ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/109

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-06-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-06-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Λάγος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Λιμενικό Ταμείο Λάγος συνιστάται κλάδοςΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με μία θέση, η οποία προέρχεται από τη μετατροπή μίας θέσης του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
2.  
  Οι υφιστάμενες θέσεις και Κλάδοι του μόνιμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείο Λάγος αναδιαρθρώνονται ως εξής:
 1. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
 2. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός θέση μία (1), με παράλληλη σύσταση του κλάδου
 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
 4. Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός θέση μία (1)
3.  
  Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις είναι τα κατά κατηγορία και κλάδο προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). γ) Της παραγράφου 37 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 3555.29/9/88/13.7.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας και Εμπορικής Ναυτιλίας «Προσαρμογή των Κλάδων προσωπικού των Λιμενικών Ταμείων στοπ.δ. 194/1988» (ΦΕΚ Β΄ 591).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1284 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 204) όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 1/5/25.1.2006 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής του Λ.Τ. Λάγος.
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος για την μεταφορά της μίας (1) εκ των δύο (2) υφισταμένων θέσεων Κατηγορίας ΔΕ Κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού σε Κατηγορία ΤΕ Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, προκαλείται ετήσια δαπάνη 1.500 € σε βάρος του Προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου Λάγος η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στον ΚΑΕ 0211.
 • Την υπ’ αριθμ. 42/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/3555.29/9/88 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/3555_29_9_88 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία