ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/63

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-04-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-04-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-03-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) στους Δήμους Θεσπρωτικού και Φαναριού του Νομού Πρεβέζης - Τροποποίηση του π.δ. 551/1988 (ΦΕΚ Α΄ 259).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστώνται Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) Β΄ τάξης, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, με τίτλο: α) «ΔΟΥ Θεσπρωτικού» με έδρα το δημοτικό διαμέρισμα Θεσπρωτικού του Δήμου Θεσπρωτικού του Νομού Πρέβεζας. β) «ΔΟΥ Φαναριού» με έδρα το δημοτικό διαμέρισμα Καναλλακίου του Δήμου Φαναριού του Νομού Πρέβεζας.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 348 του π.δ. 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 348
  1.  
   Στο Νομό Πρέβεζας οι αρμοδιότητες του άρθρου 5, εκτός του εδαφίου β της παραγράφου 1 αυτού, ασκούνται από τις ΔΟΥ της επομένης παραγράφου.
  2.  
   Οι ΔΟΥ του Νομού Πρέβεζας διακρίνονται σε Α΄ και Β΄ τάξης και είναι οι εξής.α/αΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑΤΑΞΗ .
  3.  
   ΔΟΥ Φιλιππιάδας Φιλιππιάδα Β΄
  4.  
   ΔΟΥ Θεσπρωτικού Θεσπρωτικό Β΄
  5.  
   ΔΟΥ Φαναριού Καναλλάκι Β΄
  6.  
   Στην κατά τόπο αρμοδιότητα της ΔΟΥ Φιλιππιάδας περιλαμβάνεται η περιοχή των Δήμων και Κοινοτήτων, που υπάγονταν στο τέως Δημόσιο Ταμείο Φιλιππιάδας, εκτός της περιοχής των Δήμων και Κοινοτήτων που υπάγονται διοικητικά στο νομό Άρτας.
Άρθρο 3
1.  
  1.- Η κατά τόπον αρμοδιότητα της ΔΟΥ Θεσπρωτικού εκτείνεται στα όρια των περιοχών του Δήμου Θεσπρωτικού και της Κοινότητας Κρανέας, οι οποίες αποσπώνται από την κατά τόπον αρμοδιότητα της ΔΟΥ Πρέβεζας. 2.- Η κατά τόπον αρμοδιότητα της ΔΟΥ Φαναριού εκτείνεται στα όρια των περιοχών του Δήμου Φαναριού και του δημοτικού διαμερίσματος Εκκλησιών του Δήμου Ζαλόγγου, οι οποίες αποσπώνται από την κατά τόπον αρμοδιότητα της ΔΟΥ Πάργας.
Άρθρο 4
1.  
  Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των συνιστώμενων ΔΟΥ θα καθορισθεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 32 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α΄2), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ Α΄ 265). Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997, «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 576.760 €, που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξόδων του 2005, καθώς και ύψους 210.000 € που θα βαρύνει τους Προϋπολογισμούς εξόδων των επόμενων ετών (Ε.Φ. 23-120 Κ.Α.Ε. 0288, 0813, 0829, 0831, 0832, 0869, 0875, 1512, 1699, 1711, 1713, 1723, 1725).
 • Την υπ’ αριθμ. 250/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005