ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/77

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-04-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση κενών οργανικών θέσεων του Τ.Ε.Ι.Καλαμάτας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του ΤΕΙ Καλαμάτας αναδιαρθρώνονται ως εξής: Δύο (2) κενές θέσεις των ακόλουθων κλάδων: α) Τ.Ε. Τεχνολογικών-Εφαρμογών: Μία (1) θέση και β) Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας: Μία (1) θέση που προβλέπονται στο άρθρο 15 του π.δ. 224/2002 (ΦΕΚ 207Α΄) μεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις υφισταμένων κλάδων ως εξής: α) Δ.Ε. Τεχνικός Διαφόρων Ειδικοτήτων: Μία (1) θέση και β) Δ.Ε. Οδηγών: Μία (1) θέση.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1 Τις διατάξεις: α) Του άρ6ρου 20 του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107/1997). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98/2005).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας .Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527/2004).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο­νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432/2005).
 • Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ/26.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 308/2004).
 • Το υπ’ αριθμ. 1079/4.4.2005 έγγραφο του ΤΕΙ Καλαμάτας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. 5/3.3.2004 πρακτικό του Συμβουλίου του ΤΕΙ.
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται καμία επιπλέον δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 7/17.1.2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-04-13 Αναδιάρθρωση κενών οργανικών θέσεων του Τ.Ε.Ι.Καλαμάτας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/79
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καλαμάτας. 2002/224 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία