ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/104

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιάρθρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες 1) Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, (Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύθηκε με τον α.ν. 952/1937 «Περί Ιδρύσεως Οργανισμού προς έκδοσιν σχολικών κ.λ.π. βιβλ [...]"
1.  
  Γραφιστών: μία (1) οργανική θέση και μία (1) προσωρινή (ν. 2190/1994, άρθ. 27).
2.  
  Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών:μία (1) οργανική θέση, τρεις (3) προσωρινές (ν. 2190/1994, άρθ. 27) και μία (1) προσωποπαγής (ν. 2190/1994, άρθ. 25).
 1. Δ.Ε. Δακτυλογράφων-Στενογράφων:
 2. δύο (2) οργανικές θέσεις.
 3. 2) Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των παραπάνω κλάδων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001(ΦΕΚ Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου τομέα» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 4. Ειδικότερα:.
 5. Κλάδοι:.
 6. Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων:
 7. δέκα (10) οργανικές θέσεις και πενήντα πέντε (55) προσωποπαγείς (ν. 1476/ 1984).
 8. Δ.Ε. Τυπογραφίας Ειδικότητα Γραφιστών:
 9. μία (1) οργανική θέση, τέσσερις (4) προσωρινές (ν. 2190/1994, άρθ. 27), τρεις (3) προσωποπαγείς(ν. 1476/1984) και τρεις (3) προσωποπαγείς (Κεφ.Β΄ ν. 2738/1999).
 10. Δ.Ε. Τεχνικός:
 11. τέσσερις (4) θέσεις προσωρινές (ν. 2190/1994, άρθ. 27).
 12. Δ.Ε. Τηλεφωνητών:
 13. δύο (2) προσωποπαγείς (ν. 1476/ 1984).
 14. Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.:
 15. τρεις (3) οργανικές θέσεις, πέντε (5) προσωρινές (ν. 2190/1994, άρθ. 27), τρεις (3) προσωποπαγείς (ν. 1476/1984) και τρεις (3) προσωποπαγείς (Κεφ.
 16. Β΄ ν. 2738/1999).
 17. Κλάδοι:.
Άρθρο 2 "Προϊστάμενοι"
1.  
  1) Των Διευθύνσεων Γραμματείας, Λογιστηρίου και Διαχείρισης του Ο.Ε.Δ.Β. προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού. 2) Της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ο.Ε.Δ.Β. που προήλθε από την αντιστοίχηση των οργανικών μονάδων του με τις οργανικές μονάδες του ν. 1586/1986 (Αρ. Δ4/337 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β΄ 416, 9.7.1990) προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Π.Ε. Διοικητικού –Οικονομικού ή Π.Ε. Διορθωτών του Ο.Ε.Δ.Β.
Άρθρο 3 "Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες σε Οργανικές, Προσωρινές ή Προσωποπαγείς θέσεις μόνιμοι υπάλληλοι κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες θέσεις ως εξής:"
1.  
 1. Οι υπάλληλοι των κλάδων Τ.Ε. Γραφικών Τεχνών και Τ.Ε. Γραφιστών στον κλάδο Τ.Ε. Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του άρθρου 1 του παρόντος.
 2. Οι υπάλληλοι του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού στον κλάδο Δ.Ε. Διοικητικών - Γραμματέων του άρθρου 1 του παρόντος.
 3. Οι υπάλληλοι των κλάδων Δ.Ε. Τυπογραφίας και Δ.Ε. Γραφιστών στον κλάδο Δ.Ε. Τυπογραφίας και στην ειδικότητα Γραφιστών του άρθρου 1 του παρόντος.
2.  
  Οι υπάλληλοι των υπολοίπων κλάδων κατατάσσονται αυτοδίκαια στους αντίστοιχους ομώνυμους κλάδους και στις αντίστοιχες θέσεις
Άρθρο 4 "Παράρτημα σύνθεσης υπηρεσιακών μονάδων"
1.  
  Το παράρτημα σύνθεσης υπηρεσιακών μονάδων που επισυνάπτεται αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ως άνω σχεδίου διατάγματος
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος - Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία αυτή καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη ή που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο, θέματα που αποτελούν το περιεχόμενό του. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • 1.α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 46/21/16.11.2005 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Δ.Β.
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 όμοια Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 204).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄1284).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων ύψους 33.000 € για το οικονομικό έτος 2007 και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη . Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί κατά το τρέχον έτος με τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ο.Ε.Δ.Β. και κατά τα επόμενα έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω Προϋπολογισμό στους κωδικούς ΚΑΕ 0211,0225, 0227,και 0238.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ/7/16.1.2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία