ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/90

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-05-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-05-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-04-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατηγορίες θέσεων, κλάδοι και προσόντα διορισμού του μόνιμου προσωπικού του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κατηγορίες θέσεων - κλάδοι"
1.  
  Οι κατά τις διατάξεις του άρ. 17 παρ. 1 του ν. 3328/2005 θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ορίζονται σε κατηγορίες και κλάδους ως ακολούθως: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: α) Κλάδος Π.Ε. Διοικητικός - Οικονομικός: εννέα (9) θέσεις. β) Κλάδος Π.Ε. Πληροφορικής: δύο (2) θέσεις, εκ των οποίων η μία είναι θέση ειδικότητας Σχεδιασμού και Εφαρμογών. γ) Κλάδος Π.Ε. Μεταφραστών - Διερμηνέων: δύο (2) θέσεις. δ) Κλάδος Π.Ε. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.: μία (1) θέση. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: α) Κλάδος Τ.Ε. Διοικητικός - Λογιστικός: δύο (2) θέσεις. β) Κλάδος Τ.Ε. Πληροφορικής: (3) θέσεις. γ) Κλάδος Τ.Ε. Βιβλιοθηκονομίας: μία (1) θέση. Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: α) Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων: τέσσερις (4) θέσεις. β) Κλάδος Δ.Ε. Προσωπικού Η/Υ: τέσσερις (4) θέσεις. Δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: Κλάδος Υ.Ε. Επιμελητών: δύο (2) θέσεις.
Άρθρο 2
1.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων του άρθρου 1, πλην των κλάδων Π.Ε. Διοικητικός - Οικονομικός, Π.Ε. Πληροφορικής με ειδικότητα Σχεδια­σμού και Εφαρμογών και Π.Ε. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., είναι τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως ισχύει κάθε φορά.
2.  
  Για τον κλάδο Π.Ε. Διοικητικό - Οικονομικό προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής, μιας από τις παρακάτω ειδικότητες:.
 1. Νομικής,
 2. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,
 3. Δημόσιας Διοίκησης,
 4. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
 5. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας,
 6. Πολιτικών Επιστημών,
 7. Πολιτικής Επιστήμης,
 8. Οικονομικών Επιστημών,
 9. Οικονομικής Επιστήμης,
 10. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 11. Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 12. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής και
 13. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
3.  
  Για τον κλάδο Π.Ε. Πληροφορικής με ειδικότητα Σχεδιασμού και Εφαρμογών προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής, μιας από τις παρακάτω ειδικότητες:.
 1. Πληροφορικής,
 2. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
 3. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και
 4. Επιστήμης Υπολογιστών
4.  
  Για τον κλάδο Π.Ε. Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής, μιας από τις παρακάτω ειδικότητες:.
 1. Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
 2. Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
 3. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας,
 4. Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και
 5. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Άρθρο 3
1.  
  Για όλους τους κλάδους των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. ως πρόσθετα προσόντα διορισμού ορίζονται υποχρεωτικά:.
 1. Η άριστη ή η πολύ καλή γνώση μίας εκ των ξένων γλωσσών της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής που καθορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και
 2. Η γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) βάσεων δεδομένων, (δ) παρουσιάσεων και (ε) υπηρεσιών διαδικτύου
2.  
  Για τους κλάδους Π.Ε. Διοικητικό - Οικονομικό και Π.Ε. Πληροφορικής ως πρόσθετο προσόν διορισμού απαιτείται αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 205). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). γ) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527). δ) Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432). ε) Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 608).
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (συνεδρίαση της 23.9.2005).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, προκαλείται επί του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ετήσια δαπάνη ύψους 18.000 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο ποσό των 14.000 ΕΥΡΩ περίπου και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Κατά την επόμενη πενταετία, η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την υπ’ αριθμ. 59/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις. 2005/3328 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία