ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/81

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-04-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-04-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Στυλίδας σε Λιμεναρχείο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Υπολιμεναρχείο Στυλίδας μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο, με περιοχή τοπικής αρμοδιότητός του, την καθορισθείσα με το π.δ. 523/1969 (Α΄ 161). Το παρόν ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • 1.α) Την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311). β) Την διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθμ. 71/2006 Γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-04-18 Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Στυλίδας σε Λιμεναρχείο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/85
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 2002/3079 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/523 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/523 1969
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία