Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ - 12) και του π.δ. 208/2001 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ - 164).

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001. Το άρθρο 14 του π.δ. 14/2001 (Α΄ - 12) αντικαθίσταται ως εξής: 14Εσωτερικών Λειτουργιών. 1Η Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: 11ο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. 22ο Τμήμα Διαχείρισης Χρημ [...]"
5.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Φρουράς είναι οι ακόλουθες:
 1. Η τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας του οικήματος του Αρχηγείου και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης, η φρούρηση και ασφάλεια του κτιρίου και των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Αρχηγείου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του κτιριακού συγκροτήματος αυτών
 2. Η μέριμνα για τη διάθεση του προσωπικού που υπηρετεί στο Αρχηγείο στις τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες και ο έλεγχος της κανονικής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών»
Article 2 "Μετονομασία Τμήματος Τροχαίας Γλυφάδας"
1.  
  Το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 208/201 (Α΄ - 164) αντικαθίσταται ως εξής: στ Τμήμα Τροχαίας Ελληνικού
Article 3 "Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 περιπτώσεις α΄, β΄ και στ΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 41).
 • Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 247).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 36).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ - 57).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 από 14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ - 1432).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 11.300,00 ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος 2006 και 7.000,00 ευρώ, περίπου, για, το οικονομικό έτος 2007 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι προαναφερόμενες δαπάνες του έτους 2006 θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0869, 1111, 1211, 1231, 1311, 1329, 1691, 1712, 1723, 1919 του Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ οι δαπάνες του έτους 2007 και των επόμενων ετών από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους ΚΑΕ 0869, 1111, 1211, 1231, 1311, 1329, 1723, 1725 των αντίστοιχων κατ’ έτος Π/Υ εξόδων του ίδιου ως άνω Ε.Φ.
 • Την υπ’ αριθμ. 80/2006 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label