ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/72

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-03-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ. 6/2000 (8/Α΄) «Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται η φράση «καθώς και στους κατόχους Πιστοποιητικού Βοηθού Φαρμακείου του π.δ. 1/10.2.1933 (Α΄ 36)».
Άρθρο 2 "Το άρθρο 3 με τίτλο «Προϋποθέσεις απόκτησης Βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου» αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Για την εγγραφή ως μαθητευόμενου Βοηθού Φαρμακείου, κατά τις διατάξεις της Φαρμακευτικής νομοθεσίας, απαιτείται:
 1. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) του ν. 2009/1992 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων – καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή.
 2. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών τμήματος «Βοηθών Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
 3. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
 4. Πτυχίο ή απολυτήριο κάθε τύπου Λυκείου ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε Στρατιωτικά Φαρμακεία ή Φαρμακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης (Ο.Π.Υ.).
2.  
  Οι κάτοχοι Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) του ν. 2009/1992 αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση Βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου, μετά από έξι (6) μηνών πρακτική άσκηση σε φαρμακείο, ιδιωτικό ή δημόσιο (φαρμακεία Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., φαρμακεία Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, φαρμακεία Θεραπευτηρίων του Ι.Κ.Α. ή άλλου Δημόσιου χαρακτήρα Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, στα οποία από το σχετικό οργανισμό τους προβλέπεται και υπηρετεί επιστήμονας φαρμακοποιός), υπό τον όρο ότι έχουν πραγματοποιήσει την προαιρετική εξάμηνη άσκηση κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους. Αν δεν έχουν πραγματοποιήσει την άσκηση αυτή, ο χρόνος της απαιτούμενης άσκησης σε φαρμακείο ανέρχεται σε ένα (1) χρόνο. Οι πτυχιούχοι Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Β΄ κύκλου (ΤΕΕ Β΄ κύκλου) αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής μετά από ένα (1) χρόνο πρακτικής άσκησης, οι πτυχιούχοι Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Α΄ κύκλου (ΤΕΕ Α΄ κύκλου) μετά από δύο (2) χρόνια πρακτικής άσκησης και οι οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης μετά από άσκηση τριών (3) χρόνων σε Στρατιωτικά φαρμακεία ή σε φαρμακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων. Η έναρξη άσκησης δηλώνεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το φαρμακείο (δημόσιο, ιδιωτικό ή στρατιωτικό) από το φαρμακοποιό ή τον Προϊστάμενο του φαρμακείου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τακτική άσκηση του μαθητευόμενου και ο οποίος έχει την υποχρέωση, τακτικής, ανά εξάμηνο, ενημέρωσης της παραπάνω υπηρεσίας για την πορεία της άσκησης με υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 5 με τίτλο «Εξεταστικές περίοδοι» αντικαθίσταται ως εξής: Οι εξετάσεις των υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου διενεργούνται δύο (2) φορές το χρόνο, το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οργάνου καθορίζονται οι ημερομηνίες των εξετάσεων και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων, τα οποία κατατίθενται στις Διευθύνσεις Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπου λειτουργούν έδρες Φαρμακευτικών Σχολών. Από τις ανωτέρω Διευθύνσεις εκδίδεται η Βεβαίωση των επιτυχόντων στις εξετάσεις. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε τρεις (3) εξεταστικές περιόδους επαναλαμβάνει την πρακτική άσκηση για ένα επιπλέον εξάμηνο, προκειμένου να συμμετάσχει εκ νέου στις εξετάσεις.
Άρθρο 4 "Το άρθρο 6 με τίτλο «Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος» αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προς απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί ασκήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος
2.  
  Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Βοηθού Φαρμακείου απαιτούνται: α) πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής περί μη δίωξης, β) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου περί μη καταδίκης, κατά τα άρθρα 59-65 του Ποινικού Κώδικα, γ) βεβαίωση επιτυχίας από την επιτροπή του άρθρου 3 του παρόντος, και επιπλέον, δ) για του αλλοδαπούς, που δεν είναι υπήκοοι χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών και άδεια παραμονής, ε) για τους αλλοδαπούς ομογενείς άδεια παραμονής και στ) για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια άδεια διαμονής
3.  
  Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου
Άρθρο 5
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: Από τον Προϊστάμενο του Δημοσίου Φαρμακείου καθορίζεται ο αριθμός των ασκουμένων στο Δημόσιο φαρμακείο, και από τον Προϊστάμενο του Στρατιωτικού Φαρμακείου στο Στρατιωτικό φαρμακείο, εξασφαλιζομένων πάντοτε των παραπάνω προϋποθέσεων
Άρθρο 6 "Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
  Εγγραφές ως μαθητευομένων Βοηθών Φαρμακείου, μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος με βάση τις προϊσχύουσες του π.δ. 6/2000 διατάξεις, ισχύουν.
2.  
  Στις εξετάσεις για την απόκτηση Βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου μπορούν να λάβουν μέρος μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος π.δ. και μέχρι τη δεύτερη εξεταστική περίοδο του 2009, ήτοι 2004-2009, οι μαθητές - ασκούμενοι σε Φαρμακεία βάσει των προϊσχυουσών διατάξεων.
3.  
  Το πιστοποιητικό Βοηθού Φαρμακείου που έχει εκδοθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις είναι ισότιμο με την Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου που χορηγείται με τις διατάξεις του παρόντος
Άρθρο 7 "Τελική διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του εδαφίου ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 9 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 5607/1932 «Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας (Α΄ 300).
 • Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2004 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο.» (Β΄ 311).
 • Τη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ., όπως αυτή διατυπώθηκε στη Συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 14/3.6.2004.
 • Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 211/2.8.2005, Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-04-06 Τροποποίηση του π.δ. 6/2000 (8/Α΄) «Επαγγελματικά Δικαιώματα Βοηθών Φαρμακείου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/73
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/30356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/30356 2004
ΝΟΜΟΣ 1932/5607 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5607 1932
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. 1999/2743 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1933/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1933/1 1933
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/6 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία