ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/94

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-05-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-05-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-04-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών, λόγω εορτών Χριστουγέννων 2005.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Για τις εορτές των Χριστουγέννων 2005, παρέχεται, από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (ν. 6002/1934, ΦΕΚ Α΄ 37), στις κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου του παρόντος κατηγορίες ανέργων ναυτικών, έκτακτη οικονομική ενίσχυση, υπό μορφή βοη­θήματος. Το ύψος αυτής καθορίζεται σε: α) Διακόσια οκτώ (208,00) ευρώ για τους αγάμους ναυτικούς. β) Διακόσια ενενήντα (290,00) ευρώ για τους εγγάμους ή τους έχοντες τέκνα.
Άρθρο 2
1.  
  Την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1, δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικώς τις εξής προϋποθέσεις:
 1. Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2005 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου 2005, πενταετία
 2. Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 25 Δεκεμβρίου 2005, χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες μέχρι δεκαοχτώ (18) μήνες
 3. Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας.
 4. Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά τον χρόνο της καταβολής, και δεν προστατεύονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημόσιο ασφαλιστικό φορέα.
 5. Τα επιδόματα ασθενείας και ανεργίας του άρθρου 19 παρ. 2 του π.δ. 894/1981 (Α΄ 226) και του π.δ. 228/1998 (Α΄ 176), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, δεν θεωρούνται επίδομα άλλης μορφής.
 6. Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στην χώρα.
 7. Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ), ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο και το διαβατήριο του δικαιούχου.
 8. Επικυρωμένα από τον Οίκο Ναύτου φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών, φυλάσσονται στον φάκελο του δικαιού­χου ναυτικού.
2.  
  Την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1, δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών: (α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφ’ όσον έχουν πάνω από πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, (β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 25η Ιουνίου 2005 και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2005, εφ’ όσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, (γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του π.δ. 228/1998 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα π.δ. 110/2000 (Α΄ 104), 281/2001 (Α΄ 196) και 64/2003 (Α΄ 65), για ένα εξάμηνο τουλάχιστον μετά την 1η Ιανουαρίου 2005 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα. (δ) Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους. (ε) Ναυτικοί που φοιτούν στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και στην Σχολή Θαλαμηπόλων. (στ) Ναυτικοί που φοιτούν στα Ειδικά Τμήματα υποψηφίων Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού.
Άρθρο 3
1.  
  Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στο άρθρο 2 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί:
 1. σε πλοία με ελληνική Σημαία,
 2. σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),.
 3. σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), εφ’ όσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Το χρονικό διάστημα κατά το οποίον ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του Οίκου Ναύτου ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία για τον σκοπό του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
3.  
  Δεν προσμετρείται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας, η υπηρεσία που απαιτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν τηρούσαν ναυτολόγιο
4.  
  Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του π.δ. 894/1981, ως τελευταία δε απόλυση, λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου ν. 3816/1958 (Α΄ 32).
5.  
  Ναυτολόγηση μέχρι είκοσι (20) ημέρες, δεν θεωρείται ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας
Άρθρο 4
1.  
  Για τον χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος των ναυτικών, οι οποίοι αναφέρονται στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2, αρμόδιοι είναι: α) Η Κεντρική Υπηρεσία του Οίκου Ναύτου Πειραιά, για τις περιοχές αρμοδιότητος Οίκου Ναύτου Αθηνών - Πειραιώς και τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. β) Οι έμμισθοι ιατροί του Οίκου Ναύτου, για τις περιο­χές αρμοδιότητος Επαρχιακών Παραρτημάτων Οίκου Ναύτου. γ) Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαιούχου Δημοσίου Νοσοκομείου, για τις υπόλοιπες περιοχές.
Άρθρο 5
1.  
  Η οικονομική ενίσχυση του άρθρου 1 καταβάλλεται στους δικαιούχους, εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργασίμων ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, με την προσέλευσή τους στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό
Άρθρο 6
1.  
  Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της περιπτώσεως της παρ. 2δ του άρθρου 2, καταχωρείται από την Αρχή που την καταβάλλει με ειδική πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού, και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη. Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η καταβολή γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν την απόδειξη, αντί του δικαιούχου. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4 (παρ. 1, εδ. ιγ) και 5 του ν. 6002/1934 “Περί προστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτών” (Α΄ 37) όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με το άρθρο 1 του α.ν. 113/1936 (Α΄ 398) και το άρθρο 5 του ν. 318/1976 “Περί συστάσεως οργανικών θέσεων του επιστημονικού και βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού του Οίκου Ναύτου” (Α΄ 111). β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα” (Α΄ 98). γ) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις” (Α΄ 247). δ) Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών” (Β΄ 1432).
 • Την υπ’ αριθμ. 4758/39/21.9.2005 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου.
 • Την υπ’ αριθμ. 376/15.12.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη ενός εκατομμυρίου εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων (1.079.700,00) ευρώ, η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού εξόδων του Οίκου Ναύτου οικονομικής χρήσεως 2005, πιστώσεις.
 • Την υπ’ αριθμ. 76/23.3.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΝΟΜΟΣ 1934/6002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/6002 1934
ΝΟΜΟΣ 1958/3816 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3816 1958
ΝΟΜΟΣ 1976/318 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/318 1976
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1936/113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1936/113 1936
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/894 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/894 1981
Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών 1998/228 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/110 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/110 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία