Τροποποίηση διατάξεων Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 36/2000 (ΦΕΚ 29Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 6 του Προεδρικού Διατάγματος 36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 29Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «΄Αρθρο 6ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ"
1.  
  Η Διεύθυνση συντονίζει τη λειτουργία των υποκειμένων της οργανικών μονάδων και επιμελείται τη νόμιμη και ταχεία άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Καταρτίζει πρόγραμμα διοικητικής δράσης των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμοδίους προϊσταμένους αυτών και τα εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη της, ώστε να καταστεί αποτελεσματική και αποδοτική η άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους. Επιμελείται την αξιοποίηση και αξιολόγηση του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού, με κριτήριο τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα και την κατά περίπτωση εξειδικευμένη επαγγελματική του κατάρτιση. Ενθαρρύνει την ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών από το προσωπικό της και διασφαλίζει την εφαρμογή των κανόνων διοικητικής δεοντολογίας, ασκώντας έλεγχο και απονέμοντας αμοιβές, με γνώμονα την ενότητα των ασκουμένων διοικητικών λειτουργιών της. Η Διεύθυνση ασκεί τις αρμοδιότητές της με σκοπό τον αποτελεσματικό συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου κατά τη διαδικασία προπαρασκευής του νομοθετικού έργου, την προώθηση της συνεργασίας σε θέματα δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών ή με τρίτες χώρες και την ένταξη των βασικών τομεακών πολιτικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε αναπτυξιακά προγράμματα σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.
2.  
  Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
 1. Τμήμα Νομοπαρασκευαστικού Έργου
 2. Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Τμήμα Διεθνών Οργανισμών
 4. Τμήμα Συντονισμού Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων
 5. Τμήμα Ίσης Μεταχείρισης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
3.  
  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων περιγράφονται ως ακολούθως:
 1. Αρμοδιότητες Τμήματος Νομοπαρασκευαστικού Έργου.
 2. Η επεξεργασία σχεδίων νόμων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 3. Η επεξεργασία σχεδίων νόμων κύρωσης διμερών και πολυμερών συμβάσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 4. Η εισήγηση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών ή και άλλων μέτρων για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων διεθνών οργανισμών.
 5. Η συγκρότηση και παρακολούθηση της λειτουργίας των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας.
 6. Η μελέτη και διατύπωση παρατηρήσεων σε σχέδια νόμων συναρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 7. Η επιμέλεια κατάθεσης στη Βουλή για ψήφιση των σχεδίων νόμων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών και η ανάληψη όλων των συναφών ενεργειών μέχρι τη δημοσίευσή τους.
 8. Η μέριμνα έκδοσης κανονιστικών πράξεων που αφορούν σε θέματα αστικού και ποινικού δικαίου.
 9. Η επιμέλεια για τη δημοσίευση όλων των νόμων του Κράτους, που ψηφίζονται από τη Βουλή.
 10. Η τήρηση της Μεγάλης του Κράτους Σφραγίδας.
 11. Η τήρηση αρχείου και βιβλίου αρίθμησης των νομοθετικών κειμένων του Κράτους και η τήρηση, κατά θέμα, ευρετηρίου των νομοθετημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 12. Η παρακολούθηση της έναρξης ισχύος των κυρουμένων συμβάσεων και η ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών.
 13. Η τήρηση αρχείου συμβάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 14. Η απάντηση σε νομικής φύσεως ερωτήματα ή αιτήματα συναφή με το αντικείμενο του Τμήματος.
 15. Η ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί του συντελουμένου από το Υπουργείο νομοθετικού έργου.
 16. Η τήρηση βιβλίου τελουμένων υιοθεσιών.
 17. Η μέριμνα για την παραλαβή των υποβαλλομένων αναφορών, ερωτήσεων, επερωτήσεων και αιτήσεων καταθέσεως εγγράφων επί θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Δικαιοσύνης και η συνεργασία με τις καθ’ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση των σχετικών απαντήσεων και την αποστολή τους στη Βουλή σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού.
 18. Η τήρηση του σχετικού αρχείου καθώς και του αρχείου των εγγράφων που κοινοποιούνται υποχρεωτικώς στον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τα μέλη των οποίων διορίζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης (Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών).
 19. Αρμοδιότητες Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οργάνωση της συμμετοχής και εκπροσώπησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε ομάδες εργασίας, επιτροπές, Συμβούλια Υπουργών και άλλες συναφείς δραστηριότητες.
 20. Η παρακολούθηση των νομικών πράξεων που καταρτίζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαμόρφωση των σχετικών θέσεων και απόψεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 21. Η συνεργασία και η επεξεργασία κοινών θέσεων με άλλα συναρμόδια Υπουργεία ή φορείς για το συντονισμό και την ενιαία εκπροσώπηση της χώρας στα παραπάνω όργανα.
 22. Η προώθηση στο Τμήμα Νομοπαρασκευαστικού Έργου των νομικών πράξεων που υιοθετούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για την κατάρτιση σχεδίων νόμων για τη θέσπιση των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή τους και την ένταξή τους στο εθνικό δίκαιο.
 23. Η διατύπωση γνώμης επί προδικαστικών ερωτημάτων.
 24. Οι απαντήσεις σε ερωτηματολόγια ή αιτήματα συναφή με το αντικείμενο του Τμήματος.
 25. Η επιμέλεια διεξαγωγής αξιολογήσεων της χώρας, που απορρέουν από μηχανισμούς ελέγχου που προβλέπονται από νομικές πράξεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 26. Η ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί των νομικών πράξεων που έχουν υιοθετηθεί και των υποχρεώσεων που απορρέουν για τη χώρα.
 27. Η τήρηση σχετικού αρχείου.
 28. Η εποπτεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου και του Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων.
 29. Αρμοδιότητες Τμήματος Διεθνών Οργανισμών Η συνεργασία σε θέματα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου με τον Ο.Η.Ε., το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Ο.Ο.Σ.Α. και άλλους διεθνείς οργανισμούς και η οργάνωση της συμμετοχής και εκπροσώπησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε διασκέψεις Υπουργών, επιτροπές, ομάδες εργασίας και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο των οργανισμών αυτών.
 30. Η παρακολούθηση των εργασιών κατάρτισης των νομικών πράξεων ή συμβάσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω οργανισμών και η διαμόρφωση των θέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 31. Η συνεργασία και η επεξεργασία κοινών θέσεων με άλλα συναρμόδια Υπουργεία ή φορείς για το συντονισμό και την ενιαία εκπροσώπηση της χώρας στα παραπάνω όργανα.
 32. Η προώθηση των ανωτέρω νομικών πράξεων στο Τμήμα Νομοπαρασκευαστικού Έργου για την κατάρτιση σχεδίων νόμων για την κύρωση συμβάσεων ή την ένταξη στο εθνικό δίκαιο άλλων πράξεων, οι οποίες υιοθετούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας των κρατών μελών των ως άνω οργανισμών και τη θέσπιση των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή τους.
 33. Οι απαντήσεις σε συναφή με το αντικείμενο του Τμήματος ερωτηματολόγια ή αιτήματα.
 34. Η επιμέλεια διεξαγωγής αξιολογήσεων της χώρας στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων σε Διεθνείς Οργανισμούς.
 35. Η ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου επί των νομικών πράξεων που έχουν υιοθετηθεί και των υποχρεώσεων που απορρέουν για τη χώρα.
 36. Η τήρηση σχετικού αρχείου.
 37. Αρμοδιότητες Τμήματος Συντονισμού Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων Η μέριμνα για την εκπόνηση σχεδίων διμερών συμβάσεων, η επεξεργασία και διαπραγμάτευση των συμβάσεων αυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 38. Η μέριμνα για τη σύναψη διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες για παροχή τεχνικής βοήθειας με σκοπό την ανάπτυξη σε αυτές του κράτους δικαίου.
 39. Η παρακολούθηση και υλοποίηση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και αφορούν στην ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών ή παροχής τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες σε θέματα δικαιοσύνης και η μέριμνα συμμετοχής εθνικών φορέων και εκπροσώπων στα προγράμματα αυτά.
 40. Η παρακολούθηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Διεθνείς Οργανισμούς ή άλλες πηγές για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που προωθούν τις τομεακές πολιτικές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 41. Η τήρηση τράπεζας δεδομένων και η ενημέρωση των καθ’ ύλην αρμοδίων διευθύνσεων του Υπουργείου για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά.
 42. Ο οργανωτικός συντονισμός των υπηρεσιών για την ανάπτυξη κοινών δράσεων σε περιπτώσεις συναρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας υπηρεσιών κατά την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων και η εισήγηση για τη σύσταση επικουρικών ομάδων τεχνικής υποστήριξης, ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών ή μελετών σε συλλογικά όργανα, φορείς ή φυσικά πρόσωπα.
 43. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την προετοιμασία, κατάρτιση, έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης των αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 44. Η μέριμνα για την καταβολή εισφορών προς εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 45. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την οργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, συνεδρίων, ημερίδων και επισκέψεων Υπουργών και ξένων αντιπροσωπειών καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης εθιμοτυπικού χαρακτήρα αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 46. Η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων και των χρηματικών ενταλμάτων για την πραγματοποίηση των αποστολών και της διαμονής στο εξωτερικό του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα, λειτουργών της δικαιοσύνης και εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η απόδοση λογαριασμού καθώς και η ανάληψη όλων των σχετικών ενεργειών.
 47. Αρμοδιότητες Τμήματος Ίσης Μεταχείρισης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Η εξέταση των καταγγελιών για παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, η διενέργεια προσπάθειας συμφιλίωσης, η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή «΄Ισης Μεταχείρισης» πορίσματος σε περίπτωση αποτυχίας της συμφιλιωτικής δράσης και η γραμματειακή και επιστημονική υποβοήθηση της Επιτροπής, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 3304/2005 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» (ΦΕΚ 16 Α΄).
 48. Η συστηματική παρακολούθηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για θέματα αρμοδιότητας και συναρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η ενημέρωση των δικαστικών λειτουργών για τις αποφάσεις αυτές.
 49. Η σύνταξη και αποστολή απαντήσεων στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης επί των ατομικών και γενικών μέτρων συμμόρφωσης της χώρας μας στις ως άνω αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 50. Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ.
Άρθρο 2 "Το άρθρο 8 του π.δ/τος 36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 29 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως:"
1.  
  Στο εδάφιο β) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: Η εισήγηση για σύναψη διμερών συμβάσεων επί θεμάτων ιδιωτικού δικαίου και η συμμετοχή στη διαπραγμάτευση των συμβάσεων αυτών
2.  
  Στο εδάφιο γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: Η εισήγηση για σύναψη διμερών συμβάσεων ποινικού περιεχομένου και η συμμετοχή στη διαπραγμάτευση των συμβάσεων αυτών
Άρθρο 3
1.  
  Οι διατάξεις του εδαφίου α) της παραγράφου Α.9. του άρθρου 26 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» του π.δ/τος 36/ 2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 29 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: α) Στη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων η άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου προϋποθέτει την πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής, ενώ συνεκτιμάται και η επαρκής γνώση περισσοτέρων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την προγενέστερη συναφή με το αντικείμενο της Διεύθυνσης επαγγελματική εμπειρία που αποδεικνύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους επτακοσίων ογδόντα (780) ευρώ ετησίως, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδικό φορέα 17-110 και ΚΑΕ 0227).
 • Την υπ’ αριθμ. 41/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 2005/3304 2005
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/36 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005