεις του Δ.Σ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.).
 • Το γεγονός ότι με το προτεινόμενο π.δ. προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. ύψους 20.000 € για το οικονομικό έτος 2005 και δαπάνη ύψους 65.200 € για το οικονομικό έτος 2006 και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται κατά το τρέχον έτος από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και κατά τα επόμενα έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτό, στους κωδικούς ΚΑΕ 0211, 0227 και 0259 της κατηγορίας 0200.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 290/3.11.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1972/1345 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1345 1972
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης. 2004/3260 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1927/22-6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1927/22-6 1927
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 1997/136 1997
Τροποποίηση του 136/1997 Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων». 1999/298 1999
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». 2003/347 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. 2005/44 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία