ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/58

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-03-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-03-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-03-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ελαφρών Συνεργείων - Τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 12).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων"
1.  
  Μετά το άρθρο 33 του π.δ/τος 14/2001, προστίθεται άρθρο 33Α ως εξής:
  Άρθρο 33Α
  1.  
   Άρθρο 33 Α Ελαφρά Συνεργεία Ελαφρό συνεργείο τηλεπικοινωνιών και οπλισμού, λειτουργεί και στο Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, με την ίδια ως άνω αποστολή, για την κάλυψη των αναγκών των υφισταμένων της Υπηρεσιών.
  2.  
   Η εξυπηρέτηση των αναγκών, σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και επισκευή των τηλεπικοινωνιακών μέσων και οπλισμού, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Αστυνομικών Διευθύνσεων δικαιοδοσίας της, καθώς και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βόρειας Ελλάδος και τη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αντίστοιχα
Άρθρο 2 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 49 του π.δ/τος 161/1988 (Α΄-74), πλην της περίπτωσης 1, η ισχύς της οποίας διατηρείται.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄ και β΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄- 98).
 • Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
 • Το π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 36).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΓ-1432).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 89.000 ευρώ περίπου κατά το έτος 2006, 54.000 ευρώ περίπου κατά το έτος 2007 και 27.000 ευρώ κατά το έτος 2008 και εξής, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ειδ. Φ. 43 - 110).
 • Την υπ’ αριθμ. 69/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. 2009/99 2009