ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/7

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-01-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-01-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-01-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί εφαρμογής της απόφασης 1532 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Δεσμεύονται, από τη 12η Μαρτίου 2004, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1532 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τους Charles Τaylοr, Jewell Ηοward Τaylοr και Charles Τaylοr Jr και/ή από τα άλλα εκείνα άτομα που έχουν υποδειχθεί από την Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει της παραγράφου 21 της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων και οικονομικών πόρων που κατέχονται από φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από οποιονδήποτε από αυτούς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό ή κατ’ εντολήν αυτών, όπως έχει υποδειχθεί από την Επιτροπή, και απαγορεύεται όπως τα εν λόγω κεφάλαια ή οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι τεθούν, άμεσα ή έμμεσα, στη διάθεση ή προς όφελος αυτών των προσώπων, από Έλληνες υπηκόους ή από οποιαδήποτε πρόσωπα στην ελληνική επικράτεια
Άρθρο 2
1.  
  Από τη 12η Μαρτίου 2004, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1532 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν εφαρμόζονται σε κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους που το σχετικό Κράτος ή Κράτη έχουν καθορίσει ότι: α) Είναι αναγκαία για βασικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα και ιατρική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και δαπάνες κοινής ωφέλειας ή αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την αποζημίωση για πραγματοποιηθέντα έξοδα που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή αμοιβές ή χρεώσεις για υπηρεσίες συνήθους διατήρησης ή φύλαξης των δεσμευμένων κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων και οικονομικών πόρων, κατόπιν γνωστοποίησης από το σχετικό Κράτος ή Κράτη προς την Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της πρόθεσης να επιτραπεί, όπου αυτό αρμόζει, η πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικούς πόρους και, εφ’ όσον δεν υπάρξει αρνητική απόφαση της Επιτροπής, εντός δύο εργασίμων ημερών από αυτήν τη γνωστοποίηση, β) Είναι αναγκαία για έκτακτα έξοδα, εφ’ όσον κάτι τέτοιο έχει γνωστοποιηθεί από το σχετικό Κράτος ή Κράτη στην Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάμει της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, ή γ) Είναι αντικείμενα δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω κεφάλαια, άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία και οικονομικοί πόροι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση αυτής της δέσμευσης ή απόφασης υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμευση ή η απόφαση εξεδόθη πριν από την 12η Μαρτίου 2004, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1532 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι προς όφελος ενός προσώπου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος ή ενός ατόμου ή φορέα που έχει οριστεί από την Επιτροπή η οποία έχει συσταθεί δυνάμει της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και έχει γνωστοποιηθεί από το σχετικό Κράτος ή Κράτη στην Επιτροπή αυτή.
Άρθρο 3
1.  
  Επιτρέπεται, από τη 12η Μαρτίου 2004, ημερομηνία υιοθέτησης της απόφασης 1532 (2004) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να προστίθενται στους λογαριασμούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος προεδρικού δια­τάγματος: α) Τόκοι ή άλλες αποδόσεις που οφείλονται επ’ αυτών των λογαριασμών, και β) Πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αυτοί οι λογαριασμοί υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω τόκοι, άλλες αποδόσεις και πληρωμές συνεχίζουν να υπάγονται σ’ αυτές τις διατάξεις. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και στον ως άνω Υπουργό, όπως και στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 25 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπως κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945 (Α΄ 242).
 • Το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 92/1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (Α΄ 139), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 2145/93 (Α΄ 88).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο Μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την από 10.6.2004 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί δημοσιεύσεως της απόφασης 1532 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Α΄ 114).
 • Το π.δ. 217/2005 « περί εφαρμογής της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» (Α΄ 262).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 119/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/585 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/585 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/92 1967
Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (ΟΗΕ). 2005/217 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 2237 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2016/121 2016