ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/105

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-05-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 193/2001 (Φ.Ε.Κ. 156Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Μετά την πρώτη παράγραφο στο άρθρο μόνο του π.δ. 193/2001 (Α΄ 156) προστίθεται δεύτερη παράγραφος, η οποία έχει ως εξής: Σε περίπτωση εκ νέου παράβασης κατά την ίδια δρομολογιακή περίοδο των διατάξεων του άρθρου 20 του Κανονισμού Λιμένα Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 103 Β/52) και του άρθρου 41 παράγραφος 1 εδάφιο (α) των Γενικών Κανονισμών Λιμένα που έχουν εκδοθεί και ισχύουν για κάθε άλλο λιμένα, η Λιμενική Αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο ύψους τριπλάσιου του προβλεπόμενου στην προηγούμενη παράγραφο .
2.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Την παράγραφο 1 του άρθρου 272 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
  • Την υπ’ αριθ. 5733/Δ10Ε 179/9.2.2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 204), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 όμοια απόφαση περί Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1432),
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τις υπ’ αριθμ. 177/2006 και 322/2006 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-06-13 Συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 193/2001 (Φ.Ε.Κ. 156Α).
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/131
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/Δ10Ε179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_Δ10Ε179 2006
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Αύξηση ορίου προστίμου κατά παραβατών Κανονισμών Λιμένων. 2001/193 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία