ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/59

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-03-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-03-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-03-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση της πρώτης µετά την 17η Ιουνίου Κυριακής, ως δηµόσιας εορτής τοπικής σηµασίας για το Νοµό Χανίων, σε ανάµνηση της επανάστασης του 1770 στην Κρήτη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθιερώνουµε την πρώτη Κυριακή µετά την 17η Ιουνίου, επετείου του θανάτου του ήρωα Δασκαλογιάννη, ως δηµόσια εορτή τοπικής σηµασίας για το Νοµό Χανίων, σε ανάµνηση της επανάστασης του 1770 στην Κρήτη
Άρθρο 2
1.  
  Οι εκδηλώσεις του εορτασµού, οι οποίες θα γίνονται στο Νοµό Χανίων, περιλαµβάνουν γενικό σηµαιοστολισµό από την 8η πρωινή µέχρι τη δύση του ηλίου της πρώτης µετά την 17η Ιουνίου Κυριακής και φωταγώγηση των δηµόσιων κτιρίων, των δηµοτικών και κοινοτικών καταστηµάτων καθώς και των καταστηµάτων Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, από τη δύση του ηλίου της ίδιας ηµέρας µέχρι τις πρωινές ώρες της εποµένης. Οι κεντρικές εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνονται στο συνοικισµό Ανωπόλεως του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Ανωπόλεως, ιστορική έδρα του Δήµου Σφακίων του Νοµού Χανίων και γενέτειρα του εθνοµάρτυρα Δασκαλογιάννη.
Άρθρο 3
1.  
  Το πρόγραµµα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται µε απόφαση του Νοµάρχη Χανίων
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου καθιερώσεως και τελέσεως δηµοσίων εορτών και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινων του α.ν. 447/1937 «περί τρόπου απονοµής σεβασµού εις την Εθνικήν Σηµαίαν και γενικώς τα Εθνικά Σύµβολα» (Α 215).
 • Τις διατάξεις του άρθρου µόνου του π.δ./τος 555/1977 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινων κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειµένων αρµοδιότητος Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Αµύνης, Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (Α΄184).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ42/9.2.2006 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/447 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/447 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/198 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/555 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/555 1977
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005