ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/68

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-04-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-04-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-03-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαχειριστικά μέτρα αλιείας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των εκβολών των ποταμών Ευήνου και Αχελώου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος της παραγρ. 5 του άρθρου 12 του από 23-3/8.4.1953 β.δ. «περί κανονισμού της διά κυκλικών δικτύων (γρι-γρι) αλιείας» (Α 81) προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής: 6 Εκβολικό σύστημα ποταμών Ευήνου-Αχελώου Σε απόσταση μικρότερη των δύο (2) ναυτικών μιλίων από τις ακτές των ιχθυοτροφείων Μεσολογγίου και συγκεκριμένα από τις εκβολές του Ευήνου ποταμού μέχρι τις εκβολές του Αχελώου ποταμού Ως σημείο μέτρησης των ανωτέρω εκβολών ορίζεται η απόσταση των δύο (2) ναυτικών μιλίων ακτινοειδώς από τη μέση γραμμή των εκβολών αυτών
2.  
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 του από 23-3/8-4-1953 β.δ. (Α 81) καταργείται.
Άρθρο 2
1.  
  Απαγορεύεται καθ’ όλο το έτος η αλιεία με ιχθυοπαγίδες και κάθε είδους δίχτυα που έχουν άνοιγμα ματιού μικρότερο από σαράντα (40) χιλιοστόμετρα κατά τη διαγώνιο σε απόσταση μικρότερη του ενάμισυ (1,5) ναυτικού μιλίου από τις ακτές της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και συγκεκριμένα από τις εκβολές του Ευήνου ποταμού μέχρι τις εκβολές του Αχελώου ποταμού, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του από 23-3/8.4.1953 β.δ., όπως αυτή προστέθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α) Του εδαφίου ιβ της παραγρ. 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α 27), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών, ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α 221) και τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α 70). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98).
 • Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β 513).
 • Την υπ’ αριθμ. 240/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 68/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/Υ1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/Υ1 2004
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/23-3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/23-3 1953
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία