ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/11

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-01-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-01-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-12-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός ποσοστών απομείωσης Αρωματικών Υδρογονανθράκων, κωδικών Σ.Ο. 27.07 και Σ.Ο. 29.02 και άλλων ενεργειακών προϊόντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Για τα ακόλουθα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 72 του ν. 2960/2001 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 2, του άρθρου 1 του ν. 3336/2005, τα οποία κατέχονται ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αναγνωρίζονται τα παρακάτω, κατά περίπτωση, ποσοστά φυσικής απομείωσης (φύρας): Ι. Βενζόλιο (βενζένιο) (Σ.Ο. 27.07.10) και Εξάνιο (Σ.Ο. 27.10.11.25) των περιπτώσεων β΄ και γ΄, της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 1% κατά βάρος β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,70% κατά βάρος γ) Διακινούμενα - Από δεξαμενή σε δεξαμενή - Κατά την πλήρωση βαρελιών - Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων - Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,50% κατά βάρος δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 1% κατά βάρος ΙΙ. Τολουόλιο (τολουένιο) (Σ.Ο. 27.07.20) και Τολουόλιο (Σ.Ο. 29.02.30) των περιπτώσεων β΄ και ε΄ αντίστοιχα, Ξυλόλιο (Ξυλένιο) (Σ.Ο. 27.07.30) και ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα (Σ.Ο. 29.02.44) ομοίως των περιπτώσεων β΄ και ε΄ αντίστοιχα, άλλα μίγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες στους 250 οC, σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D86) (Σ.Ο. 27.07.50) της περίπτωσης β΄ και ελαφρύ πετρέλαιο White Spirit (Σ.Ο. 27.10.01.21) της περίπτωσης γ΄ της ίδιας παραγράφου, όπως ισχύει. α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 1% κατά βάρος β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,70% κατά βάρος γ) Διακινούμενα - Από δεξαμενή σε δεξαμενή - Κατά την πλήρωση βαρελιών - Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων - Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,50% κατά βάρος δ) Αποθηκευμένα σε φορο­λογική αποθήκη μέχρι και 0,60% κατά βάρος ΙΙΙ. Άλλα ελαφρά λάδια (Σ.Ο. 27.10.11.90) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 0,70% κατά βάρος β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,50% κατά βάρος γ) Διακινούμενα - Από δεξαμενή σε δεξαμενή - Κατά την πλήρωση βαρελιών - Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων - Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,20% κατά βάρος δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,30% κατά βάρος ΙV. Άλλα μεσαία λάδια (Σ.Ο. 27.10.19.29) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως ισχύει α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 0,60% κατά βάρος β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,40% κατά βάρος γ) Διακινούμενα - Από δεξαμενή σε δεξαμενή - Κατά την πλήρωση βαρελιών - Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων - Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,20% κατά βάρος δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,20% κατά βάρος V. Υδρογονάνθρακες άκυκλοι κορεσμένοι (Σ.Ο. 29.01.10) της περιπτώσεως ε΄, της παραγράφου 3, όπως ισχύει α) Πεντάνια, εξάνια και επτάνια Όμοια με την παράγραφο Ι β) Οκτάνια, εννεάνια έως και δεκαπεντάνια Όμοια με την παράγραφο ΙΙ.
Άρθρο 2
1.  
  Ο προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης (φύρας) των προϊόντων του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος, κατά το στάδιο της αποθήκευσής τους σε φορολογική αποθήκη, γίνεται σε μηνιαία βάση με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, στην αρμόδια για τον έλεγχο και εποπτεία της φορολογικής αποθήκης, Τελωνειακή Αρχή. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται το είδος του προϊόντος, οι διακινηθείσες ποσότητες, με αναφορά στα σχετικά παραστατικά, η πραγματική φύρα, καθώς και εκείνη που αντιστοιχεί στα ανώτατα ποσοστά του άρθρου 1, αλλά και κάθε άλλη λεπτομέρεια που ήθελε καθορίσει η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη διευκόλυνση του ελέγχου. Στις περιπτώσεις εκτάκτων ελέγχων που διενεργούνται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, κατά την διάρκεια του μηνός, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία υπολογισμού της φυσικής απομείωσης (φύρας), με βάση βέβαια τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν από τον φυσικό και λογιστικό έλεγχο της φορολογικής αποθήκης.
2.  
  Ο προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης (φύρας) των προϊόντων του άρθρου 1, κατά το στάδιο της διακίνησης, είτε στο εσωτερικό μεταξύ φορολογικών αποθηκών, είτε σε ενδοκοινοτικό επίπεδο, γίνεται κατά την άφιξη της αποστολής, με την υποβολή από τον παραλήπτη σχετικής αίτησης στην αρμόδια για τον έλεγχό του Τελωνειακή Αρχή. Στην εν λόγω αίτηση επισυνάπτεται κατάσταση στην οποία αναγράφονται, η ιδιότητα του παραλήπτη κατά την έννοια του άρθρου 55 του ν. 2960/2001, το είδος του προϊόντος, η αποσταλείσα και παραληφθείσα ποσότητα, ο τρόπος μεταφοράς, η πραγματική φύρα και εκείνη που αντιστοιχεί στα ανώτατα ποσοστά του άρθρου 1, ο αριθμός αναφοράς και το είδος του συνοδευτικού εγγράφου αποστολής καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που ήθελε καθορίσει η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη διευκόλυνση του ελέγχου.
Άρθρο 3
1.  
  Με την υποβολή των παραπάνω αιτήσεων η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει στην επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων με τη διενέργεια φυσικού ή λογιστικού ελέγχου
2.  
  Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού η Τελωνειακή Αρχή εκδίδει το προβλεπόμενο από την παρ 2 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 παραστατικό, επί του οποίου θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται ο αναλογών επί της φύρας Φ.Π.Α. και παράλληλα θα γίνεται σχετική πράξη απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που αναλογεί στην πραγματική φύρα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο 1.
3.  
  Σε περιπτώσεις ελέγχων που διενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή εκτάκτων ελέγχων, όπου διαπιστώνονται ελλείμματα τα οποία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως νόμιμη φύρα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, προβαίνει άμεσα στον προσδιορισμό του ποσού των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν μετά των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 118 σε συνδυασμό με το άρθ. 142 του ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ίδιου νόμου, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τα άρθρα 65 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 72 έως 78 του ιδίου νόμου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α΄).
 • Του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432/Β΄/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 204).
 • Το γεγονός ότι το παρόν Διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ. 256/25.8.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας 2001/2960 2001
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις. 2005/3336 2005
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία