Έλεγχοι ταυτότητας και φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος V του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), οι οποίοι μπορεί να διενεργούνται σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στη Χώρα ή σε παρακείμενο τόπο και ο καθορισμός των όρων που σχετίζονται με τους εν λόγω ελέγχους, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "(άρθρο 1 Οδηγίας 2004/103/ΕΚ)"
1.  
  Σκοπός του προεδρικού διατάγματος είναι η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων και σχετικά με τον καθορισμό των όρων για τους εν λόγω ελέγχους (ΕΕ L313/12.10.2004) στη φυτοϋγειονομική νομοθεσία. Το παρόν διάταγμα αφορά τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που προέρχονται από τρίτες χώρες και αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος V του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) (εφεξής καλούμενα «σχετικά προϊόντα»). Ανάλογα με τις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορεί να ορίζεται ότι οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 15α, παράγραφος 1, περίπτωση β), σημεία π) και πι) του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του π.δ. 179/2005 (Α΄ 229) για τα σχετικά προϊόντα μπορούν να διενεργούνται σε διαφορετικό τόπο. Στην περίπτωση διαμετακόμισης (transit) μη Κοινοτικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 15γ, παράγραφος 2, περίπτωση γ) του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του π.δ. 179/2005 (Α΄ 229), ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις της επίσημης υπηρεσίας προορισμού, ή σε οποιοδήποτε παρακείμενο τόπο, εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου. 2. Οι «έλεγχοι ταυτότητας» και οι «φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι» μπορούν να διενεργούνται στον τόπο προορισμού, όπως είναι ένας τόπος παραγωγής, εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2.
2.  
  Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκπληρούνται:
 1. όταν οι επίσημες υπηρεσίες του σημείου εισόδου και προορισμού, του άρθρου 2 παράγραφος 1 περίπτωση ζ) του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) αποφασίζουν, όπου ενδείκνυται μετά από συμφωνία μεταξύ της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των επίσημων αρχών των άλλων Κρατών Μελών, ότι οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι (εφεξής καλούμενοι «έλεγχοι») μπορούν να διενεργούνται διεξοδικότερα σε ένα τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Κοινότητα ή σε ένα παρακείμενο τόπο, και.
 2. όταν οποιοσδήποτε εισαγωγέας ή άλλο πρόσωπο που έχει την ευθύνη των τόπων ή των εγκαταστάσεων όπου πρόκειται να διενεργηθούν οι έλεγχοι (εφεξής καλούμενος «ο αιτών») μιας αποστολής που αποτελείται από τα σχετικά προϊόντα αποκτά την έγκριση, στα πλαίσια μιας διαδικασίας έγκρισης που καθορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 για την πραγματοποίηση ελέγχων σε «ένα εγκεκριμένο τόπο ελέγχου» ο οποίος:
  • στην περίπτωση διαμετακόμισης (transit) μη Κοινοτικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 15γ, παράγραφος 2, περίπτωση γ) του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), είναι είτε _ οι εγκαταστάσεις της επίσημης υπηρεσίας του τόπου προορισμού, ή _ ένας τόπος παρακείμενος των εν λόγω εγκαταστάσεων, που καθορίζεται ή εγκρίνεται από τις τελωνειακές αρχές και από την οικεία επίσημη υπηρεσία του τόπου προορισμού,.
  • ή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τελευταίο εδάφιο του παρόντος άρθρου, είναι _ ένας τόπος προορισμού εγκεκριμένος από την επίσημη υπηρεσία του τόπου προορισμού και τις τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για την περιοχή όπου ευρίσκεται ο εν λόγω τόπος προορισμού, και
 3. όταν παρέχονται ειδικές εγγυήσεις και έγγραφα που αφορούν τη μεταφορά μιας αποστολής που αποτελείται από τα σχετικά προϊόντα (εφεξής καλούμενης «η αποστολή») στον εγκεκριμένο τόπο ελέγχου και όπου ενδείκνυται, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν την αποθήκευση των εν λόγω προϊόντων σε αυτούς τους τόπους ελέγχου
3.  
  Οι ειδικές εγγυήσεις, τα έγγραφα και οι ελάχιστοι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περίπτωση γ) παρέχονται όταν:
 1. η συσκευασία της αποστολής ή τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω αποστολή είναι κλεισμένα ή σφραγισμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα σχετικά προϊόντα δεν μπορούν να προκαλέσουν προσβολή ή μόλυνση κατά τη μεταφορά τους στον εγκεκριμένο τόπο ελέγχου και είναι τέτοια ώστε η ταυτότητα τους να παραμείνει αναλλοίωτη.
 2. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις οι αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες της Χώρας μπορούν να επιτρέπουν αποστολές, που δεν είναι κλεισμένες ή σφραγισμένες, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά προϊόντα δεν μπορούν να προκαλέσουν προσβολή ή μόλυνση κατά τη μεταφορά τους στον εγκεκριμένο τόπο ελέγχου.
 3. η αποστολή μεταφέρεται στον εγκεκριμένο τόπο ελέγχου.
 4. Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή του τόπου ελέγχου, εκτός από την περίπτωση που υπάρχει έγκριση εκ μέρους των σχετικών επισήμων αρμόδιων υπηρεσιών του σημείου εισόδου και του αιτούμενου προορισμού και των αρμοδίων τελωνειακών αρχών της περιοχής όπου ευρίσκεται ο αιτούμενος τόπος ελέγχου.
 5. με την επιφύλαξη των πιστοποιητικών που καθορίζονται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παράγραφο 8 του π.δ. 179/2005 (Α΄ 229), η αποστολή συνοδεύεται με ένα «Φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς» το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
 6. Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα δακτυλογραφημένα ή ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικά μέσα κατόπιν συμφωνίας των επισήμων υπηρεσιών του σημείου εισόδου και προορισμού και συντάσσεται στην ελληνική ή τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα.
 7. οι σχετικές επικεφαλίδες του εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο 3, περίπτωση
 8. στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, περίπτωση β), δεύτερη υποπερίπτωση, η αποθήκευση της αποστολής στον εγκεκριμένο τόπο ελέγχου είναι τέτοια ώστε αυτή να διαχωρίζεται τόσο από τα Κοινοτικά προϊόντα όσο και από αποστολές που είναι προσβεβλημένες ή ύποπτες προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς
Άρθρο 2
1.  
  Η διαδικασία έγκρισης καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 για την αξιολόγηση και, όπου ενδείκνυται, για την έγκριση της καταλληλότητας από φυτοϋγειονομικής πλευράς, των τόπων που προτείνονται για έγκριση ως εγκεκριμένοι τόποι διενέργειας ελέγχων
2.  
  Στην περίπτωση που οι έλεγχοι θα διενεργούνται σε εγκεκριμένους τόπους ελέγχου, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη για τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, με την οποία αιτούνται τη διενέργεια ελέγχων στους τόπους που αναφέρονται στην αίτηση
3.  
  Με την αίτηση υποβάλλεται και ένας τεχνικός φάκελος που περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των προτεινόμενων τόπων ως εγκεκριμένων τόπων ελέγχου και ειδικότερα:
 1. εξετάζουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η αίτηση
 2. αξιολογούν την καταλληλότητα για τη διενέργεια ελέγχων στους προτεινόμενους τόπους ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι τουλάχιστον αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 1, κεφάλαιο Β) περιπτώσεις β) και γ) της Υπουργικής Απόφασης 98998/14.7.2000 (Β΄ 945) ή άλλες πρόσθετες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς διακρίσεις και αποτελεσματικά.
 3. Οι αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες καταχωρούν σε επίσημο μητρώο αιτήσεων την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:.
 4. απαντούν στον αιτούντα εγγράφως με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι η αίτηση:
 5. i) γίνεται δεκτή και οι σχετικοί τόποι ορίζονται ως εγκεκριμένοι τόποι ελέγχου, ή ii) απορρίπτεται αναφέροντας και τη σχετική αιτιολόγηση.
 6. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί και διαθέτει στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών Μελών όταν της ζητηθεί, τον ενημερωμένο κατάλογο των εγκεκριμένων τόπων ελέγχου.
6.  
  Οι αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες ελέγχου λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν στοιχεία που παρακωλύουν ή κωλυσιεργούν την ορθή διενέργεια των ελέγχων στον εγκεκριμένο τόπο ελέγχου που βρίσκεται στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών Μελών όλες τις σημαντικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους όρους που ισχύουν σε ένα εγκεκριμένο τόπο ελέγχου.
Άρθρο 3 "(άρθρο 3 Οδηγίας 2004/103/ΕΚ)"
1.  
  Ο εισαγωγέας των αποστολών για τις οποίες αποφασίστηκε ότι οι έλεγχοι των αποστολών αυτών μπορούν να διενεργούνται σε ένα εγκεκριμένο τόπο ελέγχου, υπόκειται στις ακόλουθες υποχρεώσεις, με την επιφύλαξη εκείνων που έχουν ήδη θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307): α) ο εισαγωγέας γνωστοποιεί εγκαίρως και εγγράφως την εισαγωγή των σχετικών προϊόντων στην αρμόδια επίσημη υπηρεσία προορισμού, η δε γνωστοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: i) την ονομασία, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και την τοποθεσία του εγκεκριμένου τόπου ελέγχου. ii) την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα άφιξης στον εγκεκριμένο τόπο ελέγχου των σχετικών προϊόντων. iii) τον ατομικό αύξοντα αριθμό του Φυτοϋγειονομικού εγγράφου μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, περίπτωση γ), εφόσον υπάρχει. iν) την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης του Φυτοϋγειονομικού εγγράφου μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, περίπτωση γ), εφόσον υπάρχει. ν) την επωνυμία, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και τον επίσημο αριθμό μητρώου του εισαγωγέα. νi) τον αριθμό αναφοράς του πιστοποιητικού φυτοϋγείας και/ή του πιστοποιητικού φυτοϋγείας επανεξαγωγής, ή οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου φυτοϋγειονομικού εγγράφου. β) Ο εισαγωγέας γνωστοποιεί στην αρμόδια επίσημη υπηρεσία προορισμού οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τις παρεχόμενες πληροφορίες σύμφωνα με την περίπτωση α).
Άρθρο 4 "(άρθρο 4 Οδηγίας 2004/103/ΕΚ)"
1.  
  Οι έλεγχοι των σχετικών προϊόντων, που πραγματοποιούνται στον εγκεκριμένο τόπο ελέγχου, πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 1, Κεφάλαιο Α΄ και περίπτωση α) Κεφάλαιο Β΄ της Υπουργικής Απόφασης 98998/14.7.2000 (Β΄ 945), ή άλλες πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς διακρίσεις και οι οποίες αιτιολογούνται επαρκώς ώστε οι έλεγχοι να είναι αποτελεσματικοί.
Άρθρο 5 "(άρθρο 5 Οδηγίας 2004/103/ΕΚ)"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετες προϋποθέσεις που κρίνονται αναγκαίες για τον ορισμό ενός προτεινόμενου τόπου ως εγκεκριμένου τόπου ελέγχου
Άρθρο 6
1.  
  Είναι υποχρεωτική η συνεργασία μεταξύ:
 1. της επίσημης υπηρεσίας του σημείου εισόδου και της επίσημης υπηρεσίας του προορισμού, και
 2. της επίσημης υπηρεσίας του σημείου εισόδου και της τελωνειακής αρχής του σημείου εισόδου, και
 3. της επίσημης υπηρεσίας του προορισμού και της τελωνειακής αρχής του προορισμού, και
 4. της επίσημης υπηρεσίας του σημείου εισόδου και της τελωνειακής αρχής του προορισμού με ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών που αφορούν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που πρόκειται να εισαχθούν, τη συσκευασία τους και τα μέσα μεταφοράς αυτών σε μορφή γραπτή ή ηλεκτρονική κάνοντας χρήση του Φυτοϋγειονομικού εγγράφου μεταφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, περίπτωση γ)
2.  
  Εάν το σημείο εισόδου στην Κοινότητα των σχετικών προϊόντων και ο εγκεκριμένος τόπος ελέγχου βρίσκονται σε διαφορετικά Κράτη Μέλη, η αποστολή μπορεί να αποσταλεί και οι έλεγχοι να διενεργηθούν σε ένα εγκεκριμένο τόπο ελέγχου εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της αρμόδιας επίσημης υπηρεσίας του σχετικού Κράτους Μέλους. Αποδεικτικό στοιχείο της συμφωνίας μεταξύ της Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της αρμόδιας επίσημης υπηρεσίας του σχετικού Κράτους Μέλους είναι η καταχώρηση στο Φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς.
3.  
  Μετά τον έλεγχο των προϊόντων στον εγκεκριμένο τόπο ελέγχου, η επίσημη υπηρεσία του προορισμού πιστοποιεί στο Φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς, κάνοντας χρήση της σφραγίδας της υπηρεσίας και αναγράφοντας η ημερομηνία, ότι οι σχετικοί έλεγχοι ταυτότητας και φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 15α παράγραφος 1 περίπτωση β) σημεία π) και πι) του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) όπως ανωτέρω τροποποιήθηκε έχουν διενεργηθεί. Το τελικό αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών θα πρέπει να αναγράφεται στο πλαίσιο με την επικεφαλίδα «Απόφαση» του Παραρτήματος του παρόντος διατάγματος. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, κατ’ αναλογία, εφόσον οι έλεγχοι εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 15γ, παράγραφος 2, περίπτωση α) του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) όπως ανωτέρω τροποποιήθηκε έχουν επίσης τηρηθεί.
4.  
  Εάν το αποτέλεσμα των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι «Απελευθέρωση», η αποστολή και το συνοδευτικό Φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς υποβάλλονται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές που έχουν την ευθύνη της περιοχής του «εγκεκριμένου τόπου ελέγχου» ώστε να υποβληθεί η αποστολή στη σχετική τελωνειακή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) όπως ανωτέρω τροποποιήθηκε. Το Φυτοϋγειονομικό έγγραφο μεταφοράς δεν θα απαιτείται πλέον να συνοδεύει την αποστολή και το έγγραφο αυτό ή αντίγραφο του θα πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστο ένα έτος από την επίσημη υπηρεσία του σημείου προορισμού.
5.  
  Εάν το αποτέλεσμα των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 έχει ως συνέπεια την υποχρέωση να μεταφερθούν τα σχετικά προϊόντα σε προορισμό εκτός της Κοινότητας, αυτά παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η επανεξαγωγή των προϊόντων
Άρθρο 7
1.  
  Κατωτέρω παρατίθεται το παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχει ως εξής:
Άρθρο 8
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορεί να τροποποιείται το παράρτημα του παρόντος διατάγματος σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες της Επιτροπής της Ε.Κ., που το τροποποιούν.
Άρθρο 9 "(άρθρο 8 Οδηγίας 2004/103/ΕΚ)"
1.  
  Το παρόν προεδρικό διάταγμα αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παρ. 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101). β) Του άρθρου 4 του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας». γ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). δ) Του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου.»
 • Τη με υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 (Β΄ 1533) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρο Κοντό
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με υπ’ αριθμ. 28/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/132 2004
ΝΟΜΟΣ 1952/2147 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2147 1952
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς τ[...]" 2002/365 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία