ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/97

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων και β) Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι παραγωγής ενδύματος στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου Ένδυσης.
2.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου Ένδυσης και ειδικότερα με τις ακόλουθες δραστηριότητες:
 1. Σύμβουλοι Μόδας και Ενδυματολογίας
 2. Σχεδιασμό και ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών, καθώς και δημιουργία πρωτότυπων σχεδιαστικών προτάσεων και ολοκληρωμένων συλλογών
 3. Οργάνωση εκδηλώσεων, που εμπεριέχουν επιδείξεις Μόδας, Εκθέσεων και άλλων συναφών με το έτοιμο ένδυμα δράσεων
 4. Μελέτη ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών, έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών εργαστηρίων Μόδας (ateliers)
 5. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων έτοιμων ενδυμάτων
 6. Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ένδυσης
 7. Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων
 8. Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία
Άρθρο 2
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, απασχολούνται ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι ξύλου και επίπλου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου ξύλου και επίπλου.
2.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου του Ξύλου και Επίπλου και ειδικότερα με τα ακόλουθα:
 1. Σχεδιασμό επίπλων και συστημάτων επίπλων, καθώς και δημιουργία πρωτότυπων σχεδιαστικών προτάσεων
 2. Εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής επίπλων
 3. Παραγωγή προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών (πριστής ξυλείας, ξυλοπλακών, ξυλοφύλλων, εμποτισμένου ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτιού, προϊόντων πυρόλυσης ξύλου, κουφωμάτων, σκεπών, πατωμάτων, προκατασκευασμένων ξύλινων σπιτιών και λοιπών ξύλινων κατασκευών)
 4. Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών
 5. Επίπλωση και διακόσμηση από ξύλο
 6. Έλεγχο της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών
 7. Μελέτη ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης μονάδων ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών, καθώς και μονάδων εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλου
 8. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας
 9. Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Την υπ’ αριθμ. 108/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Την 1η /25.10.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1, του εδαφίου γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις των εδαφίων α΄, β΄, θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α΄78), καθώς και του εδαφίου β΄ της παρ. 49 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141).
 • Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 127/2003 προεδρικού διατάγματος « Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας» (Α΄114).
 • Την υπ’ αριθμ. Φ908/20857α/Η/28.2.2005 Υπουργική Απόφαση: «Ορισμός μελών της Ολομέλειας του επιμέρους Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Ε. ΣΥ. Π.».
 • Την υπ’ αριθμ. Φ500127865/Ε5/14.11.2005 (Β΄ 1690) υπουργική απόφαση: «Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών των Τμημάτων Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων του Παραρτήματος Κιλκίς του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας».
 • Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/37876/26.4.2004 (Β΄608) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΣΤ5/37876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΣΤ5_37876 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/Φ500127865/Ε5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Φ500127865_Ε5 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/Φ908/20857Α/Η (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Φ908_20857Α_Η 2005
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. 2003/127 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία