Σύσταση κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου συνιστάται κλάδος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων με μία (1) θέση η οποία προέρχεται από τη μετατροπή της μίας (1) από τις δύο (2) υφιστάμενες θέσεις του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
2.  
  Οι υφιστάμενες θέσεις και κλάδοι του μόνιμου προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου αναδιαρθρώνονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:
 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
 2. - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέση μία (1). - Κλάδος ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, θέση μία (1).
 3. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
 4. - Κλάδος ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, θέσεις τέσσερις (4). - Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, Ειδικότητας Δομικών Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων, θέσεις δύο (2).
 5. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):
 6. - Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέση μία (1). - Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέση μία (1). - Κλάδος ΥΕ Εργατών Υδροδότησης Πλοίων και Εργατών Καθαριότητας (προσωρινός ν. 1476/1984), θέση μία (1).
 7. Η θέση αυτή μετά την με οποιοδήποτε τρόπο κένωση της μεταφέρεται και προσαυξάνει τις θέσεις του Κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.
3.  
  Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις είναι τα κατά κατηγορία και κλάδο προβλεπόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 2
1.  
  Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου: Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου περιλαμβάνει μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (προσωρινός ν. 1476/1984), η οποία καταργείται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο κένωση της.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). γ) Της παραγράφου 32 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 3555.29/9/88/13.7.1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας και Εμπορικής Ναυτιλίας «Προσαρμογή των Κλάδων προσωπικού των Λιμενικών Ταμείων στοπ.δ. 194/1988» (ΦΕΚ Β΄ 591), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 188/2003 «Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου» (ΦΕΚ Α΄ 144).
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1284).
 • Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚΒ΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 ΦΕΚ Β΄ 204) όμοια απόφαση.
 • Την υπ’ αριθμ. 237/2005 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 1215/10.4.2006 έγγραφο του Λ.Τ. Λέσβου.
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Λέσβου ποσού 4.650 €, από τη μεταφορά μίας (1) θέσης Κατηγορίας ΥΕ του Κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας σε Κατηγορία ΠΕ Κλάδου Περιβαλλοντολόγων, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στους ΚΑΕ 0211, 0225, και 0551.
 • Την υπ’ αριθμ. 44/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/3555.29/9/88 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/3555_29_9_88 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Λέσβου. 2003/188 2003
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία