ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/107

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και αύξηση οργανικών θέσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 14/2001"
1.  
  Το άρθρο 29 του π.δ/τος 14/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 29
  1.  
   Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Η Δ.Α.Ε.Ε.Β. διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα.1° Τμήμα Αντιμετώπισης Εσωτερικής Τρομοκρατίας. 2° Τμήμα Αντιμετώπισης Διεθνούς Τρομοκρατίας. 3° Τμήμα Αντιμετώπισης Λοιπών Εγκλημάτων Βίας. 4° Τμήμα Επιχειρήσεων και Ειδικών Ελέγχων. 5° Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. 6° Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
  2.  
   Το Τμήμα Αντιμετώπισης Εσωτερικής Τρομοκρατίας είναι αρμόδιο για την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών για εγκληματικές δραστηριότητες ημεδαπών και αλλοδαπών ατόμων και κυρίως οργανωμένων ομάδων, καθώς και για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή τρομοκρατικών ενεργειών που στρέφονται γενικά κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, ως και κατά προσώπων ή πραγμάτων και πράξεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3251/2004(Α΄ - 127). Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο και για τις ως άνω δραστηριότητες, που στρέφονται κατά προσώπων και πραγμάτων άλλης χώρας.
  3.  
   Το Τμήμα Αντιμετώπισης Διεθνούς Τρομοκρατίας είναι αρμόδιο για την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών για εγκληματικές δραστηριότητες ημεδαπών και αλλοδαπών ατόμων που διαβιούν ή διαμένουν προσωρινά στη χώρα και κυρίως οργανωμένων ομάδων, καθώς και για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αυτών και των σχέσεών τους με άλλα άτομα ή οργανωμένες ομάδες στο εξωτερικό, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή τρομοκρατικών ενεργειών που στρέφονται γενικά κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, ως και κατά προσώπων ή πραγμάτων και πράξεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 τουν. 3251/2004 (Α΄ - 127). Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο και για τις δραστηριότητες των ως άνω ατόμων ή ομάδων, που στρέφονται κατά προσώπων και πραγμάτων της χώρας τους ή άλλης ξένης χώρας.
  4.  
   Το Τμήμα Αντιμετώπισης Λοιπών Εγκλημάτων Βίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
  1. Την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών με σκοπό την πρόληψη και καταστολή ενεργειών ατόμων ή ομάδων που στρέφονται με τη χρήση βίας και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών κατά της ασφάλειας του κράτους, του δημοκρατικού πολιτεύματος, ως και κατά προσώπων ή πραγμάτων.
  2. Τη μελέτη των μέσων και των μεθόδων της παράνομης δράσης των ανωτέρω ατόμων ή ομάδων και των τυχόν οργανώσεών τους και το σχεδιασμό μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
  5.  
   Το Τμήμα Επιχειρήσεων και Ειδικών Ελέγχων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες
  1. Τη μέριμνα για τη λειτουργία κέντρου επιχειρήσεων, επί 24ώρου βάσεως, τη συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με την αποστολή της Δ.Α.Ε.Ε.Β. και τη διαβίβαση αυτών, αρμοδίως, για αξιοποίηση κατά περίπτωση.
  2. Την εξασφάλιση της διαρκούς επικοινωνίας της Διεύθυνσης με το προσωπικό της και την ενημέρωση αυτού σχετικά με τη διάταξη της υπηρεσίας.
  3. Την τήρηση μνημονίων των σχεδίων της Διεύθυνσης και την εκδήλωση των απαραίτητων ενεργειών, όταν συντρέχει περίπτωση και μέχρι να επιληφθούν οι αρμόδιοι.
  4. Ειδικότερα, σε περίπτωση εκδήλωσης τρομοκρατικής ενέργειας ή όταν διαταχθεί από το Διευθυντή της Δ.Α.Ε.Ε.Β., το Τμήμα αυτό, βάσει των οικείων σχεδίων, ενεργεί ως ακολούθως .(1) Μεριμνά για την άμεση κινητοποίηση του προσωπικού και των μέσων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβασή τους σε συμβάντα της αρμοδιότητάς της.
  5. (2) Καθοδηγεί, κατευθύνει και συντονίζει τη δράση των Τμημάτων και του προσωπικού της Διεύθυνσης και την κίνηση των οχημάτων αυτής, εξασφαλίζει την ομαλή επικοινωνία αυτών με το Κέντρο Επιχειρήσεων και διαβιβάζει τις αναγκαίες διαταγές και οδηγίες.
  6. (3) Ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή της Δ.Α.Ε.Ε.Β. και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ζητεί τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και αναφέρει την εκδήλωση τρομοκρατικής ή εξτρεμιστικής εγκληματικής ενέργειας ή την εξέλιξη των επιχειρήσεων προς αντιμετώπισή τους.
  7. (4) Εξασφαλίζει τη συνεργασία και αποτελεί το σύνδεσμο επικοινωνίας της Διεύθυνσης με τις λοιπές εμπλεκόμενες αστυνομικές Υπηρεσίες και τα κέντρα επιχειρήσεων άλλων αστυνομικών Υπηρεσιών ή φορέων, με σκοπό το συντονισμό των ενεργειών, την παροχή συνδρομής και την επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων.
  8. (5) Εκτελεί κάθε άλλη αποστολή που του ανατίθεται από το διευθυντή της Δ.Α.Ε.Ε.Β.
  6.  
   Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της Διεύθυνσης, την τήρηση του αρχείου και την διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.
  7.  
   Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο επί θεμάτων που αφορούν τη συντήρηση και διαχείριση των πάσης φύσεως τεχνικών μέσων της Διεύθυνσης.
  8.  
   Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Η Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε. έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση των ειδικών εγκλημάτων βίας (τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών) και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
  9.  
   Η Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε. διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα.1° Τμήμα Αντιμετώπισης Εσωτερικής Τρομοκρατίας. 2° Τμήμα Αντιμετώπισης Διεθνούς Τρομοκρατίας. 3° Τμήμα Αντιμετώπισης Λοιπών Εγκλημάτων Βίας. 4° Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
  10.  
   Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε. είναι ίδιες με αυτές των αντίστοιχων Τμημάτων της Δ.Α.Ε.Ε.Β.
  11.  
   Οι δραστηριότητες των Τμημάτων της Δ.Α.Ε.Ε.Β και της Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε., ασκούνται εντός των ορίων των διατάξεων του Συντάγματος και των ατομικών δικαιωμάτων.
  12.  
   Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι υφιστάμενες αυτών Υπηρεσίες συνεργάζονται με τη Δ.Α.Ε.Ε.Β. και την Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε. και ανταλλάσσουν, απευθείας, πληροφορίες και αλληλοβοηθούνται για την πρόληψη και καταστολή των ενεργειών που σχετίζονται με την αποστολή τους. Οι Υπηρεσίες αυτές υποχρεούνται να παρέχουν στη Δ.Α.Ε.Ε.Β. και την Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε., αμέσως και κατά προτεραιότητα, κάθε συνδρομή που ζητείται απευθείας από αυτές. Επίσης, υποχρεούνται να γνωρίζουν αμελλητί, στη Δ.Α.Ε.Ε.Β. και την Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε., με κοινοποίηση στις ιεραρχικά προϊστάμενες ενδιάμεσες Υπηρεσίες, κάθε στοιχείο και πληροφορία που σχετίζονται με την αποστολή των Υπηρεσιών αυτών. Οι διαταγές του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που απευθύνονται στη Δ.Α.Ε.Ε.Β. και την Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε., εφόσον κρίνεται σκόπιμο, κοινοποιούνται και στις άλλες Υπηρεσίες ασφαλείας.
  13.  
   Το προσωπικό της Δ.Α.Ε.Ε.Β. και της Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε., κατά την άσκηση των καθηκόντων του, έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από ενημέρωση των προϊσταμένων των Υπηρεσιών αυτών. Επίσης, μπορεί να ζητεί στοιχεία, που σχετίζονται με την αποστολή της εν λόγω Διεύθυνσης και με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της, από άλλες κρατικές αρχές, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που οφείλουν να παρέχουν τα στοιχεία αυτά (άρθρο 18 παρ. 6 του ν. 1481/1984).
  14.  
   Η Δ.Α.Ε.Ε.Β. και η Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε. εφοδιάζονται με τα απαιτούμενα για την εκπλήρωση της αποστολής τους σύγχρονα επιστημονικά, τεχνικά και υλικά μέσα.
  15.  
   Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι αρμοδιότητες που έχουν, από τις υφιστάμενες διατάξεις οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων αντιμετώπισης των ειδικών εγκλημάτων βίας (τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών)
Άρθρο 2 "Αύξηση Οργανικών Θέσεων Αστυνομικού Προσωπικού"
1.  
  Οι οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2800/2000 (Α΄ - 41), όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά δέκα (10) στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, δεκατρείς (13) στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, είκοσι (20) στους βαθμούς του Ανθυπαστυνόμου και Αρχιφύλακα και τριάντα επτά (37) στο βαθμό του Αστυφύλακα.
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 • Το άρθρο 11 παράγραφοι 1 περιπτ. α΄, β΄, γ΄ και στ΄ και 7 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ - 49).
 • Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 41).
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ - 98).
 • Το π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ - 36).
 • Την 37930/ΔΙΟΕ 1264 από 14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ - 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (Β΄ - 204).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 75.000,00 ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος, 446.000,00 ευρώ, περίπου για το έτος 2008, 867.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2009, 1.121.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2010, 1.432.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2011 και 1.700.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2012 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες του τρέχοντος έτους θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0824, 0826, 0851, 0869, 1111, 1311, 1329, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725 και 1729 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ») και οι δαπάνες του 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 και καθενός των επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου έτους.
 • Την υπ’ αριθμ. 104/2007 Γνωμοδότηση του Συμβουλ-ίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/ 2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις. 2004/3251 2004
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. 2009/99 2009
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ 12). 2012/75 2012