ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/82

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-04-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-04-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-04-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα έχουν οι Αστυφύλακες και οι Αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύ­λακα εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
 1. Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων
 2. Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων
 3. Είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής
 4. ΄Εχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και διαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1β.
2.  
  Καθ’ υπέρβαση του καθοριζόμενου κάθε φορά αρι­θ­μού προακτέων και για την κάλυψη υφισταμένων κε­νών οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αρχιφύλακα, προάγονται χωρίς εξετάσεις οι Αστυφύλακες και Αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα και έχουν πτυχίο οποιουδήποτε ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή οποιουδήποτε ισότιμου προς αυτά, εφόσον πληρούν και την προϋπόθεση του εδαφίου δ΄ της προηγούμενης παραγράφου
Άρθρο 2 "Αριθμός προαγομένων."
1.  
  Ο αριθμός των προαγομένων στο βαθμό του Αρχιφύλακα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με βάση τα κενά που υπάρχουν στις θέσεις των βαθμών του Αρχιφύλακα - Ανθυπαστυνόμου κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη των εξετάσεων. Αύξηση του αριθμού των προαγόμενων δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Άρθρο 3
1.  
  Οι προαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Με διαταγή του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας ορίζονται εξεταστικά κέντρα ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Με την προκήρυξη των εξετάσεων δύναται να ορίζεται ως τόπος διενέργειας αυτών μόνο η Αθήνα.
2.  
  Οι προαγωγικές εξετάσεις γίνονται μετά από προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκδίδεται κατά μήνα Μάιο και στην οποία ορίζονται:
 1. Ο αριθμός των προαγομένων συνολικά
 2. Τα απαιτούμενα προσόντα
 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους
 4. Ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας των εξετάσεων.
 5. Η ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης ούτε να μετατεθεί παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης ή άλλης σοβαρής αιτίας.
 6. Η εξεταστέα ύλη στα μαθήματα του άρθρου 7
 7. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
3.  
  Η προκήρυξη διαβιβάζεται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση των ενδιαφερομένων
Άρθρο 4
1.  
  Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες:
 3. Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική
 4. Τίτλο σπουδών ή απλή δήλωση ότι ο τίτλος σπουδών έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή ότι θα κατατεθεί μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των εξετάσεων ημέρα.
 5. Οι υποψήφιοι που δικαιούνται και επιθυμούν να προαχθούν χωρίς εξετάσεις ως πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή οποιουδήποτε ισότιμου προς αυτά υποβάλλουν, εντός της προθεσμίας που ορίζει η προκήρυξη στις Υπηρεσίες της παρ. 1 σχετική αίτηση και τίτλο σπουδών ή απλή δήλωση ότι ο τίτλος σπουδών έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή ότι θα κατατεθεί μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας των προαγωγικών εξετάσεων ημέρα.
Άρθρο 5
1.  
  Οι Υπηρεσίες που δέχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων στις προαγωγικές εξετάσεις:
 1. Ελέγχουν αυτά για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους
 2. Συντάσσουν για κάθε υποψήφιο πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου.
 3. Πρόταση ικανότητας συντάσσουν επίσης και για κάθε υποψήφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 που κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση για προαγωγή του χωρίς εξετάσεις.
 4. Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ΄αυτές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας Αστυφυλάκων.
 5. Κάθε σχετική αμφιβολία αίρεται με διαταγή του Αρχηγού.
 6. Υποβάλλουν, μέσα στην οριζόμενη από την προκήρυξη προθεσμία στις άμεσα προϊστάμενες Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας, Ασφά­λειας, Τροχαίας ή προς αυτές εξομοιούμενες Υπηρεσίες, τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις ικανότητας στις οποίες επισυνάπτεται αντίγραφο του Α΄ και Β΄ μέρους του ατομικού βιβλιαρίου των υποψηφίων, εξαιρουμένων των σελίδων που αφορούν τις άδειες, μεταθέσεις και μετακινήσεις.
 7. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την οριζόμενη στην προκήρυξη προθεσμία δεν γίνονται δεκτά.
2.  
  Οι Υπηρεσίες του εδαφίου γ΄ της προηγούμενης παραγράφου:
 1. Μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή σφαλμάτων στα δικαιολογητικά
 2. Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και μέσα στην οριζόμενη από την προκήρυξη προθεσμία συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά, σε δύο αντίτυπα:
 3. (1) Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως ικανοί για συμμετοχή στις εξετάσεις, με ανάλογη ένδειξη για όσους δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξετασθούν σε μία ή περισσότερες από τις ξένες γλώσσες.
 4. (2) Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως μη ικανοί για συμμετοχή στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.
 5. (3) Των πτυχιούχων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να προαχθούν χωρίς εξετάσεις και κρίνονται ομόφωνα ικανοί.
 6. (4) Των πτυχιούχων υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ως μη ικανοί για να προαχθούν χωρίς εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.
Άρθρο 6
1.  
  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τη συγκέντρωση όλων των απαιτουμένων στοιχείων:
 1. Αποφασίζει οριστικά για τη συμμετοχή ή όχι στις εξετάσεις κάθε υποψηφίου που κρίνεται από τους ιεραρχικά προϊσταμένους του ομόφωνα ως μη ικανός ή για την ικανότητα του οποίου υπάρχει διαφωνία.
 2. Για τον αποκλεισμό υποψηφίου από τις εξετάσεις λαμβάνεται υπόψη η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον μαρτυρεί προφανή διαφθορά χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαρεία αμέλεια περί την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, καθώς και η καθ΄ έξη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων.
 3. Καταρτίζει πίνακες ικανών υποψηφίων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και αποκλειστέων από αυτές, καθώς επίσης ικανών και αποκλειστέων υποψηφίων για προαγωγή χωρίς εξετάσεις
 4. Κοινοποιεί τους πίνακες του προηγουμένου εδαφίου, με διαταγή του, στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και καλεί τους υποψηφίους του πίνακα ικανών για συμμετοχή στις εξετάσεις, για εξέταση στα μαθήματα του άρθρου 7, μέσα στις προθεσμίες και τον τόπο που αναφέρονται στην προκήρυξη
2.  
  Αν υποψήφιος απώλεσε ένα από τα προσόντα συμμετοχής στις εξετάσεις πριν από τη διενέργεια αυτών διαγράφεται από τους πίνακες ικανών με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 7
1.  
  Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα:
 1. ΄Εκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος)
 2. Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
 3. Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο
 4. Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας)
 5. Ξένες γλώσσες:
 6. Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική (προαιρετικά)
2.  
  Τα μαθήματα της προηγούμενης παραγράφου βαθμολογούνται με ακέραιους αριθμούς από 0 - 20
3.  
  Στα μαθήματα αυτά οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους υποψηφίους
4.  
  Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των εδαφίων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 καθορίζεται με την προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας που κοινοποιείται στους υποψηφίους
5.  
  Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα θέμα που αποτελείται από μία ή περισσότερες ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν
6.  
  Στο μάθημα της ΄Εκθεσης Ιδεών δίνεται για ανάπτυξη ένα ζήτημα που αναφέρεται σε γενικό θέμα με περιληπτικό τίτλο. Για τη βαθμολογία του μαθήματος αυτού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή και ακριβής διατύπωση των ιδεών, η ορθογραφία και η σύνταξη.
7.  
  Στα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου το θέμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το πρακτικό δεν εξάγεται από το θεωρητικό, συμπεριλαμβάνεται όμως στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη. Το θεωρητικό και πρακτικό είναι ισοδύναμα και καθένα βαθμολογείται από 0 - 10. Το άθροισμα των δύο βαθμών δίνει το βαθμό του μαθήματος.
8.  
  Στις ξένες γλώσσες οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ύλη που εξετάζονται οι υποψήφιοι για την απόκτηση του κατώτερου πτυχίου της αντίστοιχης γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2740/1999 (Α΄- 186), όπως ισχύει κάθε φορά. Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες ασκήσεις, για τις οποίες παρέχεται χρονικό περιθώριο δύο (2) ωρών:.
 1. Κατευθυνόμενη έκθεση (Guided Cοmpοsitiοn):
 2. Δίδεται ένα κείμενο με σχόλια και ζητούνται οι απόψεις του υποψηφίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
 3. Άσκηση κατανόησης κειμένου.
 4. Δίνεται ένα κείμενο τριακοσίων περίπου λέξεων από βιβλία ειδικά γραμμένα για τις εξετάσεις του FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ για την αγγλική ή αντιστοίχου για τις άλλες γλώσσες ή άλλα σχετικά βιβλία.
 5. Κάτω από το κείμενο υπάρχουν περίπου πέντε ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με το κείμενο.
 6. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να απαντηθούν και με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής.
 7. Χρόνος για απάντηση:
 8. 20΄ λεπτά της ώρας.
 9. Άσκηση για συμπλήρωση λέξεων σε κενά κειμένου.
 10. Δίνεται κείμενο διακοσίων περίπου λέξεων, μέσα στο οποίο υπάρχουν κενά, τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι.
 11. Χρόνος για συμπλήρωση:
 12. 20΄ λεπτά της ώρας.
 13. Άσκηση για απόδοση προτάσεων με διαφορετικό τρόπο χωρίς να αλλάξει το νόημα.
 14. Δίνονται πέντε προτάσεις στην ξένη γλώσσα και ζητείται από τους υποψήφιους να σχηματίσουν νέες αντίστοιχες προτάσεις με το ίδιο νόημα, για τις οποίες δίνονται οι αρχικές λέξεις (μία έως τρεις).
 15. Χρόνος για απάντηση:
 16. 20΄ λεπτά της ώρας.
Άρθρο 8
1.  
  Με διαταγή του Διοικητή της οικείας Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης καθορίζονται οι αίθουσες στις οποίες διενεργούνται οι εξετάσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη
2.  
  Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και των διατιθεμένων χώρων, οι υποψήφιοι κατανέμονται στις αίθουσες σύμφωνα με τα αρχικά γράμματα του επωνύμου τους
3.  
  Η είσοδος των υποψηφίων στις αίθουσες πραγματοποιείται κατά τον καθοριζόμενο στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 τρόπο
Άρθρο 9
1.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, μία ή περισσότερες για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζόμενων υποψηφίων. Σε περίπτωση ορισμού περισσότερων επιτροπών τα γραπτά, για τον έλεγχο και βαθμολόγηση, κατανέμονται ισομερώς μεταξύ τους και κάθε γραπτό βαθμολογείται από μία επιτροπή. Με τη διαταγή ορισμού των επιτροπών ορίζεται η επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των προς εξέταση θεμάτων, την κλήρωσή τους, την ορθή μεταβίβαση του κληρωθέντος θέματος στα εξεταστικά κέντρα, την επίλυση των διαφόρων αποριών των διαγωνιζομένων και το κανονικό της εν γένει διενέργειας του διαγωνισμού. Η επιτροπή αυτή παρίσταται σ΄ όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου μαθήματος. Σε περίπτωση διενέργειας των εξετάσεων και στη Θεσσαλονίκη, εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται μόνο στην Αθήνα.
2.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές συγκροτούνται:
 1. Για το μάθημα της Έκθεσης Ιδεών:
 2. Από ένα Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή, ως πρόεδρο, από ένα Αστυνόμο Α΄ ή Β΄ και ένα φιλόλογο καθηγητή, ως μέλη
 3. Για κάθε ένα από τα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου και του Αστυνομικού Δικαίου:
 4. Από ένα Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή, ως πρόεδρο και από δύο Αστυνόμους Α΄ ή Β΄ ως μέλη
 5. Για τις ξένες γλώσσες:
 6. Από τρεις (3) καθηγητές της εξεταζόμενης γλώσσας από τους διδάσκοντες στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και σε περίπτωση αδυναμίας από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Νομαρχιών Αττικής.
 7. Από αυτούς ορίζεται ο πρόεδρος και ο καθηγητής.
3.  
  Στις επιτροπές που δεν συμμετέχει καθηγητής, στη διαταγή συγκρότησής τους ορίζεται ότι ένα από τα μέλη εκτελεί καθήκοντα καθηγητή
4.  
  Με την απόφαση συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη, αναλόγου βαθμού και προσόντων, ο τόπος συνεδρίασης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
5.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές έχουν τα εξής, κυρίως, καθήκοντα:
 1. Είναι υπεύθυνες για την κατάρτιση των προς εξέταση θεμάτων, την κλήρωσή τους, την ορθή μεταβίβαση του κληρωθέντος θέματος στα εξεταστικά κέντρα και την επίλυση των διαφόρων αποριών των διαγωνιζομένων.
 2. Παρίστανται σ΄ όλη τη διάρκεια των εξεταζομένων στην Αθήνα μαθημάτων.
 3. Ευθύνονται, γενικά, για την ασφάλεια των γραπτών, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 9.
 4. Σε περίπτωση παράβασης από υποψήφιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παρ. 2 εδάφ. α΄ έως και δ΄ του άρθρου 14, συντάσσεται επί του γραπτού σχετική πράξη από τον επιτηρητή της αίθουσας, έναν εκ των βοηθών αυτού και τον οικείο επόπτη εξετάσεων και διατάσσεται η άμεση αποβολή του υποψηφίου από την αίθουσα εξετάσεων.
 5. Στη συνέχεια, το γραπτό παραδίδεται στην οικεία εξεταστική επιτροπή, η οποία το βαθμολογεί με μηδέν και συντάσσει επί τούτου σχετική πράξη, που υπογράφεται από τα μέλη της.
 6. Ο υποψήφιος αυτός αποκλείεται οριστικά από την εξέταση στα υπόλοιπα μαθήματα και τιμωρείται πειθαρχικά.
 7. Στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του εδαφίου ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14, ο παραβάτης δεν επιτρέπεται να συνεχίσει την εξέταση, το γραπτό του όμως βαθμολογείται κανονικά.
Άρθρο 10
1.  
  Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ορίζεται ως Γενικός Επόπτης Εξετάσεων ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας. Με την ίδια διαταγή ορίζονται ως επόπτης εξετάσεων και βοηθός αυτού, σε κάθε εξεταστικό κέντρο, αξιωματικοί με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή από τους υπηρετούντες, κατά προτίμηση, στην Αστυνομική Ακαδημία.
2.  
  Ο Γενικός Επόπτης Εξετάσεων έχει την εποπτεία και τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις διαταγές και οδηγίες του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στους επόπτες των εξεταστικών κέντρων, αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα και μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα με τον προσφορότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών. Επίσης λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, βοηθούμενος στο έργο του από τους επόπτες των εξετάσεων και το προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας.
3.  
  Οι επόπτες εξετάσεων έχουν τα εξής, κυρίως, καθήκοντα:
 1. Παρέχουν οδηγίες στους επιτηρητές και τους υποψηφίους για την κανονική διεξαγωγή των εξετάσεων και παρακολουθούν για τη συμμόρφωση των υπόχρεων
 2. Ελέγχουν την ορθή υπαγόρευση του κληρωθέντος θέματος στους διαγωνιζόμενους
 3. Επισκέπτονται κατά την κρίση τους τις αίθουσες των εξετάσεων, βεβαιώνονται για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και των σχετικών διαταγών και οδηγιών και επιλαμβάνονται των θεμάτων που τυχόν ανακύπτουν
 4. Ευθύνονται για την κανονική εκτέλεση του έργου των επιτηρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις διαταγές και οδηγίες του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων
 5. Έχουν, κατά περίπτωση, τα καθήκοντα που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 εδάφ. β΄ και γ΄, 13 παρ. 2 έως και 4, 15 παρ. 6 έως και 9 και 16 παρ. 2 του παρόντος.
 6. Ευθύνονται, γενικά, για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και την πλήρη συμμόρφωση προς τις επιβαλλόμενες με το παρόν ή άλλες διαταγές υποχρεώσεις
4.  
  Σε κάθε αίθουσα εξετάσεων ορίζεται ένας Αστυνόμος Α΄ ή Αστυνόμος Β΄ ως επιτηρητής και ανάλογος αριθμός Αξιωματικών, ως βοηθοί αυτού με διαταγή του Διοικητή της οικείας Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Οι οριζόμενοι επιτηρητές λαμβάνονται από το προσωπικό των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας ή άλλων Υπηρεσιών της Αττικής για την Αθήνα και από το προσωπικό της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας ή άλλων Υπηρεσιών της έδρας ή του νομού της έδρας της Σχολής αυτής για τη Βόρεια Ελλάδα.
5.  
  Οι επιτηρητές έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα:
 1. Ελέγχουν την καλή προετοιμασία των αιθουσών και την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών
 2. Παραλαμβάνουν από την οικεία Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, με απόδειξη, όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό υλικά
 3. Ελέγχουν την ταυτότητα των υποψηφίων, κατανέμουν αυτούς στις αίθουσες και διανέμουν τη γραφική ύλη
 4. Κοινοποιούν στους υποψηφίους οδηγίες και διαταγές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τις εξετάσεις
 5. Απαγορεύουν στους υποψήφιους να φέρουν κατά την είσοδό τους στην αίθουσα, βιβλία, τετράδια, σημειώματα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά σημειωματάρια και άλλα αντικείμενα εκτός των επιτρεπόμενων από τις σχετικές διαταγές
 6. Παρέχουν οδηγίες σχετικά με την αναγραφή των απαιτούμενων στοιχείων των υποψηφίων επί των γραπτών
 7. Υπαγορεύουν τα θέματα στους διαγωνιζόμενους στις οικείες αίθουσες των εξετάσεων και όσοι απ΄ αυτούς ασκούν τα καθήκοντά τους στο κτίριο που γίνεται η κλήρωση των θεμάτων, παρίστανται σ΄ αυτή
 8. Ελέγχουν τη συμμόρφωση των υποψηφίων στις υποχρεώσεις τους και ασκούν αυστηρή και συνεχή επιτήρηση επ΄ αυτών
 9. Απαγορεύουν την είσοδο στις αίθουσες των εξετάσεων προσώπων άλλων, εκτός εκείνων που ορίζονται από τις σχετικές διαταγές
 10. Παραδίδουν, μετά το πέρας των εξετάσεων, τα γραπτά σ΄ αυτούς που ορίζονται από τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15, τα δε λοιπά είδη στην οικεία Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
Άρθρο 11
1.  
  Τα θέματα των εξετάσεων επιλέγονται από την εξεταστική επιτροπή κάθε μαθήματος. Για το σκοπό αυτό κάθε επιτροπή συνέρχεται στην οριζόμενη με διαταγή της Σχολής αίθουσα τρεις (3) ώρες πριν από την καθοριζόμενη για την έναρξη των εξετάσεων ώρα και προβαίνει στην κατάρτιση των θεμάτων του εξεταζόμενου μαθήματος. Ο αριθμός των θεμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε ούτε μεγαλύτερος των δέκα, καθορίζεται δε κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής.
2.  
  Τα θέματα αυτά αριθμούνται και τίθενται μέσα σε κλειστούς φακέλους του ίδιου χρώματος, σχήματος και μεγέθους, οι οποίοι και αριθμούνται. Συγχρόνως καταρτίζονται ισάριθμοι ομοιόμορφοι κλήροι.
Άρθρο 12
1.  
  Μετά την τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις τους, χορηγείται σ’ αυτούς φύλλο χάρτου που φέρει τη σφραγίδα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και την υπογραφή του Διοικητή της Σχολής και στην άνω αριστερή γωνία τεμάχιο αδιαφανούς χάρτου αναλόγων διαστάσεων, το οποίο, όταν επικολλάται κατάλληλα, καλύπτει τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου. Η υπογραφή του Διοικητή της Σχολής μπορεί να τίθεται με σφραγιστήρα.
2.  
  Στους υποψηφίους χορηγείται, επίσης, ένα ημίφυλλο χάρτου, σφραγισμένο όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, που φέρει την ένδειξη “ΣΧΕΔΙΟ” και χρησιμοποιείται για πρόχειρες σημειώσεις. Επιτρέπεται η χορήγηση στους υποψηφίους, μετά από αίτημά τους, ενός ή περισσότερων συμπληρωματικών φύλλων χάρτου, με επικάλυμμα, σφραγισμένων και υπογεγραμμένων, κατά τα ανωτέρω, καθώς και δεύτερο σχεδιόχαρτο.
3.  
  Ο χάρτης γραφής που απαιτείται για τις προαγωγικές εξετάσεις προετοιμάζεται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, η οποία αποστέλλει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας τον αριθμό φύλλων χάρτου που είναι αναγκαίος για τις εξετάσεις. Τα φύλλα χάρτου που δεν χρησιμοποιούνται επιστρέφονται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στην οικεία Σχολή στην Αθήνα.
Άρθρο 13
1.  
  Η εξεταστική επιτροπή, μετά την κατανομή στις αίθουσες των εξετάσεων και την εκτέλεση των απαραίτητων προκαταρκτικών εργασιών παραλαμβάνει το φάκελο των θεμάτων και μεταβαίνει σε μία από τις αίθουσες των εξετάσεων του εξεταστικού κέντρου που λειτουργεί στο χώρο της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στην οποία μεταβαίνουν και παρίστανται επιτηρητές από όλες τις αίθουσες, καθώς επίσης και ένας υποψήφιος από κάθε αίθουσα. Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί με κλήρωση έναν από τους υποψηφίους που βρίσκονται στην αίθουσα, ο οποίος και προβαίνει στην εξαγωγή από την κληρωτίδα ενός κλήρου. Ο αριθμός του θέματος που κληρώνεται διαβάζεται μεγαλοφώνως από τον υποψήφιο και παραδίνεται στον πρόεδρο, αφού προηγουμένως υπογραφεί από τον ίδιο και τα μέλη της επιτροπής. Στη συνέχεια το θέμα αναπαράγεται σε τόσα αντίτυπα, όσες και οι αίθουσες των εξετάσεων, μονογράφεται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και παραδίνεται στους επιτηρητές για υπαγόρευση στους υποψηφίους. Αμέσως μετά από αυτά, ο πρόεδρος και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής μεταβιβάζουν, με το τηλέτυπο ή τηλεομοιοτυπία ( FΑΧ) στα λοιπά εξεταστικά κέντρα, το θέμα που κληρώθηκε.
2.  
  Ο Επόπτης κάθε εξεταστικού κέντρου, παρουσία επιτηρητών από όλες τις αίθουσες και ενός των υποψηφίων, λαμβάνει με το τηλέτυπο ή τηλεομοιοτυπία (FΑΧ), το θέμα και αφού μεριμνήσει για την αναπαραγωγή του σε τόσα αντίτυπα όσα και οι αίθουσες των εξετάσεων, μονογράφει τα αντίτυπα αυτά και τα παραδίδει στους επιτηρητές για την υπαγόρευση στους υποψηφίους
3.  
  Σε περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποίησης του τηλέτυπου ή της τηλεομοιοτυπίας (FΑΧ), από οποιαδήποτε αιτία, η μεταβίβαση των θεμάτων που κληρώνονται, πραγματοποιείται με το τηλέφωνο
4.  
  Οι υποψήφιοι που παρίστανται στη διαδικασία της κλήρωσης του θέματος και στη λήψη αυτού, σύμφωνα με τις παραγρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου του θέματος.
Άρθρο 14
1.  
  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται έγκαιρα στον τόπο των εξετάσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα και να συμμορφώνονται επακριβώς στις διαταγές και οδηγίες της εξεταστικής επιτροπής, του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων, των εποπτών εξετάσεων, των επιτηρητών και των βοηθών αυτών
2.  
  Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους, ιδίως:
 1. Να αναγράφουν στο χάρτη διαγωνισμού στοιχεία ταυτότητας άλλου ατόμου αντί των δικών τους
 2. Να συνεννοούνται μεταξύ τους και να κατέχουν ή να συμβουλεύονται κείμενα ή σημειώσεις ή οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να προσφέρει βοήθεια στο εξεταζόμενο μάθημα
 3. Να παρέχουν σε άλλους υποψηφίους στοιχεία προς αντιγραφή, να βοηθούν με οποιοδήποτε τρόπο αυτούς ή να βοηθούνται από άλλους
 4. Να αναγράφουν στο γραπτό διάφορα ενδεικτικά σημεία που μπορεί να εκληφθούν ως σκόπιμα για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους
 5. Να εξέρχονται από την αίθουσα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εκτός αν υπάρχει αναπότρεπτη ανάγκη, κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής ή του οικείου επιτηρητή, που στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου
 6. Να κατακρατούν μετά το τέλος της εξέτασης τα γραπτά και τα σχεδιόχαρτά τους και τα τυχόν φωτοαντίγραφα θεμάτων
 7. Να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα
Άρθρο 15
1.  
  Οι υποψήφιοι καλούνται για εξέταση στα μαθήματα του άρθρου 7 με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιείται σ΄ αυτούς έγκαιρα. Στη διαταγή ορίζεται ο τόπος και η ακριβής ημερομηνία και ώρα διενέργειας των εξετάσεων.
2.  
  Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ευρίσκονται στους χώρους εξέτασης την οριζόμενη με τη διαταγή του Αρχηγού ώρα, με στολή και χωρίς είδη εξάρτυσης, να φέρουν μαζί τους την υπηρεσιακή τους ταυτότητα και στυλό διαρκείας ή μελάνη χρώματος μπλε. Υποψήφιος που παρουσιάζεται μετά την πραγματοποίηση του προσκλητηρίου και πριν από την υπαγόρευση του θέματος, μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις μόνο ύστερα από απόφαση του οικείου επόπτη του εξεταστικού κέντρου. Αν παρουσιασθεί μετά την υπαγόρευση του θέματος, αποκλείεται της εξέτασης.
3.  
  Οι επιτηρητές ελέγχουν την ταυτότητα των υποψηφίων με βάση τα δελτία ταυτότητας, ορίζουν με κλήρο τις ακριβείς θέσεις μέσα στις αίθουσες, ενεργούν προσκλητήριο αυτών και τους ανακοινώνουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14
4.  
  Μετά την τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις τους και τη χορήγηση σ΄ αυτούς της γραφικής ύλης που ορίζεται στο άρθρο 12, οι υποψήφιοι γράφουν πριν από την εκφώνηση του θέματος, στην οικεία θέση του χάρτου τα στοιχεία ταυτότητάς τους (βαθμό, αριθμό μητρώου, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο). Αφού γίνει έλεγχος των στοιχείων από τους επιτηρητές με βάση τα δελτία ταυτότητας των υποψηφίων διατάσσεται η κάλυψή τους με επικόλληση του αδιαφανούς χάρτου και ακολούθως υπαγορεύεται σ΄ αυτούς από τους επιτηρητές το θέμα που κληρώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13. Το θέμα υπαγορεύεται προφορικά ή αναγράφεται στον πίνακα ή διανέμεται σε φωτοαντίγραφα, εφόσον αποφασισθεί αυτό από την εξεταστική επιτροπή.
5.  
  Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα, αν δεν έχουν περάσει 30΄ λεπτά τουλάχιστον από την έναρξη εξέτασης του μαθήματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14
6.  
  Μετά την εκπνοή του καθοριζόμενου για την ανάπτυξη του θέματος χρόνου, οι επιτηρητές παραλαμβάνουν τα γραπτά, έστω και αν οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη του θέματος και υπογράφουν στο τέλος του κειμένου, ενώπιον του υποψηφίου. Εφόσον χρησιμοποιούνται από τους υποψήφιους συμπληρωματικά φύλλα χάρτου για την ανάπτυξη του θέματος, αυτά τοποθετούνται μέσα στα πρώτα και συγκρατούνται με καρφίδες για την πρόληψη απώλειάς τους ή ανάμιξής τους με άλλα. Τα γραπτά παραδίδονται από τους επιτηρητές με πρωτόκολλο στον οικείο επόπτη εξετάσεων. Τα χρησιμοποιηθέντα σχεδιόχαρτα καταστρέφονται από τους επιτηρητές.
7.  
  Μετά το πέρας της εξέτασης κάθε μαθήματος συντάσσονται, από τον οικείο επόπτη εξετάσεων, πρακτικά περί της κανονικής διεξαγωγής των εξετάσεων, τα οποία περιέχουν την ώρα έναρξης του προσκλητηρίου των υποψηφίων, τους παρόντες και τους απόντες, αριθμητικά και ονομαστικά, το κληρωθέν θέμα, την ώρα κλήρωσης, τα στοιχεία του υποψηφίου που ανέσυρε τον κλήρο, την ώρα έναρξης της εξέτασης, τις ενστάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις εξετάσεις
8.  
  Τα γραπτά των υποψηφίων και το πρακτικό διεξαγωγής των εξετάσεων με μέριμνα του οικείου επόπτη των εξετάσεων αποστέλλονται αυθημερόν με κατώτερο Αξιωματικό από τους υπηρετούντες στην Αστυνομική Ακαδημία στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Ειδικότερα, τα γραπτά των διαγωνιζομένων στο εξεταστικό κέντρο που λειτουργεί στο χώρο της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, παραδίδονται από τον επόπτη απ’ ευθείας στον Πρόεδρο της οικείας εξεταστικής επιτροπής.
9.  
  Για την ασφαλή φύλαξη των γραπτών ευθύνεται ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής από την παραλαβή και μέχρι την παράδοσή τους στη Σχολή. Ειδικότερα, για τα γραπτά των διαγωνιζομένων ευθύνονται:.
 1. Ο επόπτης από την παραλαβή και μέχρι την παράδοσή τους στον οριζόμενο στην προηγούμενη παράγραφο Αξιωματικό
 2. Ο Αξιωματικός αυτός από την παραλαβή και μέχρι την παράδοσή τους στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
 3. Ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης από την παραλαβή και μέχρι την παράδοσή τους στον Πρόεδρο της οικείας εξεταστικής επιτροπής
Άρθρο 16
1.  
  ΄Ενσταση κατά του κύρους εξέτασης μαθήματος δικαιούται να υποβάλει κάθε διαγωνιζόμενος κατά τη διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και μέχρι την παράδοση του γραπτού του, εφόσον η ένσταση αναφέρεται σε παράβαση διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια των εξετάσεων. Η υποβολή ένστασης δεν συνεπάγεται διακοπή της διαδικασίας της εξέτασης.
2.  
  Η ένσταση μαζί με τη σχετική έκθεση του οικείου επόπτη εξετάσεων και αντίγραφο του πρακτικού διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος υποβάλλεται αμέσως από την Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος αποφαίνεται επ΄ αυτής μέσα σε τρεις (3) ημέρες. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, επαναλαμβάνεται η εξέταση του μαθήματος και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις πειθαρχικές κυρώσεις.
Άρθρο 17
1.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές συνεδριάζουν σε χώρους της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και εργάζονται με παρόντα όλα τα μέλη και υπό την ευθύνη των προέδρων αυτών
2.  
  Οι εξεταστικές επιτροπές αναμειγνύουν τα γραπτά κάθε μαθήματος και τα αριθμούν κατ΄ αύξοντα αριθμό
3.  
  Κάθε μέλος της επιτροπής, αρχής γενομένης από τον οικείο καθηγητή αξιολογεί κάθε γραπτό και βαθμολογεί αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 6 έως 8 του άρθρου 7. Η βαθμολογία καταχωρείται σε ειδική κατάσταση για κάθε μέλος που καταρτίζεται με βάση τον αύξοντα αριθμό των γραπτών. Αν η βαθμολογία ενός μέλους διαφέρει από τη βαθμολογία των άλλων μελών περισσότερο από δύο βαθμούς γίνεται επανεξέταση του γραπτού από τα μέλη της επιτροπής και αναθεώρηση της βαθμολογίας για την άρση της διαφοράς. Σε περίπτωση που δεν αίρεται η διαφορά, ο βαθμός των μελών προσαρμόζεται υποχρεωτικά στο βαθμό του καθηγητή με τη διαφορά των δύο μονάδων.
4.  
  Επανεξέταση του γραπτού πέραν την προβλεπομένης από την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται
5.  
  Μετά το πέρας της βαθμολογίας των γραπτών, η επιτροπή συντάσσει σε τέσσερα αντίτυπα ενιαίους τελικούς πίνακες βαθμολογίας, στους οποίους καταχωρίζει τις επιμέρους βαθμολογίες των μελών και το άθροισμα των τριών βαθμολογιών. Στους πίνακες αυτούς και μεταξύ του αύξοντα αριθμού του πίνακα και της βαθμολογίας του δευτέρου μέλους της επιτροπής, αφήνεται στήλη κενή για την αναγραφή, μετά την αποκάλυψη των γραπτών, των στοιχείων ταυτότητας των υποψηφίων (ΒΑΘΜΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ).
6.  
  Από τους ενιαίους τελικούς πίνακες βαθμολογίας κάθε μέλος της επιτροπής μεταφέρει τη βαθμολογία του, με κόκκινο στυλό στην οικεία θέση του αντίστοιχου γραπτού αριθμητικώς και ολογράφως και υπογράφει παραπλεύρως του βαθμού
7.  
  Οι αποξέσεις ή διορθώσεις βαθμολογίας που αναγράφονται στα οικεία πλαίσια των γραπτών και στους ονομαστικούς πίνακες ισχύουν μόνον εφόσον μονογράφονται από τα μέλη της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής, φέρουν τη σφραγίδα της Υπηρεσίας και συντάσσεται περί αυτών σχετικό πρακτικό
8.  
  Κάθε εξεταστική επιτροπή, μετά το τέλος των εργασιών της, υποβάλλει στη Σχολή το πρακτικό διεξαγωγής των εξετάσεων, το κληρωθέν θέμα, τα αναπαραχθέντα από αυτό αντίτυπα, τα γραπτά των εξετάσεων και τα τρία αντίτυπα των τελικών πινάκων βαθμολογίας. Το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στα χέρια του προέδρου της επιτροπής, ενώ επικυρωμένο αντίγραφο επιδίδεται στα μέλη αυτής και κοινοποιείται αυθημερόν με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
Άρθρο 18
1.  
  Η αποκάλυψη των γραπτών κάθε μαθήματος και κάθε εξεταστικής επιτροπής γίνεται από αντίστοιχη ειδική επιτροπή που συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από ένα Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή Αστυνόμο Α΄ ως Πρόεδρο και δύο Αστυνόμους Β΄ ή Υπαστυνόμους Α΄ ή Β΄, ως μέλη. Με την ίδια διαταγή ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη. Η επιτροπή αποκάλυψης συνεδριάζει σε χώρους της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
2.  
  Η επιτροπή αποκάλυψης των γραπτών:
 1. Παραλαμβάνει με πρακτικό τα γραπτά και τα τρία αντίτυπα των πινάκων βαθμολογίας του μαθήματος από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης αμέσως μετά την παράδοση από την οικεία εξεταστική επιτροπή
 2. Προβαίνει πάραυτα στην αποκάλυψη των γραπτών και στην καταγραφή των ονοματεπώνυμων και λοιπών στοιχείων των υποψηφίων στους πίνακες βαθμολο­γίας έναντι του αύξοντα αριθμού του αντίστοιχου γραπτού
 3. Κοινοποιεί αμέσως τη βαθμολογία με ανάρτηση του ενός αντιτύπου του πίνακα βαθμολογίας στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
 4. Υποβάλλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας το δεύτερο αντίτυπο του πίνακα βαθμολογίας.
 5. Το τρίτο αντίτυπο μαζί με τα γραπτά παραδίδονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και τηρούνται στο αρχείο της, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 10 του παρόντος άρθρου.
 6. Αντίγραφο του πίνακα παραμένει στα χέρια των μελών της επιτροπής.
3.  
  Αν κατά την αποκάλυψη των στοιχείων ταυτότητας του υποψηφίου στο γραπτό διαπιστωθεί η αναγραφή ανακριβών στοιχείων, με αποτέλεσμα να ανακύπτει αμφιβολία για την ταυτότητα του υποψηφίου, το γραπτό θεωρείται άκυρο. Σε περίπτωση μη αναγραφής στοιχείων υποψηφίου, γίνεται έρευνα προς εξακρίβωση των στοιχείων αυτού και σε αρνητική περίπτωση, το γραπτό θεωρείται επίσης άκυρο. Η ακύρωση του γραπτού γίνεται με πράξη της οικείας επιτροπής αποκάλυψης επί του γραπτού, που υπογράφεται απ΄ όλα τα μέλη.
4.  
  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συντάσσει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πίνακες, σε δύο αντίτυπα, με τον αριθμό μητρώου, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υποψηφίου, τη βαθμολογία κατά μάθημα και το γενικό βαθμό, ως εξής:
 1. Επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας
 2. Αποτυχόντων κατ΄ αλφαβητική σειρά
 3. Επιτυχόντων κατ΄ αλφαβητική σειρά
5.  
  Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για κύρωση
6.  
  Ο βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Ο γενικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων και συμπεριλαμβάνει τον άνω της βάσης βαθμό στις ξένες γλώσσες.
7.  
  Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που λαμβάνει τη βάση τριάντα (30) στο μάθημα της Έκθεσης Ιδεών και συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τις ξένες γλώσσες
8.  
  Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, προηγούνται στη σειρά επιτυχίας οι έχοντες υψηλότερη βαθμολογία κατά μάθημα με τη σειρά που αναγράφονται στο άρθρο 7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα τα μαθήματα, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, που διενεργεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παρουσία των ενδιαφερομένων και για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
9.  
  Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την κατάληψη της τελευταίας θέσης, προάγεται μόνον ο πρώτος απ΄ τους ισοβαθμούντες, η σειρά επιτυχίας του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου
10.  
  Τα γραπτά των προαγωγικών εξετάσεων θεωρούνται απόρρητα έγγραφα και φυλάσσονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων, τα γραπτά καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα.
Άρθρο 19
1.  
  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την κύρωση των πινάκων των αποτελεσμάτων:
 1. Διατάσσει την κοινοποίηση των πινάκων στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και
 2. Προάγει με απόφασή του ονομαστικά τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας και κατά κατηγορίες και σε αριθμό ίσο με τον καθορισμένο αριθμό προαγόμενων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων
2.  
  Με την απόφαση του εδαφίου β΄ της προηγούμενης παραγράφου ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας προάγει και όσους από τους πτυχιούχους Αστυφύλακες και Αρχιφύλακες μη ανακριτικούς υπαλλήλους υπέβαλαν σχετική αίτηση και κρίθηκαν ικανοί για προαγωγή χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1. Οι προαγόμενοι αυτής της κατηγορίας εγγράφονται στο τέλος του πίνακα προακτέων, κατά σειρά εγγραφής που καθορίζεται με βάση τη χρονολογία απόκτησης του πτυχίου. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων προηγούνται αυτών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από το χρόνο που απέκτησαν το πτυχίο τους. Σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά εγγραφής τους καθορίζεται με κλήρωση, που ενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του προηγούμενου άρθρου.
3.  
  Αν μετά από Ένορκη Διοικητική Εξέταση διαπιστωθεί ότι Αρχιφύλακας προήχθη κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, στο βαθμό αυτό, με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκπίπτει του βαθμού του, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, και επανέρχεται στο βαθμό και στη θέση της επετηρίδας που είχε πριν από την προαγωγή του
Άρθρο 20
1.  
  Οι προαγόμενοι στο βαθμό του αρχιφύλακα κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, που προέρχονται από αστυφύλακες ή αρχιφύλακες που κατείχαν θέση αστυφύλακα, εφόσον εισήχθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στη Σχολή Αστυφυλάκων πριν την εφαρμογή του ν.2226/1994, παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάριο επιμόρφωσης σε θέματα προανακρίσεων και πρακτικής εφαρμογής ποινικών υποθέσεων στην οικεία Σχολή Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο μηνών.
2.  
  Εκπαιδευόμενος στο σεμινάριο επιμόρφωσης της προηγούμενης παραγράφου, ο οποίος κωλύεται συνέχεια ή τμηματικά πέραν του 1/7 του συνόλου των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης διακόπτει την εκπαίδευση του με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικού μετά από πρόταση της Σχολής και καλείται να παρακολουθήσει το σεμινάριο στην αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος κωλύεται κατά το χρόνο έναρξης της μετεκπαίδευσης και το κώλυμα πρόκειται να διαρκέσει πέραν του 1/7 των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης.
3.  
  Αστυνομικός που προάγεται στο βαθμό του Αρχιφύλακα κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και δεν ολοκληρώνει την εκπαίδευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ασκεί τα καθήκοντα του προηγούμενου βαθμού
4.  
  Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία (ΤΕΣΤ) με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής σε είκοσι (20) τουλάχιστον ερωτήσεις στην ύλη όλων των διδαχθέντων γνωστικών αντικειμένων και αξιολογούνται μόνο με τον περιγραφικό χαρακτηρισμό της παρ. 2 του άρθρου 37 του π.δ.190/1996 (Α΄- 153).
5.  
  Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, το ειδικότερο περιεχόμενο αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 21 "Καταργούμενες διατάξεις."
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το π.δ.103/2005 (Α΄ – 136).
Άρθρο 22 "΄Εναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 122).
 • Τα άρθρα 11 παρ. 1 εδάφ. στ΄, ζ΄ και η΄ και 53 του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄- 49).
 • Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄- 98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 103/2006 γνωμοδότηση του Συμβου­λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-04-19 Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/86
2013-01-14 Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 15/1986 «Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 8), π.δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄ 1) και π.δ. 82/2006 «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων» (Α΄ 86).
Τροποποίηση Τύπος
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου
Προσθήκη
A/2013/9
2018-01-25 Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.
Τροποποίηση Τύπος
Σε περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποίησης του τηλετύπου ή της τηλεομοιοτυπίας (fax) για οποιαδήποτε αιτία, η διαβίβαση των θεμάτων που κληρώνονται, πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφώνου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Αντικατάσταση
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βαθμολόγησης των γραπτών, η εξεταστική επιτροπή καταχωρίζει στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Προαγωγικές Εξετάσεις» του συστήματος Ροlice Οn line, τις επιμέρους βαθμολογίες των μελών και το άθροισμα των τριών βαθμολογίων, κατά αύξοντα αριθμό γραπτού.
Ειδικά για τις εξεταστικές επιτροπές των ξένων γλωσσών, η καταχώριση των βαθμολογιών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται από αστυνομικό της Αστυνομικής Ακαδημίας, ο οποίος ορίζεται με διαταγή αυτής ως Γραμματέας της επιτροπής.
Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης, οι πίνακες βαθμολογιών εκτυπώνονται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται σε κάθε σελίδα από τα μέλη της επιτροπής.
Αντικατάσταση
Από τους πίνακες βαθμολογίας, κάθε μέλος της επιτροπής μεταφέρει τη βαθμολογία του, με κόκκινο στυλό, στην επάνω δεξιά θέση της πρώτης σελίδας του αντίστοιχου γραπτού, αριθμητικώς και ολογράφως και υπογράφει παραπλεύρως του βαθμού, κατά τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα κάλυψής του με επικόλληση αδιαφανούς χάρτου, στην περίπτωση που το γραπτό αναβαθμολογηθεί.
Αντικατάσταση
 • ζ. Να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή μετάδοσης ήχου ή εικόνας.
 • Αντικατάσταση
  8 Τα γραπτά των υποψηφίων και το πρακτικό διεξαγωγής των εξετάσεων, με μέριμνα του οικείου επόπτη των εξετάσεων, αποστέλλονται αυθημερόν με κατώτερο αξιωματικό από τους υπηρετούντες στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, με εξαίρεση τα γραπτά των υποψηφίων του εξεταστικού κέντρου που λειτουργεί στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, τα οποία φυλάσσονται σε χώρο των εγκαταστάσεων αυτής με προσωπική ευθύνη του Διοικητή της και αποστέλλονται συνολικά την τελευταία ημέρα των εξετάσεων. .
  Αντικατάσταση
  Ο γενικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων και συμπεριλαμβάνει τις μονάδες που προκύπτουν άνω του σαράντα πέντε (45) του αθροίσματος των βαθμών της επιτροπής, για κάθε ξένη γλώσσα. .
  Αντικατάσταση
 • β. Απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες.Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Τουρκική και Αραβική.
 • Αντικατάσταση
 • Ξένες γλώσσες.Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Τουρκική και Αραβική (προαιρετικά).
 • Αντικατάσταση
  8 Στις ξένες γλώσσες, οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ύλη που εξετάζονται οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση της καλής γνώσης της ξένης γλώσσας επιπέδου Β2, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2740/1999 (Α΄ 186). .
  Αντικατάσταση
 • γ. Για τις ξένες γλώσσες.Από τρεις (3) καθηγητές της εξεταζόμενης γλώσσας από τους διδάσκοντες στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και σε περίπτωση αδυναμίας από καθηγητές της τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.
 • Αντικατάσταση
  A/2018/11
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
  Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις. 1999/2740 1999
  Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
  Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα. 1996/190 1996
  Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 2005/103 2005
  Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρύθμιση θεμάτων προσωπικούτης Ελληνικής Αστυνομίας. 2008/3686 2008
  Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του π.δ. 190/1996 (Α΄- 153) και άλλες διατάξεις. 2008/100 2008
  Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικούπροσωπικού. 2010/84 2010
  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94). 2012/107 2012
  Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 15/1986 «Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 8), π.δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄ 1) [...]" 2013/3 2013
  Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας 2016/75 2016
  Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/6 2018