ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/9

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-01-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-01-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-01-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται ενιαίο νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.). Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. με το εξωτερικό μεταφράζεται σε Centre fοr Research and Τechnοlοgy –Τhessaly (CΕ.RΕ.ΤΕ.ΤΗ).
2.  
  Το ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ. εδρεύει στον Βόλο και ειδικότερα στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, όπου θα στεγασθεί προσωρινά. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να μεταφέρεται η έδρα του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ σε άλλη πόλη της Θεσσαλίας και να ιδρύονται παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή να θεωρούνται ως παραρτήματα, υπάρχοντες φορείς, που έχουν σκοπούς συναφείς με αυτούς του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Τα Ινστιτούτα του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. μπορεί να έχουν έδρα και σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας.
Άρθρο 2
1.  
  Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
2.  
  Η εποπτεία που ασκείται στο Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. περιλαμβάνει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και διοικητικό έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων της διοίκησης αυτού.
3.  
  Μέσα στους τέσσερις πρώτους μήνες κάθε έτους διενεργείται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. του προηγούμενου έτους, από δύο Ορκωτούς Λογιστές που ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, μετά από αίτηση του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Το πόρισμα του ελέγχου κοινοποιείται στον εποπτεύοντα Υπουργό μέχρι την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Άρθρο 3
1.  
  Σκοπός του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης και τεχνολογικού χαρακτήρα έρευνας, η ανάπτυξη εφαρμογών και παραγωγής προϊόντων για τη βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, για την ερευνητική και τεχνολογική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ιδίως στους τομείς: α) Μηχανοτρονικής, β) Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας, γ) Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων και δ) Σωματικής Απόδοσης και Αποκατάστασης, χωρίς να αποκλείεται με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., η ένταξη στον σκοπό του ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ. και άλλων συναφών τομέων.
2.  
  Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.:.
 1. Εκπονεί μελέτες κάθε φύσης και εκτελεί ή διαχειρίζεται, εγκεκριμένα από το Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., ερευνητικά και τεχνολογικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, για την προώθηση των δικών του σκοπών ή για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ή τρίτων, που αποβλέπουν στην εφαρμογή και αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων ή βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο και τα οποία εμπίπτουν στους τομείς που ορίζονται από τον σκοπό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. κατά την παρ. 1.
 2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. που προβλέπεται στο άρθρο 15 διέπει την διαδικασία εκπόνησης μελετών και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.
 3. Συνεργάζεται με φορείς της παραγωγικής διαδικασίας, ιδίως της Θεσσαλίας αλλά και ολόκληρης της χώρας και της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας με:
  • την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή αποτιμήσεων προτεινόμενων ή σε εξέλιξη ευρισκόμενων ερευνητικών εργασιών,
  • τη παραγωγή προϊόντων σε μικρή κλίμακα,
  • τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς,
  • τη συνδρομή για την κατοχύρωση εφευρέσεων,
  • την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών
 4. Συνεργάζεται με τους διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, τις κατά τόπους Περιφέρειες, τους συνεταιρισμούς, και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, δυνάμενο να συνάπτει, μεταξύ άλλων, προγραμματικές συμβάσεις και αναπτυξιακές συμβάσεις και προγραμματικές συμφωνίες με το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ Α΄ 14).
 5. Μεριμνά για την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία, σε συνεργασία με τα ΑΕΙ της Χώρας, καθώς και με άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού
 6. Συμμετέχει και συνεργάζεται με φορείς που αποτελούν «Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα», κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α΄199) ή «θερμοκοιτίδες», κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 2919/2001 (Α΄ 248) ή «Β.Ε.ΠΕ.», κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) και άλλους τεχνολογικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με σκοπό την σύζευξη της έρευνας με την παραγωγή, τη δημιουργία συστηματικών δεσμών συνεργασίας και την προώθηση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 7. Συνεργάζεται, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με εμπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς, ειδικευμένους σε θέματα του αντικειμένου του, για την προώθηση του σκοπού του, με δυνατότητα ανάθεσης σε αυτούς ερευνητικών έργων
 8. Παρέχει ειδίκευση σε επιστήμονες στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σχετικά με την οργάνωση και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, μεταπτυχιακών σεμιναρίων, με χορήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και με δημοσιεύσεις, εκδόσεις, σεμινάρια και συνέδρια
 9. Παρέχει ειδική τεχνολογική επιμόρφωση για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων φορέων και του Δημοσίου και μπορεί να ιδρύει, για τον σκοπό αυτό, ειδικό νομικό πρόσωπο, εφόσον αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
 10. Παρέχει επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες στους τομείς της αρμοδιότητάς του, διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνολογική βιβλιοθήκη και βάσεις δεδομένων, καθώς και την κατάλληλη ηλεκτρονική διασύνδεση και υποδομή
 11. Παράγει προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες που αναφέρονται στους σκοπούς του, απευθείας ή μέσω θυγατρικών του εταιρειών ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με συμμετοχή του σε οποιοδήποτε φορέα (όπως Ο.Τ.Α.) ή επιχείρηση παραγωγής, προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς του, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α΄ 149).
 12. Ιδρύει εταιρείες τεχνολογικής βάσης (τεχνοβλαστούς ή «spin οff») για την οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμμετέχει στην ίδρυσή τους με ομάδες επιστημόνων ή σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α΄ 219) και την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 3259/2004.
 13. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους ανωτέρω σκοπούς του
 14. Συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι., για την παροχή υπηρεσιών στήριξης και συνδρομής της βασικής έρευνας που πραγματοποιείται σε αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ Α΄ 114).
3.  
  Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. προωθεί τους ανωτέρω σκοπούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με τα άλλα ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς ανταγωνισμό αλλά σε συνεργασία μαζί τους, με σκοπό την εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας και ανταγωνιστικότητας στο διεθνές επίπεδο και στο πλαίσιο της Συνόδου των Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1, παρ. 2-4, του ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128).
Άρθρο 5 "Όργανα Διοίκησης"
1.  
  Όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο β) Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και της Κεντρικής Διεύθυνσης.
Άρθρο 6
1.  
 1. Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από τους Διευθυντές των Ινστιτούτων του, τον Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης (Κ.Δ.) και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας, που ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
 2. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Διευθυντής της Κ.Δ., για τον οποίο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν τον διευθυντή ερευνητικού κέντρου.
 3. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
 4. Το Δ.Σ. εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, ένα από τα μέλη του ως Αντιπρόεδρο με θητεία πέντε ετών.
 5. Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. που ορίζεται από το Δ.Σ.
 6. Αν ο Διευθυντής της Κ.Δ. ελλείπει, οι υπόλοιποι διευθυντές προτείνουν, ύστερα από σχετικό έγγραφο του Υπουργού Ανάπτυξης, έναν από αυτούς ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και ο Υπουργός Ανάπτυξης τον διορίζει για όσο χρόνο ελλείπει ο Διευθυντής της Κ.Δ.
 7. Εάν μέσα σ΄ ένα μήνα από τη λήψη του παραπάνω εγγράφου του Υπουργού Ανάπτυξης δεν υποβληθεί ομόφωνη πρόταση των υπολοίπων διευθυντών για πρόεδρο του Δ.Σ., ο Υπουργός Ανάπτυξης επιλέγει και διορίζει ως Πρόεδρο έναν από τους Διευθυντές των Ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Ο Διευθυντής που διορίζεται προσωρινά κατά τα ανωτέρω, μπορεί να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή του νέου Διευθυντή.
 8. Το Δ.Σ. συγκροτείται νόμιμα, εφόσον είναι πληρωμένες δύο τουλάχιστον θέσεις Διευθυντών Ινστιτούτων στις οποίες περιλαμβάνεται και η θέση του Γενικού Διευθυντού της Κ.Δ. Εάν δεν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση, ο Υπουργός Ανάπτυξης, με απόφασή του και για όσο χρόνο υπάρχει ή έλλειψη αυτή των Διευθυντών, συγκροτεί προσωρινό πενταμελές Δ.Σ. στο οποίο υποχρεωτικά διορίζονται ως μέλη οι υπάρχοντες Διευθυντές Ινστιτούτων και της Κ.Δ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Εφόσον πληρωθούν οι κενές θέσεις διευθυντών Ινστιτούτων ή της Κ.Δ. ο Υπουργός Ανάπτυξης μέσα σ’ ένα μήνα από τη γνωστοποίηση της σχετικής πλήρωσης, ανασυγκροτεί το Δ.Σ. διορίζοντας ως μέλη τους νέους διευθυντές.
2.  
  Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ανήκουν:.
 1. Η χάραξη, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Κ.Δ., της γενικής ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., λαμβανομένων υπόψη των πενταετών προγραμμάτων Έρευνας - Τεχνολογίας και ο συντονισμός των ερευνητικών κατευθύνσεων των Ινστιτούτων.
 2. Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης, του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και του αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισμού.
 3. Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης, του απολογισμού και ισολογισμού του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
 4. Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνση, προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων, που ανάγονται στις αρμοδιότητες περισσοτέρων από ένα Ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και η λήψη αποφάσεων και μέτρων για την απρόσκοπτη, ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση και εκτέλεση αυτών.
 5. Η λήψη αποφάσεων σε θέματα Ινστιτούτου, όταν διαφωνούν ο Διευθυντής Ινστιτούτου με τα υπόλοιπα μέλη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (Ε.Γ.Σ.).
 6. Ο ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή σε κάθε Ινστιτούτο του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., γίνεται ύστερα από εισήγηση του αντίστοιχου Διευθυντή και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης.
 7. Σε περίπτωση που η εισήγηση για τον ορισμό του Αναπληρωτή Διευθυντή δεν πραγματοποιηθεί από τον αντίστοιχο Διευθυντή, τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Διευθυντή ασκεί το Δ.Σ.
 8. Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και γενικά τα θέματα κατάστασης, πειθαρχίας και αποδοχών του προσωπικού όλων των κατηγοριών.
 9. Το προσωπικό που είναι αναγκαίο για τα προγράμματα και τα έργα των Ινστιτούτων, προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης έργου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών των Ινστιτούτων και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης.
 10. Η κατανομή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης, των κονδυλίων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στα Ινστιτούτα και την Κ.Δ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., εφόσον η κατανομή αυτή δεν έχει γίνει προηγουμένως από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
 11. Κατά την κατανομή αυτή δεν υπολογίζονται ποσά του ΠΔΕ που χορηγούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από την ελληνική συμμετοχή σε συγκεκριμένα διεθνή ή διμερή προγράμματα.
 12. Η κατανομή των κονδυλίων του Τακτικού Προϋπολογισμού πρέπει να γίνεται με τρόπο που καλύπτει κατά προτεραιότητα τις ανελαστικές δαπάνες των Ινστιτούτων και της Κ.Δ., όπως οι αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες και η μισθοδοσία οργανικών θέσεων.
 13. Ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των παραγομένων, από τα Ινστιτούτα αυτού, προϊόντων ή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους
 14. Η ανάθεση στον Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης της άσκησης κάθε άλλης αρμοδιότητας σχετικής με τη διοίκηση και λειτουργία του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο, εκτός από εκείνες που προβλέπονται στις ανωτέρω περιπτώσεις υπό στοιχεία:
 15. α, β, γ, και ε.
 16. Η δυνατότητα μεταβίβασης στον Διευθυντή της Κ.Δ. και στους Διευθυντές Ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. αρμοδιοτήτων αυτού.
3.  
  Το Δ.Σ. συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε συνεδρίαση που μπορεί να γίνεται στην έδρα του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., στις πόλεις όπου λειτουργούν Ινστιτούτα αυτού ή παραρτήματά του ή στην Αθήνα. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Δ.Σ. όταν το ζητήσουν, για συγκεκριμένο θέμα ή θέματα, δύο τουλάχιστον μέλη του ή ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μπορεί και να προεδρεύει στη σχετική συνεδρίαση, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα θέματα που προτείνονται από τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του Προέδρου, τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεων μελών του Δ.Σ. και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου σ’ αυτά του Προέδρου ή Αντιπροέδρου. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ., εφόσον στο παρόν δεν προβλέπεται διαφορετικά, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα θέματα στο Δ.Σ., εφόσον στο παρόν δεν ορίζεται διαφορετικά, εισηγείται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος μπορεί, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να ορίζει εισηγητές από τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα που συζητούνται σε αυτό.
4.  
  Το μέλος Δ.Σ. που διορίζεται ως εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας μπορεί να αντικαθίσταται οποτεδήποτε, ενώ τα λοιπά μέλη αντικαθίστανται, όταν απολέσουν την ιδιότητα με την οποία διορίστηκαν.
5.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ. μπορεί να προσληφθεί, με σχέση έμμισθης εντολής, ως νομικός σύμβουλος αυτού ή του κάθε Ινστιτούτου του, δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω.
Άρθρο 7
1.  
  Ως προς τα προσόντα, την αξιολόγηση, την πρόσληψη, τη θητεία και τα δικαιώματα των Διευθυντών Ινστιτούτων και της Κ.Δ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του ν. 1514/1985. Οι Διευθυντές μπορεί να είναι και μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας. Ειδικότερα, ο Διευθυντής της Κ.Δ. πρέπει να έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε., να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2919/2001, να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, διοικητική εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα σχετική προς ένα τουλάχιστον από τα ερευνητικά αντικείμενα των ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Ο Διευθυντής της Κ.Δ. μπορεί να είναι προσωρινά και για διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, συγχρόνως και Διευθυντής Ινστιτούτου.
2.  
  Ο Διευθυντής της Κ.Δ. προΐσταται της Κεντρικής Διεύθυνσης του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., ρυθμίζει θέματα που ανακύπτουν στις μεταξύ των Ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. σχέσεις και εκπροσωπεί το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής, εκτός αν το Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ορίσει διαφορετικά. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του Διευθυντή της Κ.Δ., τις αρμοδιότητες αυτού ασκεί, χωρίς άλλη διατύπωση, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. προΐστανται των υπηρεσιών των Ινστιτούτων που διευθύνουν και, εφόσον δεν προβλέπεται στο παρόν διάταγμα ή δεν ορίζεται από το Δ.Σ. διαφορετικά, ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 1514/1985, που αφορούν αποκλειστικά σε θέματα των Ινστιτούτων και του προσωπικού τους, εκτός από την αρμοδιότητα της δικαστικής και της εξώδικης εκπροσώπησής τους. Ειδικώς, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων που λειτουργούν σε πόλεις εκτός της έδρας του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., εκπροσωπούν αυτό ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής, υπογράφοντας και τις αναγκαίες συμβάσεις, για υποθέσεις και θέματα που αφορούν αποκλειστικά στα Ινστιτούτα που διευθύνουν.
3.  
  Οι Διευθυντές των Ινστιτούτων αποφασίζουν για την μετάβαση των ερευνητών του Ινστιτούτου τους στο εξωτερικό. Για μετάβασή τους στο εξωτερικό αποφασίζουν οι ίδιοι και η σχετική απόφαση υπόκειται στην έγκριση του Διευθυντή της Κ.Δ.
4.  
  Διευθυντές Ινστιτούτων ή Κ.Δ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. που υποπίπτουν σε σοβαρή παράβαση ρητών διατάξεων νόμου ή κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ή αμελούν συστηματικά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορεί να απαλλάσσονται από αυτά, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Άρθρο 8
1.  
  Στο Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. λειτουργεί Συμβούλιο Υποστήριξης (Σ.Υ.) που αποτελείται από 9 τουλάχιστον μέλη. Τα μέλη αυτά ορίζονται από το Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. με θητεία τριών ετών και προέρχονται, ιδίως, από χορηγούς ή συνεργαζόμενους φορείς του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ή Ινστιτούτων του, παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και από την οικεία Περιφέρεια, τους Ο.Τ.Α., τους Συνδέσμους Θεσσαλικών Βιομηχανιών και άλλους συλλογικούς φορείς ή και πρόσωπα εγνωσμένης εμπειρίας.
2.  
  Το Σ.Υ. συνέρχεται μία φορά τουλάχιστον κάθε έτος και γνωμοδοτεί μετά από πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., για επιμέρους θέματα που αφορούν το ερευνητικό και τεχνολογικό έργο και γενικά για τις δραστηριότητες και τις κατευθύνσεις του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. σε σχέση με την πορεία του και την σύνδεση του έργου του με την παραγωγική διαδικασία, προβαίνει σε κάθε υποστηρικτική ενέργεια που συμβάλλει στην επιτυχή πορεία και υλοποίηση των σκοπών του ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ., υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση αποτίμησης των έργων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και εισηγείται για τη μελλοντική πορεία και τα προγράμματα αυτού.
3.  
  Η αποζημίωση, τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής των μελών του Σ.Υ., βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Άρθρο 9
1.  
  Στο Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. λειτουργεί Τεχνικό Συμβούλιο (Τ.Σ.). Μετά από πρόσκληση του Διευθυντή της Κ.Δ., ο Διευθυντής κάθε Ινστιτούτου ορίζει ένα μέλος από κάθε Ινστιτούτο στο Τ.Σ. με θητεία τριών ετών. Τα μέλη του μπορεί να είναι ερευνητές ή επιστημονικό προσωπικό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ή τρίτοι. Ο Πρόεδρος του Τ.Σ., ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.  
  Το Τ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη του ή ο Διευθυντής της Κ.Δ., ή δύο μέλη του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Στις αρμοδιότητες του Τ.Σ. ανήκει η μελέτη των τεχνικών προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. για την επίλυσή τους.
3.  
  Η αποζημίωση των μελών του Τ.Σ., τα οδοιπορικά και τα έξοδα διαμονής των μελών, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Άρθρο 10
1.  
  Σε κάθε Ινστιτούτο του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., λειτουργεί Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (Ε.Γ.Σ.). Το Ε.Γ.Σ. αποτελείται από τον Διευθυντή, ως Πρόεδρο, και τέσσερα μέλη, τα οποία είναι ερευνητές του αντίστοιχου Ινστιτούτου, Α΄ και Β΄ βαθμίδας ή Γ΄ Βαθμίδας, εφόσον δεν υπάρχουν ερευνητές των προηγούμενων βαθμίδων και είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σ’ ένα τουλάχιστον από τα εγκεκριμένα προγράμματα που εκτελούνται από το Ινστιτούτο. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. που έχουν ορισθεί υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων του αντίστοιχου Ινστιτούτου μπορεί να εκλέγονται μέλη του Ε.Γ.Σ. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία με θητεία τριών ετών, από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου που προσκαλούνται, για το σκοπό αυτό, από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Αν οι ερευνητές των βαθμίδων Α΄ και Β΄ δεν επαρκούν, μπορούν να εκλεγούν ως μέλη και ερευνητές βαθμίδας Γ΄ , καθώς και επίκουροι καθηγητές. Αν ο αριθμός των ερευνητών των ανωτέρω βαθμίδων, που είναι υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων, είναι μικρότερος των τεσσάρων, μέλη του Ε.Γ.Σ. είναι το σύνολο αυτών.
2.  
  Του Ε.Γ.Σ. προεδρεύει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή ο αναπληρωτής αυτού. Κατά τα λοιπά, το Ε.Γ.Σ. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν κάθε φορά την λειτουργία των συλλογικών οργάνων του ασκούντος την εποπτεία Υπουργείου, εφόσον με τον εσωτερικό κανονισμό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. δεν ορίζεται διαφορετικά. Στις αρμοδιότητες του Ε.Γ.Σ. ανήκει:.
 1. Η επικουρία του διευθυντή του Ε.Γ.Σ. στην άσκηση των εν γένει αρμοδιοτήτων αυτού και ιδίως στη σύνταξη του προγράμματος, του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του Ινστιτούτου.
 2. Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου
 3. Η αποτίμηση του έργου του Ινστιτούτου, σε σχέση με την πολιτική έρευνας και τεχνολογίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, προς την οποία και κοινοποιεί σχετική έκθεση
 4. Η γνωμοδότηση επί ειδικών ερωτημάτων που υποβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή το Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
3.  
  Αν ο Διευθυντής Ινστιτούτου διαφωνεί με την ομόφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών του Ε.Γ.Σ., υποχρεούται να υποβάλλει το σχετικό θέμα στο Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. για την άρση της διαφωνίας. Η αλλαγή, για οποιοδήποτε λόγο, του Διευθυντή του Ινστιτούτου συνεπιφέρει τη λήξη της θητείας των μελών του Ε.Γ.Σ., έστω και αν δεν έχει συμπληρωθεί τριετία.
Άρθρο 11 "Το προσωπικό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. διακρίνεται σε ερευνητικό, τεχνικό (επιστημονικό και μη) και διοικητικό-βοηθητικό. Α. Ερευνητικό Προσωπικό."
1.  
  Για τη στελέχωση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των Ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., μπορεί, μετά από προκήρυξη με την οποία ορίζεται ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, να προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού με τα περιγραφόμενα κατωτέρω τυπικά προσόντα:.
 1. Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες Τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη σε θέσεις Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων είναι τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 1514/1985, όπως ισχύει.
 2. Α΄ βαθμίδα (διευθυντής ερευνών), Β΄ Βαθμίδα (κύριος ερευνητής), Γ΄ Βαθμίδα (εντεταλμένος ερευνητής) και Δ΄ Βαθμίδα (δόκιμος ερευνητής)
 3. Ως προς τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τη πρόσληψη σε κάθε βαθμίδα Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, τη διαδικασία κρίσης για πρόσληψη και προαγωγή, το χρόνο παραμονής στη βαθμίδα, το μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων και τις ερευνητικές τους άδειες, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις που διέπουν τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες των Ερευνητικών Ιδρυμάτων-νπδδ, τα οποία εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 4. Ο αριθμός των θέσεων, κατά ειδικότητα, ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται.
 5. Ειδικοί τεχνικοί Επιστήμονες Ως προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις ειδικών τεχνικών επιστημόνων, ορίζονται τα αντίστοιχα, κατά ειδικότητα πτυχία ή διπλώματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, και γνώσεις και εμπειρία σε θέματα υποδομής και υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας, που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας τους.
 6. Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
 7. Κατά την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνεκτιμάται και η γνώση μιας των γλωσσών που καθορίζεται στην προκήρυξη, που αποδεικνύεται με First Certificate in Εnglish των Πανεπιστημίων Καίμπριτζ ή Μίτσιγκαν για την αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχο τίτλο άλλης ξένης γλώσσας.
 8. Κλάδος Διοικητικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για τον οποίο συνιστώνται δέκα (10) θέσεις.
 9. Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
 10. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται.
 11. Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού (ΥΕ) για τον οποίο συνιστώνται είκοσι (20) θέσεις.
 12. Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται με την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με βάση τον αριθμό των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται.
 13. Όπου στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001.
2.  
  Για τη στελέχωση και ενδυνάμωση των Ινστιτούτων ή και της Κεντρικής Διεύθυνσης του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., συνιστώνται οι κατωτέρω θέσεις: - Λειτουργικών Επιστημόνων: Είκοσι (20) - Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων: Είκοσι πέντε (25) - Τεχνολόγων Εφαρμογών: Είκοσι (20) - Τεχνικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Δεκαοκτώ (18) Γ. Διοικητικό - Βοηθητικό Προσωπικό.
3.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων ερευνητών στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες στις οποίες θα ενταχθούν με τον διορισμό τους οι ερευνητές, γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., ύστερα από πρόταση του Διευθυντή του αντίστοιχου Ινστιτούτου, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή κρίσης ως εισηγητής, με ψήφο, εκτός αν ζητήσει την εξαίρεσή του. Στην περίπτωση αυτή εισηγητής ορίζεται ένα από τα μέλη της Επιτροπής. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, σε δύο της Θεσσαλονίκης και σε μία της έδρας του Ινστιτούτου. Το Δ.Σ., αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο, μπορεί να ορίζει και εφημερίδες άλλων πόλεων της χώρας, στις οποίες δημοσιεύεται η σχετική προκήρυξη.
4.  
 1. Οι ερευνητές βαθμίδας Δ΄ προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών ετών, που μπορεί να ανανεωθεί για ένα ακόμη χρόνο.
 2. Ο ερευνητής Δ ‘ βαθμίδας μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας κρίνεται για προαγωγή στη βαθμίδα Γ΄ ή για ανανέωση της σύμβασής του στην ίδια βαθμίδα.
 3. Σε περίπτωση μη προαγωγής ή μη ανανέωσης της σύμβασης, ο ερευνητής αποχωρεί υποχρεωτικά με τη λήξη της σύμβασής του.
 4. Ο ερευνητής Δ΄ βαθμίδας αποχωρεί επίσης υποχρεωτικά μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών υπηρεσίας στην ίδια βαθμίδα, εκτός αν μέχρι τη λήξη της τετραετίας προαχθεί στη βαθμίδα Γ΄ .
 5. Οι ερευνητές της βαθμίδας Γ΄ προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών ετών, που μπορεί να ανανεωθεί για ίσο χρόνο.
 6. Ο ερευνητής Γ΄ βαθμίδας μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας κρίνεται για προαγωγή στη βαθμίδα Β΄ ή για ανανέωση της σύμβασής του στην ίδια βαθμίδα.
 7. Σε περίπτωση μη προαγωγής ή μη ανανέωσης της σύμβασής του, ο ερευνητής αποχωρεί υποχρεωτικά με τη λήξη της σύμβασης.
 8. Ο ερευνητής βαθμίδας Γ΄ αποχωρεί, επίσης, υποχρεωτικά μετά τη συμπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας στην ίδια βαθμίδα, εκτός αν μέχρι τη λήξη της εξαετίας προαχθεί στη βαθμίδα Β΄ .
 9. Οι ερευνητές για τις βαθμίδες Α΄ και Β΄, προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου
 10. Η προαγωγή ή ανανέωση σύμβασης ερευνητή ενεργείται ύστερα από κρίση της προβλεπόμενης στην παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου Επιτροπής.
5.  
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., μπορεί να καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή, επιπλέον των τακτικών αποδοχών, στο προσωπικό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. που απασχολείται σε προγράμματα και έργα για τα οποία το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. έχει συμφωνήσει ειδικά στις αντίστοιχες συμβάσεις αμοιβή ερευνητικής εργασίας του απασχολούμενου σ’ αυτά προσωπικού και η οποία καταβάλλεται από τους αντισυμβαλλόμενους (Διεθνείς Οργανισμούς ή τρίτες παραγωγικές μονάδες) στο Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Ο λόγος καταβολής και το ύψος των πρόσθετων αμοιβών ανήκει στην κρίση του Δ.Σ., που αποφασίζει μέσα στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομικού καθεστώτος.
 2. Με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. μπορεί να επιτρέπεται σε ερευνητές και γενικά σε επιστημονικό προσωπικό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., ύστερα από αίτηση τους και εφόσον δεν παρακωλύεται η υπηρεσία τους στο Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., η απασχόλησή τους με αμοιβή, σε υπηρεσίες έρευνας (R & D) των μονάδων παραγωγής, εφαρμογής και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 3. Για τις ανάγκες των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. μπορεί να απασχοληθούν και πρόσωπα με τις ακόλουθες ιδιότητες:
 4. - Επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές - Συνεργαζόμενοι ερευνητές - Μέλη του ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. - Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α.Ε.Ι. Για την απασχόληση των προσώπων αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 19 του ν. 1514/1985 και του άρθρου 8 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ Α΄ 218).
6.  
  Για την στελέχωση και ενδυνάμωση των Ινστιτούτων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και της Κ.Δ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., συνιστώνται τριάντα επτά (37) θέσεις ερευνητών κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες (Α΄ , Β΄ Γ΄ , Δ΄ ), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1514/1985. Β. Τεχνικό προσωπικό.
Άρθρο 12 "Υποτροφίες"
1.  
  Το Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης τον Μάρτιο κάθε έτους, τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές προκειμένου να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή σε Α.Ε.Ι. της χώρας, οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1514/1985 (άρθρο 25 παρ. 1, α και 3 παρ. 6). Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί, επίσης, να χορηγεί ετήσιες υποτροφίες επιμόρφωσης και εξειδίκευσης, στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από τρίτους. Οι υποτροφίες αυτές μπορούν να ανανεώνονται μέχρι τέσσερα έτη. Η δαπάνη των υποτροφιών αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Άρθρο 13 "Έκτακτες και παροδικές ανάγκες"
1.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΤΕ.Α.Θ. μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1514/1985 ή του άρθρου 4 του ν. 2919/2001, να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών. Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού καθορίζονται στο ύψος των προβλεπόμενων στις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να καθορισθούν αποδοχές, ανώτερες των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Άρθρο 14
1.  
  Στο ερευνητικό, τεχνικό (επιστημονικό και μη) διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 410/1988, όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, τα πειθαρχικά αδικήματα, τις πειθαρχικές ποινές και την σχετική διαδικασία, τη λύση της σύμβασης εργασίας, την έκπτωση, την απόλυση, την καταγγελία της σύμβασης εργασίας από το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ή από το προσωπικό και την αποζημίωση αυτού. Με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. μπορεί να επιτρέπεται ο καθορισμός της αποζημίωσης σε ποσό μεγαλύτερο από το οριζόμενο στις διατάξεις του π.δ. 410/1988. Με όμοια απόφαση μπορεί να επιτρέπεται μεγαλύτερος μισθός, από τον προβλεπόμενο στο π.δ. 410/1988.
2.  
  Όπου στις διατάξεις του π.δ. 410/1988 προβλέπεται λήψη απόφασης οργάνων ή υπηρεσιακού συμβουλίου, την απόφαση αυτή που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβάνει το Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν οι πειθαρχικώς Προϊστάμενοι Διευθυντές των Ινστιτούτων της Κ.Δ., με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Οι ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, Γ, Δ υπόκεινται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Άρθρο 15 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Με Εσωτερικό Κανονισμό που καταρτίζεται από το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη λειτουργίας αυτού και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, ειδικοτήτων του πάσης φύσεως προσωπικού, η εσωτερική δομή και λειτουργία των ινστιτούτων και της Κ.Δ., η λειτουργία των συλλογικών οργάνων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και των Ινστιτούτων του. Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού τα ανωτέρω θέματα αντιμετωπίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Άρθρο 16
1.  
  Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, οι ερευνητές όλων των βαθμίδων του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. μπορούν να υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. ως ειδικοί επιστήμονες ή επισκέπτες καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ετήσια σύμβαση μερικής απασχόλησης και αντίστοιχη αμοιβή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
2.  
  Ερευνητικά και Τεχνολογικά ιδρύματα ή ΑΕΙ μπορούν να προτείνουν κοινά ερευνητικά έργα ή προγράμματα στα πλαίσια και με τις διαδικασίες προγραμματισμού του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
3.  
  Για ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται στο Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και με αποδεδειγμένη χρήση των εγκαταστάσεών τους ή των εργαστηρίων τους, θεσπίζεται παρακράτηση επί του προϋπολογισμού του προγράμματος, η οποία αποδίδεται στον Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του συνεργαζόμενου ΑΕΙ. Το ποσοστό παρακράτησης καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Κ.Δ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., ύστερα από πρόταση του Ε.Σ.Ι. του αρμόδιου Ινστιτούτου, με βάση την έκταση της χρήσης των εγκαταστάσεων, κατά την διάρκεια κάθε προγράμματος, μετά από έγγραφη συμφωνία με την αρμόδια Επιτροπή Ερευνών του Α.Ε.Ι.
Άρθρο 17
1.  
  Πόροι του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. αποτελούν:.
 1. Κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας του
 2. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων
 3. Εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από την παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού και αιθουσών συνεδρίων
 4. Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό τρίτων, όπως ΕΕ, δημόσιων υπηρεσιών, διεθνών και μη οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.).
 5. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή την εμπορία τεχνολογικών προϊόντων που παράγει το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. μόνο του ή σε συνεργασία ή με συμμετοχή του σε σχετικές με τους σκοπούς του επιχειρήσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 6. Μερίσματα από την συμμετοχή του σε θυγατρικές του εταιρίες ή εταιρίες spin οff
 7. Χρηματοδοτήσεις των έργων και γενικά των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων
 8. Έσοδα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 9. Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων
 10. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές
2.  
  Οι πόροι και τα έσοδα του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας που διακινείται από το Διευθυντή της Κ.Δ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Πόροι και έσοδα που αφορούν σε κάθε ένα χωριστά από τα Ινστιτούτα του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. ή προέρχονται από δραστηριότητες αυτών, κατατίθενται σε ιδιαίτερους χωριστούς λογαριασμούς τράπεζας και η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτό γίνεται με ειδική εντολή του διευθυντή του αντίστοιχου Ινστιτούτου ή του νόμιμα εξουσιοδοτουμένου από αυτόν.
3.  
  Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και τα Ινστιτούτα του απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτά ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 1514/1985.
4.  
  Το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. μπορεί να συνάπτει δάνεια από τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, εκμετάλλευσης της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και γενικά των αποτελεσμάτων της έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 1514/1985, όπως ισχύει.
Άρθρο 18
1.  
  Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών, κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. και μέχρι την εκλογή διευθυντών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται οι προσωρινοί διευθυντές για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών ετών.
2.  
  Η παροχή ερευνητικών υπηρεσιών προς το Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., με σχέση σύμβασης έργου, δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 7, εδ. β’ του ν. 1514/1985 και του άρθρου 2 παρ. 2 περιπτ. δ του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ Α΄ 218).
3.  
  Σε περίπτωση που δεν έχουν συγκροτηθεί τα Ε.Γ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., τις αρμοδιότητες αυτών ασκεί το Δ.Σ. του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 31 του ν. 1514/1985.
4.  
  Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος απαιτείται γνώμη ή ψήφος ερευνητών ή του συνόλου των ερευνητών, ως ερευνητές νοούνται οι ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’, Γ’ και Δ’ ή της περιπτώσεως γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 1514/1985, που μετέχουν σε εγκεκριμένα προγράμματα του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
5.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., τα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται, χωρίς άλλη διατύπωση, στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή σε άλλο φορέα, οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η εκκαθάριση, όπου απαιτείται, ενεργείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή τον ανωτέρω φορέα.
Άρθρο 19 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 4
1.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικού είναι αρμόδια για την αποτελεσματική ρύθμιση όλων των ζητημάτων υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε κατηγορίας και σχέσης εργασίας υπαλληλικού και διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, καθώς και για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του
2.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Προσωπικού
 2. Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου-Αρχείου
 3. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
 4. Τμήμα Διοικητικού Ξάνθης
 5. Τμήμα Διοικητικού Αλεξανδρούπολης
2.  
  Με τον εσωτερικό κανονισμό του ΚΕΤΕΑΘ, ο οποίος καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, δύναται να ορίζεται η διάρθρωση της Κεντρικής Διεύθυνσης (Κ.Δ.) σε τμήματα ή και γραφεία και να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές τους.
3.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
 1. Τμήμα Προσωπικού:
 2. χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία προκήρυξης, διορισμού ή πρόσληψης, εξέλιξης, μονιμοποίησης, μετακίνησης, απόλυσης και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Τμημάτων που λειτουργούν στην Κομοτηνή (ΔΕΠ - ΕΤΕΠ - ΕΕΔΙΠ), Επιμελητών Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών, Επισκεπτών Καθηγητών, Επίκουρων Εντεταλμένων Καθηγητών και των διδασκόντων που προσλαμβάνονται με το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980.
 3. Χειρίζεται επίσης τα θέματα του διοικητικού προσωπικού εκτός εκείνων των θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Τμημάτων Διοικητικού Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης.
 4. Εκδίδει τις σχετικές πράξεις για τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών στο προσωπικό.
 5. Εκδίδει τα κάθε είδους πιστοποιητικά .Εκδίδει και θεωρεί τα βιβλιάρια νοσηλείας του προσωπικού.
 6. Παρακολουθεί τη σχετική με τα ανωτέρω θέματα νομοθεσία και τηρεί σχετικό αρχείο.
 7. Έχει την ευθύνη της γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης σε θέματα προσωπικού.
 8. Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου-Αρχείου:
 9. φροντίζει για την τήρηση του πρωτοκόλλου (εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του ιδρύματος.
 10. Επικυρώνει αντίγραφα με την ένδειξη Ακριβές Αντίγραφο.
 11. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.
 12. Φροντίζει για την αναπαραγωγή των εγγράφων και εντύπων.
 13. Διαθέτει ενημερωτικά φυλλάδια για θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο.
 14. Τηρεί και ενημερώνει το Αρχείο.
 15. Τηρεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, και μεριμνά για τη λειτουργία και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διακίνησης της αλληλογραφίας.
 16. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας μεριμνά για τα θέματα διοικητικής οργάνωσης και στήριξης του Πανεπιστημίου, εκτός εκείνων των θεμάτων που ανήκουν στα αυτοτελή Τμήματα Διοικητικού.
 17. Μεριμνά για τη φύλαξη και τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων.
 18. Μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας.
 19. Τμήμα Διοικητικού Ξάνθης έχει ως αντικείμενο κυρίως τα θέματα υπηρεσιακής εν γένει κατάστασης του προσωπικού που υπηρετεί στις ακαδημαϊκές μονάδες και λοιπές υπηρεσίες που εδρεύουν στην Ξάνθη.
 20. Το Τμήμα έχει ειδικότερα τις εξής αρμοδιότητες:
 21. Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία προκήρυξης, διορισμού, ή πρόσληψης, εξέλιξης, μονιμοποίησης, μετακίνησης, απόλυσης, και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Τμημάτων που λειτουργούν στην Ξάνθη (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε. ΔΙ.Π.) Επιμελητών, βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών, Επισκεπτών Καθηγητών, Επίκουρων Εντεταλμένων Καθηγητών και των διδασκόντων που προσλαμβάνονται με το άρθρο 5 του π.δ. 407/ 1980).
 22. Χειρίζεται θέματα του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στην Ξάνθη και τις γραμματείες των σχολών και τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη και μόνο για όσα από τα θέματα αυτά μεταβιβάζεται η σχετική αρμοδιότητα από τη διοίκηση του πανεπιστημίου.
 23. Εκδίδει τις σχετικές πράξεις για τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών στο προσωπικό.
 24. Εκδίδει τα κάθε είδους πιστοποιητικά.
 25. Εκδίδει και θεωρεί τα βιβλιάρια νοσηλείας του προσωπικού.
 26. Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία με τα ανωτέρω θέματα και τηρεί σχετικό αρχείο.
 27. Επιπλέον το Τμήμα μεριμνά για τα θέματα διοικητικής οργάνωσης και στήριξης των σχολών και των τμημάτων του Πανεπιστημίου που εδρεύουν στην Ξάνθη.
 28. Μεριμνά για τη φύλαξη και τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων.
 29. Μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας.
 30. Φροντίζει για την τήρηση του πρωτοκόλλου (εισερχόμενη - εξερχόμενη αλληλογραφία) και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.
 31. Τμήμα Διοικητικού Αλεξανδρούπολης Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο δ΄ για τις μονάδες του Πανεπιστημίου, που εδρεύουν στην Αλεξανδρούπολη
 • 1.Τις διατάξεις: α) Του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 9 παρ.1 και 25 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 1, 7 και 17 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄128). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). γ) Του άρθρου 1 του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85). δ) Του άρθρου 22 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247),
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), η οποία διατυπώθηκε στα πρακτικά συνεδρίασης της 5.7.2005.
 • Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή του παρόντος, προκαλείται δαπάνη 6.200.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί ως εξής: Για τα οικονομικά έτη 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010 δαπάνη 1.400.000, 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000 ευρώ, ανά έτος αντίστοιχα, που θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2519) και θα κατανέμεται ως εξής: α) Για το Ινστιτούτο Μηχανοτρονικής, δαπάνη 1.000.000 ευρώ για τα πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας του, ως εξής : 200.000 ευρώ για το πρώτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2006), 200.000 ευρώ για το δεύτερο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2007), 200.000 ευρώ για το τρίτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2008), 200.000 ευρώ για το τέταρτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2009), 200.000 για το πέμπτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2010). Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΚΑΕ 2519, β) Για το Ινστιτούτο Βιοιατρικής, Έρευνας και Τεχνολογίας, δαπάνη 1.000.000 ευρώ για τα πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας του, ως εξής: 200.000 ευρώ για το πρώτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2006), 200.000 ευρώ για το δεύτερο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2007), 200.000 ευρώ για το τρίτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2008), 200.000 ευρώ για το τέταρτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2009), 200.000 για το πέμπτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2010). Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας ‘Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2519), γ) Για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων, δαπάνη 1.000.000 ευρώ για τα πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας του, ως εξής: 200.000 ευρώ για το πρώτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2006), 200.000 ευρώ για το δεύτερο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2007), 200.000 ευρώ για το τρίτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2008), 200.000 ευρώ για το τέταρτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2009), 200.000 για το πέμπτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2010). Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2519), δ) Για το Ινστιτούτο Σωματικής Απόδοσης και Αποκατάστασης, δαπάνη 1.000.000 ευρώ για τα πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας του, ως εξής: 200.000 ευρώ για το πρώτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2006), 200.000 ευρώ για το δεύτερο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2007), 200.000 ευρώ για το τρίτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2008), 200.000 ευρώ για το τέταρτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2009), 200.000 για το πέμπτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2010). Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2519), και ε) Για την Κεντρική Διοίκηση δαπάνη 2.200.000 ευρώ για τα πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας της, ως εξής: 600.000 ευρώ για το πρώτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2006), 400.000 ευρώ για το δεύτερο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2007), 400.000 ευρώ για το τρίτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2008), 400.000 ευρώ για το τέταρτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2009), 400.000 ευρώ για το πέμπτο έτος λειτουργίας (οικονομικό έτος 2010). Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2519).
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 13/2006 μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-01-23 Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.)
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/7
2009-07-01 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Με τον εσωτερικό κανονισμό του ΚΕΤΕΑΘ, ο οποίος καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, δύναται να ορίζεται η διάρθρωση της Κεντρικής Διεύθυνσης (Κ.Δ.) σε τμήματα ή και γραφεία και να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές τους.
 • Προσθήκη
  A/2009/105
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
  ΝΟΜΟΣ 1987/1682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1682 1987
  Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
  Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
  Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 1997/2545 1997
  Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
  Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομεν τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α [...]" 2000/2843 2000
  Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
  Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
  Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις. 2004/3259 2004
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
  Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
  Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
  Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004
  Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005