ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/98

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-05-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-05-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 151/2001 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των Έργων «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού» και «Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου» (ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ)» (Α΄126/25.6.2001).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των Έργων «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων, Δυτική Περιφερειακή Υμηττού» και «Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου», (ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ), όπως αυτή ορίσθηκε με το π.δ/μα 151/2001 (Α΄126), και λήγει 25.6.2006, παρατείνεται για μια πενταετία. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 αρ. 23 του ν. 1418 /1984 (Α΄ 23).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 63/2005 « Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 198).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του 2229/1994 (Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
  • Το υπ’ αριθμ. Β/02/04/00/οικ.69908/21.12.2005 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων, Δυτική Περιφερειακή Υμηττού» και «Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου» (ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ).
  • Την υπ’ αριθμ. 98/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία