ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/113

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-07-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-07-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-06-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση και σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καταργούνται επτά (7) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΥΕ Επιμελητών και πέντε (5) κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ Βιβλιοθηκονόμων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 13 και 15 του π.δ. 310/ 1999 (Α΄ 284) και στο άρθρο 1 παράγραφος 5 εδάφιο β΄ του ν. 3255/2004 (Α΄ 138), και αντί αυτών συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:.
 1. Δύο (2) Θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 2. Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικών
 3. Μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής
 4. Μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
 5. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Τεχνικού και για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου:
2.  
  Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του π.δ. 310/1999 καταργείται.
Άρθρο 2 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 79 παρ. 5 περ. δ΄ του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β) Του άρθρου 2 παρ. 2 περ. β στοιχείο V του ν. 2083/ 1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98). δ) Της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 527), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17398/13.9.2005 (Β΄ 1284) όμοια απόφαση. ε) Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (Β΄ 204) όμοια απόφαση. στ) Της υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 608).
 • Την πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (συνεδρίαση αριθμ. 9/12.4.2006).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατά­ξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 36.100 ευρώ περίπου, η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται σε 25.000 ευρώ περίπου και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250, ΚΑΕ Ομάδας 0200 με Κωδικό Υπηρεσίας 1903978). Για την προσεχή πενταετία, η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους οικείους προϋπολογισμούς των αντιστοίχων ετών για το σκοπό αυτό.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ84/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/37876/ΣΤ5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/37876_ΣΤ5 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_6139 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/17398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/17398 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/37930/ΔΙΟΕ1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/37930_ΔΙΟΕ1264 2005
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/5733/ΔΙΟΕ179 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/5733_ΔΙΟΕ179 2006
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/310 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/310 1999
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία