Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Διεύθυνση Ανάπτυξης που έχει συσταθεί σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3325/2005 και λειτουργεί ως «Υπηρεσία μιας στάσης», ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των καταργούμενων με τον ανωτέρω νόμο Υπηρεσιών Βιομηχανίας.
2.  
  Η Διεύθυνση Ανάπτυξης παρέχει υπηρεσίες στις μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που αφορούν σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας αυτών καθώς και στήριξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Παρακολουθεί κάθε οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στον οικείο νομό, αξιολογεί τα σχετικά δεδομένα και εισηγείται ανάλογες δράσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
3.  
  Η Διεύθυνση Ανάπτυξης αποτελεί, μεταξύ των άλλων, τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα θέματα αρμοδιότητάς της, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας στο σύνολό της και να υλοποιούνται οι γενικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής. Για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση Ανάπτυξης έχει την αρμοδιότητα:.
 1. Να ενημερώνει την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, για κάθε ζήτημα της αρμοδιότητάς της που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων και την παροχή διευκρινήσεων ή οδηγιών σε θέματα ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας
 2. Να τηρεί και να ενημερώνει την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέματα μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της αρμοδιότητάς της
 3. Να οργανώνει, να λειτουργεί και να ελέγχει το Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών, προκειμένου αυτό να επιτελεί το υποστηρικτικό προς αυτήν έργο του, όπως προβλέπει η υπ’ αριθμ. 19282/240/5.9.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1326 Β΄), με τελικό σκοπό την στήριξη της επιχειρηματικότητας στο νομό.
4.  
  Η Διεύθυνση Ανάπτυξης αποτελείται από τα εξής πέντε Τμήματα:
 1. Τμήμα Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης (Τμήμα Α΄)
 2. Τμήμα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Τμήμα Β΄)
 3. Τμήμα Επαγγέλματος, Ανελκυστήρων και Ελέγχου Βιομηχανικών Προϊόντων (Τμήμα Γ΄)
 4. Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (Τμήμα Δ΄)
 5. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Τμήμα Ε΄)
5.  
  Η Διεύθυνση Ανάπτυξης έχει αναπτυξιακό και τεχνικό χαρακτήρα, όπως προκύπτει από τις αρμοδιότητες των Τμημάτων αυτής και από τη φύση των ρυθμιζόμενων αντικειμένων τους
Άρθρο 2 "Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν:"
1.  
 1. Η χορήγηση μηχανολογικών αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, λειτουργίας και ειδικής δήλωσης καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών, σε βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, σε μονάδες παραγωγής εκρηκτικών υλών καθώς και σε αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλλίων (ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη ισχύ και την αποθηκευτική ικανότητα) και
 2. η έγκριση τεχνικού υπομνήματος και προϋπολογισμού καθώς και η θεώρηση σχεδιαγραμμάτων, τα οποία υποβάλλονται προκειμένου να χορηγηθούν οι ανωτέρω άδειες
2.  
  Ο τεχνικός έλεγχος και η ρύθμιση κάθε θέματος που ανακύπτει από τη λειτουργία των μονάδων της προηγούμενης παραγράφου, με σκοπό τη προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα:
 1. Η διενέργεια αυτοψίας, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία είτε με τους υπαλλήλους και τα τεχνικά μέσα του παρόντος Τμήματος είτε με τη συνδρομή του Τμήματος Δ΄ είτε με τη συνδρομή άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών ή νομαρχιακών οργάνων, κατά τη κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής
 2. Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.1650/1986.
 3. Η επιβολή πρόσθετων όρων λειτουργίας των μονάδων πλην των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας
 4. Η επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου για μονάδες της Κατηγορίας Β4, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ.
 5. ΗΠ15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄.
 6. Η εισήγηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου για μονάδες των Κατηγοριών Α1 και Α2, σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση
3.  
  Η διενέργεια αυτοψίας στις μονάδες αρμοδιότητας του παρόντος Τμήματος σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, για τη διαπίστωση των αιτίων του ατυχήματος και την υπόδειξη προληπτικών μέτρων
4.  
  Η καταχώρηση της μελέτης ασφαλείας και η δημοσιοποίηση αυτής, ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων στις μονάδες αρμοδιότητας του παρόντος Τμήματος, που η δραστηριότητά τους περικλείει κινδύνους από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5697/590/2000 (ΦΕΚ 405 Β΄) κοινή υπουργικής απόφασης.
5.  
  Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3325/2005.
6.  
  Η έκδοση απόφασης προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας του συνόλου ή μέρους των μονάδων, για τις οποίες η σχετική άδεια λειτουργίας έχει δοθεί από το παρόν Τμήμα, καθώς και η εφαρμογή αυτής. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση στο Νομάρχη των συναρμόδιων Υπηρεσιών, Αρχών, Επιθεωρητών ή Φορέων, οι οποίοι χορηγούν ειδικές άδειες ή εγκρίσεις ή βεβαιώσεις ή ασκούν ειδικούς ελέγχους, για λόγους σχετικά με παράβαση διατάξεων αρμοδιότητάς τους.
7.  
  Η εισήγηση για την απευθείας εκποίηση δημοσίων εκτάσεων ή για τη παραχώρηση κοινόχρηστων δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων (εκτός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων νομού Αττικής)
8.  
  Η διατύπωση γνώμης για την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων για ίδρυση ή επέκταση αξίας λόγου επαρχιακής βιομηχανίας (εκτός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων νομού Αττικής)
9.  
  Η διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση άδειας χρήσεως αιγιαλού και παραλίας από μονάδες αρμοδιότητας του Τμήματος
10.  
 1. Η αποδοχή των πιστοποιητικών καταλληλότητας των μηχανημάτων παραγωγής εκρηκτικών υλών, β) η αποδοχή του διορισμού, της απολύσεως ή της παραιτήσεως των υπευθύνων συντηρήσεως και του Διευθυντή παραγωγής των μονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών καθώς και η διενέργεια ελέγχου περί του εάν συντρέχει η προϋπόθεση της διετούς προϋπηρεσίας σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στη περίπτωση διορισμού του ως άνω Διευθυντή, γ) η αποδοχή της αναφοράς των μονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών για τυχόν ατυχήματα που έχουν συμβεί και η σύνταξη σχετικής έκθεσης, δ) η έγκριση της γενικής διαταγής που εκδίδει κάθε μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών, ε) η θεώρηση των ημερολογίων - βιβλίων των μονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών για τις πραγματοποιούμενες δοκιμές και ελέγχους των εκρηκτικών και για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
11.  
  Η κατά παρέκκλιση έγκριση ανέγερσης πολυώροφων επικίνδυνων κτιρίων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λειτουργικούς λόγους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3329/1989 (ΦΕΚ 132 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.
12.  
  Η έγκριση παραγωγής εκρηκτικών υλών και η έκδοση απόφασης για την επιβολή προστίμων σε βάρος οποιουδήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικά, τα οποία δεν πληρούν τις νόμιμες απαιτήσεις
13.  
  Η έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3329/1989 κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με τη μείωση των αποστάσεων ασφαλείας.
14.  
  Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού Ειδικού Μητρώου των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο και η διαγραφή από το μητρώο αυτό των εν λόγω επιχειρήσεων, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιβολή σ’ αυτές των νομίμων κυρώσεων
15.  
  Η έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.870 €.
16.  
  Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών
17.  
  Ο τεχνικός έλεγχος δοκιμασίας ατμολεβήτων, ατμοδοχείων, αεροδεξαμενών και δοχείων εν γένει υπό πίεση και η επιθεώρηση μετά την εγκατάσταση αυτών για τη χορήγηση πιστοποιητικών υδραυλικής δοκιμασίας και παραλαβής
18.  
  Η χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων
19.  
  Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας αρτοποιείων, αμιγών κλιβάνων έψησης και κουλουροποιίας
20.  
  Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης, άδειας λειτουργίας και ειδικής δήλωσης στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων, δημόσιας χρήσης
21.  
  Η χορήγηση βεβαίωσης σχετικά με την αρτιότητα και καταλληλότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικής ντομάτας
22.  
  Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, οι οποίες ευρίσκονται είτε εντός είτε εκτός υγειονομικών μονάδων
23.  
  Η ενημέρωση των επενδυτών σε θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, δικαιολογητικών και διαδικασιών προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες άδειες και οι επιμέρους εγκρίσεις
24.  
  Η υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερμία καθώς και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης
25.  
  Η ενημέρωση των φορέων των βιομηχανιών-βιοτεχνιών για τις νέες τεχνολογίες, εφευρέσεις και ευρεσιτεχνίες
26.  
  Η συνεργασία με αρμόδιους συλλογικούς φορείς και Επιμελητήρια για την εξέταση θεμάτων τα οποία αφορούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, στην υπαγωγή των ανωτέρω επιχειρηματικών μονάδων σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια και γενικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
27.  
  Η συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές της επιχειρηματικότητας στη περιφέρεια και στο νομό, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η συλλογή στοιχείων σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και η αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων
28.  
  Η υποβολή προτάσεων στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και δι’ αυτής στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο νομό, με τις διαμορφούμενες τάσεις οικονομικής δραστηριότητας, με την υπαγωγή των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια καθώς και με τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων γενικά
29.  
  Η τήρηση και ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέματα αρμοδιότητας του παρόντος Τμήματος
Άρθρο 3 "Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν:"
1.  
  Η χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών
2.  
  Η αποδοχή παραίτησης από δικαιώματα που απορρέουν από άδεια μεταλλευτικών ερευνών
3.  
  Η έγκριση μεταβίβασης ή μίσθωσης δικαιωμάτων από άδεια μεταλλευτικών ερευνών
4.  
  Η έκδοση απόφασης έκπτωσης από δικαιώματα άδειας μεταλλευτικών ερευνών, των κληρονόμων δικαιούχου που δεν γνωστοποιήθηκαν
5.  
  Η έγκριση για την εκμετάλλευση διαπιστωθέντων μεταλλευμάτων κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας μεταλλευτικών ερευνών πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για την παραχώρηση μεταλλείου
6.  
  Η έκδοση απόφασης έκπτωσης ή απώλειας δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από άδεια μεταλλευτικών ερευνών και η ανάκληση άδειας μεταλλευτικών ερευνών για την παράβαση όρων που έχουν τεθεί σ’ αυτή
7.  
  Η βεβαίωση του φόρου υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων από άδειες μεταλλευτικών ερευνών
8.  
  Η εξέταση της υποβαλλόμενης από τον αδειούχο μεταλλευτικών ερευνών αίτησης για παραχώρηση εν όλω ή εν μέρει του χώρου της άδειας, καθώς και η έκδοση προκήρυξης για την παραχώρηση μεταλλείων
9.  
  Η έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων που προορίζονται για μεταλλευτικές εγκαταστάσεις
10.  
  Η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης σε δημοτικά, κοινοτικά ή ιδιωτικά λατομεία αδρανών υλικών, σε λατομεία Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η παράταση της άδειας αυτής.
11.  
  Η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων παράτασης της ισχύος των αδειών εκμετάλλευσης δημοτικών, κοινοτικών, ιδιωτικών και Ν.Π.Δ.Δ. λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70 Α΄).
12.  
  Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών
13.  
  Η έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων που προορίζονται για λατομικές εγκαταστάσεις
14.  
  Ο καθορισμός και ο αποχαρακτηρισμός των λατομικών περιοχών
15.  
  Η ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης των δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομείων αδρανών υλικών
16.  
  Η μέριμνα για την εκτίμηση λατομικών επιχειρήσεων στις περιπτώσεις του άρθρου 9 του ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄).
17.  
  Η έγκριση εισφοράς σε εταιρία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων επί ιδιωτικών λατομείων
18.  
  Η συμπλήρωση του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (γνωμοδοτήσεις Υπηρεσιών άρθρου 10 του ν.1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α΄), μελέτες, εγκρίσεις επέμβασης κλπ) για την έκδοση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών (πλην των δημόσιων λατομείων όπου η αρμοδιότητα ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 2647/1998).
19.  
  Η χορήγηση άδειας ατελούς εισαγωγής ειδικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των μεταλλείων
20.  
  Η έκδοση απόφασης για τη συνέχιση για μία διετία της λειτουργίας των δημοτικών, κοινοτικών, ιδιωτικών και Ν.Π.Δ.Δ. λατομείων αδρανών υλικών, με αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄), του άρθρου 19 του ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α΄) και του άρθρου 17 του ν. 3335/ 2005 (ΦΕΚ 95 Α΄) καθώς και η παράταση αυτής μέχρι μία τριετία.
21.  
  Η έκδοση απόφασης για τη σφράγιση των μόνιμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των λατομείων αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων
22.  
  Η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης των λατομείων σχιστολιθικών πλακών
23.  
  Η έκδοση απόφασης για την απόκτηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων επί αδειών μεταλλευτικών ερευνών (ΑΜΕ) σε παραμεθόριες περιοχές, πλην της μεταλλειοκτησίας
24.  
  Η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αργίλων και μαργών πλινθοποιίας και κεραμοποιίας
25.  
  Η έκδοση απόφασης για τον χαρακτηρισμό ως βιομηχανικών, των λατομικών επιχειρήσεων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών
26.  
  Η χορήγηση αδειών κατασκευής και λειτουργίας των υπόγειων και υπαίθριων αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλλίων για την εξυπηρέτηση των μεταλλείων και λατομείων (αδρανών υλικών, μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών)
27.  
  Η έκδοση απόφασης για την άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών λατομικού ή μεταλλευτικού περιεχομένου στις παραμεθόριες περιοχές
28.  
  Η έκδοση απόφασης για την παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ προς εκμετάλλευση σε Δήμους, Κοινότητες και ιδιώτες
29.  
  Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας, σύμφωνα με το ν.3325/2005, στις:.
 1. Βιομηχανίες παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντικών (διυλιστήρια) με εγκατεστημένη παραγωγική ισχύ μέχρι και 367 ΚW (500 ΗΡ) και αποθηκευτική ικανότητα μέχρι και 10.000 m³.
 2. Εγκαταστάσεις εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου, εμφιάλωσης υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών, με αποθηκευτική ικανότητα μέχρι και 50.000 m³ και με εγκατεστημένη παραγωγική ισχύ μέχρι και 367 ΚW (500 ΗΡ), με εξαίρεση τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης για την οποία ισχύει μέχρι και 1470 ΚW (2.000 ΗΡ).
 3. Εγκαταστάσεις αναγέννησης ορυκτελαίων χωρίς περιορισμό στην εγκατεστημένη ισχύ και με αποθηκευτική ικανότητα μέχρι και 10.000 m³.
 4. Εγκαταστάσεις ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής φυσικού αερίου, με εγκατεστημένη παραγωγική ισχύ μέχρι και 367 ΚW (500 ΗΡ) και αποθηκευτική ικανότητα μέχρι και 10.000 m³.
30.  
  Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, διανομής και εμφιάλωσης υγραερίου καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε διυλιστήρια και σε εταιρίες εμπορίας με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου, στις μονάδες εμφιάλωσης υγραερίου και στους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης
31.  
  Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
32.  
  Η έκδοση απόφασης για την εξαίρεση από την απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν.2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄).
33.  
  Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας για ιδία χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό
35.  
  Ο τεχνικός έλεγχος και η ρύθμιση κάθε θέματος που ανακύπτει από τη λειτουργία των μονάδων αρμοδιότητας του παρόντος Τμήματος, με σκοπό τη προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα:
 1. Η διενέργεια αυτοψίας, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία είτε με τους υπαλλήλους και τα τεχνικά μέσα του παρόντος Τμήματος είτε με τη συνδρομή του Τμήματος Δ΄ είτε με τη συνδρομή άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών ή νομαρχιακών οργάνων, κατά τη κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής
 2. Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.1650/1986.
 3. Η επιβολή πρόσθετων όρων λειτουργίας των μονάδων πλην των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας
 4. Η επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου για μονάδες της Κατηγορίας Β4, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ.
 5. ΗΠ15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β΄), σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄.
 6. Η εισήγηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου για μονάδες των Κατηγοριών Α1 και Α2, σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση
36.  
  Η διενέργεια αυτοψίας στις μονάδες αρμοδιότητας του παρόντος Τμήματος σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, για τη διαπίστωση των αιτίων του ατυχήματος και την υπόδειξη προληπτικών μέτρων
37.  
  Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3325/2005.
38.  
  Η έκδοση απόφασης προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας του συνόλου ή μέρους των μονάδων, για τις οποίες η σχετική άδεια λειτουργίας έχει δοθεί από το παρόν Τμήμα, καθώς και η εφαρμογή αυτής. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση στο Νομάρχη των συναρμόδιων Υπηρεσιών, Αρχών, Επιθεωρητών ή Φορέων, οι οποίοι χορηγούν ειδικές άδειες ή εγκρίσεις ή βεβαιώσεις ή ασκούν ειδικούς ελέγχους, για λόγους σχετικά με παράβαση διατάξεων αρμοδιότητάς τους.
39.  
  Η καταχώρηση της μελέτης ασφαλείας (επικινδυνότητας) και η δημοσιοποίηση αυτής, ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων των μονάδων αρμοδιότητας του παρόντος Τμήματος, που η δραστηριότητά τους περικλείει κινδύνους από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης.
40.  
  Η τήρηση και ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέματα αρμοδιότητας του παρόντος Τμήματος
Άρθρο 4 "Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν:"
1.  
  Η χορήγηση τεχνικών επαγγελματικών αδειών, η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής και η διενέργεια των εξετάσεων για τη χορήγηση των αδειών αυτών
2.  
  Η ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση των ανελκυστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οίκ.Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα:.
 1. Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού Ειδικού Μητρώου ανελκυστήρων και συνεργείων συντήρησης και η καταχώρηση δεδομένων σ’ αυτό
 2. Ο έλεγχος των ανελκυστήρων ύστερα από καταγγελία ή ατύχημα
 3. Η χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας
 4. Η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
3.  
  Ο έλεγχος εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης και η εν συνεχεία ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου
4.  
  Η έγκριση κυκλοφορίας εκρηκτικών υλών
5.  
  Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος
6.  
  Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των πλαστικών σωλήνων και των εξαρτημάτων αυτών από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (σκληρό ΡVC) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πόσιμου νερού και αποχετευτικών λυμάτων καθώς και για συστήματα αποχετεύσεως στα κτίρια
7.  
  Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου
8.  
  Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των σχετικών προδιαγραφών των παιχνιδιών
9.  
  Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των κυκλοφορούντων λεβήτων ζεστού νερού, οι οποίοι τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων
10.  
  Η χορήγηση βεβαίωσης ότι προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό απ’ ευθείας από εγχώριες βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή επαγγελματικά εργαστήρια, για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από αυτές ως πρώτες ύλες, δεν παράγονται από την εγχώρια βιομηχανία, κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και σε επάρκεια
11.  
  Η χορήγηση βεβαίωσης ότι είδη που εισάγονται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή επαγγελματικά εργαστήρια για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από αυτές ως πρώτες ύλες, δεν παράγονται από την εγχώρια βιομηχανία, κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και σε επάρκεια και ότι η οικονομική σημασία του παραγόμενου τελικού προϊόντος δικαιολογεί τον προθεσμιακό διακανονισμό ή την απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθεσης χρηματικών προκαταβολών
12.  
  Η χορήγηση βεβαίωσης ότι αγαθά, που εισάγονται από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, παράγονται ή μη από την εγχώρια βιομηχανία κατάλληλα και σε επάρκεια (δεν αφορά τις Νομαρχιακές Αυτοδιοίκησης νομού Αττικής)
13.  
  Η χορήγηση βεβαίωσης, ότι μηχανήματα, ανταλλακτικά μηχανημάτων καθώς και κάθε άλλο είδος εγχώριας ή ξένης προέλευσης, τα οποία έχουν ανάγκη επισκευής, δεν μπορούν να επισκευασθούν από εγχώριες επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτραπεί η εξαγωγή των μηχανημάτων αυτών για επισκευή και την εκ νέου εισαγωγή τους
14.  
  Η χορήγηση βεβαίωσης για την ύπαρξη ή μη εγχώριας επιχείρησης κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων, προκειμένου τα εισαγόμενα γεωργικά μηχανήματα να χρηματοδοτούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
15.  
  Η χορήγηση βεβαίωσης ότι μορφές χλωριούχου πολυβινυλίου δεν παράγονται από την εγχώρια βιομηχανία, κατάλληλα και σε επάρκεια, προκειμένου να μην επιβάλλεται σ’ αυτές κατά την εισαγωγή τους ο προβλεπόμενος δασμός
16.  
  Η χορήγηση βεβαίωσης, με την οποία να βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των εξαγωγικών υποχρεώσεων βιομηχανιών, βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων, ανεξάρτητα από ιπποδύναμη (εκτός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων νομού Αττικής)
17.  
  Η έκδοση απόφασης απαλλαγής από την καταβολή των προβλεπόμενων δασμών, του φόρου προστιθέμενης αξίας ως και του προβλεπόμενου ειδικού φόρου κατά την εισαγωγή των φορτηγών οχημάτων, κατά το μέρος που αυτά δεν παράγονται κατάλληλα και σε επάρκεια από την εγχώρια βιομηχανία
18.  
  Η έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και εξαρτημάτων, προοριζομένων για επαρχιακές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια
19.  
  Η έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξοπλισμού που προορίζεται για επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
20.  
  Η εκτίμηση της αξίας των μηχανημάτων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους
21.  
  Η τήρηση και ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέματα αρμοδιότητας του παρόντος Τμήματος
Άρθρο 5 "Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού, που αφορούν μόνο στα βιομηχανικά κτίρια και στις δραστηριότητες του ν. 3325/2005, περιλαμβάνονται:"
1.  
  Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, της μελέτης θερμομόνωσης και της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, καθώς και των φορολογικών για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών και η έκδοση των αδειών αυτών, όπου αυτές δεν εκδίδονται από τις πολεοδομικές υπηρεσίες της παραγράφου 2
2.  
  Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της οικοδομικής άδειας, η αποστολή αυτού στις πολεοδομικές Υπηρεσίες Δήμων ή Επαρχείων ή αποκεντρωμένων Πολεοδομικών Υπηρεσιών και η μέριμνα, σε συνεργασία με τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες, για την έκδοση της οικοδομικής άδειας
3.  
  Ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η εισήγηση για την έκδοση αδειών περιτοίχισης, κατεδάφισης, επιχωμάτωσης και κοπής δένδρων
4.  
  Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών Κατηγορίας Β4, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΗΠ15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση.
5.  
  Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής έκθεσης, που υποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή και αφορούν τις μονάδες αρμοδιότητας του ν. 3325/2005.
6.  
  Η αποστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του φακέλου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
7.  
  Η διατύπωση εισηγήσεων επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά τη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων
8.  
  Ο έλεγχος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986, της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν μονάδες του ν. 3325/2005 και έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
9.  
  Η επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν.1650/ 1986.
10.  
  Η τήρηση και ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέματα αρμοδιότητας του παρόντος Τμήματος
Άρθρο 6 "Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκουν:"
1.  
  Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Υπηρεσίας
2.  
  Η διαχείριση του συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης
3.  
  Η συνεργασία με τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ), για την διεκπεραίωση από αυτά μέρους των υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
4.  
  Η συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τη χορήγηση αδειών, πιστοποιητικών ή ειδικά εγγράφων
5.  
  Η αυτεπάγγελτη ή ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, αναζήτηση από άλλες Υπηρεσίες ή Αρχές, δικαιολογητικών απαραίτητων για την έκδοση αδειών
6.  
  Η ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε θέματα αρμοδιότητας του παρόντος Τμήματος
7.  
  Η μηχανογράφηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και των Τμημάτων αυτής
Άρθρο 7 "Της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι ως κατωτέρω κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108 του π.δ. 30/1996 και της παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 2683/1999:"
1.  
  Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, των Κλάδων Μηχανικών, Θετικών Επιστημών και Διοικητικού - Οικονομικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ των ιδίων κλάδων, ανεξαρτήτως ειδικότητας .
Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας ΠΕ, ως κατωτέρω:
Κλάδος Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ναυπηγού - Μηχανολόγου, Χημικού, Μεταλλείων - Μεταλλουργού, Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Ορυκτών Πόρων, Μηχανολόγου Βιομηχανίας, Παραγωγής και Διοίκησης
Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού, της εξής ειδικότητας: Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας ΤΕ, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων: Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου.
2.  
  Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας ΠΕ, ως κατωτέρω:
 1. Στο Τμήμα Α΄ προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων:
 2. Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ναυπηγού - Μηχανολόγου, Μηχανολόγου Βιομηχανίας, Χημικού, Παραγωγής και Διοίκησης Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας ΤΕ, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων:
 3. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου
 4. Στο Τμήμα Β΄ προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων:
 5. Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ναυπηγού - Μηχανολόγου, Μηχανολόγου Βιομηχανίας, Χημικού, Μεταλλείων - Μεταλλουργού, Ορυκτών Πόρων, Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Παραγωγής και Διοίκησης Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας ΤΕ, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων:
 6. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ενεργειακής Τεχνικής
 7. Στο Τμήμα Γ΄ προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων:
 8. Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ναυπηγού - Μηχανολόγου, Χημικού.
 9. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας ΤΕ, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων:
 10. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου.
 11. Στο Τμήμα Δ΄ προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας ΠΕ, ως κατωτέρω:
 12. Κλάδος Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων:
 13. Χημικού, Περιβάλλοντος, Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Αγρονόμου - Τοπογράφου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου.
 14. Κλάδος Περιβάλλοντος, της εξής ειδικότητας:
 15. Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
 16. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας ΤΕ, του Κλάδου Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων:
 17. Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Τοπογράφου, Δομικών Έργων, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου.
 18. Στο Τμήμα Ε΄ προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, των εξής ειδικοτήτων:
 19. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διοικητικού, Νομικής, Οικονομικού.
 20. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της Κατηγορίας ΤΕ, του Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, των εξής ειδικοτήτων:
 21. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων.
3.  
  Υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ανεξαρτήτως Κλάδου ή Ειδικότητας, οι οποίοι κατά την έκδοση του παρόντος προΐστανται Τμήματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ή αυτοτελούς Τμήματος ή Γραφείου (πρώην Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μπορούν να επιλέγονται ως προϊστάμενοι των Τμημάτων Α΄, Β΄, Γ΄ και Ε΄ της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Οι υπάλληλοι οι οποίοι, κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος προεδρικού διατάγματος, προΐστανται των Διευθύνσεων Ανάπτυξης οι οποίες συστάθηκαν με το ν.3325/2005 καθώς και των Τμημάτων αυτών και των οποίων η κατηγορία, ο κλάδος και η ειδικότητα δεν είναι σύμφωνες με τα ανωτέρω, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας των. Στη συνέχεια, στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης και στα Τμήματα αυτών, τοποθετούνται προϊστάμενοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Οι θέσεις του προσωπικού των Διευθύνσεων Ανάπτυξης στελεχώνονται από υπαλλήλους των εξής κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων:
 2. Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ναυπηγού - Μηχανολόγου, Μηχανολόγου Βιομηχανίας, Παραγωγής και Διοίκησης, Χημικού, Μεταλλείων - Μεταλλουργού, Ορυκτών Πόρων, Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Περιβάλλοντος, Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Αγρονόμου – Τοπογράφου.
 3. Κλάδος Περιβάλλοντος, της εξής ειδικότητας:
 4. Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
 5. Κλάδος Γεωτεχνικών, της εξής ειδικότητας:
 6. Γεωλογία.
 7. Κλάδος Διοικητικού-Οικονομικού, των εξής ειδικοτήτων:
 8. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διοικητικού, Νομικής, Οικονομικού.
 9. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος Μηχανικών, των εξής ειδικοτήτων:
 10. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Ναυπηγού, Ενεργειακής Τεχνικής, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Τοπογράφου, Δομικών Έργων.
 11. Κλάδος Διοικητικού-Λογιστικού, των εξής ειδικοτήτων:
 12. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων.
 13. Κλάδοι:
 14. Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνικών.
 15. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος Τεχνικός, των εξής ειδικοτήτων:
 16. Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Δομικών Έργων.
 17. Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων, των εξής ειδικοτήτων:
 18. Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματέων, Λογιστικού.
 19. Κλάδοι:
 20. Προσωπικού Η/Υ, Περιβάλλοντος, Οδηγών, Τηλεφωνητών.
 21. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδοι:
 22. Επιμελητών, Προσωπικού Καθαριότητας, Χειριστών Φωτοαντιγραφικών Συσκευών, Βοηθητικού Προσωπικού
5.  
  Οι μόνιμοι υπάλληλοι των καταργούμενων Διευθύνσεων Βιομηχανίας καθώς και όσοι υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τοποθετούνται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης με την ίδια σχέση εργασίας. Στο Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών μετακινούνται υπάλληλοι από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Άρθρο 8
1.  
  Στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μεταβιβάζονται όλα τα όργανα και η υλικοτεχνική υποδομή των καταργούμενων Υπηρεσιών Βιομηχανίας
2.  
  Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης εξοπλίζονται με τα αναγκαία μέσα μεταφοράς, τα όργανα ελέγχου και την υλικοτεχνική υποδομή για την αποτελεσματική άσκηση των προβλεπόμενων ελέγχων των δραστηριοτήτων του ν.3325/3005. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης εξασφαλίζουν στους υπαλλήλους που ασκούν τους ελέγχους τα απαραίτητα έγγραφα, μέσα μεταφοράς και όργανα ελέγχου.
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει με την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 1 καθώς και του άρθρου 12 αυτού. β. Του π.δ. 381/1989 (ΦΕΚ 168Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας», του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96Α΄) «Σύσταση και Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το π.δ.189/1995 (ΦΕΚ 99Α΄) και το π.δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230Α΄) «Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης». γ. Του π.δ.92/1993 (ΦΕΚ 38Α΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» και του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». δ. Του β.δ. 710/1970 (ΦΕΚ 235Α΄) «Περί καθορισμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού και των Περιφερειακών Αρχών διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Βιομηχανίας αρμοδιοτήτων». ε. Του β.δ. 190/1972 (ΦΕΚ 41Α΄) «Περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών-Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διοικήσεων και μεταβιβάσεις εις αυτούς και εις τους Νομάρχες αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (Τομέας Βιομηχανίας)». στ. Του β.δ. 807/1972 (ΦΕΚ 241Α΄) «Περί μεταβιβάσεως εις τους Υφυπουργούς-Περιφερειακούς Διοικητές και εις τους Νομάρχες αρμοδιοτήτων και αντικειμένων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Τομέας Βιομηχανίας)». ζ. Του π.δ. 333/1983 (ΦΕΚ 119Α΄) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων στους Νομάρχες». η. Του π.δ. 482/1983 (ΦΕΚ 184Α΄) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στους Νομάρχες και στις διανομαρχιακού επιπέδου Επιθεωρήσεις Βιομηχανίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας». θ. Του π.δ. 347/1986 (ΦΕΚ 154Α΄) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες και στις Περιφερειακές Αρχές διανομαρχιακού επιπέδου». ι. Του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». ια. Του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21Α΄) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» και ιδίως των άρθρων 108 επ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19Α΄) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα της παραγράφου 5 του άρθρου 83 αυτού. ιβ. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
 • Τις υπ’ αριθμ. 821/23.8.2005 και 291/9.3.2006 γνώμες της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.).
 • Τις υπ’ αριθμ. 308/22.11.2005 και 83/28.3.2006 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η τυχόν προκαλούμενη δαπάνη λόγω της ανακατανομής των θέσεων του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό αυτών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-04-13 Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/80
2006-11-27 Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 78/2006 (Φ.Ε.Κ. 80Α΄) «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
Τροποποίηση Τύπος
Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, των Κλάδων Μηχανικών, Θετικών Επιστημών και Διοικητικού - Οικονομικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ των ιδίων κλάδων, ανεξαρτήτως ειδικότητας .
Αντικατάσταση
Υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ανεξαρτήτως Κλάδου ή Ειδικότητας, οι οποίοι κατά την έκδοση του παρόντος προΐστανται Τμήματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ή αυτοτελούς Τμήματος ή Γραφείου (πρώην Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μπορούν να επιλέγονται ως προϊστάμενοι των Τμημάτων Α΄, Β΄, Γ΄ και Ε΄ της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Αντικατάσταση
A/2006/257
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/3329 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/5697/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/5697_590 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/ΗΠ15393/2332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/ΗΠ15393_2332 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/19282/240 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/19282_240 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/9.2/29362/1957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/9_2_29362_1957 2005
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1984/1428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1428 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ[...]" 1994/2244 1994
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2837 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2837 2000
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 2005/3325 2005
Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2005/3335 2005
(1) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 1993/92 1993