ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/95

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-05-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-05-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-05-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τρόπος και διαδικασία εκλογής, συγκρότηση και σύνθεση των Διοικητικών Επιτροπών των Επιμελητηρίων του ν. 2081/1992, όπως ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1 "ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"
1.  
  Η Διοικητική Επιτροπή του κάθε Επιμελητηρίου αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Οικονομικό Επόπτη. Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου (άρθρο 3ε παρ.1 του ν. 2081/1992, που προστέθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3419/2005).
Άρθρο 2 "ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"
1.  
  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και της Διοικητικής Επιτροπής αυτού ανακηρύσσεται αυτοδίκαια και χωρίς εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 3δ του ν. 2081/1992 που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005, ο επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε το ήμισυ πλέον μιας των εδρών κατά τις εκλογές για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου και υπό την προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός αυτός εξέλεξε μία τουλάχιστον έδρα στο Τμήμα που είχε θέσει υποψηφιότητα ο επικεφαλής.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 3
1.  
  Σε περίπτωση μη αυτοδίκαιης ανακήρυξης Προέδρου από την Εκλογική Επιτροπή, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Επιμελητηρίου εκλέγουν τον Πρόεδρο αυτού και της Διοικητικής του Επιτροπής
2.  
  Η εκλογή του Προέδρου γίνεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανακήρυξης από την εκλογική επιτροπή των αποτελεσμάτων των εκλογών , για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του παρόντος.
3.  
  Η πρόσκληση για την εκλογή του Προέδρου του Επιμελητηρίου και της Διοικητικής Επιτροπής αυτού αποστέλλεται στα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την απερχόμενη Διοικητική Επιτροπή εντός επτά (7) ημερών από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων των εκλογών, σε περίπτωση δε παράλειψης της ενέργειας αυτής, η πρόσκληση αποστέλλεται από τον Διοικητικό Προϊστάμενο του Επιμελητηρίου εντός των επόμενων τριών (3) ημερών. Αν δεν αποσταλεί πρόσκληση κατά τα ανωτέρω, τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ενημέρωσής της.
Άρθρο 4
1.  
  Μετά την πρόσκληση για την ανάδειξη Προέδρου του Επιμελητηρίου και της Διοικητικής Επιτροπής αυτού, συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από τις εκλογές. Στη συνεδρίαση αυτή καθήκοντα προσωρινού Προέδρου ασκεί ο σύμβουλος που είναι αρχαιότερος ως μέλος του Επιμελητηρίου και αν αυτός κωλύεται ο κατά σειρά αρχαιότερος, χρέη δε προσωρινού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ο σύμβουλος που επιλέγεται από τον προσωρινό Πρόεδρο.
2.  
  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου του Επιμελητηρίου υποβάλλονται στο προσωρινό Προεδρείο αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, εντός δέκα πέντε (15) λεπτών, από την ειδική ανακοίνωσή του. Ο προσωρινός Πρόεδρος και ο προσωρινός Γραμματέας δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου.
3.  
  Μετά την εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής αυτής τις αιτήσεις των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου του Επιμελητηρίου, προκειμένου να συνταχθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων αυτών, κατά αλφαβητική σειρά, με την επιμέλεια και ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής
Άρθρο 5
1.  
  Το προσωρινό Προεδρείο, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και την υποβολή των υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου του Επιμελητηρίου, προβαίνει στην διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που θα επιμεληθεί της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη του Προέδρου του Επιμελητηρίου και της Διοικητικής Επιτροπής καθώς και των λοιπών μελών της Διοικητικής Επιτροπής στις ορισθείσες ημερομηνίες. Ο προσωρινός Πρόεδρος και ο προσωρινός Γραμματέας δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
2.  
  Τα υποψήφια μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλουν σχετική αίτηση στο προσωρινό Προεδρείο. Η εκλογή γίνεται αυτοπροσώπως μεταξύ των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Εκλέγονται οι τρεις πρώτοι πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι.
3.  
  Η εκλεγείσα Εφορευτική Επιτροπή, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο αυτής
4.  
  Εκλογή νέας Εφορευτικής Επιτροπής ή νέου μέλους αυτής γίνεται σε περίπτωση απουσίας ή παραίτησης μέλους ή μελών αυτής ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων τους
Άρθρο 6
1.  
  Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία έχει διανεμηθεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου του Επιμελητηρίου και της Διοικητικής Επιτροπής, σημειώνουν επ΄ αυτού ένα σταυρό με στυλογράφο χρώματος μαύρου ή μπλέ, που τίθεται πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου της προτίμησής τους
2.  
  Περισσότεροι του ενός σταυρού προτίμησης, άλλα σημεία πλην του σταυρού, διαγραφές ή διορθώσεις ή ξέσματα επί του ψηφοδελτίου, που παραβιάζουν την μυστικότητα της ψηφοφορίας, καθιστούν αυτό άκυρο
3.  
  Η ψηφοφορία διενεργείται με ονομαστική, κατά αλφαβητική σειρά, κλήση των εκλογέων - αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Εφορευτική Επιτροπή ή από εντεταλμένο μέλος της και με την διαγραφή αυτών, μόλις ψηφίσουν, από τον εκλογικό κατάλογο των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως εκλογικός κατάλογος χρησιμοποιείται ο κατάλογος ανακήρυξης των επιτυχόντων από την Εκλογική Επιτροπή ή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.
4.  
  Μετά την εκφώνηση του εκλογικού καταλόγου και την παροχή ψήφου και από τον τελευταίο παρόντα εκλογέα, ή μετά το πέρας της 15λεπτης προθεσμίας, που μπορεί να δίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή για προσέλευση εκλογέων, που τυχόν καθυστέρησαν ή απουσιάζουν, η διαδικασία της εκλογής περαιώνεται και η ψηφοδόχος κλείνει, με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής που καταχωρείται στα πρακτικά εκλογής, δεν επιτρέπεται δε μετά ταύτα η ψηφοφορία σε οποιονδήποτε εκλογέα που καθυστέρησε να προσέλθει
Άρθρο 7
1.  
  Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και της Διοικητικής Επιτροπής εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
2.  
  Εάν δεν υπάρξει η ανωτέρω απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται αμέσως, μεταξύ των δυο πρώτων εκ των υποψηφίων, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Κατά την εκλογή αυτή, απαιτείται και πάλι η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.  
  Εάν δεν προκύψει κατά την επαναληπτική εκλογή η ως άνω απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται και πάλι εντός δέκα (10) ημερών, μεταξύ των ιδίων δύο πρώτων εκ των υποψηφίων με νέα πρόσκληση, που αποστέλλει ο Διοικητικός Προϊστάμενος και στην οποία ορίζεται η νέα ημερομηνία. Για την εκλογή απαιτείται και πάλι απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.  
  Εάν και κατά την εκλογή αυτή δεν προκύψει απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται, οπότε αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν δεν επιτευχθεί πάλι η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργείται κλήρωση.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 8
1.  
  Η εκλογή των λοιπών μελών της Διοικητικής Επιτροπής γίνεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής του Προέδρου του Επιμελητηρίου με πρόσκληση αυτού προς όλα τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Στην συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και χρέη προσωρινού γραμματέα εκτελεί το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο και συναινεί στην επιλογή του.
2.  
  Την επιμέλεια της εκλογικής διαδικασίας και για την εκλογή των λοιπών μελών της Διοικητικής Επιτροπής έχει η εκλεγείσα Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 5 του παρόντος
Άρθρο 9
1.  
  Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπιστώνει την παρουσία των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και σε καταφατική περίπτωση συνεχίζεται η συνεδρίαση. ΄Αλλως συμπληρώνεται η σύνθεση της Εφορευτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος και στη συνέχεια ο Πρόεδρος ορίζει προθεσμία τριάντα (30΄) λεπτών για την υποβολή υποψηφιοτήτων για όλα τα αξιώματα της Διοικητικής Επιτροπής. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και το αιρετό μέλος που ασκεί καθήκοντα προσωρινού γραμματέα της συνεδρίασης, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τα λοιπά αξιώματα της Διοικητικής Επιτροπής.
2.  
  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς την Εφορευτική Επιτροπή κατά αξίωμα μέλους της Διοικητικής Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος
3.  
  Κάθε αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα μόνο για ένα από τα λοιπά αξιώματα της Διοικητικής Επιτροπής
4.  
  Για τις θέσεις των λοιπών αξιωμάτων της Διοικητικής Επιτροπής συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αξίωμα, η δε ψηφοφορία γίνεται ταυτόχρονα, αλλά σε χωριστή κάλπη για κάθε ένα αξίωμα
5.  
  Κατά τα λοιπά η ψηφοφορία για την εκλογή στις θέσεις των λοιπών αξιωμάτων της Διοικητικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος
Άρθρο 10
1.  
  Για κάθε ένα από τα λοιπά αξιώματα της Διοικητικής Επιτροπής επιτυχόντες ανακηρύσσονται όσοι λαμβάνουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
2.  
  Εάν δεν υπάρξει η ανωτέρω απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται, αμέσως, μεταξύ των δυο πρώτων εκ των υποψηφίων, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους για κάθε αξίωμα. Κατά την εκλογή αυτή, απαιτείται και πάλι η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.  
  Εάν δεν προκύψει κατά την επαναληπτική εκλογή η ως άνω απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται αμέσως και για την εκλογή απαιτείται πλέον η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν δεν επιτευχθεί πάλι η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διενεργείται κλήρωση.

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 11
1.  
  Η διαλογή των ψήφων και των σταυρών προτίμησης γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή
2.  
  Τυχόν ενστάσεις κατά την εκλογική διαδικασία μέχρι τη λήξη της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων και την σύνταξη των πρακτικών εκλογής, υποβάλλονται στην εφορευτική Επιτροπή και εκδικάζονται αμέσως από την ίδια, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά
3.  
  Μετά το πέρας της διαλογής συντάσσονται τα πρακτικά εκλογής, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, τα οποία ανακοινώνονται, κατά περίπτωση, στον προσωρινό Πρόεδρο ή στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ο οποίος και τα ανακοινώνει στο Διοικητικό Συμβούλιο
4.  
  Τα πρακτικά εκλογής υπογράφονται τόσον από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, όσο και από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον προσωρινό Γραμματέα
Άρθρο 12
1.  
  Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του κύρους της εκλογής τόσο του Προέδρου όσο και των λοιπών αξιωμάτων της Διοικητικής Επιτροπής
2.  
  Η υποβολή της ένστασης και η διαδικασία της εκδίκασής της διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρα 267-272)
3.  
  Τυχόν υποβληθείσα ένσταση δεν κωλύει την ανάληψη των καθηκόντων του αξιώματος, για το οποίο εξελέγη ο υποψήφιος, κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση
Άρθρο 13
1.  
  Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή και των λοιπών, πέραν του Προέδρου, μελών της και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή των μελών αυτών γίνεται η παράδοση της απερχόμενης Διοικητικής Επιτροπής και η ανάληψη των καθηκόντων της νέας
2.  
  Η θητεία των μελών της Διοικητικής Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 14
1.  
  Η Διοικητική Επιτροπή και μετά τη λήξη της θητείας της εξακολουθεί να ασκεί τα υπηρεσιακά διαχειριστικά της καθήκοντα μέχρι την εκλογή και συγκρότηση και την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοικητικής Επιτροπής
2.  
  Η Διοικητική Επιτροπή έχει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, που της απονέμει η κείμενη νομοθεσία, ιδίως δε εκείνες της παρ. 4 του άρθρου 3ε του ν. 2081/1992, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005, καθώς και τις αρμοδιότητες, που έχει μεταβιβάσει με απόφασή του σ’ αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3β του ν. 2081/1992 που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005.
Άρθρο 15 "Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως"
1.  
  Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 3γ του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 154Α΄), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», (297Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/Οικ. 4040/27.2.2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (249 Β΄).
 • Το υπ’ αριθμ. 4625/16.12.2005 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος καθώς και το από 23.11.2005 πρακτικό της Διοικητικής της Επιτροπής.
 • Το γεγονός ότι στο από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ107/19.4.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/Δ15/Α/Φ19/ΟΙΚ.4040 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/Δ15_Α_Φ19_ΟΙΚ_4040 2006
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία