ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/10

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-12-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση θέσεων Επιθεωρητών- Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι θέσεις των Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) αυξάνονται κατά δεκατέσσερις (14) και τρεις (3) αντίστοιχα, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και επιπλέον κατά επτά (7) και τρεις (3) αντίστοιχα, από 1.1.2008.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296/τ.Α’/4.12.2002) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
  • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/τ. Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της αριθ.5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/τ.Β΄) όμοιας απόφασης.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 35.000,00€ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος, 101.000,00€ περίπου κατά το έτος 2007 και 158.000,00€ κατά το έτος 2008 και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΦ. 07-150 της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΚΑΕ0289).
  • Την υπ’ αριθμ. 306/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,