ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/80

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-04-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-04-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Σκοπός."
1.  
  Σκοπός του παρόντος π.δ. είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/55 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο) για τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και τα μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνε­πειών της υποδοχής αυτών των ατόμων (Ε 212/7-8-2001).
Άρθρο 2 "Ορισμοί."
1.  
  Για τον σκοπό του παρόντος π.δ. νοούνται ως: α. «προσωρινή προστασία»: μία διαδικασία με έκτακτο χαρακτήρα που εξασφαλίζει, σε περίπτωση μαζικής εισροής ή αν επίκειται μαζική εισροή εκτοπισθέντων από τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, άμεση και προσωρινή προστασία σε αυτά τα άτομα, ιδίως εάν υπάρχει επίσης κίνδυνος το σύστημα ασύλου να μην μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την εισροή χωρίς αρνητικές συνέπειες για την καλή λειτουργία του, το συμφέρον των ενδιαφερομένων ατόμων και το συμφέρον άλλων ατόμων που ζητούν προστασία. β. «Σύμβαση της Γενεύης»: η Σύμβαση της 28ης Ιουλίου 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967 που κυρώθηκε με το ν.δ.3989/1959 (Α΄- 201). γ. «εκτοπισθέντες»: υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτρι­δες, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα ή την περιοχή καταγωγής τους, ή έφυγαν, υποβοηθούμενοι μέσω προγράμματος εκκένωσης, ιδίως κατόπιν έκκλησης διεθνών οργανισμών και των οποίων ο επαναπατρισμός υπό ασφαλείς και σταθερές συνθήκες είναι αδύνατος λόγω της επικρατούσας σε αυτή τη χώρα κατάστασης, οι οποίοι ενδεχομένως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης ή άλλων διεθνών ή εθνικών πράξεων που παρέχουν διεθνή προστασία και ιδιαίτερα: i) άτομα τα οποία εγκατέλειψαν ζώνες ενόπλων συγκρούσεων ή ενδημικής βίας, ii) άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο ή έχουν υπάρξει θύματα συστηματικών ή γενικευμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. δ. «μαζική εισροή»: άφιξη σημαντικού αριθμού εκτοπισθέντων, οι οποίοι προέρχονται από καθορισμένη χώρα ή γεωγραφική ζώνη, ανεξαρτήτως του αν η άφιξή τους υπήρξε αυθόρμητη ή υποβοηθούμενη, όπως μέσω προγράμματος εκκένωσης. ε. «πρόσφυγες»: υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες κατά την έννοια του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης. στ. «ασυνόδευτοι ανήλικοι»: υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, οι οποίοι εισέρχονται στη Χώρα χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικο, ο οποίος να φέρει ευθύνη γι’ αυτούς, σύμφωνα με το νόμο ή το έθιμο και για όσο χρονικό διάστημα η επιμέλειά τους δεν έχει αναληφθεί από κάποιο τέτοιο άτομο, ή ανήλικοι, οι οποίοι έμειναν ασυνόδευτοι μετά την είσοδό τους στη Χώρα. ζ. «άδειες διαμονής»: κάθε είδους εξουσιοδότηση που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές βάσει της οποίας επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην επικράτειά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 2, στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών». η. «διαμένων»: υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος απολαμβάνει προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με απόφαση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 και ο οποίος επιθυμεί να καλέσει μέλη της οικογένειάς του/της.
Άρθρο 3
1.  
  Η προσωρινή προστασία δεν προδικάζει την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα δυνάμει της Σύμβασης της Γενεύης
2.  
  Για την εφαρμογή της προσωρινής προστασίας τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και οι υποχρεώσεις της Χώρας μας, όσον αφορά τη μη επαναπροώθηση
3.  
  Η θέσπιση, η εφαρμογή και η παύση της προσωρινής προστασίας αποτελούν το αντικείμενο τακτικών διαβουλεύσεων με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (ΥΑ/ΟΗΕ) και άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται στα άτομα που είχαν γίνει δεκτά με βάση καθεστώς προσωρινής προστασίας πριν από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας 2001/55 του Συμβουλίου, (7.8.2001).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 4
1.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, η διάρκεια της προσωρινής προστασίας ανέρχεται σε ένα (1) έτος
2.  
  Η προσωρινή προστασία, αν δεν λήξει με απόφαση του Συμβουλίου, παρατείνεται αυτοδικαίως για περίοδο έξι (6) μηνών. Επίσης παρατείνεται για ένα ακόμη έτος αν ληφθεί απόφαση του Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2001/55.
Άρθρο 5
1.  
  Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών μπορεί να υποβληθεί στην Επιτροπή αίτηση παροχής προσωρινής προστασίας για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/55. Στην αίτηση αυτή περιλαμβάνεται τουλάχιστον:.
 1. Περιγραφή των ειδικών ομάδων ατόμων στα οποία θα εφαρμοστεί η προσωρινή προστασία
 2. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της προσωρινής προστασίας
 3. Εκτίμηση του μεγέθους των μετακινήσεων των εκτοπισθέντων
2.  
  Απόφαση του Συμβουλίου, με την οποία διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων μαζικής εισροής εκτοπισθέντων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2001/55, έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή της προσωρινής προστασίας για τους εκτοπισθέντες, τους οποίους αφορά η απόφαση, σύμφωνα με τα διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 6
1.  
  Η προσωρινή προστασία λήγει:
 1. Όταν συμπληρώνεται η κατά το άρθρο 4 μέγιστη διάρκεια ή
 2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εφόσον εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο β της Οδηγίας 2001/55.
2.  
  Το Υπουργείο Εξωτερικών υποβάλλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την λήξη της παρεχόμενης προσωρινής προστασίας, εφ’ όσον κρίνει ότι συντρέχουν οι προς τούτο όροι και προϋποθέσεις
Άρθρο 7
1.  
  Το καθεστώς της προσωρινής προστασίας μπορεί, με απόφαση των υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, να επεκταθεί συμπληρωματικά και σε άλλες κατηγορίες εκτοπισθέντων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 5 απόφαση, οι οποίοι έχουν εκτοπισθεί για τους ίδιους λόγους και από την ίδια χώρα ή περιοχή καταγωγής. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση κοινοποιείται άμεσα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.
2.  
  Κατά την επέκταση της προσωρινής προστασίας προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26, εξαιρουμένης της διαρθρωτικής στήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους πρόσφυγες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 8
1.  
  Στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας και για όσο διάστημα τελούν στην κατάσταση αυτή, χορηγείται ατελώς άδεια διαμονής. Η άδεια αυτή εκδίδεται από το κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή αυτοτελές Κλιμάκιο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου .
Στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας και για όσο διάστημα τελούν στην κατάσταση αυτή, χορηγείται ατελώς άδεια διαμονής. Η άδεια αυτή εκδίδεται από την κατά τόπο αρμόδια για θέματα αλλοδαπών Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.
2.  
  Στα άτομα που γίνονται δεκτά να εισέλθουν στη Χώρα με σκοπό την παροχή προσωρινής προστασίας παρέχεται κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την απόκτηση θεώρησης εισόδου στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η θεώρηση διέλευσης. Η χορήγηση των θεωρήσεων γίνεται ατελώς.
Άρθρο 9 "Ενημέρωση."
1.  
  Στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, με μέριμνα του Τμήματος Συντονισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, παρέχεται έγγραφη ενημέρωση σε γλώσσα κατανοητή από αυτούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, κατά το χρόνο που τελούν στην κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προσωρινής προστασίας
Άρθρο 9 "Ενημέρωση."
1.  
  Στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, με μέριμνα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, παρέχεται έγγραφη ενημέρωση σε γλώσσα κατανοητή από αυτούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, κατά το χρόνο που τελούν στην κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προσωρινής προστασίας
Άρθρο 10 "Τήρηση προσωπικών δεδομένων."
1.  
  Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, η Υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 8 καταχωρεί για κάθε δικαιούχο προσωρινής προστασίας ένα ή περισσότερα από τα εξής δεδομένα: όνομα, ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακός δεσμός. Το ανωτέρω αρχείο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997(Α΄-50).
Άρθρο 11
1.  
  Άτομο το οποίο απολαμβάνει καθεστώτος προσωρινής προστασίας στη Χώρα μας και παράνομα επιχειρεί να εισέλθει ή να παραμείνει στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 5, γίνεται δεκτό εκ νέου στην ελληνική επικράτεια και συνεχίζει να υπάγεται στο ίδιο καθεστώς.
2.  
  Σε περίπτωση που δικαιούχος προσωρινής προστασίας σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., διαπιστώνεται ότι βρίσκεται ή προσπαθεί να εισέλθει παράνομα στην ελληνική επικράτεια, κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 5, αυτός επαναπροωθείται στο εν λόγω κράτος.
Άρθρο 12
1.  
  Η άδεια διαμονής που χορηγείται σε άτομο που απολαμβάνει προσωρινής προστασίας επέχει και θέση άδειας εργασίας, η οποία ισχύει για το νομό όπου καθορίστηκε η διαμονή του καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας. Η εν λόγω άδεια εργασίας παρέχει το δικαίωμα άσκησης μισθωτής ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής εξάσκησης. Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται εφόσον οι θέσεις δεν καλύπτονται από πολίτες της Ε.Ε. ή από πολίτες των κρατών που δεσμεύονται από τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς επίσης και από νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
2.  
  Η ισχύουσα νομοθεσία για την αμοιβή, την πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και τους όρους ή ειδικότερες προϋποθέσεις, όσον αφορά τη μισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα, εφαρμόζεται και για τα άτομα που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας
Άρθρο 13
1.  
  Τα άτομα που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας διαμένουν σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν με μέριμνα και ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2.  
  Στα φιλοξενούμενα άτομα της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, που περιλαμβάνει την αναγκαία θεραπεία ασθενειών, την παροχή πρώτων βοηθειών και μία τουλάχιστον ιατρική εξέταση
3.  
  Σε περίπτωση που οι ως άνω φιλοξενούμενοι στα Κέντρα Φιλοξενίας δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη συντήρησή τους με μέριμνα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τους παρέχεται σίτιση, ρουχισμός και κάθε άλλη δυνατή κοινωνική συνδρομή
4.  
  Περιπτώσεις ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως βρέφη, ηλικιωμένοι, ασυνόδευτοι ανήλικοι, ασθενείς, τραυματίες, καθώς και άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμούς ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα
5.  
  Όταν τα άτομα που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας ασκούν μισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα, λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό του επιπέδου της προβλεπόμενης βοήθειας η ικανότητά τους να συμβάλουν στις ανάγκες τους
6.  
  Με κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών θα καθορίζονται κάθε φορά οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων σε συνδυασμό με το άρθρο 25 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 14 "Εκπαίδευση."
1.  
  Στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, που δεν υπερβαίνουν το 18° έτος της ηλικίας τους παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια σχολεία, στα οποία λειτουργούν ή προβλέπεται να λειτουργήσουν τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα
Άρθρο 15
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις των οικογενειών που υπήρχαν στη χώρα καταγωγής και χωρίστηκαν, λόγω των συνθηκών μαζικής εισροής, θεωρούνται ως τμήμα της οικογένειας του διαμένοντος:
 1. Ο/η σύζυγος του διαμένοντος, τα ανήλικα άγαμα τέκνα του διαμένοντος ή του/της συζύγου του/της, χωρίς διάκριση ως προς τα γεννηθέντα από ή χωρίς γάμο ή τα εξ υιοθεσίας
 2. Άλλοι συγγενείς Α΄ και Β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας που ζούσαν μαζί ως τμήμα της οικογένειας κατά τη χρονική στιγμή των γεγονότων που οδήγησαν στη μαζική εισροή και που συντηρούνταν πλήρως ή κυρίως από τον διαμένοντα κατά τη στιγμή αυτή
2.  
  Στις περιπτώσεις όπου τα χωρισμένα μέλη της οικογένειας του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Τεκμηρίωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους για την επίτευξη της οικογενειακής ενότητας των ατόμων αυτών με τα διαμένοντα στην Ελλάδα, αφού ληφθεί υπόψη η επιθυμία των ως άνω μελών της οικογένειας .
Στις περιπτώσεις όπου τα χωρισμένα μέλη της οικογένειας του εδαφίου Α΄ της προηγούμενης παραγράφου απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους για την επίτευξη της οικογενειακής ενότητας των ατόμων αυτών με τα διαμένοντα στην Ελλάδα, αφού ληφθεί υπόψη η επιθυμία των ως άνω μελών της οικογένειας.
3.  
  Η Υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου προβαίνει στις ίδιες ως άνω ενέργειες για την επίτευξη της οικογενειακής ενότητας προσώπων που διαμένουν στην Ελλάδα με τα χωρισμένα μέλη της οικογένειας του εδαφίου Α΄ της παρ. 1, τα οποία δεν ευρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και χρήζουν προστασίας.
4.  
  Η επίτευξη της οικογενειακής ενότητας των παρ. 2 και 3 δύναται να χωρήσει και για τα μέλη οικογενείας του εδαφίου Β΄ της παρ. 1 δικαιούχου προσωρινής προστασίας, λαμβανομένων υπόψη και των δυσμενών επιπτώσεων που ενδεχομένως θα προκύψουν σε βάρος των μελών της οικογενείας εάν δεν πραγματοποιηθεί η επανένωση.
5.  
  Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λαμβάνεται πάντοτε υπόψη το ύψιστο συμφέρον των ανήλικων τέκνων
6.  
  Για την επιλογή του κράτους μέλους της Ε.Ε. στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επίτευξη της οικογενειακής ενότητας λαμβάνονται υπόψη και όσα προβλέπονται στα άρθρα 25 και 26.
7.  
  Στα μέλη οικογένειας που εισέρχονται στη Χώρα στα πλαίσια της διατήρησης της οικογενειακής ενότητας χορηγείται άδεια διαμονής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8. Η μεταφορά μελών της οικογένειας του διαμένοντος στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. με σκοπό την διατήρηση της οικογενειακής ενότητας συνεπάγεται την αφαίρεση των αδειών διαμονής που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές, καθώς και τη λήξη των υποχρεώσεων της Χώρας μας ως προς την προσωρινή προστασία των ατόμων αυτών.
8.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου η Χώρα μας συνεργάζεται με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπου αυτό απαιτείται
9.  
  Μετά από σχετική αίτηση άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την διατήρηση της οικογενειακής ενότητας ατόμου που τελεί υπό προσωρινή προστασία, παρέχονται όσες πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες από εκείνες που περιλαμβάνονται σε:.
 1. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακός δεσμός),
 2. έγγραφα ταυτότητας και ταξιδιωτικά έγγραφα,
 3. έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη οικογενειακού δεσμού (πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό υιοθεσίας),
 4. άλλα έγγραφα που αφορούν τον καθορισμό της ταυτότητας του ατόμου ή του οικογενειακού δεσμού,
 5. άδειες διαμονής, θεωρήσεις ή αποφάσεις απόρριψης αίτησης άδειας διαμονής του ατόμου, που έχουν εκδοθεί, καθώς και έγγραφα στα οποία βασίστηκαν οι αποφάσεις,
 6. εκκρεμείς αιτήσεις άδειας διαμονής ή θεώρησης, με αναφορά στο στάδιο στο οποίο ευρίσκεται η διεκπεραίωση των αιτήσεων αυτών
10.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις κείμενες διατάξεις περί οικογενειακής επανένωσης άλλων κατηγοριών αλλοδαπών
Άρθρο 16
1.  
  Σε περίπτωση που δικαιούχοι προσωρινής προστασίας είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξασφαλίζουν την εκπροσώπησή τους, η οποία ανατίθεται: α) σε ενήλικους συγγενείς, β) σε οικογένεια ανάδοχη-υποδοχής γ) σε υπευθύνους κέντρων φιλοξενίας με ειδική πρόβλεψη για ανηλίκους ή άλλων καταλυμάτων κατάλληλων για ανηλίκους και δ) στο άτομο που είχε τη φροντίδα του τέκνου κατά τη φυγή. Στις περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (δ) είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των αναδόχων, ενώ λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη του παιδιού, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του.
2.  
  Πέραν των όσων προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο από την αστυνομική αρχή της παρ. 1 του άρθρου 8 ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας ανηλίκων και όπου δεν υπάρχει, ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο 17
1.  
  Οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας δύνανται να υποβάλουν αίτημα ασύλου, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων
2.  
  Αίτημα ασύλου, το οποίο έχει υποβληθεί ενώπιον ελληνικών αρχών, από δικαιούχο προσωρινής προστασίας και δεν έχει εξεταστεί έως το τέλος της περιόδου της προσωρινής προστασίας, ολοκληρώνεται μετά το τέλος της περιόδου αυτής
Άρθρο 18 "Κριτήρια χορήγησης ασύλου"
1.  
  Για την εξέταση αίτησης χορήγησης -ασύλου εφαρμόζονται τα κριτήρια και οι μηχανισμοί για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας που προβλέπονται από τον κανονισμό 343/2003 του Συμβουλίου (ΕΕL50/2003). Ειδικότερα, είναι υποχρεωτική η εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται από άτομο που απολαμβάνει προσωρινής προστασίας στη περίπτωση που η χώρα μας αποδέχθηκε τη μεταφορά του ατόμου αυτού στο έδαφός της.
Άρθρο 19
1.  
  Τα ευεργετήματα της προσωρινής προστασίας είναι ανεξάρτητα με εκείνα του αιτούντος άσυλο, όταν εξετάζεται η σχετική αίτηση
2.  
  Σε περίπτωση που μετά την εξέταση της αίτησης ασύλου δεν χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή ενδεχομένως άλλο; είδος προστασίας σε άτομο το οποίο κρίθηκε επιλέξιμο ή απολαμβάνει ήδη προσωρινής προστασίας, το εν λόγω άτομο, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αποκλεισμού του άρθρου 27, απολαμβάνει ή εξακολουθεί να απολαμβάνει προσωρινής προστασίας για το υπολειπόμενο διάστημα αυτής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 20 "Εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας."
1.  
  Μετά τη λήξη του καθεστώτος προσωρινής προστασίας εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των άρθρων 21, 22 και 23 οι γενικές διατάξεις περί αλλοδαπών
Άρθρο 21
1.  
  Ο εκούσιος επαναπατρισμός των δικαιούχων προσωρινής προστασίας ή ατόμων που η προστασία αυτή έληξε γίνεται με σεβασμό στην ανθρώπινη αξία. Κατά τη συμμετοχή των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στα εκπαιδευτικά προγράμματα της παρ. 1 του άρθρου 12 παρέχεται σ’ αυτούς πλήρης ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στη χώρα τους και τις συνέπειες από μία ενδεχόμενη επιστροφή τους. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα πραγματοποίησης διερευνητικών επισκέψεων.
2.  
  Σε περίπτωση, που μετά την άσκηση δικαιώματος για εκούσιο επαναπατρισμό ατόμων που είχαν τύχει προσωρινής προστασίας στην Ελλάδα, υποβληθεί αίτημα επανεισόδου αυτών, το εν λόγω αίτημα γίνεται δεκτό με απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής και η προσωρινή προστασία δεν έχει λήξει
Σε περίπτωση, που μετά την άσκηση δικαιώματος για εκούσιο επαναπατρισμό ατόμων που είχαν τύχει προσωρινής προστασίας στην Ελλάδα, υποβληθεί αίτημα επανεισόδου αυτών, το εν λόγω αίτημα γίνεται δεκτό με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής και η προσωρινή προστασία δεν έχει λήξει
3.  
  Κατ’ εξαίρεση, μετά τη λήξη της προσωρινής προστασίας είναι δυνατόν να εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η παράταση άσκησης των δικαιωμάτων των άρθρων 8 ως 16 σε μεμονωμένα άτομα που επωφελούνται προγράμματος εκούσιου επαναπατρισμού μέχρι την ημερομηνία επαναπατρισμού τους
Άρθρο 22
1.  
  Για τα άτομα των οποίων η προσωρινή προστασία έχει λήξει εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις περί αναγκαστικού επαναπατρισμού, στα πλαίσια σεβασμού της ανθρώπινης αξίας
2.  
  Κατά τον ίδιο τρόπο εντάσσονται στις διαδικασίες αναγκαστικού επαναπατρισμού και τα άτομα τα οποία εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα προσωρινής προστασίας, όμως δεν εντάχθηκαν σ’ αυτό
Άρθρο 23
1.  
  Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν επιτακτικοί ανθρωπιστικοί λόγοι, που καθιστούν αδύνατο τον αναγκαστικό επαναπατρισμό του άρθρου 22 δύναται να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης του, μέχρι να αρθούν οι λόγοι αυτοί. Ειδικότερα, όταν η κατάσταση της υγείας του αλλοδαπού δεν επιτρέπει τον αναγκαστικό επαναπατρισμό του και ιδίως αν υπάρχει κίνδυνος να υποστεί αρνητικές επιπτώσεις, λόγω της διακοπής ακολουθούμενης θεραπείας, αναστέλλεται η εκτέλεση του αναγκαστικού επαναπατρισμού του για όσο χρόνο απαιτείται.
2.  
  Σε οικογένειες με ανήλικα τέκνα, τα οποία φοιτούν σε ελληνικό σχολείο, ο αναγκαστικός επαναπατρισμός δύναται να ανασταλεί, μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας σχολικής περιόδου
3.  
  Η αναστολή εκτέλεσης του αναγκαστικού επαναπατρισμού, μετά τη λήξη του καθεστώτος προσωρινής προστασίας, διατάσσεται με απόφαση του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας ή του Διευθυντού Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής ή Θεσσαλονίκης, εφόσον διαπιστωθεί ότι υφίστανται οι αναφερόμενες σε αυτές προϋποθέσεις
4.  
  Κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής οι εν λόγω αλλοδαποί εξακολουθούν να έχουν τα δικαιώματα του Κεφαλαίου Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Άρθρο 24
1.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται, με βάση τα υφιστάμενα Κέντρα Φιλοξενίας, ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να φιλοξενηθούν από τη Χώρα μας στο πλαίσιο του καθεστώτος προσωρινής προστασίας. Ο αριθμός αυτός γνωστοποιείται στο Συμβούλιο, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, για τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 5. Νέες συμπληρωματικές δυνατότητες υποδοχής, που προκύπτουν μετά την έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο γνωστοποιούνται κατά τον ίδιο τρόπο στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ανωτέρω πληροφορίες γνωστοποιούνται άμεσα και στην Υ.Α./Ο.Η.Ε.
2.  
  Σε συνεργασία με τους αρμόδιους, κατά το διεθνές δίκαιο, οργανισμούς εξασφαλίζεται ότι τα επιλέξιμα άτομα, που ορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου κατά το άρθρο 5 και τα οποία δεν έχουν φτάσει ακόμη στην Χώρα μας, έχουν εκφράσει την επιθυμία να γίνουν δεκτά στο έδαφος αυτής
Άρθρο 25
1.  
  Κατά τη διάρκεια της προσωρινής προστασίας, οι Ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις Αρχές άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. για τη μεταφορά εκεί ατόμων που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας, υπό τον όρο ότι τα ενδιαφερόμενα άτομα έχουν συγκατατεθεί σ’ αυτή τη μεταγωγή.
2.  
  Οι αιτήσεις μεταγωγής γνωστοποιούνται στην Επιτροπή και την Υ.Α./Ο.Η.Ε και στο κράτος- μέλος στο οποίο θα γίνει η μεταγωγή.
3.  
  Στο κράτος υποδοχής παρέχονται, μετά από σχετικό αίτημα, οι πληροφορίες, της παρ. 9 του άρθρου 15, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
4.  
  Όταν πραγματοποιείται μεταγωγή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., λήγουν οι άδειες διαμονής των μεταγομένων ατόμων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές αρχές, καθώς και οι υποχρεώσεις της Χώρας μας ως προς την προσωρινή προστασία των ατόμων αυτών.
5.  
  Η άδεια διέλευσης που απαιτείται για τη μεταγωγή ατόμων που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας έχει το τύπο που καθορίζεται στο υπόδειγμα του άρθρου 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 26
1.  
  Το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Τεκμηρίωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για την διοικητική συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. στα θέματα εφαρμογής της προσωρινής προστασίας. Επίσης, λαμβάνει, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η συνεργασία αυτή να είναι άμεση και αποτελεσματική .
Το Τμήμα Ασύλου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για την διοικητική συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών της ΕΕ στα θέματα εφαρμογής της προσωρινής προστασίας. Επίσης, λαμβάνει, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η συνεργασία αυτή να είναι άμεση και αποτελεσματική.
2.  
  Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου, διαβιβάζει, τακτικά και το ταχύτερο δυνατόν, και δέχεται δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας, καθώς και κάθε πληροφορία για τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, που συνδέονται με την εφαρμογή της προσωρινής προστασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27
1.  
  Από την προσωρινή προστασία αποκλείεται άτομο εφόσον:
 1. Υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι:
 2. i) διέπραξε έγκλημα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζεται από το διεθνές δίκαιο. ii) διέπραξε σοβαρό, μη πολιτικό, έγκλημα εκτός Ελλάδος, πριν γίνει δεκτό στη Χώρα για προσωρινή προστασία.
 3. Για τον αποκλεισμό του ατόμου λαμβάνεται υπόψη η φύση του εγκλήματος για το οποίο είναι ύποπτο το συγκεκριμένο άτομο.
 4. Ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα δύναται να χαρακτηρίζονται ως μη πολιτικά, ακόμα και αν διαπράττονται με υποτιθέμενο πολιτικό στόχο.
 5. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τους συμμετέχοντες στο έγκλημα όσο και για τους ηθικούς αυτουργούς. iii) έχει κριθεί ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν στους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
 6. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή είναι επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, διότι έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα
2.  
  Οι αναφερόμενοι στην παρ. 1 λόγοι αποκλεισμού θεμελιώνονται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του συγκεκριμένου ατόμου. Κατά τη λήψη αποφάσεων ή μέτρων αποκλεισμού εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας.
Άρθρο 28 "Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες [...]"
1.  
  - Μέτρα Αποκλεισμού – Προσφυγές Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνεται και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων αποκλεισμού του ατόμου από την προσωρινή προστασία. Για τη λήψη της απόφασης εκτιμώνται τα στοιχεία που κατέχει η υπηρεσία, αυτά που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο καθώς και οι τυχόν αντιρρήσεις του.
2.  
 1. Κατά της προαναφερόμενης απόφασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοσή της στην Αρχή Προσφυγών.
 2. Η προσφυγή ανατίθεται από τον Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών σε εμπειρογνώμονα-εισηγητή για τη σύνταξη σχετικής εισήγησης και εισάγεται στην Επιτροπή Προσφυγών, η οποία αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών.
 3. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής αναστέλλουν την εκτέλεση της αρχικής απόφασης.
 4. Κατά της απόφασης που εκδίδεται μετά την άσκηση της ανωτέρω διοικητικής προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274).
3.  
  Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα σε πρόσωπα σε βάρος των οποίων υπάρχει ρήτρα αποκλεισμού και έχει εκδοθεί σχετική τελεσίδικη απόφαση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή την Αρχή Προσφυγών
Άρθρο 28
1.  
  Με απόφαση του οικείου Αστυνομικού Διευθυντή, απομακρύνονται πρόσωπα που έχουν εισέλθει στη χώρα και διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας, εφόσον σε βάρος τους, υπάρχουν στοιχεία που θεμελιώνουν ρήτρα αποκλεισμού από την προσωρινή προστασία. Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνεται και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων αποκλεισμού του ατόμου από την προσωρινή προστασία. Για τη λήψη της απόφασης εκτιμώνται τα στοιχεία που κατέχει η υπηρεσία, αυτά που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο καθώς και οι τυχόν αντιρρήσεις του.
2.  
 1. Κατά της προαναφερόμενης απόφασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση της στον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας ή το Διευθυντή Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής ή Θεσσαλονίκης.
 2. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής αναστέλλουν την εκτέλεση της αρχικής απόφασης.
 3. Κατά της απόφασης που εκδίδεται μετά την άσκηση της ανωτέρω διοικητικής προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄-274).
3.  
  Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα σε πρόσωπα σε βάρος των οποίων υπάρχει ρήτρα αποκλεισμού και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/ΑΕΑ
Άρθρο 29 "Κυρώσεις"
1.  
  Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28, καθώς και όποιος, χωρίς να δικαιούται, επιτυγχάνει να του χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 άδεια ή να εισέλθει στη Χώρα με σκοπό την παροχή προσωρινής προστασίας ή να ενταχθεί στο καθεστώς αυτό, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Επίσης σε βάρος των ανωτέρω παραβατών διατάσσεται σε κάθε περίπτωση και η απέλασή τους από τη χώρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 30 "Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής."
1.  
  Από το Υπουργείο Εξωτερικών διαβιβάζεται στην Επιτροπή κάθε σχετική πληροφορία που περιέρχεται σ’ αυτό, αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος από τους εμπλεκόμενους φορείς
Άρθρο 31
1.  
  Για την άδεια διέλευσης για μεταγωγή ατόμων που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 γίνεται χρήση του υποδείγματος του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2001/55 του Συμβουλίου, το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 32 "Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 30 Δεκεμβρίου 2002, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 29, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ - 34), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄- 70), 7 του ν.1775/1988 (Α΄ - 101), 31 του ν.2076/1992 (Α΄ - 130), 19 του ν.2367/1995 (Α΄ - 261), 22 του ν.2789/2000 (Α΄- 21) και 48 του ν.3427/2005 (Α΄ - 312).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα [π.δ. 63/2005 (Α΄ - 98)], καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2469/1997(Α΄-38).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ - 1432) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 7 αυτής.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οι ακόλουθες δαπάνες: α) Ετήσια δαπάνη ύψους 20.000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», Κ.Α.Ε. 0713, 0823, 0824, 0843, 1111 και 1924). β) Δαπάνη από την εν γένει υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων για την παροχή προσωρινής προστασίας σε εκτοπισθέντες αλλοδαπούς. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός εκτοπισθέντων, διάρκεια παρεχόμενης προστασίας κ.λπ.) και θα καλύπτεται κατά 80% με κοινοτική χρηματοδότηση (Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες). γ) Ενδεχόμενη δαπάνη από την κάλυψη των εξόδων: (i) Επαναπροώθηση ατόμων σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. που απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας στο κράτος αυτό και επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελληνική Επικράτεια, (ii) Μεταγωγής δικαιούχων προσωρινής προστασίας σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., (iii) Αναγκαστικού Επαναπατρισμού εκτοπισθένων αλλοδαπών, (iν) Απέλασης ατόμων που θεμελιώνουν τη ρήτρα αποκλεισμού από την προσωρινή προστασία. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός απομακρυνομένων αλλοδαπών, χώρα προώθησης κ.λπ.) και εφόσον πραγματοποιείται, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»).
 • Την υπ’ αριθμ. 53/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-04-14 Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/82
2013-06-14 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας, με μέριμνα του Τμήματος Συντονισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, παρέχεται έγγραφη ενημέρωση σε γλώσσα κατανοητή από αυτούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, κατά το χρόνο που τελούν στην κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προσωρινής προστασίας
Αντικατάσταση
- Μέτρα Αποκλεισμού – Προσφυγές
Εφόσον υπάρχουν στοιχεία που θεμελιώνουν ρήτρα αποκλεισμού από την προσωρινή προστασία προσώπων που έχουν εισέλθει στη χώρα και διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας, εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου απόφαση επιστροφής.
Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνεται και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων αποκλεισμού του ατόμου από την προσωρινή προστασία.
Για τη λήψη της απόφασης εκτιμώνται τα στοιχεία που κατέχει η υπηρεσία, αυτά που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο καθώς και οι τυχόν αντιρρήσεις του.
 • Κατά της προαναφερόμενης απόφασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοσή της στην Αρχή Προσφυγών.
 • Η προσφυγή ανατίθεται από τον Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών σε εμπειρογνώμονα-εισηγητή για τη σύνταξη σχετικής εισήγησης και εισάγεται στην Επιτροπή Προσφυγών, η οποία αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών.
 • Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής αναστέλλουν την εκτέλεση της αρχικής απόφασης.
 • Κατά της απόφασης που εκδίδεται μετά την άσκηση της ανωτέρω διοικητικής προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274).
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα σε πρόσωπα σε βάρος των οποίων υπάρχει ρήτρα αποκλεισμού και έχει εκδοθεί σχετική τελεσίδικη απόφαση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή την Αρχή Προσφυγών
  Αντικατάσταση
  Στις περιπτώσεις όπου τα χωρισμένα μέλη της οικογένειας του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Τεκμηρίωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προς την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους για την επίτευξη της οικογενειακής ενότητας των ατόμων αυτών με τα διαμένοντα στην Ελλάδα, αφού ληφθεί υπόψη η επιθυμία των ως άνω μελών της οικογένειας .
  Αντικατάσταση
  Στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας και για όσο διάστημα τελούν στην κατάσταση αυτή, χορηγείται ατελώς άδεια διαμονής.
  Η άδεια αυτή εκδίδεται από το κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή αυτοτελές Κλιμάκιο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου .
  Αντικατάσταση
  Σε περίπτωση, που μετά την άσκηση δικαιώματος για εκούσιο επαναπατρισμό ατόμων που είχαν τύχει προσωρινής προστασίας στην Ελλάδα, υποβληθεί αίτημα επανεισόδου αυτών, το εν λόγω αίτημα γίνεται δεκτό με απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής και η προσωρινή προστασία δεν έχει λήξει
  Αντικατάσταση
  Το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Τεκμηρίωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για την διοικητική συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. στα θέματα εφαρμογής της προσωρινής προστασίας.
  Επίσης, λαμβάνει, σε συνεννόηση με την Επιτροπή, όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η συνεργασία αυτή να είναι άμεση και αποτελεσματική .
  Αντικατάσταση
  A/2013/146
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
  ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
  Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
  ΝΟΜΟΣ 2002/3068 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3068 2002
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/3989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/3989 1959
  Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.[...]" 2018/4540 2018
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003). 2007/220 2007
  Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες[...]" 2013/113 2013